1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tam gün tam yıl eğitim uygulamasına ilişkin teknik tartışmalar

06 Aralık 2004 01:14
Yazdır

Tartışmaya konu yazı için tıklayınız.

Yukarıdaki yazıya Erol isimli ziyaretçimiz tarafından gönderilen yorum aşağıda yer almaktadır. Bu yorumun akabinden "ulaş" kullanıcı adlı ziyaretçimizin cevabı yer almaktadır.

EROL BEYİN YORUMLARI

MEMURLAR.NET ADLI İNTERNET SİTESİNDE "ulaş" takma ad ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün Dikkatine Yazılmış 2/11/2004 tarihli "Bazı idareciler yanlış yorum nedeniyle fazla ücret alıyor" başlıklı yazıya cevaptır.

Yazı baştan sona kadar yanlış yorum ve kendi içinde bile çelişki ve tutarsızlıklarla doludur. Bu yazıyı yazan kişi bence; bizler gibi bir yönetici olup ancak meslek öğretmeni olmadığı kültür ve genel bilgi dersi öğretmeni olduğu için bu yönergedeki şartlardan yararlanamayan kişi tarafından tamamen kişisel bir çıkarın savunulması için yazılmıştır.

1. yazıda, yurt genelindeki yaklaşık 250 okul kastedildiğine göre; yurt genelinde bunca mal müdürlerini olayı tam bilmemekle itham edilmektedir, bu doğru değildir. Mevzuat Türkçe'dir ve açıktır okunduğunda rahatlıkla herkesçe anlaşılmaktadır.(5.paragraf)

2. 4. paragrafta önemli olanın yukarıda belirtilen faaliyetlerden hangilerinin tamgün tam yıl eğitim kapsamında değerlendirilebileceğidir. İlgi (b) deki (Tam gün tam yıl eğitim yönergesi kastedilerek) yönerge incelendiğinde yukarıda açıklanan b,c ve d şıklarında yapılan faaliyetlerin tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında değerlendirileceği kesindir. Diyor.
Peki bu yazıyı yazan b,c,d şıklarını yazıyor da neden a şıkkını atlıyor.

Çünkü a şıkkı, (yani; Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasına İlişkin Yönerge'nin Tam Gün Tam Yıl Eğitim Kapsamında Yürütülecek Faaliyetler başlıklı 8. maddesinin a bendi) "hafta içi günlerde çalışma saatleri dışındaki zamanlar ile hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde eğitim ve öğretim hizmetlerinde, demektedir.

Yazıyı yazanın 3.paragrafında kendisi izah ettiği gibi "mesleki eğitim merkezlerinde yapılan ve yapılabilecek faaliyetler şunlardır;
a)ilgi (c) yönetmeliğin (ki bu mesleki ve teknik eğitim merkezleri yönetmeliğidir) 26. maddesi gereği aday çırak veya çıraklar teorik ve pratik eğitim görürler. Teorik eğitim Pazar günleri dışında haftada 1 gün ve çalışma saatleri içinde merkezlerde veya işyerlerinde yapılar. Pratik eğitim ise hazırlanan eğitim programlarına göre yılda 11 ay süreyle işyerlerinde yapılır

İşletmelerde meslek eğitimi; çırakların ve kalfaların işyerinde yaptıkları pratik eğitimdir. Sonuç olarak; yazıyı yazanın 8.paragrafta belirttiğinin aksine işletmelerde meslek eğitimi; (Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasına İlişkin Yönerge'nin Tam Gün Tam Yıl Eğitim Kapsamında Yürütülecek Faaliyetler başlıklı 8. maddesinin a bendi) "hafta içi günlerde çalışma saatleri dışındaki zamanlar ile hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde eğitim ve öğretim hizmetlerinde" ibaresinde amil hükmüne göre, ayrıca okulun teklifi, il milli eğitimin Mesleki Eğitim Kuruluna sevki ve kurulun uygun görüşü ile Valilik onayı doğrultusunda tam gün tam yıl uygulamasına kapsamına alınmaktadır.

3. Mesleki ve Teknik okul ve kurumlar Tamyıl tamgün eğitim kapsamında hangi faaliyetleri yapabileceklerine kendisi karar vermiyorlar. Okul ve kurumlar bu kapsamda hangi faaliyetleri yapmak istediklerini Her yıl ağustos ayında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teklif ederler. Veya teklifte bulunmadı ise faaliyetin başlangıçından en az bir ay önce teklifte bulunurlar. Bu teklifler, İl Mesleki Eğitim Kurulunun görüşüne sunulur ve bu yönerge doğrultusunda alınan tavsiye kararı Valiliğin onayı ile yürürlüğe konulur ve yukarıda açıkladığım 8 maddeye göre fiilen yapıldığı sürece yürürlükte kalır. Ayrıca bu onaylar yönergenin 13 ve 16.maddelerine göre rapor şeklinde Bakanlıktaki ilgili Genel Müdürlüklere okul/kurum adı ve yapılan çalışmalarla birlikte bildirilmektedir. Bir yanlışlığın olması durumunda genel müdürlükçe uygulamaya başlanılan 1999 yılından bu zamana mutlaka bir uyarının gelmiş olması gerekmez miydi.? Bu yıl alınan onay (EK:.......) sunulmuştur. Ayrıca işletmelerde meslek eğitimi için öğretim yılı başında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla Kaymakamlıktan onay yine de alınmaktadır. Yine bu uygulamalar yönergenin 15.maddesine göre yönergede belirtilen esaslara göre yapılıp yapılmadığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve İlköğretim Müfettişlerince her yıl rutin olarak denetlenmektedir.

4. Ayrıca yönergenin 17. maddesinde "bu yönergede yer almayan hususlarda yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır denilmektedir. Buna göre bizzat işletmelerde meslek eğitimi yapılacağı yürürlükteki diğer Mesleki Eğitim Kanununda ve Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinde açıkça belirtilmektedir.

5. Tam gün tam yıl uygulama yönergesi yazıyı yazan kişinin 8. paragrafında iddia ettiği gibi sadece kurs niteliğindeki faaliyetler olarak değerlendirilemez. Zira yönergenin 9. ve 10. maddelerinde mesleki rehberlik ve mesleğe yönlendirme, okul sektör işbirliğinin sağlanması çalışmalarının yürütüleceği yine 12. maddesinde yaygın eğitimde ise halen uygulanmakta olan programların uygulanabileceği açıkta yazılmıştır.

6. yazının 9. paragrafında tamgün tam yıl eğitim uygulamasının yurt genelinde yanlış yorumlandığı iddia edilmektedir. Yurt genelindeki uygulama ve yorum yanlış değil aksine bir içtihat ve ittifaktır ve doğru bir yorumdur. Bu yorum sadece okul müdürlerince değil okul müdürlerinin il milli eğitim müdürlüğüne teklifi, bu teklifin uygunluğu değerlendirilerek İl Mesleki Eğitim Kuruluna sevki, Kurulda görüşülüp alınan tavsiye kararının valilikçe onayından ve düzenlenen raporun ilgili genel müdürlüklere gönderilmesi gibi süreçle beş yıl gibi uzun bir süredir devam ettiği göz önüne alınarak tüm yurt genelinde bu işlerin uzmanı bunca kişi tarafından yanlış yorumlandığını iddia etmek ne kadar izana sığar doğrusu bilemiyorum.

7. yazının 2. paragrafında "bu yönergenin fiziki kapasitelerinden azami derecede yararlanılarak meslek edinmek veya mesleğin de gelişmek isteyen herkes hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri dahil olmak üzere 07:00-24:00 saatleri arasında yapılan eğitim olarak tanımlamıştır." Oysa yönergenin 5. madesi okunduğunda temel ilkelerin ne kadar geniş ve kapsamlı olduğu açıkça görülecektir. Fiziki imkanı kullanacak olan kimdir, öğretmen ve yönetici olmadan eğitimin olmayacağı açıktır.

8. yazının birinci maddesinde hatalı yorumlanma nedeniyle bazı yöneticilerin haftada 13 saate kadar fazla ücret alıyorlar"denmektedir. Sanki yöneticiler burada çalışmadan haketmeden ücret aldıkları gibi bir ithamla karşı karşıya bırakılmıştır. Bu ise yargısız infaz ve haksızlıktır. Zira yapılan fiili bir iş ve üretilen bir eğitim hizmeti vardır ve onayla yapılan bu faaliyet sonucu ücret tahakkuk ettirilmektedir.

9. yazının 9. paragrafında yurt genelinde 250 kişinin fazladan ücret aldığı bir iddiadır. Bu konuda bu yazıyı yazan kişi hangi araştırmayı yapmıştır. Bu yanlış uygulamayla 4-5 milyar aylık maliyetten bahseden insan, 16. ve 17. paragrafta idarecilerin hiç derse girmeden okulda bulunmaları şartıyla bu parayı almasını iddia etmektedir. Aslında bu talep hepimizin bir temenni ve beklentisidir. Zira bizim görev yaptığımız okullar sabah 07:30 dan akşam 22:00 ye kadar ve hafta sonu yarıyıl yaz tatili demeden açık ve faaliyettedir. Bu kişi 15. paragrafta kendisiyle çelişkiye düşmekte ve bu uygulamanın ne kadar yararlı olduğunu anlatmaktadır.

10. yine yazının 13. paragrafında öğretmen ve yöneticilerin aldığı azami ek ders dışında "2-tam gün tam yıl eğitimi yapılan mesleki ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için, ... görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar ... ek der ücreti verilebilir. Diyerek aslında öncesinde açıkladıklarının hepsini yıkmaktadır. Zira Mesleki Eğitim Merkezi bir kurumdur. Bu kurumda çıraklık eğitimi, kalfalık eğitimi, ustalık eğitimi, usta öğretici kursu, meslek kursu, geliştirme ve uyum kursu birer programlardır. Zaten bu itirafı 14. paragrafın başında yine kendisi yapmaktadır. İdarecilere 10 saate kadar ücret ödenebileceğini kabul etmekte itirazı ise derslere girmeden nasıl ücret aldığını sormaktadır.

11. yazının 10-11-12.maddelerinde 439 sayılı Kanun gereğince; atelye ve meslek dersi öğretmenlerinin hiçbir suretle 27 saati geçemeyeceğini açıklamaktadır. Bu kişi bilmiyor mu ki; atelye ve meslek dersi öğretmenleri haftanın beş günü sabah sekiz akşam beş günde on dersten toplam 50 saat görev yapmaktadır. Bunun 20 si maaş karşılığı ise geriye 30 kalır. Peki bakanlık bunca uygulamayı yani tam gün tam yıl kapsamında yapın dediği uygulamayı bu öğretmenle eğer bu saatin üstüne bir ücret vermeyecekse nasıl yapacak, akşamları ve hafta sonları, yarıyıl ve yaz tatillerinde çalıştıracaksın sonra da 439 a göre 27 yi geçemez iddiasında bulunacaksın bunu Bakanlıktaki büyüklerimiz bilmiyor mu? Bizleri galiba yarım gün çalışan sınıf öğretmenleri ve haftada iki gün maaş karşılığı derse girdikten sonra dışarıda saati 30-40 milyondan özel ders veren genel bilgi ve kültür öğretmenleri ile karıştırıyor.

12. çırakların işyerindeki uygulamalı eğitimini izlemek ve buna benzer görevleri ek der sayılmakta ve ek ders saatleri içinde kalmak ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ilçelerde 24 saati, ...geçmemek üzere yılın oniki ayı uygulanmaktadır... bu duruma göre, yarıyıl ve yaz tatillerinde işletmelerde meslek eğitimine devam edilerek, yukarıda belirtildiği üzere büyükşehirlerde 24 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.... bu kapsamda bizlerin aldığı ise 10 saattir. (EK:27/06/2000-3222 ve 06/07/2001-3116 sayılı genelgeler)

13. ayrıca bu mevzuatı ayrıntılı bilen bir kişinin 439 a göre hiçbir suretle 27 saati geçemeyeceği iddiasında olan kişinin; genel müdürlüğün web sitesindeki 18. soru ve cevabını incelemesi iyi olacaktır. Buna göre; yöneticiler dahil kadrolu branş öğretmeni yedi ve daha az olan Mesleki Eğitim Merkezlerinde görevli yöneticilerin tüm alabileceği ücretler dışında ayrıca haftada 6 saate kadar ek ders görevi verilebileceği açıklanmaktadır. Demek ki Bakanlık öğretmen gibi değerli bir insan kaynağından olabildiğince yararlanmak için her ayrıntıyı düşünmektedir.
14. Bakanlığın amacı eğitimi herkese her alana yaymak genişletmek iken bu kişi bu uygulamayı sadece kurs ile sınırlandırarak kapsamını içeriğini anlamadığını belli etmektedir. Çünkü bahsi geçen kurslar bu yönergenin 1999 da yayımından öncede 1986 dan beri zaten vardı ve yapılıyordu. Öyleyse yeterli gelmediğinden hareketle zaman sınırı ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

15. Yazı, yazan kişinin adı ve soyadını açıkça yazmamış olması sebebiyle ciddiye alınmamalıdır. Burada, kişinin mevzuattan anladığı ve yorumunu yansıtılmaktadır. Bu yazı bir mevzuat olmadığı gibi bir içtihat kararı yada bilirkişi kararı yada ittifakla varılmış bir karar değildir. Hitap olarak Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün dikkatine yazıldığı için esasen mevzuat değişikliğine gidilerek; eski düzenlemeye tekrar dönülmesi idarecilerin okulda bulunmaları şartıyla ücret ödenmesinin yolu açılmalıdır şeklinde bir talep sunulmaktadır.(17.paragrafta) Ayrıca; Mevzuatlar teamül gereği; aksine bir hüküm olmadığı sürece çalışanın lehine yorumlanmalıdır. Tabiki eğer amaç üzüm yemek yerine bağcıyı dövmek değilse...

16. bu konuda MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde sorulan sorular ve verilen cevaplar okunarak da bilgi edinilebilir.


ULAŞ BEYİN CEVABI

Sayın yetkili;

Daha önce yazdığım ve internet sitenizde yayınlanan bir yazıya gelen itiraz üzerine benden istediğiniz yazıyı yazarak sizlerin bilgilerinize sunuyorum.

Önceki yazım da kendi algıladığım biçim de tam gün tam yıl eğitim yönergesini yorumlamıştım.Konu sizlerin sayesinde tartışmaya açılmıştır.Cevabı gönderen kişi de kendince bazı yorumlar yapmıştır. Ancak yorumlarında agresiflik görüyorum. Bunun nedenini anlamıyorum. Kendi yazdıklarının doğru olduğunu düşünen bir yönetici dikkatli cümleler kullanır yada internet siteniz de yayınlanan yazıyı okuyup geçerdi. Kaldı ki yazının muhatabı çıraklık ve yaygın eğitim genel müdürlüğüdür.Şu ana kadar geçen süreçte bir ses çıkmadı. Ancak gelen cevap yazısında çıraklık ve yaygın eğitim genel müdürlüğünün internet sayfası kaynak olarak gösterilmiştir. Bu sitedeki her türlü bilgiye doğrudur diyebilir miyiz? Kaldı ki bu sitede tam gün tam yıl eğitim uygulamasının içeriğine yönelik bir açıklama yoktur.Genelde sorular kaç saat ücret alınacağına ilişkindir.

Anladığım kadarıyla yazıyı yazan kişi Mesleki Eğitim Merkezinde idareci olarak çalışan Atölye ve laboratuarı öğretmenidir.Bu okullarda son zamanlarda idareciler arasında meslekçi ve kültür dersi öğretmeni tartışması yaşanıyor.Çünkü genel bilgi öğretmeni olan idareciler haftalık 18 saat ücret alırlarken aynı okuldaki atölye ve laboratuarı dersi öğretmeni idareciler tam gün tam yıl eğitim yönergesinin yorumlanmasındaki farklılıktan ötürü 37-40 saate kadar ücret alabilmektedirler. Bu nedenle de bu idareciler arasında ufak da olsa bazı tatsızlıklar yaşanmaktadır.Yazıyı yollayan şahıs da benim kültür dersi öğretmeni olan bir idareci olduğumu ve bu ücreti alamadığım için bu yazıyı yazdığımı düşünüyor.Bu doğru değildir.Olması gereken makul sınırlar içerisinde olmak kaydıyla her çalışan hak ettiği ücreti almalıdır.

Gelen yazının bazı satırlarında suçlamalarda mevcuttur.Bu suçlamalara cevap vererek yeni bir tartışma başlatmak istemem.Bu nedenle bunlara değinilmeyecektir.

Ancak şunun bilinmesinde yarar vardır.Konu mesleki eğitimi ilgilendiriyor. İller de çalışan ilköğretim müfettişleri kendi branşlarının dışındaki bu konuya vakıf değiller.Ayrıca il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde meslekçi müdür yardımcısı veya şube müdürü yeter sayıda yoktur. Buralarda görevli yöneticilerimizde kendi branşlarına uzak olan bu konuda yorum yapamıyorlar.

Aşağıda işletmelerde meslek eğitimi dersinin tam gün tam yıl eğitim kapsamında değerlendirilemeyeceğine ilişkin bilgiler sunulacaktır.Konunun açıklığa kavuşturulması için önceki yazı ile birlikte okunması ve ona göre değerlendirilmesi gerekir.

1-Tam gün tam yıl eğitim uygulamasında amaç meslek edinmek veya mesleğinde gelişmek isteyenlere yönelik yapılacak eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesidir.Yönergenin 6.maddesi dikkate alındığında mesleki eğitim dışında kalmış kişilerin mesleki eğitim yapan okul ve kurumların fiziki kapasitelerinden yararlanarak eğitilmesi amaçlanmaktadır.Özellikle yönergenin 5,6,8,9,10 ve 4. maddesindeki tam gün tam yıl eğitim ile kurs tanımları birleştirildiğinde bu daha net anlaşılacaktır. Ayrıca bu yönergenin yer aldığı 2504 sayılı tebliğler dergisinin 730 sayfasında tam gün tam yıl eğitim uygulamasına ilişkin raporun hazırlanışı anlatılmış ve raporun 6.maddesinde yönergenin 9 ve 10. maddelerine atıfta bulunulmuştur.Yönerge ile amaçlanan 9 ve 10 maddelerde tanımlanan meslek edinmek veya mesleğinde gelişmek isteyenlere yönelik kurs ve rehberlik faaliyetleridir.Yönergenin 13. maddesinde Tam Gün Tam Yıl Eğitim kapsamında yapılan çalışmalara katılan öğrenci/kursiyer sayılarının EK-3 Form ile Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüğüne bildirilmesi istenmiştir.Ek:3 formuna 2504 sayılı tebliğler dergisinin 729. sayfasından ulaşmak mümkündür. Bu form incelendiğinde Tam Gün Tam Yıl Eğitim kapsamında yapılan çalışmalara öğrenci ve kursiyerlerin katılacağı anlaşılacaktır.Bu bilgiden Tam Gün Tam Yıl Eğitim kapsamında yapılan çalışmaların kurumda okulda veya işyerlerinde kurs şeklinde olacağı anlaşılmalıdır.

2-Cevabı yazan kişinin yönergenin Tam Gün Tam Yıl Eğitim Kapsamında Yürütülecek Faaliyetlerin anlatıldığı 8.maddesinin a fıkrasındaki ? Hafta için günlerde çalışma saatleri dışındaki zamanlar ile hafta sonu, yarı yıl ve yaz tatillerinde eğitim ve öğretim hizmetlerinde,?fıkrasındaki yorumlamasından ötürü bir cevap yazdığını görüyoruz. Bu maddenin doğru yorumlanabilmesi için;Yönergenin 4.maddesindeki Tam Gün Tam Yıl Eğitimin tanımı ile 8.maddenin ilk paragrafındaki nelerden yararlanılacağının birleştirilmesi gerekir.Bu sağlandığında amacın okulun fiziki kapasitesinden azami derecede yararlanmak olacağı anlaşılacaktır.Bu yönergenin kapsadığı öğrenci grubunun açıklandığı 6.maddenin b şıkkında çıraklık eğitimi dışında kalmış, orta öğrenimini tamamlayamamış olanların bu yönergeden yararlanabileceği ifade edilmiştir.Ayrıca Yönergenin 10.maddesinde Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulaması kapsamında, sektörde çalışan iş gücünün mesleklerinde gelişmelerini veya yeni meslek edinmelerini sağlamak üzere okulda, kurumda veya iş yerinde kurslar düzenlenebileceği de ayrıca vurgulanmıştır.

Diğer yazımızda mesleki eğitim merkezlerinde yapılan etkinlikleri açıklamıştık. Yönergenin 6.maddesinde çıraklık eğitim dışında kalmış olanlar diye bir hüküm vardır. Bu nedenle mesleki eğitim merkezlerinde kalfaların ustalık eğitim kursları, ustalara yönelik iş pedagoji kursu ve 3308 sayılı kanunun 37.maddesi gereği meslek kursları ve 38. maddesi gereği de geliştirme ve uyum kursları tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamındaki faaliyetlerdir.Mesleki eğitim merkezlerinde çıraklar, sırasıyla çıraklık eğitimini,ustalık eğitimi ve usta öğreticilik eğitimi görürler. Bu eğitim basamakları sırasıyla görülür.Biri biter diğeri başlar.Bu nedenle de mesleki eğitim merkezlerinde kalfaların eğitimine yönelik ustalık kursları ve ustalara yönelik iş pedagoji kursları bu yönergenin 8/a maddesinde belirtilen eğitim- öğretim faaliyetleri olarak kabul edilebilir. Bunu da diğer yazımız da vurgulamıştık.

Yukarıda belirtilen kurslar açıldığında okul yöneticileri fiilen derse girmek kaydıyla ders ve ek ders saatlerine ilişkin esasların 8. maddesi gereği 10 saate kadar ders ücreti alabilirler.Ancak 439 sayılı yasa ise haftalık ders saati sayısının üst sınırını 47 saat olarak belirlemiştir.Diğer yazımızda bu farklılığa dikkat çekmiştik.

Mesleki eğitim merkezlerinde tam gün tam yıl eğitim kapsamında değerlendirilebilecek kalfaların eğitimine yönelik ustalık kursları ve ustalara yönelik iş pedagoji kursları yeteri kadar müracat olmadığından her zaman açılamamaktadır.Bu kurslar genelde Büyükşehir statüsündeki illerin merkez ilçelerinde veya büyük ilçelerde açılabilmektedir.Bu yüzden mesleki eğitim merkezlerinin tamamının07:00-24:00 saatleri arasında ders yapıyormuş gibi göstermek de pek gerçeği yansıtmaz.Böyle okullarımızın sayısı azdır.

4- Daha önceki yazımızdan bazı idarecilerin alındıklarını zannediyorum.Açılan programlarda fiilen görevini yapan idareciler ücretlerini alacaklardır.Burada anlatmak istediğimiz işletmelerde meslek eğitimi dersinin cumartesi günü ders programına yazıldıktan sonra okul tam gün tam yıl eğitim kapsamına alındı gibi gösterilerek okul müdürlerinin 13 saat diğer yöneticilerinde 9-10 saat kadar fazla ücret almasıdır.

Müdür yardımcısı olarak çalışan idarecilerimizin 47 saate kadar ücret alabilmesi için yönetim görevi dışında programlarında 9 saat ders görevi olması gerekmektedir. Yöneticiler bu dersi genelde işletmelerde meslek eğitimi dersi olarak seçmektedirler.İdareci olmaları nedeniyle bu kişilere 15 saat ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmektedir. Bu kişilere istesek de ders ve ek ders saatlerine ilişkin esasların 15. maddesinde belirtilen süreler kadar işletmelerde meslek eğitimi dersi veremeyiz. Çünkü programlarında boş yer yok. Zaten ders ve ek ders saatlerine ilişkin esasların 15.maddesinde belirtilen rakamlar üst sınırları ifade etmektedir.Daha az sayıda işletmelerde meslek eğitimi dersine girilebilmektedir.

5- Sonuç olarak bu yönergenin 4. maddesinde tam gün tam yıl eğitim tanımlanırken amacın mesleki ve teknik okul ve kurumlarının fiziki kapasitelerinden azami derecede yararlanılmak olduğu vurgulanmıştır.Aynı yönergenin 10. maddesinde de sektörde çalışan iş gücüne mesleklerinde gelişmelerini veya yeni meslek edinmelerini sağlamak üzere okulda kurumda veya iş yerinde kurslar düzenleneceği, öğretim programları başlıklı 12. maddesinde yaygın ve örgün eğitimlerde kullanılan kurs programlarından yararlanılacağı, 13. maddesinde kursiyer sayısı ve yapılacak uygulamalar hakkında yönerge sonunda belirtilen ek:2 ve ek:3 formu ile bakanlığa bilgi verileceği ve tanımlar başlıklı 4. maddesinde de kurs: belirli bir süre ve programa dayalı olarak açılan meslek geliştirme ve uyum kursları olarak tanımlanmıştır.Bu bilgiler ile yönergenin 6. maddesi ile 8. maddenin ilk fıkrası birleştirildiğinde işletmelerde meslek eğitimi dersi tam gün tam yıl eğitim kapsamında değerlendirilemez.

6- Önceki yazıyı neden yazmıştım kısaca o konuda bilgi vereyim.Bilindiği üzere yeni dünya düzeninin bilindik sloganı en çok işi en az adamla nasıl yaparızdır.Bu yönerge 1999 yılında yayınlandığında bu yönerge de bu sloganı hissetmiştim.Ders ve ek ders saatlerine ilişkin esasların bazı maddeleri uc uca eklendiğin de bir teknik öğretmen haftada 63 saate kadar derse girebilmektedir.

Dikkatinizi çekerim bu kişi bir öğretmen.Bu kadar derse giren bir öğretmen den hayır gelir mi? Evet öğretmenlerin ekonomik gelirleri düşüktür. Ancak ekonomik sıkıntıdan kurtuluşun çaresi bu değildir.

Biz öğretmenler öncelikle kendi mesleğimizin onuruna sahip çıkmalıyız. Kabul edilebilir bir ölçüde haftada derse girmemiz gerekir.Verimli olabilmemiz açısından bu gereklidir.Bunun için teknik öğretmenlerce zorunlu olan 40 saat bile fazladır. Biz 40 saat fazladır derken Mesleki ve teknik eğitim merkezleri yönetmeliği incelenirse;Tam gün tam yıl eğitim adı altında girilecek dersler bile zorunlu hale getirilmiştir. Biz meslek dersleri öğretmenleri zorunlu olarak 57 saate kadar derse girmek zorunda kalacağız.Halbuki 439 sayılı kanunun 3/b maddesi bu öğretmenlerin aylık karşılığı ders saatini 20 saat olarak açıklamıştır.657 sayılı kanunun 89. maddesi de ek ders görevinin öğretmen bulunamaması durumunda verilecek bir görevlendirme olarak açıklamıştır.57 saatlik ders yükü neredeyse 3 öğretmenin aylık karşılığı gireceği ders saatine eşittir. Teknik eğitim fakültelerinden mezun olmuş ve öğretmenlik bekleyen binlerce insanımız kadro bekliyor.Bu kişilerin bu görevlere atanabilmesi için biz öğretmenler daha dikkatli davranmalıyız.Bakanlığımız alacağı yeni öğretmenler yerine yeni görevlendirmeler yükleyerek (örneğin tam gün tam yıl gibi) en fazla işi en az adama yaptırmayı bir amaç haline getiriyor.

Öğretmenler olarak bu duruma alet olmamanız dileğiyle??.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 31,754 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam