MEB'in açtığı şeflik sınavının iptaline dair dava dilekçesi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ocak 2009 22:40, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

DANIŞTAY DAİRESİ BAŞKANLIĞI' NA

İPTAL KARARI VE YÜRÜTMENİN

DURDURULMASINI İSTEYEN

(DAVACI) : Hakkı YILDIRAN, Mustafa KAPGI, Erdal YILMAZ, Mukbil TANRIKULU, Elif DİNÇ, Murat ÇOBAN, Kemal DUMLUPINAR, Abdullah DAĞ, Naci EYLEN, Beytullah KEREK, Hatice ÇAKIR, Fikret YİĞİT, Ertan TAŞDÖVEN, Ayhan YOLCU, İsmet BAŞER, Mehmet KARAYEL, Musa SEL'i Temsilen

TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

VEKİLİ Av. Abdullah KÜLBAY

Strazburg Cad. No.12/16 Sıhhiye ANKARA

KARŞI TARAF

(DAVALI ) : Milli Eğitim bakanlığı

ADRESİ : Bakanlıklar ANKARA

İPTALİ İSTENEN İŞLEM : Milli Eğitim Bakanlığı'nın Müvekkil sendika üyeleri Hakkı YILDIRAN, Mustafa KAPGI, Erdal YILMAZ, Mukbil TANRIKULU, Elif DİNÇ, Murat ÇOBAN, Kemal DUMLUPINAR, Abdullah DAĞ, Naci EYLEN, Beytullah KEREK, Hatice ÇAKIR, Fikret YİĞİT, Ertan TAŞDÖVEN, Ayhan YOLCU, İsmet BAŞER, Mehmet KARAYEL, Musa SEL haklarında 22/12/2008 tarihli sınava müracaatlarının reddine dair idari işlemlerinin(Müracaatlar elektronik ortamda alındığından ve red kararı bilgisayar ortamında verildiğinden idari işlem numarası yazılamamıştır.) iptali,

İşleme dayanak 12.12.2008 gün ve 27078 sayılı resmi gazetede yayımlanan ?Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin? bazı maddelerinin iptali,

12/12/2008 tarih ve 27078 sayılı yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan Milli Eğitim Bakanlığı personel genel müdürlüğünün 16/12/2008 gün ve 111957 sayılı duyurusunun iptali.

İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ : 22/12/2008(idari İşlemler için), 12.12.2008 (Yönetmeliğin yayım tarihi)

KONUSU : Milli Eğitim Bakanlığı'nın Müvekkil sendika üyeleri Hakkı YILDIRAN, Mustafa KAPGI, Erdal YILMAZ, Mukbil TANRIKULU, Elif DİNÇ, Murat ÇOBAN, Kemal DUMLUPINAR, Abdullah DAĞ, Naci EYLEN, Beytullah KEREK, Hatice ÇAKIR, Fikret YİĞİT, Ertan TAŞDÖVEN, Ayhan YOLCU, İsmet BAŞER, Mehmet KARAYEL, Musa SEL haklarında 22/12/2008 tarihli sınava müracaatlarının reddine dair idari işlemlerinin(Müracaatlar elektronik ortamda alındığından ve red kararı bilgisayar ortamında verildiğinden idari işlem numarası yazılamamıştır.) iptali,

İşlemlere dayanak 12.12.2008 gün ve 27078 sayılı resmi gazetede yayımlanan ?Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin? bazı maddelerinin iptali,

12/12/2008 tarih ve 27078 sayılı yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan Milli Eğitim Bakanlığı personel genel müdürlüğünün 16/12/2008 gün ve 111957 sayılı duyurusunun iptali.

İdari işlemler ve dava konusu yönetmeliğin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar meydana getireceğinden idari işlemin ve dava konusu yönetmeliğin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI talebidir.

AÇIKLAMALAR

1- Davalı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 03.09.2008 tarih ve 74334 sayı ile yayınlanan İLAN ve DUYURU ile boş şef kadrolarına atama yapılacağı belirtilmiştir. İlanda merkez teşkilatı için 162 adet taşra teşkilatı için ise 4460 adet kadroya atama yapılacağı duyurulmuştur. (Ek.1)

Mezkur ilan ve duyuru ile müracaatların 12.09.2008-24.09.2008 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacağı hükme bağlanmıştır. Bahse konu ilana göre, sınava müracaat için aranacak genel şartlar ;

a) 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 68/B maddesindeki şartları taşımak,

b) bakanlık kadrolarında en az iki yıl süreyle çalışmış olmak,

c) son sicil notu olumlu olmak kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70 olması şeklindedir.

ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

Belirtilen şef kadrolarına atanacaklarda aranan özel şartlar ise;

a) En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

b) iki yılı bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,

c) bakanlık teşkilatının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapıyor olmak şeklindedir.

Sınavın o tarihte yürürlükte bulunan, 04.03.2006 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan değişikliği yönetmeliğine göre yapılacağı da 03.09.2008 tarihli ilan ile belirlenmiştir. (Ek.2)

2- Davalı İdare 11.09.2008 gün ve 79232 sayılı yazısı ile, (Ek.3) merkez ve taşra teşkilatı personelinin, halen son sınıfta olup yüksek öğrenimini bitirdiğine ilişkin belgelerini başvuru sürecinde alamadıkları için mağdur olacakları, hizmet içi eğitimlerinin daha ekonomik düzeyde yapılması gibi sebeplerle , başvuruların ekim ayı son haftasında alınacağını belirtmiştir.

3- Sınav süreci yukarıda ki şekilde devam ederken Davalı idare başvuruları alacağını ilan ettiği tarihte (2008 Ekim Ayının Son Haftası) başvuruları almamıştır. Başvuruları ilan ettiği tarihte almadığı gibi konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadan, keyfiyete dayalı, maksatlı, devlet ciddiyetinden uzak bir yaklaşımla başvuru sürecini 56 gün bekletmiştir. Bu süre zarfında 04.03.2006 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan değişikliği Yönetmeliği değiştirilmiş ve dava konusu, Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 12.12.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Ek.4)

4- Değişik yönetmelikle , sınav şartlarında esaslı değişiklikler yapılmış yeni durum davalı Bakanlığın 16.12.2008 gün ve 111957 sayılı yazıları ile (Ek.5) ilan edilmiştir.

Yönetmelik değişikliği ile yapılan ilanda;

Şef kadrosuna atanacaklarda aranan genel şartlarda;

ç bendinde aranan sicil notu ortalaması 70 den 76 ya çıkarılmıştır.

Şef kadrolarına atanacaklarda aranan özel şartlarda ise ;

b bendi ile aranan devlet memurluğunda görev yapma süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılmış,

c bendi ile ise daha önceki ilanda bulunmayan ? bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmak ? şartı getirilmiştir.

5- Ayrıca; yapılacak sınavda merkez ve taşra teşkilatına yapılacak atamalara ilişkin sıralamanın ayrı listeler halinde ilan edileceği belirtilmiştir. Yani taşra teşkilatında görev yapan ve şartları tutan bir personel sınavı başarsa dahi merkez teşkilatına ataması yapılmayacaktır. Bu hususun eşitlik ilkesine aykırı olduğu kesin olup, idari işlemin ve yönetmeliğin iptali gerekeceği kesindir.

6- Müvekkil Sendika'nın üyeleri olan Hakkı YILDIRAN, Mustafa KAPGI, Erdal YILMAZ, Mukbil TANRIKULU, Elif DİNÇ, Murat ÇOBAN, Kemal DUMLUPINAR, Abdullah DAĞ, Naci EYLEN, Beytullah KEREK, Hatice ÇAKIR, Fikret YİĞİT, Ertan TAŞDÖVEN, Ayhan YOLCU, İsmet BAŞER, Mehmet KARAYEL, Musa SEL isimli memurlar 22/12/2008 tarihinde, 03.09.2008 tarihli ilana göre sınava müracaatta bulunmuş ancak müracaatları ?Bulunduğunuz Görevde en az 2 yıl görev yapmanız gerekmektedir.? Şeklinde bilgisayar ortamında beliren not ile kabul edilmemiştir. (Ek.6)

7- Davalı İdarenin yapmış olduğu bütün işlemler hukuka aykırı olup iptali gerekir.

Çünkü ;

a) Öncelikle belirtelim ki Devlet İdaresinde, yapılan işlemlerde devamlılık, tutarlılık, belirlilik, açıklık ve güvenilirlik olması esastır.

Yukarıda özetlendiği üzere 03.09.2008 tarihinde Davalı İdare İLAN ve DUYURU yaparak bir sınav sürecini başlatmıştır. Daha sonra yüksek öğrenim gören ve son sınıfta olan personelin mezuniyetlerinin beklenmesi ve sınav sonucu yapılacak hizmet içi eğitimin ekonomik olması gerekçesiyle müracaatları 2008 Ekim Ayının son haftasına ertelemiştir. Ancak sürecin davalı idare tarafından iptal edildiği veya uzatıldığı ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadan, bilinçli, maksatlı, keyfiyete dayalı ve devlet ciddiyetinden uzak bir yaklaşımla 56 gün süreyle başvuruları almamıştır. Süreç devam ederken yönetmelik değiştirilmiş ve sınava katılım için, önceden ilan edilen şartlarda esaslı değişiklik yapılmış ya da yeni şartlar ihdas edilmiştir.

Yukarıda açıklandığı üzere genel müracaat şarlarındaki sicil notu ortalaması 70 den 76 ya çıkarılmış, özel şartlarda ise, daha önceki ilanda üç yıl olarak öngörülen devlet memurluğu süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılmış, yeni olarak ise bulunduğu görevde iki yıl görev yapma koşulu ilave edilmiştir.

04.03.2006 tarihli yönetmeliğe göre yapılan 03.09.2008 tarihli duyuru ve ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan ve sınava katılmaya hakkı doğan binlerce kamu çalışanlarının hayatın olağan akışı gereği sınavla ilgili hazırlık yaptığı (izin aldığı, sınava hazırlandığı, kurslara katıldığı) Sayın Mahkemenin yüksek malumlarıdır.

Özellikle müracaatların, yüksek öğrenim gören ve son sınıfta olan personelin mezuniyetlerinin beklenmesi ve sınav sonucu yapılacak hizmet içi eğitimin ekonomik olması gerekçesiyle müracaatlar ertelendiğinin açıklanmasından sonra, yönetmelik değiştirilerek, sınava müracaat şartlarında esaslı değişikliklere gidilmesi, hiçbir şekilde devlet ciddiyeti ve kamu yararı ile bağdaşmaz.

Bu sebeplerle dava konusu idari işlemler ve yönetmelik değişikliği ile yeni yönetmelik gereği hazırlanan sınav duyurusu ve ilanı, sebep unsuru açısından hukuka aykırıdır. Bilindiği üzere, sebep unsuru gereği, idari işlemlerin kendinden önce gelen ve nesnel kurallarla belirlenmiş bulunan bir sebebe dayanması gerekir. Sebep nesnel bir nitelik taşır çünkü işlemi yapanın kendi düşüncesinde yer alan ve bu nedenle yeğlediği bir husus değil, onun dışında kalan maddi hukuka dayalı bir olgudur.

Yukarıda detaylı olarak özetlendiği üzere, müracaat ertelemesinin sebebinin açıklanmasından sonra, yönetmelik değişikliğine gidilerek, sınav müracaat şartlarının değiştirilmesi olgusu karşısında , sebep unsurunun aradığı nesnellik ilkesinin ağır şekilde ihlal edildiği sabittir.

Davalı bakanlıkta görev yapan personellerden bulunduğu ünvanda 2 yılını doldurmayanların sınava girebilmek için VHKİ (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni), Sayman ve Teknik Kadro gibi ünvanlı kadrolarından istifaları gerekecektir. Bu halde belki sınava katılmaları mümkün olabilecektir. Ancak şeflik sınavını kazanamamaları halinde belirtilen ünvanları bir daha almaları için tekrar istifa ettiği ünvanlar için sınava girmeleri ve kazanmaları gerekecektir. Başka bir değişle düz memur olarak kamu görevine devam edecekleri açıktır. Bu durumun personelin mağduriyetine sebebiyet vereceği şüphesizdir.

Örnek olarak, 20 yıl memur kadrosunda görev yapan ve 2007 yılında Milli eğitim bakanlığınca açılan VHKİ kadrosuna, 2008 yılında teknik kadroya ve 2008 yılında saymanlık kadrosuna atanan bir memurun bu sınava girmesi mümkün değildir. Çünkü 2007 ve 2008 yıllarında almış olduğu yukarıda sayılan ünvanlı kadrolarda 2 yıl çalışma şartı oluşmamıştır. Örnekle açıklanan durumun hukuk devleti ilkesi ve adelet duygularıyla bağdaşmadığı kesindir. Bu nedenle dava konusu idari işlemin ve dayanak yönetmeliğin iptali gerekecektir.

Dava konusu idari işlemler ve dayanak yönetmelik ile sınav duyurusu ve ilanı, Konu unsuru açısındandan da hukuka aykırıdır; İdari işlemin öngördüğü hüküm yani doğurduğu sonuç konu unsurunu oluşturur. Dava konusu olayda idari işlemin doğurduğu sonuç , belirsizlik ,güvensizlik ve önceki ilana göre şartları uyan personelde oluşan yoğun bir hayalkırıklığı duygusudur. Yapılan idari işlemler ve dayanak yönetmelik ile sınav duyurusu ve ilanı sonucu binlerce personelin sınav hakkı haksız ve hukuka aykırı bir şekilde elinden alınmıştır.

Dava konusu idari işlemler ve dayanak yönetmelik ile sınav duyurusu ve ilanı Maksat unsuru açısından da hukuka aykırıdır. Çünkü İdari işlemin maksat unsurunu kamu yararı oluşturur. Davamızın konusu olan idari işlemde her hangi bir kamu yararı bulunmadığı açıktır. Yukarıda izah edildiği gibi, sınav müracaatlarının ertelenmesinin sebebi olarak, yüksek öğrenim gören ve son sınıfta olan personelin mezuniyetlerinin beklenmesi ve sınav sonucu yapılacak hizmet içi eğitimin ekonomik olması gösterilmiştir. Bu gerekçe de kamu yararı olduğu düşünülebilir. Ancak daha sonra davalı idarece belirtilen tarihte müracaatların alınmayıp 56 gün boyunca herhangibir resmi açıklama yapılmadan bekletilmesi ve bu süre zarfı içinde sınava müracaat şartlarının esaslı bir şekilde değiştirilmesi ve önceki ilana göre müracaat edebilecek binlerce kamu görevlisinin müracaat edemeyecek hale getirilmesi kamu yararı ile hiç bir surette bağdaşmaz.

03.09.2008 tarihli ilan gereği sınava müracaat hakkı bulunan ancak dava konusu idari işlem ve dayanak yönetmelik gereği , sınava müracaat hakları engellenen binlerce kamu görevlisinde oluşacak, idareye karşı güvensizliğin personelin çalışma şevkini kıracağı aşikar olup, bu hususta kamu yararı ilkesi için onarılmaz derecede zedelenmeye sebep olacaktır.

b) 03.09.2008 tarihli ilan gereği , sınava müracaat hakları olan personelin, idarenin yapmış olduğu bu ilan ve duyuru ile bir kazanılmış haklarının oluştuğu kanaatindeyiz. Kazanılmış hakların daha sonra yapılan hukuki düzenlemeler ile yok edilemeyeceği evrensel hukukun en temel prensibidir. Gerek İdare Mahkemelerimizin ve gerekse Yüksek Danıştayımızın müstekar içtihatları da bu yöndedir. Bu nedenle kazanılmış hakları ihlal eden Dava konusu idari işlemler ve dayanak yönetmelik ile sınav duyurusu ve ilanın iptali gerekir.

c) Dava konusu yönetmelik hükümlerine göre sınav şartlarında esaslı değişiklik sadece şeflik kadrolarında yapılmayıp, Tesis Müdürü, Ayniyat saymanı, Sayman, Raportör, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadroları için de benzer şekilde 04/03/2006 tarihli yönetmelikte olmayan ve yukarıda açıklanan gerekçelerle hukuka aykırı olarak ?bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak? şeklinde özel şartlar ihdas edilmiştir. Bu nedenle, bu görevler içinde yönetmeliğin ilgili maddelerinin iptali gerekmektedir.

8- İPTALİ İSTENEN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ ;

A) Dava konusu olan ?Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin? ;

5. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7. maddesinin ;

c bendinin 2. fıkrasının ve yine c bendinin 3. fıkrasının iptaline;

B) Dava konusu olan ?Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin? ;

6. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8. maddesinin ; (1) b fıkrasının iptaline,

C) Dava konusu olan ?Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin? ;

16. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 23. maddesinin ; (1) nolu fıkrasının iptaline,

D) Dava konusu olan ?Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin? ;

5. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7. maddesinin b bendinin 2.fıkrası, f bendinin 2.fıkrasının, g bendinin 3.fıkrasının, ğ bendinin 2.fıkrasının, h bendinin 3.fıkrasının, ı bendinin 2.fıkrasının, i bendinin 2.fıkrasının iptaline,

Karar verilmesini diliyoruz.

9- Sayın Mahkemenin malumları olduğu üzere, sınavın yeni ilan ve yönetmelik çerçevesinde yapılması, sonuçlandırılması ve bu esaslara göre atamanın yapılması halinde, telafisi imkansız zararlar husule gelecektir. Bu nedenle öncelikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesini istiyoruz.

Yukarıda açıklanan nedenlerle AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI OLAN VE UYGULANMASI HALİNDE TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLAR MEYDANA GETİRECEK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ 22/12/2008 TARİHLİ YUKARIDA AÇIKLANAN İDARİ İŞLEMLERİ İLE DAVALI BAKANLIĞIN BELİRTİLEN İŞLEME DAYANAK 12.12.2008 TARİHLİ RESMİ GEZETEDE YAYINLANAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN YUKARIDA BELİRTİLEN MADDELERİNİN VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ 16/12/2008 TARİHLİ SINAV İLANI VE DUYURUSUNUN İPTALİ VE YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İÇİN İŞBU DAVAYI AÇMAK ZARURETİ HASIL OLMUŞTUR.

CEVAP SÜRESİ : 30 gündür

DELİLLER : Dilekçemiz ekinde sunduğumuz belgeler ve her türlü yasal delil. Ayrıca diğer delillerimiz, gerekirse sayın mahkemeye ibraz edilecektir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen ve res'en görülecek sebeplerle;

1-Dava konusu 22/12/2008 günlü Hakkı YILDIRAN, Mustafa KAPGI, Erdal YILMAZ, Mukbil TANRIKULU, Elif DİNÇ, Murat ÇOBAN, Kemal DUMLUPINAR, Abdullah DAĞ, Naci EYLEN, Beytullah KEREK, Hatice ÇAKIR, Fikret YİĞİT, Ertan TAŞDÖVEN, Ayhan YOLCU, İsmet BAŞER, Mehmet KARAYEL, Musa SEL isimli müvekkil sendika üyesi memurların müracaatlarının reddine dair idari işlem ve dayanak yönetmeliğin iptali istenen maddeleri açıkça hukuka aykırı olduğundan ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar meydana getireceğinden, öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA,

2- Dava konusu idari işlemlerin iptaline,

3- Dava konusu idari işlemlerin dayanağı olan;

A) Dava konusu olan ?Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin? ;

5. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7. maddesinin ;

c bendinin 2. fıkrasının ve yine c bendinin 3. fıkrasının iptaline;

B) Dava konusu olan ?Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin? ;

6. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8. maddesinin ; (1) b fıkrasının iptaline,

C) Dava konusu olan ?Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin? ;

16. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 23. maddesinin ; (1) nolu fıkrasının iptaline,

D) Dava konusu olan ?Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin? ;

5. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7. maddesinin b bendinin 2.fıkrası, f bendinin 2.fıkrasının, g bendinin 3.fıkrasının, ğ bendinin 2.fıkrasının, h bendinin 3.fıkrasının, ı bendinin 2.fıkrasının, i bendinin 2.fıkrasının iptaline,

Karar verilmesini;

4- Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim.

Av. Abdullah KÜLBAY

EKLER

1- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü' nün 03.09.2008 tarih ve 74333 sayılı yazısı ve eki liste

2- 04.03.2006 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği yönetmeliği.

3- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü' nün 11.09.2008 tarih ve 79232 sayılı yazısı

4-12.12.2008 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

5- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü' nün 16.12..2008 tarih ve 11957 sayılı yazıları

6- Hakkı YILDIRAN, Mustafa KAPGI, Erdal YILMAZ, Mukbil TANRIKULU, Elif DİNÇ, Murat ÇOBAN, Kemal DUMLUPINAR, Abdullah DAĞ, Naci EYLEN, Beytullah KEREK, Hatice ÇAKIR, Fikret YİĞİT, Ertan TAŞDÖVEN, Ayhan YOLCU, İsmet BAŞER, Mehmet KARAYEL, Musa SEL'e ait sınav müraacatının reddine dair evraklar, hizmet belgeleri, sendikamız üyesi olduğuna dair belgeler ve muvafakatname

7- Vekaletname sureti

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber