Memura sendika ödeneğini Devlet veremeyecek

2005 yılı toplu görüşmeleri sonrasında, 2006 yılında kanuni düzenleme yapılmış ve sendikalara üye olan Devlet memurlarının sendika aidatlarının Devlet tarafından karşılanması hükme bağlanmıştır. O yıl için 5 YTL olarak belirlenen sendika ödeneği 2009 yılı bütçe kanunu ile 10 TL'ye çıkarılmış ve ismi toplu görüşme primi olmuştur. Ancak, Anayasa Mahkemesi bu ödemeyi iptal etmiştir. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2009 16:50, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:01

375 SAYILI KHK'NIN EK 4. MADDESİ

Ek Madde 4- (Ek: 21/3/2006-5473/1 md.)
25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikasına üye olup, kendisinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine, anılan kesintinin yapıldığı her ay için 5 YTL tutarında sendika ödeneği verilir.
Bu ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

ANAYASA MAHKEMESİNİN İLGİLİ KARARI

Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi Verilen Kararın Sonucu
2006/94 İzmir Milletvekili Kemal ANADOL, İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU ile birlikte 115 milletvekili 21.3.2006 günlü, 5473 sayılı Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 1. maddesiyle 27.6.1989 günlü, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen ek madde 4'ün birinci fıkrasının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi. Esas

- İPTALİNE,

- Yürürlüğün durdurulması isteminin, koşulları oluşmadığından REDDİNE.

KARAR NE ANLAM İFADE EDİYOR

1- Karar henüz Resmi Gazetede yayımlanmamıştır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi kararları geçmişe yönelik olarak uygulanamamaktadır.

2- Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde yer alan basın duyurusunda, iptale ilişkin kararın bir yıl sonra yürürlüğe gireceğine ilişkin bir ifadeye yer verilmemiştir. Bu nedenle, kararın Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip artık sendikal ödenek verilemeyecektir.

3- Bu şu anlama gelmektedir: Sendikalara üye olan Devlet memurlarının sendikal aidatları artık memurun kendi maaşı içinden verilecektir. Bu da 10 TL civarında bir maaş eksilmesi anlamına gelecektir.

4- Burada teknik bir kaç hususu belirtmek istiyoruz: Zira bazı sendikalar iptal edilen hükmün yerine 2009 yılı bütçe kanunu ile yeni bir hüküm getirildiğini belirtmekte ve 10 TL'lik toplu görüşme priminin verilebileceğini ifade etmektedir.
Oysaki; 2009 yılı merkezi yönetim bütçe kanununun 29/3 fıkrası; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer alan ?her ay için 5 YTL tutarında sendika ödeneği verilir.? ibaresinin, 15/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere ?her ay için 10 TL tutarında toplu görüşme primi verilir.? şeklinde uygulanacağını hükme bağlamıştır. Dikkat edilirse madde metni ek 4'te yer alan ibarenin nasıl uygulanacağına ilişkindir. Anayasa Mahkemesi ek 4'ün birinci fıkrasını iptal ettiğinde, 2009 yılı merkezi yönetim bütçe kanununun atıfta bulunacağı bir hüküm ortada kalmayacaktır.

Ayrıca, ek 4. madde hükmü, 5 TL'lik ödemenin kime verileceğini de düzenlemiştir. Buna göre adı daha önce sendikal ödenek, sonradan ise toplu görüşme primi olarak verilen ödeme "25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikasına üye olup, kendisinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" verilmektedir. 10 TL'lik ödemenin karara rağmen verilebileceğini ifade edenlerin bu ödemenin kime verileceği sorunsalını da çözmesi gerekmektedir. Zira Yüksek Mahkeme kime ödeneceği kısmını da iptal etmiştir.

Özetle, Anayasa Mahkemesi kararı henüz Resmi Gazetede yayımlanmamıştır. Karar Resmi Gazetede yayınladığı günü takip eden aybaşında, memurlara artık 10 TL'lik sendika ödeneği veya toplu görüşme primi verilmeyecektir.

Bu Habere Tepkiniz