Abant İzzet Baysal Üni. (Şeflik) görevde yükselme sınav soruları

Haber Giriş : 29 Aralık 2004 15:26, Son Güncelleme : 16 Eylül 2020 02:29

Aşağıdaki soruları gönderen "memur" kullanıcı adlı arkadaşımıza teşekkür ediyoruz.


AÇIKLAMALAR

1- Bu sorular Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesindeki tüm şeflik (Personel İşleri, Öğrenci İşleri, Mali İşler) kadroları için hazırlanmıştır.

2- Cevaplar çoktan seçmeli değil Doğru (D) ve Yanlış (Y) şeklinde iki seçeneklidir.

3- Burada verilen cevaplar, bizlere verilen kitaplardan (iki adet kitap) kontrol edilerek verilmiş olup, kesinlik taşımaktadır. Ancak cevabını kitaplardan bulamadığımız, ya da tamamından emin olamadığımız soruların cevaplarını boş bıraktık.

4- Toplam soru sayısı 100'dür. Ancak biz 87'sini hatırlayabildik.


1- Atatürk'ün Cumhuriyetçilik ilkesi kişilerin sınırsız özgürlüğünü ifade eder.

2- 1982 Anayasasında güçler ayrılığı ilkesi; Yasama, Yürütme ve Yargı şeklinde benimsenmiştir. (D)

3- Savaş hali ilanı ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme Cumhurbaşkanının görevlerindendir. (Y. Bu TBMM'nin görev ve yetkilerinden)

4- Gensoru; bir siyasi parti grubu veya en az 20 milletvekilinin imzasıyla verilir. (D)

5- Cumhurbaşkanlığına TBMM dışından aday gösterebilmek için Meclis üye tam sayısının en az 1/10'un yazılı önerisi gerekir. (Y. 1/5)

6- Yabancı uyruklu kişilerin özgürlüklerine, uluslar arası hukuka aykırı olmamak kaydıyla Bakanlar Kurulunca sınırlama getirilebilir.

7- Öğretim Üyeleri; Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarından oluşur. (D)

8- Üniversite Rektörleri 6 yıl için seçilir. (Y. 4 yıllığına seçilir.)

9- Anayasada ifade edilen memurlara ilişkin düzenlemeler 657 sayılı kanunla yapılmıştır.(D)

10- Memurlar Sendikalara üye olamazlar. (Y. Olabilirler.)

11- Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir surette yerine getirilmez. (D)

12- Memura, birbirini izleyen iki yılın izini bir arada verilebilir. (D)

13- Aday memurların kademe ilerlemesi sicil amirinin yazılı önerisi ile yapılabilir. (Y. Aday memurlara hiçbir surette kademe ilerlemesi yapılmaz.)

14- 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na göre emekli olan bir memur tekrar memuriyete dönemez. (Y. Dönebilir)

15- Memurların yıllık izin süresi; hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yılı dahil) olanlar için 20, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için 30 gündür. (D)

16- Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. (D)

17- Devlet memurlarının haftalık çalışma saatleri, Cumartesi ve Pazar günleri de dahil 45 saattir. (Y. Cmt. Ve Pzr. Tatil olmak üzere 40 saattir.)

18- Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamak Liyakat ilkesidir. (Y. Bu tanım Kariyer ilkesidir.)

19- Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet için sözleşme ile çalıştırılan personele ?Geçici İşçi? denir. (D)

20- Devlet memurları, kendilerine, eşlerine, velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacakları ve borçları hakkında mal bildirimi verirler. (D)

21- Devlet memurları tatillerde, ikamet ettikleri il hudutlarından çıkarken amirlerinden izin alırlar. (D)

22- Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptir. (D)

23- Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebep ortadan kalktığı halde görevine dönmeyen memur, memuriyetten çekilmiş sayılır. (D)

24- Yüksek Mühendis, Mühendis, Mimar gibi ünvanları kazanmış olanların çalıştırıldıkları hizmet sınıfına bakılmaksızın giriş derece ve kademelerine bir derece eklenir. (D)

25- Bir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi uygulanmaz. (D)

26- Yükseköğretimin amacı; Atatürk İlkeleri ve İnkılapları doğrultusunda Atatürk Milliyetçiliğine bağlı öğrenciler yetiştirmektir. (D)

27- Yükseköğretim Kurulu; tüm yükseköğretimi düzenleyen ve yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerine yön veren kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluştur. (D)

28- Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen yükseköğretim kurumuna Enstitü denir. (Y. Bu Fakültenin tanımıdır.)

29- Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek Rektörün görevlerindendir. (Y. Bu Senatonun görevi)

30- Senato; Rektör, Rektör yardımcıları, dekanlar, her fakülteden fakülte kurullarınca 3 yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. (D)

31- İki defa üst üste olumsuz sicil alan memura, devlet memurluğu görevine son verme cezası verilir. (Y. İkinci bir sicil amirinin emrine verilir.)

32- Kademe ilerlemesinin durdurulması ve aylıktan kesme cezalarını alan memur, cezaların uygulandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra atamaya yetkili amire başvurarak bu cezaların sicilinden silinmesini isteyebilir. (Y. 10 yıl sonra isteyebilir.)

33- Öğretim elemanlarının sicilleri 1. ve 2. sicil amirleri tarafından Temmuz ayı içinde doldurulur. (D)

34- Görevden uzaklaştırmaya yetkililer; atamaya yetkili amirler, bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri ile illerde valiler, ilçelerde kaymakamlardır. (D)

35- Ölüm yardımı ödeneği hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. (D)

36- Devlet Personel Başkanlığı; KPSS'ye başvuru tarihini ve başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağını Resmi Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan en yüksek tirajlı ilk üç gazetede farklı tarihlerde ilan vermek suretiyle duyurur. (Y. ÖSYM yapar)

37- KPSS puanları giriş sınavı yapılmadan da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca., KPSS genel yönetmeliğinde belirtilen (A) gurubu kadrolara doğrudan atama için kullanılamaz. (Y. Kullanılabilir.)

38- Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususları kapsayan eğitime Hazırlayıcı Eğitim denir. (Y. Bu tanım Temel Eğitimdir.)

39- Aday memurların stajı 2 aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır.(D)

40- Temel Eğitim sınav sonuçları en geç bir hafta içinde ilan edilir. (Y. 2 gün sonra.)

41- Devlet gelirlerini gerçekleştirip tahsil edilebilir duruma getirenlere Tahakkuk Memuru denir. (D)

42- Demirbaş eşya ve döşeme, belli bir süreye bağlı olmaksızın uzun zaman korunan ve kullanılan eşyalardır. (D)

43- Makine alet ve takımları ile diğer demirbaş eşyanın amortismanları, yapılmış eşya ambarına sokulan eşyanın maliyet fiyatının tespitinde göz önünde bulundurulur. (D)

44- Kırılan demirbaş eşyanın kırıkları değerli iseler satışa çıkarılır. (D)

45- Fiyatı bilinmeyen veya bağış suretiyle Devlete mal edilen eşya ve gereçlere, ayniyat saymanının da dahil olduğu en az 3 kişilik komisyon tarafından değer biçilir. (D)

46- Öğrenciler, normal eğitim-öğretim süresi 5 yıl olan programları en çok 8 yılda tamamlamak zorundadırlar. (D)

47- Sınırsız sınav hakkı kazanan öğrencilerden, üst üste veya aralıklı olarak toplam 3 yarıyıl gelmeyen öğrencilerin sınırsız sınav hakları kaybolur. (D)

48- Lisans programı uygulayan Fakülte bölümlerinde, önlisans diploması almaya hak kazananlara verilen diplomalarda Bölüm Başkanı, Dekan ve Rektörün imzaları bulunur. (D)

49- A.İ.B.Üniversi'ne yatay geçiş yapan öğrencilerin öğretim sürelerinin hesaplanmasında geldiği kurumda geçirdiği süreler dikkate alınır. (D)

50- Devam zorunluluğu teorik dersler için %80'dir. (Y. %70)

51- Not ortalamalarına katılmayan derslerde başarı gösteremeyen öğrencilere (P) notu verilir. (Y. ?U? notu verilir.)

52- Mediko-Sosyal ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi'nin hekimlik hizmetlerinden üniversite çalışanları da yararlanır. (D)

53- Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Daire; amaçlarına yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır, döner sermaye işletmeleri kurar. (D)

54- Yurt Yönetim Kurulu 3 üyeden oluşur. (Y. 5 üye)

55- Öğrencilerin yurtta yapacakları zarara karşılık alınan paraya yurt ücreti denir. (Y. Depozito denir.)

56- Yurttan ayrılırken veya yurt idaresince gerekli görülen zamanlarda dolap ve bavul gibi özel eşyalarını yurt idaresinin denetimine açık bulundurmamak kınama cezasını gerektirir. (D)

57- Eğitim gördüğü yükseköğrenim kurumundan 3 ay uzaklaştırma cezası alan öğrenciye yurttan geçici çıkarma cezası uygulanır. (D)

58- Öğrencilerin aldığı sağlık raporları mazeret izninden sayılır. (Y. Devamsızlıktan sayılır.)

59- Yaz öğretimi başlangıç tarihi; ilkbahar dönemi sonundaki yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasından en az 3 hafta sonra olacak şekilde belirlenir. (Y. 2 Hafta)

60- Anadolu Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Kongresinde kurulmuştur. (Y. Sivas Kongresi)

61- Mudanya Ateşkes Antlaşması ile silahlı mücadele sona ermiş ve Doğu Trakya kurtarılmıştır. (D)

62- Lozan Barış Antlaşmasında borçlar, ortaya çıkan yeni devletlere, gelirleri oranında bölüştürülmüştür. (D)

63- Hatay, TBMM'nin aldığı karar ile Türkiye topraklarına katılmıştır. (Y. Hatay Meclisinin aldığı karar, TBMM'nin çıkardığı yasayla.)

64- Sarık ve Fesin dinle ilgisi olmadığı gerekçesiyle şapka inkılabı yapılmıştır.

65- TC.'nin (ya da TBMM'nin diye soruldu) ilk anayasası Teşkilat-i Esasiye'dir. (D)

66- Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu'ndan önce kurulmuştur. (Y. TTK 1931, TDK 1932'de kuruldu.)

67- Her Bakanlıkta tek müsteşar olur. (D)

68- Bakanlık taşra teşkilatı ihtiyaca göre; il valisine bağlı il kuruluşları, kaymakama bağlı ilçe kuruluşları ve doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarından oluşur. (D)

69- Sermayesinin %50'si iktisadi Devlet Teşekkülüne veya Kamu İktisadi Kuruluşuna ait olup, onlara bağlı işletme veya işletmeler topluluğuna Müessese denir. (Y. Sermayesinin tamamı Devletin)

70- Muhtar; Köy İhtiyar Heyeti tarafından seçilir. (Y. Köy Derneği tarafından)

71- Savunma stratejilerinde ?Tırmanmayı Sınırlama? stratejisi bulunur. (D)

72- Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. (D)

73- Başka bir yerden atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde işe başlamak zorundadırlar. (D)

74- Birine hitaben yazılan bir mektupta veya herhangi bir yazıda sayın, sevgili, muhterem gibi kelimelerin ilk harfleri küçük yazılır; sayın Vefa Tanır, sevgili Ayşe Tüzün gibi. (Y. Büyük harfle yazılır.)

75- Yabancı kökenli bazı kelimeler yardımcı fiil aldıklarında ünlüleri düşer. Bu gibi kelimelerle yapılan bileşik fiiller bitişik yazılır; azletmek, hükmetmek, keşfetmek gibi.(D)

76- Halkla ilişkiler; kuruluşların çalışma ve işlemlerini halka onaylatma mekanizmasıdır.(D)

77- Halkla ilişkilerin temel ilkelerinden biri dürüstlüktür. (D)

78- Öğrencilerin disiplin soruşturmasına olay öğrenilince derhal başlanır ve soruşturma en geç 15 gün içinde sonuçlandırılır. (D)

79- Ambar Defteri tutan her kurum bir Yevmiye Defteri tutmak zorundadır. (D)

80- Her kurumca şartnamesi içinde alınarak ambara girecek maddelerin muayenesini yapmak üzere 3 kişiden meydana gelen bir muayene komisyonu kurulur. (D)

81- Öğrenciler yurt kayıtlarını eğitim-öğretim yılının hangi ayında yaptırırlarsa yaptırsınlar, öğretim yılı sonunda bir yıllık yurtta kalma hakkını kullanmış sayılırlar.(D)

82- Geceyi izinsiz olarak yurdun dışında geçirmek ...............süreli geçici çıkarma cezasını gerektiren bir fiildir.

83- Vergi mükellefi firmalar yükseköğrenim kurumlarına nakdi yardım yapabilirler. (D)

84- Hizmetiçi eğitim sınavı, hizmetiçi eğitim süresine dahildir. (D)

85- Mebuslar Meclisi'nin dağılması, TBMM'nin açılmasına olanak sağlamıştır. (D)

86- Kademe İlerlemesinin durdurulması cezası Disiplin Amiri tarafından verilir. (Y. Disiplin Kurulunun görüşü ile Atamaya Yetkili Amir verir.)

87- A.İ.B.Ü. öğretim birimlerinde okutulan teorik derslerde, bir dönemde en az 1 ara sınav yapılır. (D)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber