1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamu İç Denetçi Sertifikasının İptaline İlişkin Esas ve Usuller

21 Ocak 2009 20:56
+Aa- Yazdır

(13 Ocak 2009 tarihli ve 2 sayılı Kurul Kararıyla Kabul Edilmiştir.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu düzenlemenin amacı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca verilen kamu iç denetçi sertifikasının iptaline ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Bu düzenleme, anılan Kanunun 65 inci maddesi ile geçici 5 ve geçici 16 ncı maddelerine göre verilen kamu iç denetçi sertifikalarını kapsar.

Dayanak

Madde 2- Bu düzenleme, 12 Temmuz 2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin? 24/c maddesine istinaden hazırlanmış ve 13.01.2009 tarih ve 2 sayılı Kurul Kararıyla kabul edilmiştir.

Tanımlar

Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

a) Meslek Ahlak Kuralları: İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 20.11.2006 tarih ve 12 sayılı Kararıyla kabul edilen ve iç denetçilerin uyacakları Meslek Ahlak Kurallarını,

b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

c) Kurul: İç Denetim Koordinasyon Kurulunu,

d) Sertifika: Kamu iç denetçi sertifikasını,

e) Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, Milli Savunma Bakanlığında Bakanı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi ve belediyelerde belediye başkanını,

f) Yönetmelik: İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kamu İç Denetçi Sertifikasının İptal Edilmesi

Kamu iç denetçi sertifikasının iptal edilmesi

Madde 4- Kamu iç denetçi sertifikası, iç denetçinin iç denetçilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde bulunduğu yönünde güçlü emareler olması üzerine, bu Esas ve Usullerin 5 inci maddesi uyarınca yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporun Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanmasıyla iptal edilebilir.

Kamu iç denetçi sertifikasının iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı gerekçesiyle birlikte iç denetçiye ve bağlı olduğu idareye yazılı olarak bildirilir. Sertifikası iptal edilenlerin iç denetçilik görev ve yetkisi sona erer.

İnceleme raporu düzenlenmesi

Madde 5- İç denetçiler hakkında iç denetçilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde bulunduğu iddiasıyla ihbar, şikayet ve diğer bildirimlerin mevcudiyeti durumunda Kurul, ilgili idareden konunun incelenmesini ister.

Bu talep üzerine veya yukarıda belirtilen ihbar, şikayet veya diğer bildirimlerin doğrudan idareye intikali ya da iç denetçinin durumunun resen incelenmesine ilgili üst yönetici tarafından karar verilmesi halinde, üst yönetici kıdemli bir iç denetçiye iddiaları inceletir. İdaresinde kıdemli bir iç denetçinin bulunmaması halinde üst yöneticinin talebi üzerine veya söz konusu incelemenin ilgili idare iç denetçisi tarafından yapılmasının Kurulca uygun bulunmaması durumlarında Kurul, değişik kurum iç denetçilerinden oluşan üç kişilik bir komisyon marifetiyle iddiaları inceletir.

Düzenlenen inceleme raporunun yetersiz görülmesi halinde Kurul, iç denetçilerden oluşan üç kişilik başka bir komisyon marifetiyle yeniden inceleme yapılmasına karar verebilir.

Kanunun 65 inci maddesi uyarınca Kamu İç Denetçi Sertifikası almış olmakla birlikte iç denetçi olarak henüz herhangi bir kamu idaresine atanmamış olanlar hakkında bu inceleme, iç denetçinin mevcut görev ve kıdemini gözeterek atamaya yetkili amir tarafından yaptırılır.

Bu madde uyarınca yapılacak incelemeler en geç 3 ay içinde tamamlanır ve düzenlenen raporlar Kurula gönderilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi kapsamında disiplin cezası almış olanlardan cezası kesinleşenler için ayrıca inceleme raporu talep edilmez. Bu durumda Kurul disiplin cezası almış olan iç denetçinin durumu hakkında ayrıntılı bilgiyi doğrudan ilgilinin kurumundan yazılı olarak ister.

Kamu iç denetçi sertifikasının iptalini gerektiren durumlar

Madde 6- İç denetçilerin Meslek Ahlak Kurallarına aykırı tutum ve davranışlarda bulunduğuna veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde yer alan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiilleri işlediğine yönelik, yukarıda belirtilen makam ve mercilerden Kurula intikal ettirilen inceleme ya da bilgi raporları ivedilikle Kurul gündemine alınır. Kurul, inceleme raporunu ya da disiplin cezası ile ilgili bilgileri değerlendirerek ilgili iç denetçinin iç denetçilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde bulunup bulunmadığını karara bağlar. İç denetçilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde bulunduğu karara bağlanan iç denetçiye, görevinde veya davranışlarında kusurlu olduğu ve bundan sonra daha dikkatli olması gerektiği yazı ile bildirilir. Durum iç denetçinin idaresine de yazılı olarak bildirilir. İç denetçilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde bulunduğu ikinci defa karara bağlanan iç denetçinin sertifikası iptal edilir.

Devlet memurluğundan çıkarılma cezası kesinleşen iç denetçilerin sertifikası iptal edilir.

İptal edilen sertifikanın iade edilmesi

Madde 7- Sertifikasının iptaline ilişkin Kurul Kararı tebliğ edilen iç denetçiler 15 gün içinde elden veya posta yoluyla sertifikalarını Kurula göndermek zorundadır. Ayrıca, sertifika iptaline ilişkin bilgiler Kurulun resmi internet sitesinde kamuya duyurulur.

23.7.1965 tarihli ve 12056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller başlıklı 125'inci maddesi

D - Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

b) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,

c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

g) (Mülga:17/9/2004-5234/33 md.)

h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
10:05 - İlçe Jandarma Komutanı ile Tim Komutanı'nın arama çalışmaları sürüyor10:03 - Siverek tapu müdürlüğünde rüşvet operasyonu: 6 tutuklu10:00 - Siirt fıstığının fiyatı yarı yarıya düştü: Satıcı da tüketici de memnun09:59 - Trakya'da kirlilik alarmı: Buğday tarlalarında ağır metal izi09:57 - 24 bin e-ticaret sitesinden 27'si güvenli09:51 - FETÖ'nün yeni haberleşme sistemi belli oldu: Clash of Clans
09:49 - Çöl tozu yolda09:47 - Şırnak nasıl başardı?09:41 - Sosyal medyadan paylaşılmıştı, o fotoğrafın hikayesi belli oldu09:37 - İlk doz aşılamada dünyada 3'üncüyüz09:31 - Yeni İl Başkan'ı iddialı: İstanbul'u CHP'den kesin geri alacağız09:28 - MHP'den Doğu Perinçek'e yanıt çay içmemiz bile mümkün değil
09:27 - Erdoğan talimat verdi, ucuz gıda için sayıları 1000'e çıkarılacak09:23 - İstanbul Valiliğinden okulların açılmasına ilişkin açıklama09:21 - Ekonomi ve Hukuk reform paketinin detayları belli oldu: 81 ile kurulacak..09:13 - Rüşveti gönderirken üzerine 'zehir zıkkım olsun' yazdı09:03 - Yargıtay Başsavcılığı HDP hakkında inceleme başlattı
09:00 - Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın 30 yıla kadar hapsi isteniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam