Denetim tazminatı alan personele verilen ek ödeme miktarları

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ağustos 2008 22:54, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

"375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar" 16 Ağustos 2008 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karara göre, denetim hizmetleri tazminatı alan personele verilen ek ödeme miktarları aşağıda yer almaktadır.

Hesaplama 8000+1500=9500* 0,051448 üzerinden yani 488.756 YTL üzerinden yapılmıştır.

Bir önemli not: Ağustos ayı itibariyle zaten 136,85 YTL denge tazminatı alınıyordu. Eşit işe eşit ücret kararnamesi ile denge tazminatı kaldırılmıştır. Aşağıda yer alan bazı unvanlar denge tazminatı almakta olup, eşit işe eşit ücret kararnamesi ile verilen ve memurlar.net tarafından aşağıda YTL olarak gösterilen rakamlardan 136 YTL'nin düşülmesi gerekmektedir.

KADRO VE GÖREV UNVANI ORAN (%) EK ÖDEME MİKTARLARI
b) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin ?(B) Denetim Hizmetleri? bölümünün;    

- 2 /a sırasında sayılanlardan;

a) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye ve Denetçileri,
-Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Gelir İdaresi Başkanlığı İç Denetçileri,
-Maliye Bakanlığı Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ve Kontrolörleri;
-Gümrük Müsteşarlığı Müfettişleri ve Kontrolörleri;
-Hazine Müsteşarlığı Kontrolörleri, Sigorta Denetleme Uzmanları ve Aktüerleri;
-Dış Ticaret Müsteşarlığı Kontrolörlerinden;

- Makam tazminatından yararlananlar
- Makam tazminatından yararlanmayanlar


41
53

200
258

- 2 /b sırasında sayılanlar

* Bunların Yardımcıları, Stajyer Kontrolörler53


258

- 3 /a sırasında sayılanlardan;

a) Bakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bağımsız genel müdürlük (mahalli idarelere bağlı genel müdürlükler hariç) Müfettişleri,
- Başkanlık, Müstakil Genel Müdürlük, Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel İdaresi ile Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri İç Denetçileri,
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri,
- Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil kadrolarda görevli Kontrolörler,
- İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi,
- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık Müfettişleri, Sigorta Müfettişleri,
- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO-POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişlerinden;

- Makam tazminatından yararlananlar
- Makam tazminatından yararlanmayanlar

40
52
195
253

- 3 /b sırasında sayılanlar

Bunların Yardımcıları, Stajyer Kontrolörler

52 253

- 4 /a sırasında sayılanlardan;

a) Başbakanlık Uzmanları, Planlama Uzmanları, Hazine Uzmanları, Dış Ticaret Uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Devlet Bütçe Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Maliye Bakanlığı Vergi, Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri, Büyükşehir Belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük Müfettişleri, İlköğretim Müfettişleri, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri, Sosyal Yardım Uzmanları ile (2) ve (3) üncü sırada sayılmayan İç Denetçilerden;

- Makam tazminatından yararlananlar
- Makam tazminatından yararlanmayanlar

38
52
185
253

- 4 /b sırasında sayılanlar

Bunların Yardımcıları (meslekte üç yıldan daha az kıdemli İlköğretim Müfettişleri dahil)

53 258

- 5 /a sırasında sayılanlar

a) Mali Suçları Araştırma Uzmanları, Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Malları Uzmanları, Maliye Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir Uzmanları, Muhasebe Uzmanları, Milli Emlak Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, Çevre ve Orman Uzmanları, Tüketici ve Rekabet Uzmanları, Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Gümrük Uzmanları, Sosyal Sigorta Uzmanları, Teknik Yardım Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Uzmanları, Özürlüler Uzmanları, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları, Kadının Statüsü Uzmanları, Bağ-Kur Denetmenleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, İstihdam ve Meslek Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Tapu ve Kadastro Denetmenlerinden;

52 253

- 5 /b sırasında sayılanlar

Bunların Yardımcıları

53 258

- 6 /a sırasında sayılanlardan;

a) Diğer belediyeler (Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri dahil) ve bunlara bağlı genel müdürlük Müfettişleri, Yüksekokul mezunu olmak şartı ile Belediye İktisat Müfettişleri ve Büyükşehir Belediyeleri Hesap İşleri Murakıplarından;

- Makam tazminatından yararlananlar
- Makam tazminatından yararlanmayanlar


38
52

185
253

- 6 /b sırasında sayılanlar

Bunların Yardımcıları

53 258

- 7 /a sırasında sayılanlar

İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanları

52 253

- 7 /b sırasında sayılanlar

İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzman Yardımcıları

53 258

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber