Teknik kökenli olmayan şube müdürleri ayrımcılığın bitmesini bekliyor

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ağustos 2009 07:20, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Yönetici personelden (Müdür) olmama rağmen, "Ek Ödeme Cetveli"nin "A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" kısmının "2-Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personelden" bölümünün (a) ve (b) sıralarında sayılan kadro ve pozisyonlarında; görev yapmamış olmam sebebiyle; idareciler için-yeniden- belirlenen ek ödeme oranından yararlanamamaktayım. Ayrıca söz konusu kararın dayanağını oluşturan 2006/10344 sayılı devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin Karar'ının ekli I Sayılı Cetvelin İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı (A) GENEL İDARE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 25. Maddesi, II sayılı cetvel Özel Hizmet Tazminatı (A) ÜST YÖNETİM VE GENEL İDARE HİZMETLERİ ilişkin GRUP-9'zun 6. Maddesi ve GRUP-10'nun 5. Maddesi hükümlerinin, Anayasanın 10. maddesinde belirtilen eşitlik hükümlerine açıkça aykırıdır. Çünkü Müdür-Şube Müdürü unvanında olan yöneticiler aynı yetkileri ve sorumlulukları paylaştıkları halde ve hatta Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İl Müdürlüklerinde 7 Şube Müdürlüğü bulunmakta olup iş/sorumluluk yükü bakımından Destekleme Şube Müdürlerinin işinin bir hayli fazlalığı da göz önüne alındığında yönetici kadrosuna atanmadan önce Mühendis-Veteriner Hekim unvan kökenli olmamam/olmamamız nedeniyle, Tarafım ve yüzlerce Şube Müdürünün özel hizmet tazminatı %188 iken aynı emsalim Şube Müdürü arkadaşımın özel hizmet tazminatı %275 olarak yaklaşık özel hizmet tazminatı %100 fazla olması adil bir yaklaşım olmaması nedeniyle (diğer kurumlardaki Şube Müdürü dahil) mağduriyetime yol açmıştır. Ancak aynı emsalim Şube Müdürü arkadaşımın özel hizmet tazminatı %275 iken, emrinde çalışan personelinin özel hizmet tazminatı %296 olarak düzenlemesi idari görevde olanlar açısından ayrım yapılması kamu yararına ve Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır.

Söz konusu oran Bölge Müdürü, İl Müdürü, Müdür unvanlı idareciler için %100'e yükseltildiği halde, benim konumumda bulunan yöneticiler (Müdür) için eski oranda (%53) bırakılmıştır.

Tarafım, Müdür-Şube Müdürü unvanlı göreve atanmadan önce Mühendis-Veteriner Hekim unvanı ile görev yapmadığım için, yeni düzenlemenin dışında bırakıldım. Bu durum, Anayasanın 10. maddesi hükmüne açıkça aykırıdır.

Anayasanın 10. madde hükmünde : ?Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar? amir hükmüne yer verilmiştir.

Ben de, diğer idareciler ile birlikte aynı görev ve sorumluluk esaslarına hatta bazı idaricilerden fazla iş yüküne tabiyim. Diğer Müdürlerin sorumlulukları aynı ölçüde benim için de geçerlidir. Aramızda bu anlamda hiçbir farklılık/ayırım söz konusu değildir.

Yukarıda yer verilen metin, mail ile memurlar.net'in mail adresine gönderilmiş olup, içeriği uygun bulunarak yayımlanmıştır.

Bu Habere Tepkiniz