Tam zamanlı çalışan mahalli idare personelinin ek ödemesine ilişkin BUMKO genelgesi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Kasım 2008 18:43, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.19-115708-184
Konu : Ek Ödeme

24.11.08* 18999

????????. VALİLİĞİNE
????????. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
????????. BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde mahalli idarelerde tam zamanlı olarak çalışan sözleşmeli personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinde düzenlenen ek ödemenin yapılmasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu sözleşmeli personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinde düzenlenmiş ek ödemeden yararlandırılmasına yönelik işlemlerin aşağıda belirtildiği şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinde 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin dördüncü fıkrası ile yapılan değişiklikle, anılan maddenin birinci fıkrasında sayılan kamu idarelerinde çalışan personele ?2660? gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yapılan ek ödeme yerine, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %200'ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında ise;

?Kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç olmak üzere, çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele birinci fıkrada belirlenen tutarı aşmamak üzere ve bu madde hükümleri çerçevesinde, statüleri ve kurumları dikkate alınarak ödeme yapıp yapmamaya, sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin yapılacak ek ödeme tutarını belirlemeye, ücretleri Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenenler için bu Kurul, diğerleri için Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ek ödeme tutarı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.?

şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Bu hüküm uyarınca 09.06.2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda yukarıda belirtilen ek ödeme hakkından yararlanacak sözleşmeli personelin kapsamı belirlenmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca tam zamanlı olarak çalışan sözleşmeli personel de ek ödemenin kapsamına alınmıştır. Ayrıca, 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin olarak çıkarılan 07.08.2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da 09.06.2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararın 1 nci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmış olup, bu değişiklik neticesinde sözkonusu fıkrada;

??.. b) Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinde ekli (II) sayılı Cetvelde belirtilen mevzuat hükümlerine göre istihdam edilen sözleşmeli personele, sözleşmeli olarak çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanı için "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar" ile tespit edilen tutarda, sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmesizin her ay ek ödeme yapılır.? hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere; 01.01.2008 tarihinden 01.07.2008 tarihine kadar olan dönem içerisinde çalışmış olmaları durumunda 2260 gösterge rakamının, 01.07.2008 tarihinden 14.08.2008 tarihine kadar olan dönem içerisinde çalışmış olmaları durumunda 2660 gösterge rakamının; çalıştıkları her tam ay için çalışmanın yapıldığı ay itibariyle geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilecektir.

15.08.2008 tarihinden itibaren ise, gösterge rakamı üzerinden ek ödeme yapılması uygulamasına son verilecek ve ilgililere en yüksek Devlet memuru aylığına (9500 gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar), sözleşmelerinde belirten kadro unvanı için 07.08.2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli "Ek Ödeme Cetveli"nde belirlenmiş olan oranların uygulanması suretiyle bulunacak tutarda ek ödeme ödenecektir.

Öte yandan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki, ?Ek ödeme tutarı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.? hükmünün; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına giren sigortalıların prime esas kazançlarına dahil edilecek kazanç türleri açısından uygulanabilirliği kalmamıştır. Dolayısıyla, söz konusu sözleşmeli personel için yatırılacak sigorta primlerinin hesabına ilişkin kazanç matrahına; 5510 sayılı Kanunun sigorta primine ilişkin hükümlerinin yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden sonraki ilk ödeme dönem olan 15.10.2008 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca verilecek ek ödeme tutarları da dahil edilecektir. Ancak, 01.10.2008 tarihi ile 14.10.2008 tarihlerini kapsayan dönem içerisinde işe başlayan ve 15.10.2008 tarihine kadar olan dönem için kendilerine kıst olarak ek ödeme verileceklerin bu döneme ilişkin sigorta primine esas kazançlarının hesabında, kıst olarak verilecek ek ödeme tutarı da matraha dahil edilecektir.

Bu çerçevede, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışanlara, sözleşmelerinde yazılı olan kadro unvanları itibariyle verilmesi gereken ek ödemenin hesabına esas alınacak oranlar, aşağıdaki Ek I Sayılı Tablo'da gösterilmiştir. Ek ödemenin verilmesinde söz konusu 09.06.2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslara uyulması zorunlu olup, ek ödeme tutarlarının sözleşme ücretine dahil edilmemesi ve sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle, söz konusu ek ödeme maaş bordrolarında ayrıca gösterilecek ve bu ek ödemeden yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde sigorta primi ile damga vergisi kesilecektir.

Bilgilerini ve uygulamanın buna göre yapılmasını rica ederim.

Hasan B. Aktan
Bakan a.
Müsteşar

I SAYILI TABLO
5393 SAYILI KANUN UYARINCA TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL
OLARAK ÇALIŞANLARIN UNVAN BAZINDA EK ÖDEME ORANLARI

UNVAN EK ÖDEME ORANI (%)
Genel İdare Hizmet Sınıfı
Hukuk Müşaviri, Programcı, Çözümleyici, 53
Mütercim (KPDS sınavından en az (B) düzeyinde başarı olmak
kaydıyla)
53
Mütercim 52
Çocuk Eğiticisi, Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi, Eğitmen, Kameraman, Sosyolog, Tercüman 51
Teknik Hizmetler Sınıfı
Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı 82
Jeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Kimyager, Fizikçi, Jeomorfolog, Arkeolog, Matematikçi, İstatistikçi 77
Dekoratör, Desinatör, Ekonomist, Grafiker, Heykeltıraş, Hidrobiyolog, Kaptan, Laborant, Ölçü ve Ayar Memuru, Paleontolog, Pilot, Restoratör, Sanat Tarihçisi, Teknik Ressam, Tekniker, Teknisyen, Topograf 68
Sağlık Hizmetler Sınıfı
Veteriner Hekim 98
Uzman Tabip 69
Tabip 68
Uzman(Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre), Diş Tabibi 62
Eczacı 60
Antropolog, Bakteriolog, Biolog, Çocuk Gelişimcisi, Diş Protez Teknisyeni, Diyetisyen, Ebe, Hemşire, Fizikoterapist, Fizyoterapist, Laborant, Odyolog, Pedagog, Psikolog, Radyoterapist, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Sosyal Çalışmacı, Tıbbi Teknolog, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni 58
Avukatlık Hizmetler Sınıfı
Avukat 53

 

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber