Ek ödemedeki 3 mağduriyet giderildi

Denge tazminatı olarak başlayan ve "eşit işe eşit ücret" zammı olarak bilinen uygulamada, 1- Adalet Bakanlığı ile SHÇEK'de, ders niteliğinde iyileştirme görevi ek dersi almak için aranan "fiilen" yapılma şartı kaldırılmıştır. 2- THS'de başmühendis, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı; SHS'da ise veteriner hekim kadro veya pozisyonlarda görev yapmış olup bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, başkan ve müdür kadrolarında bulunanlardan makam tazminatı almayanlar için ek ödeme oranı %100 olarak uygulanacaktır.

Maliye, Bürokrasiyi Alt Üst Etti 10 Mayıs 2006
Mühendisken görevde yükselmeye girip şube müdür olmayın 22 Ağustos 2008

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Aralık 2008 11:05, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MADDE MADDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN ANALİZİ

1- KÜLTÜR VE TURİZMDEKİ EK ÖDEMENİN HANGİ BÜTÇEDEN KARŞILANACAĞI HÜKME BAĞLANMIŞTIR.

YAPILAN DÜZENLEME

MADDE 1 ? 7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar"ın 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(6) Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatı personeline yapılacak ek ödemeler merkezi yönetim bütçesinden karşılanır."


AMİRİN EK ÖDEMESİ ARTTIRILDI

DEĞERLENDİRME

En çok eleştirilen konulardan birisi amirin memurundan düşük almasıydı. Ek ödeme kararnamesinde değişiklik yapılmış ve daha önce THS'de başmühendis, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı; SHS'da ise veteriner hekim kadro veya pozisyonlarda görev yapmış olup bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, başkan ve müdür kadrolarında bulunanlardan makam tazminatı almayanlar için ek ödeme oranı %100 olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Ek ödeme, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dâhil) "Ek Ödeme Cetveli"nde yer alan oranların uygulanması suretiyle hesaplanmaktadır. (9500*maaş katsayısı)*1

YAPILAN DÜZENLEME

MADDE 2 ? 7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar?a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, ekli "Ek Ödeme Cetveli"nin "A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" kısmının "2-Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personelden" bölümünün (a) ve (b) sıraları ile aynı kısmın "3-Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden" bölümünün (d) sırasında sayılan kadro veya pozisyonlarda görev yapmış olup bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, başkan ve müdür kadrolarında bulunanlardan makam tazminatı almayanlar için ek ödeme oranı %100 olarak uygulanır."

2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personelden;

a) Başmühendis kadrosunda bulunanlar 82

b) Mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlar 82

3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden;

d) Veteriner hekim 98


ADALETTEKİ EK DERS ÜCRETLERİ

DEĞERLENDİRME

Ders niteliğinde iyileştirme görevi verilmesi için gerekli olan fiilen görev yapmış olma şartı kaldırılmıştır. Kurumda fiilen görev yapan yönetici, rapor hazırlama yetkisi verilen personel, eğitim sertifikalı kurum personeli ve meslek elemanlarının artık fillen görev yapmasa da ek ders ücreti alacaktır.

YAPILAN DÜZENLEME

MADDE 3 ? 21/5/2007 tarihli ve 2007/12226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar"ın 10 uncu maddesinde yer alan "fiilen görev yapma karşılığında" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına "ek ders ücretleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "10 uncu madde uyarınca yapılan ödemeler hariç" ibaresi eklenmiştir.

Ders niteliğinde iyileştirme görevi

MADDE 10 ? (1) Kurumda fiilen görev yapan yönetici, rapor hazırlama yetkisi verilen personel, eğitim sertifikalı kurum personeli ve meslek elemanlarının kurumdaki her türlü eğitim-öğretim, denetim ve gözetim faaliyetleri, yönetim, iyileştirme çalışmaları, danışma, rehberlik ve rehabilitasyon hizmetleri gibi görevlerinden;

a) Kurumda fiilen görev yapan yönetici ve meslek elemanlarının haftada (15) saati,

b) Kurumda fiilen görev yapmak üzere Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aynı amaçla geçici görevle görevlendirilen meslek elemanlarının, fiilen görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak üzere, haftada (15) saati,

c) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında aynı amaçla görevlendirilen kadrolu meslek elemanlarının, haftada (15) saati,

ç) Rapor hazırlama yetkisi verilen personel ile eğitim sertifikalı kurum personelinin haftada (10) saati,

ders niteliğinde iyileştirme görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir.

(4) Bu Karar uyarınca ödenen ek ders ücretleri, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez.


SHÇEK'DEKİ EK DERS ÜCRETLERİ

DEĞERLENDİRME

Bu düzenleme de Adalet Bakanlığındaki düzenleme ile aynıdır. SHÇEK'de çalışıyor olup da fiilen yapılmadığı için ek ders ücreti alamayanlar için düzenleme yapılmış ve fiilen çalışmış olma şartı kaldırılmıştır.

YAPILAN DÜZENLEME

MADDE 4 ? 9/11/2000 tarihli ve 2000/1648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar"ın 7 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödemeleri nedeniyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılmakta olan ek ödemeden yararlanamayanlar için bu madde hükmü uygulanmaz.?

Ders Ücreti Ödenmeyecek Haller

Madde 7- Bu Esaslar kapsamına girenlerin, izinli ve raporlu bulundukları günler ile nöbet izninde bulundukları günler için ek ders ücreti ödenmez.


YAPILAN DÜZENLEME

MADDE 5 ? Bu Kararın 1 inci maddesi yayımını izleyen ayın 15'inde, diğer maddeleri ise 15/8/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber