4/B'li ve diğer sözleşmeli personele verilecek ek ödeme miktarları

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ağustos 2008 23:58, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

4/B'Lİ PERSONELE İLİŞKİN DÜZENLEME

"375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar" 16 Ağustos 2008 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karara göre, 4/B'li ve sözleşmeli olarak istihdam edilen personele de ek ödeme verilecektir.

Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri dışında kalan kamu kurumlarında istihdam edilen 4/B'lilerin alacağı ek ödeme miktarı aşağıda yer almaktadır.

Hesaplama 8000+1500=9500* 0,051448 üzerinden yani 488.756 YTL üzerinden yapılmıştır.

Bir önemli not: Ağustos ayı itibariyle zaten 136,85 YTL denge tazminatı alınıyordu. Eşit işe eşit ücret kararnamesi ile denge tazminatı kaldırılmıştır. Dolaysıyla aşağıda yer alan rakamlardan 136 YTL'nin düşülmesi gerekmektedir.

 

POZİSYON UNVANI ORAN % YTL MİKTAR (MEMURLAR.NET HESAPLAMASI)
Başmühendis, Mühendis, Mimar, Bölge Plancısı, Şehir Plancısı, Veteriner Hekim 82 400
Diğer Teknik Hizmet Personeli (Jeolog, Hidrolog, Hidrojeolog , Jeofizikçi, Kimyager, Fizikçi, Jeomorfolog, Arkeolog, Matematikçi, İstatistikçi, Astronom) 77 375
Uzman Tabip 69 336
Tabip 68 331
Tekniker, Teknisyen 68 331
Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre), Diş Tabibi 62 302
Eczacı 60 292
Biyolog, Psikolog, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Röntgen Teknisyeni, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Diğer Sağlık Personeli 58 283
Proje Başkanı, Proje Birim Başkanı, Proje Koordinatörü, Deniz Trafik Baş Kılavuzu, Deniz Trafik Kılavuzu 53 258
Avukat 53 258
Proje Değerlendirme ve Uygulama Uzmanı, Proje Uzmanı, Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı 53 258
Öğretmen 51 248
Vaiz 52 253
İmam-Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi, Müezzin-Kayyım 51 248
Çözümleyici, Sistem Programcısı, Programcı, Mütercim-Tercüman, 51 248
Büro Personeli, Büro Görevlisi, Büro Memuru, Tapu Arşiv Uzmanı, Arşiv Uzmanı 51 248
Destek Personeli, Destek Elemanı, Fiziki Destek Elemanı 49 239
Yukarıda sayılan pozisyon unvanları dışında kalanlar 50 244

BİR ÖNCEKİ YILA BAKILARAK EK ÖDEME ALACAK OLAN 4/B'LİLER

4/B'lilere ek ödeme verilmesine imkan tanıyan Bakanlar Kurulu Kararında 3 kurumda çalışanlar ancak bir önceki yıl aldığı ödeme miktarına bakıldıktan sonra ek ödeme alacaktır. Aşağıda yer alan 4 kurumda çalışan 4/B'lilerin bu eşit işe eşit ücret ödemesinden yararlanması için bir önceki yıl aldığı döner sermaye miktarına bakılacaktır. Bir önceki yılda yapılmış olan ödemelerin toplam net tutarına, eşit işe eşit ücret kapsamında yapılacak ek ödeme toplam net tutarı ulaştıktan sonra, ek ödeme yapılacaktır. Bir örnek verelim: 2007 yılında bir üniversite döner sermayesinde çalışan 4/B'li 800 YTL döner sermaye almış olsun. bu kişi avukat olsun. Yukarıdaki tabloya göre avukata 258 YTL eşit işe eşit ücret ödemesi yapılmaktadır. Dolaysıyla bu personel ancak 4. aydan sonra eşit işe eşit ücret ödemesinden yararlanabilecektir.

Bu şekilde, bir önceki yıla bakılarak ek ödeme verilecek 4/B'liler şu şekildedir:

* 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemeden yararlananlar, (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı döner sermaye işletmelerinde çalışanlar)

* 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca yol tazminatının yarısı olarak bankalara yatırılan tutarlardan ödeme yapılanlar (Tebliğden başka bir işlem yapmak için makamından uzaklaşma durumunda olan hakimler, savcılar, askeri mahkemelerdeki subay üyeler ve icra müdürleri ile yardımcılarına, adli tabiplere, yazı işleri müdürlerine, zabıt katiplerine, mübaşirlere, hizmetlilere ve bu işlemlere katılan hazine avukatlarına, hazine avukatı olmayan il ve ilçelerde davaları takibe yetkili daire amirleri ve 3402 sayılı Kanuna göre yetkili kılınan kişiler ile muhakemat hizmetlerinde görev yapan memurlara yol giderlerinden başka aşağıdaki miktarda yol tazminatı verilir.)

* 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen ödemeden yararlananlar (Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, üniversiteler ve bunlara bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezlerinde kurulan döner sermaye işletmelerinde çalışan 4/B'liler)

* 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre ödeme yapılanlara, (Sağlık Bakanlığında döner sermayeli kurumlarda çalışan sözleşmeli personel)

ÖSYM'de çalışan sözleşmeli personele ilişkin düzenleme şu şekildedir: "2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde öngörülen ödemeden yararlanan 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personele, bu hükme göre yapılan ödemelerin aylık net tutarının, birinci fıkra uyarınca belirlenen ek ödemenin net tutarından az olması halinde, anılan hükme göre yapılan ödeme yerine sadece birinci fıkra hükmü çerçevesinde ek ödeme yapılır."

MAHALLİ İDARELERDEKİ DİĞER SÖZLEŞMELİLER

Mahalli idarelerde sadece 4/B'li personel değil 5393 sayılı Kanunun 49 mad ./3. fıkra, 5302 sayılı Kanunun 36 mad ./3. fıkra ve 5355 sayılı Kanunun 22 mad ./5. fıkrasına göre de sözleşmeli personel istihdam edilmektedir.

Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinde çalışan 4/B'liler dışındaki diğer sözleşmeli personele yukarıdaki miktarda değil 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar" ile tespit edilen unvanlar üzerinden ek ödeme alacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber