2008/4 KPSS Tercih Kılavuzundaki Özel Şartlar

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Aralık 2008 16:14, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte, eğer ? BAKINIZ BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI ...? ifadesi var ise kurumlarca aranılan diğer şartların yanı sıra bu bölümde belirtilen şartları da taşımaları gerekmektedir. Bu şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamalarının yapılması mümkün değildir.

2.1. PROGRAMCI

?Programcı? kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların, Bilgisayar Programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmaları veya diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikasına sahip olmaları şarttır.

2.2. BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

?Bilgisayar İşletmeni? kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların;
a) Öğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya,
b) Öğrenim kurumlarının diğer bölümlerinden mezun olanların Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmaları,
şarttır.

2.3. SAĞLIK FİZİKÇİSİ

Sağlık Fizikçisi kadrolarını tercih edecek adayların, Yükseköğretim Kurulunun 13/04/2006 tarihli Kararı gereği ?Sağlık Fiziği, Radyasyon Onkolojisi Fiziği, Radyoloji ya da Nükleer Tıp? konularında lisans üstü (Bilim Uzmanlığı) öğrenim görmüş olmaları gerekmektedir.

2.4. STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ

Stajyer Hava Trafik Kontrolörü pozisyonlarını tercih eden adaylarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:

a) Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
b) Erkek adaylar için Muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
c) 01.01.2008 tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olmak.
d) İngilizce dilinde KPDS sınavından en az C seviyesinde, TOEFL'dan en az 193 puan, IELTS sınavının her bölümünden en az 6,5, FCE' den A seviyesinde, CAE' den en az C seviyesinde, CPE' den en az C seviyesinde puan aldığını belgelemek.
e) ICAO ANNEX'1 deki sağlık kriterlerine sahip olmak.

* Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü emrine Stajyer Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna yerleştirilen adaylar, Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY 65-01) hükümleri çerçevesinde verilecek mesleki kursu müteakip yapılacak sınavda başarılı oldukları takdirde Hava Trafik Kontrolörü olarak atanacaklardır.

2.5. ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ

Asistan Hava Trafik Kontrolörü pozisyonlarını tercih eden adaylarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:

a) Hava Trafik Kontrol veya Hava Kontrolörü lisans programından mezun olmak.
b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya fiilen tamamlamış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
c) ICAO ANNEX'1 deki sağlık kriterlerine sahip olmak,
d) Hava Trafik Kontrolörü Lisansına sahip olmak.

2.6. ARFF Memuru (İtfaiyeci)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait ARFF Memuru (İtfaiyeci) pozisyonunu tercih edecek adayların aşağıdaki şartları da taşımaları gerekmektedir:

a) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
b) Boylarının en az 1.70 m. olması,
c) 28 yaşından büyük olmamak,
d) Ruhi ve fiziki hiçbir engeli bulunmamak,
e) Erkek olmak,
f) Yurdun her yerinde ARFF (Hava Alanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) Memuru (İtfaiyeci) olarak görev yapabileceğine dair ?Heyet Raporu? almış olmak.

2.7. SOSYAL ÇALIŞMACI

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ?Sosyal Çalışmacı? kadrolarını tercih edecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

?Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek.?

2.8. PSİKOLOG

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ?Psikolog? kadrolarını tercih edecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

?Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek.?

2.9. KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10 uncu maddesine göre bu kadro veya pozisyonlarda çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilköğretim veya ortaokul, silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
e) Kamu haklarından yasaklı olmamak.
f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Aynı Kanunun 11 inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler... hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe 5 yıl süreli çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.

Ayrıca yine aynı Kanunun 14 üncü maddesine göre ise; Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere yüzyirmi ders saatinden; ... az olmamak üzere düzenlenir. Halen bünyesinde güvenlik fakültesi veya meslek yüksek okulu bulunan ve bünyesinde güvenlik bölümleri ( fakülte veya meslek yüksekokulu ) açabilecek olan üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olanlarda beş yıl süreyle silah eğitimi hariç özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

Özel güvenlik eğitimi, ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlığın izni ile özel eğitim kurumlarınca da verilebilir. Yeterli bina araç, gereç ve personel bulunması şartıyla özel güvenlik eğitimi, valiliğin izniyle güvenlik hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir. Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen yetki, zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır. Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaş sınırı bulunmamakla birlikte, 6236 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası hükmü doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 21 yaşın üzerinde olması şartı aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda kamuya ait sağlık kuruluşlarından alınacak ?silahlı özel güvenlik görevlisi olur? ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir.

* 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadro ve pozisyonlarına atanacakların, ÖSYM'ce yerleştirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.

2.10. ÇÖZÜMLEYİCİ

?Çözümleyici? kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların;
Fakültelerin fizik, matematik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin elektrik, elektrik-elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya,
- Diğer fakültelerden mezun olup, bilgisayar alanında ders aldığını belgelemeleri ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Analist Programcı Sertifikasına ya da programlama dillerinden en az iki tanesini bildiklerine dair sertifikaya sahip olmaları,
- İngilizce bilmeleri,
şarttır.

2.11. MUHAFAZA MEMURU

Gümrük Müsteşarlığı Muhafaza Memuru kadrolarını tercih edecek adayların 3944 sayılı ?Gümrük Muhafaza ve Muamele Sınıfı Memurları Teşkilatı Hakkında Kanun? gereği; boy uzunluğunun net olarak erkeklerde 1,71 metreden, kadınlarda ise 1,61 metreden kısa olmaması gerekmektedir.

2.12. YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı kadrolarını tercih edecek adayların 298 sayılı KHK'nın 30'uncu maddesi gereğince aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
a) Evvelce herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.
b) Herhangi bir siyasi parti listesinden aday olmamak.

Bu Habere Tepkiniz