Toç Bir Sen'in toplu görüşme talepleri..

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ağustos 2008 21:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

TOÇ BİR-SEN

2008 YILI TOPLU GÖRÜŞME TALEPLERİ

A) HİZMET KOLUMUZDA YER ALAN BİRİMLERİN ORTAK TALEPLERİ :

1- Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda değişiklik yapılarak Memurlara Grev ve Toplu Sözleşme hakkının tanınması.

Çalışma ve Soysal güvenlik bakanlığınca 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda bir dizi değişiklik yapmak üzere yasa değişikliği taslağı üzerinde çalışılmaktadır. Bu değişiklik Memur Sendikacılığının önünü açacak ve memurların sorunlarının çözümünü hızlandıracak bir biçimde Uluslararası normlarda hak tanıyarak düzenlenmelidir.

2-Çevre ve Orman Bakanlığı çalışanlarına, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Çalışanlarına ?ek ödeme? verilmelidir.

Anayasamızda ifade edilen idarenin bütünlüğü ve bireylerin eşitlik ilkeleri gereği, eşitlik ilkelerini zedeleyecek bir biçimde aynı meslektaşların değişik Bakanlık ve Kurumlarda istihdam edilerek çalıştırılmaları ve bir çok bakanlık ve kurumlarda verilen ek ödemeler aynı meslek grupları arasında büyük haksızlık ve adaletsizlik oluşturmuş ek ödeme verilen bakanlık ve kurumların dışında ek ödeme alamayan Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı çalışanlarının büyük mağduriyetleri söz konusudur. Eşitlik, adalet değerlerini zedeleyecek bir biçimde uygulanmakta olan ek ödemelerin Çevre ve Orman Bakanlığı çalışanlarına Çevre Tazminatı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı çalışanlarına da Tarım Tazminatı şeklinde, yahut uygun bulunacak bir ad altında ek ödemelerin verilerek uygulamada olan haksızlık ve adaletsizliğin önüne geçilmelidir.

Anayasamızda ifade edilen idarenin bütünlüğü ve bireylerin eşitlik ilkeleri gereği, Çevre ve Orman Bakanlığı çalışanlarıyla, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı çalışanlarına görevlerinin en az diğer Bakanlıkların görevleri kadar önemli olduğunun, bakanlıklarımızda çalışan personelimiz adına yapılan ?ek ödeme? talepleri ?kamu personel reformu?, ?personel rejimi yasası? gerekçe gösterilerek ertelenmiştir. Ancak bu dönem zarfında diğer bakanlıklar ve kuruluşlara çeşitli adlar altında ek ödemeler verilmiştir. Diğer kuruluşlara yapılan bu iyileştirmeler hizmet kolumuzda yer alan iki bakanlık çalışanları aleyhine bozulmuştur. Bu durum çalışanlarının motivasyonunu olumsuz etkilemekte ve çalışma şevkini kırmaktadır. Genel iyileştirme beklenmeden bu adaletsizlik düzeltilmelidir.

3- Özel hizmet tazminatlarında yapılan düzenlemeyle mağdur olan Genel İdari Hizmetler sınıfındaki çalışanlar aleyhine gelişen ücret dengesizliği giderilmelidir.

Teknik hizmetler sınıfında Mühendis ünvanlı çalışanların özel hizmet tazminatlarında yapılan düzenleme sonucu Genel İdare hizmetlerinde (Bölge Müdürleri ve Yardımcıları, İl Müdürleri ve Yardımcıları, İşletme Müdürleri ve Yardımcıları, Müdür ve Müdür Yardımcıları Şube Müdürleri, İlçe müdürleri) görev yapan idari personel aleyhine gelişen bu durum idarede hiyerarşik yapıyı bozmaktadır. Özellikle 1 sayılı cetvele tabi müdürlerin özel hizmet tazminatlarının düzeltilmesi için yan ödeme kararnamesi yeniden düzenlenmelidir.

4- Bakanlıklarımızda (Tarım ve Köyişleri ile Çevre ve Orman Bakanlığı) 4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personele 4/A statüsünde kadro verilmeli, bu hak tanınıncaya kadar 4/B'li çalışanlar kadrolu personele sağlanan haklardan faydalandırılmalıdır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B kapsamında çalışan personel sosyal statü, çalışma koşulları, mali durum ve özlük hakları açısından zor şartlar altında çalışmakta ve çok ciddi sıkıntı çekmektedirler. 4/B statüsünde çalışan personel benzer görev yapan kadrolu personel ile aynı zamanda işe giriş tarihlerine göre kendi aralarında meydana çıkan ücret dengesizliği düzeltilmelidir. 4/B'li çalışan personelin özür gurubu ve normal tayin hakkı, sözleşmelerinin feshi, görev yerinde ikamet zorunluluğu, yıllık izin, aile, çocuk ve giyim yardımı konularında kadrolu personele verilen haklardan faydalandırılmalıdır.

5- Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Genel İdari Hizmetleri sınıfında görev yapan personelin özel hizmet tazminatları ve ek göstergeleri benzer görev yapan personel seviyesine çıkarılmalıdır.

GİH de görev yapan 4 yıllık fakülte mezunu şube müdürlerine emsal okul mezunlarına verilen özel hizmet tazminatı verilmelidir. Ek göstergeleri ise 2200 den en az 3000'e yükseltilmeli, sayman, şef, mutemet memur gibi görevlerde çalışanların durumları buna göre düzenlenmelidir.

6- Giyim yardımları sembolik bir durumdan kurtarılarak günün şartlarına uygun bir hale getirilmeli ve bu miktar nakdi olarak ödenmelidir.

Giyim yardımları sınıf ayrımı yapılmadan çağın gerekleri göz önünde bulundurularak verilmeli. En az işçilere verilen miktar kadar ve talep halinde nakdi olarak ödenmesi için düzenleme yapılmalıdır.

7- Bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan memur, daktilograf vb. gibi kadroların herhangi bir talebe gerek kalmaksızın bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama kadrosu ile değiştirilmesi için kurumlara yeterli kadro verilmelidir.

Kurumlarımızda daktilo kullanılmamakta bütün bilgi, belge ve yazışmalar bilgisayar ile yapılmaktadır. Sertifika olsun-olmasın memurlarımızın hemen hepsi bilgisayar kullanabilmektedir. Kurumlar personelin bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama unvanı taleplerini karşılamakta zorluk çıkartmaktadır. Bu sebeplerden dolayı çağın gerisinde kalan kadroların tamamı 2008 yılı sonunda maliye bakanlığınca ?iptal-ihdas? uygulaması ile değiştirilmelidir.

8- Çalışanların yıllık izinleri hesaplanırken resmi tatil olan Cumartesi, Pazar, Dini ve Milli Bayram günlerinin izinden sayılmaması için düzenleme yapılması.

Hafta sonları, Dini ve Milli Bayram günleri her durumda kazanılmış bir haktır. Bunların izinlere dahil edilmemesi gerekir.

9- Bakanlıklarımızın bazı birimlerinde yeterli personel bulunmaması nedeniyle yemekhane açılmayan veya herhangi bir sebeple kurumda yemek yemeyen personele yemek katkı payları nakdi olarak verilmelidir.

Bu durumda ki personeli hem yemekhane açılmadığı için hem de yemek yardımı alamadığı için ekonomik olarak ta mağdur edilmektedirler. Bu mağduriyetin yardım miktarı nakdi olarak verilerek giderilmelidir.

10- Aylık 25,724 YTL Toplu Görüşme Primi verilmelidir.

Kollektif sendikal hakları teşvik edecek sendika üyelerinin motivasyonunun sağlayacak, çalışanların pozitif sendikal haklarını kullanmalarını teşvik edecek 25,724 YTL tutarındaki Toplu Görüşme Primi sendika üyesi her çalışana her ay ücretlerine eklenerek düzenli olarak ödenmesi

11- Kimyager, Biyolog, Ekonomist, İstatistikçi vb? kadrolarda çalışanların 3000 olan ek göstergelerinin 4 yıllık Yükseköğrenim görmüş Mühendis ünvanlı teknik hizmetler sınıfındaki personel gibi 3600'e yükseltilmesi. Genel idari hizmetler sınıfında çalışan personelden teknik kökenli olmayan 4 yıllık fakülte mezunlarının da ek göstergelerinin 1'ci dereceye gelenler için 3000, idari kadrolarda bulunanlar içinde 3600'e yükseltilmesi, diğer unvanlardaki personelin kademeli olarak bu haktan yararlandırılması.

12- 631 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ilk çıkarılış gayesine uygun bir şekilde yeniden ele alınarak Görev Tazminatının başta idareci personel (İl Müdür Yardımcıları, Kurum Müdürleri ve Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe müdürleri) olmak üzere bütün kamu çalışanlarına sorumlulukları oranında verilerek, adil bir uygulamanın sağlanması.

13- Hafta sonu ve fazla mesai çalışmalarında Maliye Bakanlığı ve benzeri kuruluşlarda olduğu gibi fazla mesai ücreti ödenmesinin merkez ve taşra kuruluşlarındaki tarım orman ve çevre çalışanlarına da verilmesi ve bu uygulamanın 12 ay üzerinden yapılması ödenecek fazla mesai ücret miktarının günün koşullarına uygun olması.

14- Gelir vergisi konusunun yeniden düzenlenmesi.

Özellikle KİT'lerdeki 657 sayılı kanuna tabi personel ile sözleşmeli statüde görev yapan personel arasındaki gelir vergisi eşitsizliğinin (Gelir vergisine tabi unsurların yeniden belirlenmesi suretiyle) giderilmesi ve bütün çalışanlar için %5 Gelir Vergisi indiriminin yapılması.

15- Aile ve çocuk yardımının arttırılması.

Aile, doğum, çocuk ve ölüm yardımlarının günü şartlarına göre tespit edilmesi, çocuk yardımındaki sayı kısıtlamasının kaldırılması, sözleşmeli personele aile ve çocuk yardımlarının yapılması.

16- Harcırahların arttırılması.

Harcırahların günümüzün ekonomik koşullarına göre yeniden düzenlemesi.

17-Yoğun risk faktörü taşıyan işlerde çalışanlara fiili hizmet zammı verilmelidir.

Orman Koruma ve Yangınlarında aktif mücadele edenlere, yoğun çevre kirliliği işleriyle uğraşanlara, zoonoz ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele edenlere, açık arazide çalışmayı gerektiren görevlerde bulunanlara her türlü zirai ilaç ve kimyasal madde ile teması gerektiren her türlü işlerde çalışanlara fiili hizmet zammı %25'ten az olmamak üzere mutlaka verilmelidir.

B) ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TALEPLERİ :

1- Orman Genel Müdürlüğü döner sermayesinden koruma, orman sınırlandırma ve orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde görev yapan memurlara ödenen fazla mesai ücretinin 7 aydan 12 aya çıkarılmalı ve Çevre ve Orman Bakanlığını çalışanlarının da bu kapsama dahil edilmelidir.

Koruma ve orman sınırlandırma faaliyetlerinin on iki ay fiilen devam etmesi nedeni ile fazla mesailerin yedi ay yerine on iki ay olarak ödenebilmesi için 31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununda değişiklik yapan 5192 sayılı kanunun 71. maddesi c bendinde yer alan ?Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar? ibaresinin ?fiilen çalışılan süre kadar? olarak, Orman Genel Müdürlüğü ibaresinin ?Çevre ve Orman Bakanlığı? şeklinde değiştirilerek yasal düzenleme yapılarak bakanlığın diğer birimlerinde benzer görev yapan memurların da fazla mesai uygulamasından faydalandırılmaları gerekmektedir.

2-Çevre ve Orman Bakanlığında görev yapan orman muhafaza memurlarının 49. madde tazminatlarının 26 günden az olmamak üzere tüm orman muhafaza memurlarına adil bir şekilde ödenmesi için yeterli adam/gün ve ödenek verilmesi.

Zor arazi şartlarında orman yangınları ve kaçakçılık ile mücadele, ormanların korunması ve işletilmesi hizmetlerinde 24 saat esası ile görev yapan orman muhafaza memurlarının 49. madde tazminatlarının ?Adam/Gün? kadrosunun eksik gönderilmesi ve adil dağıtılmaması nedeniyle birimler arasında farklı uygulamalar olmakta, aynı yerde aynı işi yapan farklı bütçelerden maaş alan memurlar arasında farklı uygulamalar yapılmakta olup bu adaletsizliğin giderilerek homojenliğin sağlanması.

3-Kolluk kuvveti görevi yapan Orman Muhafaza Memurlarının çalışırken elde ettikleri zat-ı silahlarından emekli olduklarında alınan yüksek ruhsat harcı alınmamalıdır.

İçişleri Bakanlığı ve diğer kurumlarda görev yapan kolluk kuvveti memurlarından ruhsat harcı alınmamaktadır. Benzer görev yapan Orman Muhafaza Memurlarının da aynı kapsamda değerlendirilmesi için İçişleri Bakanlığının ilgili yönetmeliğinde gerekli değişiklik yapılarak yeni bir yönetmelik yayınlanmalıdır.

C) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TALEPLERİ :

1- Sağlık hizmetleri sınıfına mensup personelin (Veteriner Hekim, Biyolog, Kimyager, Laborant, Veteriner Sağlık Teknikeri ve Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni) ile Ziraat Teknisyeni, Ziraat Teknikeri, Ev Ekonomisti Teknisyeni, diğer Teknisyen ve Tekniker çalışanların özel hizmet tazminatlarının teknik hizmetler sınıfındaki mühendis unvanlı personele yapılan son iyileştirmeler göz önünde bulundurularak, bu iyileştirmenin sayılan kadrolara da yansıtılması Mühendisler de dahil olmak üzere 20-30 puanlık bir Özel Hizmet Tazminatı iyileştirmesinin yeniden düzenlenmesi.

2- 160 seri nolu DMK'nu Genel tebliğinin yayınlanmasından önce maaşla birlikte ödenen arazi tazminatının (Ek Özel Hizmet Tazminatı) araziye çıkılan gün sayısı gözetilmeksizin, bahse konu Genel Tebliğden önce olduğu gibi maaşla birlikte 90 gün şartı aranmaksızın tam olarak ödenmesi bu konuda göreve hazır çalışanın İdarenin iş planlamasıyla 90 gün arazide çalıştırılamamasının mağduriyeti çalışana yansıtılmamalıdır.

3- Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde en fazla görev ve sorumluluk yüklenecek olan Tarım çalışanlarının görevi olan Bitkisel ve Hayvansal üretimde verim ve kalitenin arttırılmasının yanı sıra Gıda Güvenliği ve gıda güvencesi gibi insan sağlığını doğrudan ilgilendiren bu bağlamda da Aziz milletimizin her ferdini çok yakından ilgilendiren ve bunun sorumluluğunu taşıyan Tarım Çalışanlarına yaptıkları her türlü, hizmetlerine binaen, maaşlarına bir tazminat eklenmesi.

4- Yapılan her türlü denetimler sonucu kesilen cezanın belli bir oranının cezayı kesenlere tazminat olarak ödenmesi.

5- 399 sayılı KHK kapsamındaki sözleşmeli personelin fazla çalışma ücretinin tam olarak ödenmesi veya izin olarak kullandırılması ve iş yoğunluğu nedeniyle kullandırılmayan yıllık izinlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda olduğu gibi birleştirilmesi.

Et ve Balık Kurumu, TİGEM ve TMO da çalışan personellerin yıllık izinleri, 399 sayılı kanun hükmünde kararname gereği bir sonraki yıla devredilemediğinden 657 sayılı DMK'da belirtildiği üzere memur personel gibi yıl içerisinde kullanılamayan kısmının bir sonraki devredilmesi

6- TMO, Et ve Balık Kurumu ve TİGEM de halen II sayılı cetvele tabi olarak görev yapan sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen geçişlerindeki kanuni engelin kaldırılması.

7- TMO, Et ve Balık Kurumu ve TİGEM de I sayılı cetvele tabi olarak çalışan personele yılda iki kez verilmekte olan ikramiyenin II sayılı cetvele tabii personele de verilmesi.

8- TMO ve TİGEM çalışanları için 5553 sayılı tohumculuk kanununun geçici madde 3. hükmü gereğince bir aylık brüt askeri tutarının üç katınca üretimi teşvik pirimi ödenmesi.

9- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda çalışanlara yılda bir kez verilen Üretimi teşvik primi tutarının miktarına bakılmaksızın denge tazminatından mahsup edilmemesi. Denge Tazminatının kesilmeden verilmesi.

Bu Habere Tepkiniz