Tarım Reformu Genel Müdürlüğü personel alacak

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 4/B'li sözleşmeli personel alacaktır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM başkanlığınca yapılacaktır. ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda mühendis, şehir plancısı ve tekniker kadrosu yer alacaktır. Hangi bölüm mezunlarının başvurubileceği ise 11 Aralık 2009 tarihi itibariyle belli olmuştur. Adaylar tercihlerini 14-18 Aralık 2009 tarihleri arasında www.osym.gov.tr internet sitesinde yapacaklardır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Aralık 2009 12:29, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

D U Y U R U

I. GENEL AÇIKLAMA

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (2008-KPSS LİSANS) ve 21 Eylül 2008 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2008-KPSS ÖNLİSANS) sonuçlarına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında ihtiyaç duyulan illerde istihdam edilmek üzere, sözleşmeli mühendis, şehir plancısı ve tekniker alınacaktır. Tercihler yapılmadan önce, aşağıdaki koşulların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

2. BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

2.1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk Vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

f) Tercih edilecek pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvanlar itibariyle aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılmakta olup, bu bölümün dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamalarının yapılması mümkün bulunmamaktadır.

2.2.1. Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranılacak genel şartlara ilave olarak;

a) İlanda belirtilen, ziraat, harita, inşaat, makine, jeoloji, elektrik mühendisleri, şehir plancısı ile tekniker pozisyonlarına atanacak şartları haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı pozisyonların karşısında yer almaktadır.

b) Sağlık bakımından seyahate ve arazide çalışmasına engel hali bulunmamak. (Bu durum sağlık kurulu raporu ile belgelenecektir)

c) Lisans mezunlarının 28-29 Haziran 2008 tarihinde yapılan 2008-KPSS Lisans, Önlisans mezunlarının 21 Eylül 2008 tarihinde yapılan 2008- KPSS Önlisans sınavına girmiş olmaları gerekmektedir.

2.2.2. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak.

Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. ÖSYM Tercih kılavuzu yayınladıktan sonra belirtilen şartları ve nitelikler taşıyan adayların, www.osym.gov.tr internet adresine girerek, ihtiyaç duyulan pozisyonlar ile bölümlerini ve yerleştirme yapılacak iller ile başvuru tarihlerini inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar arasında sıraya koydukları tercihlerini internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların, müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR

T.C.

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

İ L A N

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 28-29 Haziran 2008 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (2008-KPSS LİSANS) ve 21 Eylül 2008 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2008-KPSS) (2008- ÖNLİSANS) sonuçlarına göre, Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra teşkilatında, ihtiyaç duyulan illerde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli mühendis, şehir plancısı ve tekniker alınacaktır.

1) SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLECEKLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR

a) Ziraat, Jeodezi ve Fotogrametri (Harita), Makine, İnşaat, Jeoloji ve Elektrik mühendisi, Şehir Plancısı ile harita ve inşaat teknikeri kadrolarına atanacak şartlara haiz olmak.

b) Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki Genel ve Özel şartlar kenar başlıklı A) Genel Şartlar başlığı altında düzenlenen (1), (2), (3), (4), (5) ve (7) numaralı bentlerde belirtilen şartlara haiz olmak.

c) Sağlık bakımından mühendis, şehir plancısı ve tekniker olarak çalışmasına engel hali bulunmamak. (Bu durum sağlık kurulu raporu ile belgelenecektir.)

ç) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) Yukarıda belirtilen KPSS'na girmiş olmak.

2) SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK MÜHENDİSLERDE ARANILACAK NİTELİKLER

Mühendis olarak atanacaklarda; ?Ziraat Fakültelerinin, bitkisel üretim, bahçe bitkileri, bitki koruma, tarla bitkileri, toprak, tarım teknolojisi, tarım makineleri, tarımsal mekanizasyon, tarımsal yapılar ve sulama ile tarım ekonomisi lisans programlarından, fakültelerin, jeodezi ve fotogrametri (harita), jeoloji ya da hidrojeoloji, inşaat, makine ve elektrik mühendisliği lisans programlarından mezun olmak?.

3) SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK ŞEHİR PLANCILARINDA ARANILACAK NİTELİKLER

Şehir Plancısı olarak atanacaklarda; ?Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak.?

4) SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK TEKNİKERLERDE ARANILACAK NİTELİKLER

Tekniker olarak atanacaklarda; ?Harita, harita kadastro, harita ve maden ölçme, harita teknikerliği, harita ve kadastro, inşaat, inşaat teknikerliği, inşaat teknolojisi, ön lisans programlarından birinden mezun olmak.? Şartı aranır.

Adaylar tercihlerini 14-18 Aralık 2009 tarihleri arasında ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak olan kılavuzda yer alan kurallara göre, internet üzerinden kendileri yapacaklardır.

İlgililere duyurulur.

Bu Habere Tepkiniz