Maliye'den Ek Ödeme Genelgesi

Ağustos ayında verilen ek ödemelere ilişkin olarak yapılan işlemlerde özellikle mahsup hususu maaş hesaplaması yapan personeli oldukça meşgul etmektedir. Fazla çalışma, döner sermaye, temsil, görev ve makam tazminatı hallerinde ek ödemenin nasıl olacağını açıklayan ayrıntılı bir genelge yayımlandı. Örneklerin de yer aldığı Maliye Bakanlığı Genelgesi için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ekim 2008 15:59, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.15-115456-6

Konu : Ek ödeme

22/10/2008*16352

GENELGE

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

Bilindiği üzere, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinde 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin dördüncü fıkrası ile yapılan değişiklikle, anılan maddenin birinci fıkrasında sayılan kamu idarelerinde çalışan personele ?2660? gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yapılan ek ödeme yerine, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %200'ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabileceği öngörülmüş olup, ek ödemenin oranı ile esas ve usullerinin, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, rütbesi, kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usulü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak belirlenmesi hususunda Bakanlığımızın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

Bakanlar Kuruluna tanınan yetki çerçevesinde yürürlüğe konulan 7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli ?375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar?ın uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1) Ek ödeme, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil) (9500 gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutara) anılan Bakanlar Kurulu Kararına ekli ?Ek Ödeme Cetveli?nde yer alan oranların uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

2) Ek ödemenin hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanacak ve bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacaktır. Bu ödeme, personelin mali haklarına bağlı olarak, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmayacaktır.

3) Bir kadroya açıktan, kurum içinden veya kurum dışından vekâlet ettirilenlere vekâlet edilen görev nedeniyle 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ek ödeme yapılmayacaktır.

4) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi ve buna dayanılarak yürürlüğe konulan 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ödenmesi öngörülen ek ödemeden, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi ile diğer ilgili mevzuattaki düzenlemeler gereğince;

A. a) Maliye Bakanlığı,
b) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
c) Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı,
ç) Hazine Müsteşarlığı,
d) Dış Ticaret Müsteşarlığı,
e) Gümrük Müsteşarlığı,
f) Gelir İdaresi Başkanlığı,
g) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,
ğ) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,
h) Hudut Sahiller ve Sağlık Genel Müdürlüğü,

personeli,

B. Aylıklarını 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre alan personel,

C. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında bulunan personel,

Ç. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde ?Sivil Havacılık Denetleme Tazminatı?ndan yararlanan personel,

D. İç denetçiler,

E. Kadro karşılığı sözleşmeli personel,

F. 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca kısmi statüde görev yapan öğretim üyeleri,

hiçbir suretle yararlandırılmayacaktır.

5) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasında, ilgili mevzuatı uyarınca söz konusu fıkrada sayılan ödemelerden yararlanan memurlara yapılan ödemelerin toplam net tutarının; anılan maddenin birinci fıkrası uyarınca yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Kararında kadro ve görev unvanları için belirlenen ek ödemenin net tutarından az olması halinde, ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ödemeler yerine söz konusu Karar ile yapılan belirleme dikkate alınarak ek ödeme yapılması öngörülmüştür.

Buna göre;

A. 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında sayılan ödemelerden yararlanan memurlara, (Memurlar.net: Başbakanlıkta fazla çalışma ücreti alanlar)

B. a) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,
b) Denizcilik Müsteşarlığı,
c) Devlet Personel Başkanlığı,
ç) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,
d) Özürlüler İdaresi Başkanlığı,
e) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,
f) Türkiye İstatistik Kurumu,
g) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu,
ğ) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü,
h) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,
ı) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü,
personelinden 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden yararlanan memurlara,

C. a) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (C) fıkrasında, (Memurlar.net: Ek özel hizmet tazminatı alan TSK'daki sivil memurlar)
b) 19/6/1979 tarihli ve 2252 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, (Memurlar.net: Kültür Bakanlığı döner sermaye biriminde çalışanlardan ek ödeme alanlar)
c) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci fıkrasında, (Memurlar.net: ÖSYM'de, döner sermaye biriminde çalışanlardan ek ödeme alanlar)
ç) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde, (Memurlar.net: Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı döner sermaye biriminde çalışanlardan ek ödeme alanlar)
d) 8/1/1986 tarihli ve 3254 sayılı Kanunun 32/D maddesinde, (Memurlar.net: Devlet Meteolorli Genel Müdürlüğünde döner sermayeden ödeme alanlar)
e) 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) fıkrasında, (Memurlar.net: Dışişleri Bakanlığında Dışişleri Hzimetleri tazminatı alanlar)
f) 2/5/2001 tarihli ve 4668 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde, (Memurlar.net: TİKA'da ek tazminat alanlar)
g) 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, (Memurlar.net: Kültür Turizm Uzman ve Uzman Yardımcıları)
ğ) 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, (Memurlar.net: Çevre ve Orman Uzman ve Uzman Yardımcıları)
h) 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin altıncı fıkrasında, (Memurlar.net: İŞKUR'da çalışan ve ek ödeme alan memurlar)
ı) 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, (Memurlar.net: Türkiye Adalet akademisinde ek ödeme yapılanlar)
i) 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde, (Memurlar.net: Kredi ve Yurtlar Kurumunda ek ödeme alanlar)
j) 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 72 nci maddesinin ikinci fıkrasında, (Memurlar.net: Vakıflar Genel Müdürlüğünde fazla çalışma alanlar ile Bezmi alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesinde döner sermaye alanlar)
k) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (b) fıkrası ile ek 2 nci maddesinde, (Memurlar.net: KİT'lerde ek tazminat alan I sayılı cetveldeki memurlar)

öngörülen ödemelerden yararlanan memurlara,

anılan hükümlere göre yapılan ödemeler ile fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlanan memurlara (her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler hariç) yapılan ödemelerin toplam net tutarının, 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında kadro ve görev unvanları için belirlenen ek ödemenin net tutarından az olması halinde, bunlara yukarıda sayılan hükümlere göre yapılan ödemeler yerine sadece söz konusu Karar hükümleri çerçevesinde ek ödeme yapılacaktır.

İlgili mevzuatı uyarınca yılın belirli dönemlerinde mutat olarak ikramiye ödemesinden yararlanan personele ilişkin söz konusu kıyaslama yapılırken, anılan Kararın 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yapılan mahsuptan sonraki tutar, ek ödemenin net tutarı olarak dikkate alınacaktır.

ÖRNEK 1- Denizcilik Müsteşarlığında şef kadrosunda görev yapmakta olan ve 4 üncü dereceden aylık alan personel, 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi uyarınca Başbakanlık merkez teşkilatında çalışan personele 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca yapılan ödemeden yararlanmakta ve kendisine bu kapsamda en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %30'u oranında aylık 145,75 YTL tutarında net ödeme yapılmaktadır.

Bu personel için, 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %52 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüş olup, bu kapsamda hesaplanan net tutar ise 252,63 YTL' dir.

491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi uyarınca ödenmekte olan tutar, anılan Karar uyarınca ödenmesi öngörülen tutardan az olduğundan ilgiliye, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası gereğince 252,63 YTL ek ödeme yapılacak, 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

ÖRNEK 2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında görev yapmakta olan Çalışma Uzmanı, 3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanmakta ve kendisine bu kapsamda en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %110'u oranında aylık 534,40 YTL tutarında net ek ödeme yapılmaktadır.

Bu personel için, 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %52 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüş olup, bu kapsamda hesaplanan net tutar 252,63 YTL' dir.

3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ödenmekte olan tutar, anılan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ödenmesi öngörülen tutardan fazla olduğundan ilgiliye, bu Karar çerçevesinde herhangi bir ek ödeme yapılmayacak, 3146 sayılı Kanun hükümleri gereğince yapılan ek ödemeye devam olunacaktır.

6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 3/1/2008 tarihli ve 2008/13055 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 2008 yılında da uygulanmasına devam edilen ?Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar?a ekli (III) sayılı cetvelin;

a) ?B. Din Hizmetleri Tazminatı? bölümünün (d) sırasında (aynı Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin ?(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri? bölümünün 6 ncı grubunun 7 nci sırasında, 7 nci grubunun 1 inci sırasında ve 9 uncu grubunun 7 nci sırasında sayılanlar hariç) öngörülen tazminattan yararlananlara,

b) ?F. Adalet Hizmetleri Tazminatı? bölümünün 2 nci sırasında öngörülen Adalet Hizmetleri Tazminatından yararlananlara,

2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince, anılan sıralarda öngörülen tazminat oranı kadar eksik ek ödeme yapılır. Ancak, yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %28'inden az olamaz.

ÖRNEK 3- Diyanet İşleri Başkanlığında memur kadrosunda görev yapmakta olan ve 8 inci dereceden aylık alan personele 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %51 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür. 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla öngörülen Din Hizmetleri Tazminatı oranı ise %25' tir.

Buna göre, %51-%25=%26 oranında ek ödeme yapılması gerekmekle birlikte 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince yapılacak ek ödeme %28 oranından az olamayacağından ilgiliye %28 oranında ek ödeme yapılacaktır.

ÖRNEK 4- (X) Adliyesinde mühendis kadrosunda görev yapmakta olan ve 5 inci dereceden aylık alan personele 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %82 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür. 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla öngörülen Adalet Hizmetleri Tazminatı oranı ise %20' dir.

Buna göre, ilgiliye %82-%20=%62 oranında ek ödeme yapılacaktır.

7) 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; Orman Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görev yapan personele, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yapılan ödemelerden yararlandıkları sürece, anılan Bakanlar Kurulu Kararında kadro ve görev unvanları için belirlenen oranın 2/3'ü dikkate alınarak ek ödeme yapılacaktır. Oranların hesaplanmasında küsurlar tama iblağ edilecektir.

ÖRNEK 5- Orman Genel Müdürlüğünde şube müdürü kadrosunda görev yapmakta olan ve 1 inci dereceden aylık alan personele 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %53 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüş olmakla birlikte, ilgililere yapılacak ek ödemeye esas oran, belirlenen oranın 2/3'ü olacaktır.

Buna göre, ilgiliye yapılacak ek ödemeye esas oran; %53 x 2/3 = %35,33 olarak hesaplanacak, ancak anılan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince küsurlar tama iblağ edileceğinden %36 olarak uygulanacaktır. 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yapılan ödemeden yararlanılmadığı sürede ise %53 oranında ek ödeme yapılacaktır.

8) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ödemelerden yararlananlara, aynı fıkrada belirtilen hükümlere göre önceki yılda yapılmış olan ödemelerin toplam net tutarına, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca ödenmesi öngörülen ek ödeme toplam net tutarı ulaştıktan sonra 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile öngörülen ek ödeme yapılmaya başlanacaktır.

Buna göre; 1/1/2008-30/6/2008 tarihleri arasında ?2260? gösterge rakamının, 1/7/2008-15/8/2008 tarihleri arasında ?2660? gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar ve 15/8/2008 tarihinden itibaren ise 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ödenmesi öngörülen ek ödemenin toplam net tutarının; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlere göre bir önceki yılda yapılmış olan ödemelerin toplam net tutarına ulaştığı tarihten itibaren aylıklara ilişkin hükümler göz önünde bulundurulmak suretiyle ilgili personele ek ödeme yapılmaya başlanacaktır.

ÖRNEK 6- 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için yapılacak ek ödeme oranı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %53'ü olarak belirlenmiştir. İlgiliye 2008 yılında yapılması öngörülen ek ödeme toplamı 2.029,78 YTL' dir.

1/1/2008-30/6/2008 dönemi için

2260 x 0,049486 = 111,84

111,84 x 0,006 = 0,67

111,84 - 0,67 = 111,17

111,17 x 6 = 667,02 1/7/2008-14/8/2008 dönemi için ;

2660 x 0,051448 = 136,85

136,85 x 0,006 = 0,82

136,85 - 0,82 = 136,03

136,03 x 1,5 ay = 204,05 15/8/2008- 31/12/2008 dönemi için

9500x0,051448 x %53 = 259,04

259,04 x 0,006 = 1,55

259,04-1,55 = 257,49

257,49 x 4,5 = 1.158,71

2008 yılı için toplam ek ödeme tutarı 667,02+204,05+1.158,71= 2.029,78 YTL

İlgiliye 2007 yılında ödenen döner sermaye payı net tutarının;

-2.029,78 YTL ve daha fazla olması halinde, 2008 yılında ek ödeme yapılmayacaktır.

-2.029,78 YTL' den daha düşük olması halinde ise 2008 yılında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yapılması öngörülen ek ödemelerin toplam net tutarının, 2007 yılında döner sermaye payı olarak almış olduğu ödemelerin toplam net tutarına ulaşmış olduğu tarihten itibaren ilgiliye ek ödeme yapılmaya başlanacaktır.

İlgiliye yapılacak söz konusu ek ödemeler, görev yerinin 01/03/2006 tarihinden önce kurulan üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile uygulama ve araştırma merkezlerinden (hastaneler dahil) olması halinde döner sermaye bütçesinden karşılanacaktır.

9) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında; Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yapılacak ek ödemelerin döner sermaye bütçelerinden karşılanacağı öngörülmüştür.

Ayrıca aynı fıkrada, Devletin mali imkânlarını göz önünde bulundurmak suretiyle merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde istihdam edilen personele bu madde uyarınca yapılan ek ödemelerin tamamını veya bir kısmını teşkilat yapısı esas alınarak merkezi yönetim bütçesinden veya döner sermayesi bulunan kurumlar için döner sermaye bütçesinden yaptırmaya Bakanlığımızın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu belirtilmiş bulunmaktadır. Bu yetki çerçevesinde; söz konusu ek 3 üncü maddenin üçüncü ve sekizinci fıkralarında sayılan kamu idarelerine ilave olarak, 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasıyla da 1/3/2006 tarihinden önce kurulan üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile uygulama ve araştırma merkezlerinde (hastaneler dahil) görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yapılacak ek ödemelerin döner sermaye bütçelerinden karşılanması öngörülmüştür.

10) İlgili mevzuatı uyarınca memurlara yılın belirli dönemlerinde mutat olarak ödenen ikramiyelerin bir aya isabet eden net tutarları, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %28'inden fazla olan ek ödemelerin net tutarından mahsup edilecektir.

ÖRNEK 7- İlgili mevzuatı uyarınca 1 inci dereceden aylık alan şube müdürüne asgari ücret esas alınmak suretiyle 1/7/2008 - 31/12/2008 dönemi için 2008 Temmuz ayında 539,06 YTL tutarında net ikramiye ödenmiş olması halinde, ikramiyenin bir aya isabet eden net tutarı 89,84 YTL' dir. İlgiliye 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de %53 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür. Bu durumda, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %28'inden fazla olan ek ödeme oranı ise %53-%28=%25' tir.

Bu kapsamda, ilgiliye 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranın en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %28'ini aşan kısmından ikramiyenin bir aya isabet eden tutarı mahsup edildikten sonra kalan miktar ile en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %28'inin toplamı kadar ek ödeme yapılacaktır.

Buna göre, ikramiyenin bir aya isabet eden net tutarı olan 89,84 YTL, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %28'ini geçen kısmına isabet eden %25'lik ek ödemenin net tutarı olan 121,46 YTL' den mahsup edildikten sonra kalan 31,62 YTL ile en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %28'ine tekabül eden 136,03 YTL' nin toplam tutarı olarak 167,65 YTL ek ödeme yapılacaktır.

11) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin dördüncü fıkrası ile değiştirilen ek 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan düzenleme ile makam, temsil veya görev tazminatından yararlanan personel, söz konusu ek 3 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca ek ödemeden yararlanacak personel kapsamına alınmıştır.

Temsil veya görev tazminatından yararlanan personele yapılan ek ödemeler, 27/1/2000 tarihli ve 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) fıkrası ile 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi ve bu maddeler uyarınca yürürlüğe konulan 10/3/2000 tarihli ve 2000/457 sayılı ve 12/5/2008 tarihli ve 2008/13694 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında yer alan hükümler uyarınca mahsup işlemine tabi tutulacaktır. Ancak, mahsup edilecek tutarın temsil veya görev tazminatının %20'sini geçmesi halinde, temsil veya görev tazminatının %80'i asgari temsil veya görev tazminatı olarak ödenecektir.

ÖRNEK 8- (X) Bakanlığında görev yapmakta olan bir genel müdür; 17.000 gösterge rakamı dikkate alınmak suretiyle temsil tazminatından yararlanmakta ve bu kapsamda hesaplanan temsil tazminatının aylık net tutarı 869,37 YTL' dir.

Bu personel için, 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %58 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüş olup, bu kapsamda ilgiliye ödenecek ek ödemenin net tutarı 281,78 YTL' dir. Ancak, mahsup edilecek bu tutar temsil tazminatının %20'si olan 173,87 YTL' den fazla olduğu için ilgiliye temsil tazminatının %80'i olan 695,49 YTL temsil tazminatı ödenecektir.

Bu kapsamda ilgiliye, 281,78 YTL ek ödeme ile 695,49 YTL temsil tazminatı ödemesi yapılacaktır.

12) 5793 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü paragrafında yapılan değişiklikle, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personele 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca yapılan ödemelerin, 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) fıkrası ile 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi hükümleri uyarınca temsil veya görev tazminatının mahsubunda dikkate alınmaması hükme bağlanmıştır.

Ancak, 2914 sayılı Kanuna tabi olup temsil veya görev tazminatından yararlanan personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ek ödemeden yararlanmaya başlaması halinde; bu ödeme, 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) fıkrası ile 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi hükümleri uyarınca temsil veya görev tazminatının mahsubunda dikkate alınacaktır.

ÖRNEK 9- 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunan bir öğretim üyesi için yapılacak ek ödeme oranı, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %56'sı olarak belirlenmiştir. İlgiliye 2008 yılında yapılması öngörülen ek ödeme toplamı 2.095,34 YTL' dir. Bu öğretim üyesi; 15.000 gösterge rakamı dikkate alınmak suretiyle görev tazminatından yararlanmakta ve bu kapsamda hesaplanan görev tazminatının aylık net tutarı 767,09 YTL' dir.

1/1/2008-30/6/2008 dönemi için

2260 x 0,049486 = 111,84

111,84 x 0,006 = 0,67

111,84 - 0,67 = 111,17

111,17 x 6 = 667,021/7/2008-14/8/2008 dönemi için

2660 x 0,051448 = 136,85

136,85 x 0,006 = 0,82

136,85 - 0,82 = 136,03

136,03 x 1,5 ay = 204,0515/8/2008- 31/12/2008 dönemi için

9500 x 0,051448 x %56 = 273,70

273,70 x 0,006 = 1,64

273,70-1,64 = 272,06

272,06 x 4,5 = 1.224,27

2008 yılı için toplam ek ödeme tutarı 667,02+204,05+1.224,27= 2.095,34 YTL

İlgiliye 2007 yılında ödenen döner sermaye payı net tutarının;

-2.095,34 YTL ve daha fazla olması halinde, 2008 yılında ek ödeme yapılmayacaktır.

-2.095,34 YTL'den daha düşük olması halinde 2008 yılında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yapılması öngörülen ek ödemelerin toplam net tutarının, 2007 yılında döner sermaye payı olarak almış olduğu ödemelerin toplam net tutarına ulaşmış olduğu tarihten itibaren ilgiliye ek ödeme yapılmaya başlanacaktır. İlgiliye yapılacak söz konusu ek ödemeler, görev yerinin 1/3/2006 tarihinden önce kurulan üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile uygulama ve araştırma merkezlerinden (hastaneler dahil) olması halinde döner sermaye bütçesinden karşılanacaktır

- Ek ödeme yapılmaya başlanılan tarihten itibaren ilgiliye ödenmekte olan 767,09 YTL tutarındaki görev tazminatından söz konusu ek ödeme tutarının mahsubu yapılacaktır. Bu personel için, 2008/14012 sayılı Karar ile öngörülen %56 oranındaki ek ödeme için hesaplanan net tutar 272,06 YTL olup, bu tutarın görev tazminatı tutarından mahsup edilmesi gerekmektedir. Ancak, mahsup edilecek bu tutar görev tazminatının %20'si olan 153,41 YTL'den fazla olduğu için ilgiliye görev tazminatının %80'i olan 613,67 YTL görev tazminatı ödenecektir.

Bu kapsamda ilgiliye, 272,06 YTL ek ödeme ile 613,67 YTL görev tazminatı ödemesi yapılacaktır.

13) Kadroları teknik hizmetler sınıfında bulunan personele yapılacak ek ödemenin hesaplanmasında, ilgililerin atanmış oldukları kadro unvanları için 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen ek ödeme oranı esas alınacaktır.

ÖRNEK 10- Bayındırlık ve İskan Bakanlığında çalışmakta olan ve mühendis kariyerine haiz olmakla birlikte tekniker kadrosunda görev yapan personele, 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kadrosunun bulunduğu grup için belirlenen %68 oranı esas alınarak ek ödeme yapılacaktır.

14) Kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç olmak üzere, çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına ilişkin 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar? da 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, 2006/10603 sayılı Karara ekli (I) ve (II) sayılı Cetvellerde sayılan kamu idarelerinde anılan Karar kapsamında yer alan sözleşmeli personele, söz konusu Karara 2008/14012 sayılı Kararla eklenen (III) sayılı Cetvelde pozisyon unvanları itibarıyla belirlenen oranlar üzerinden ek ödeme yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber