KPSS 2009/8 ile atanan personelin göreve başlaması hakkında duyuru

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ocak 2010 23:18, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KPSS 2009/8 SONUCU TERCİHİNE YERLEŞEN ADAYLARIN GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız sözleşmeli personel alımına ilişkin KPSS 2009/8 yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından 30 Aralık 2009 tarihinde ilan edilmiştir.

KPSS 2009/8 göreve başlama işlemleri hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür:

ÖSYM tarafından tercihine yerleştirilen adayların göreve başlatılmasına ilişkin müracaatları, 06?15 Ocak 2010 tarihleri arasında, EK?1 formda belirtilen ilgili sağlık birimlerimizde oluşturulacak müracaat kabul komisyonlarınca kabul edilecektir. Adayların bu süre zarfında istenen belgelerle birlikte ilgili komisyonlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yerleştirilenlerden, halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, müracaat kabul komisyonlarına başvuruda bulundukları tarih itibariyle eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecekleri gibi haklarında ayrıca gerekli yasal işlem de yapılacaktır.

Adayların yerleştirme sonuçları, müracaat kabul komisyonlarınca www.osym.gov.tr internet sayfasındaki KPSS 2009/8 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları bölümünden teyit edilecektir.

Yerleştirilenlerin, en geç 15 Ocak 2010 tarihi mesai bitimine kadar EK?2 Formda yer alan belgeleri dilekçeleriyle (Ek-3) birlikte, ilgili müracaat kabul komisyonlarına teslim etmeleri gerekmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Ancak, hastalık veya doğumla ilgili mazereti nedeniyle evraklarını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları tarafından yapacakları müracaatlar kabul edilecektir.

31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/f maddesi hükümleri uyarınca; adaylardan adlî sicil kaydı istenmeyecek, bunun yerine EK-3 dilekçede belirtilen şekilde yazılı beyanı istenecektir. Müracaat kabul komisyonları, bu beyanın doğruluğunu, adlî sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit ederek adayları göreve başlatacaktır.

Adayların, adli sicil kaydı bulunmadığına dair belge getirmeleri durumunda ise bu belgeler, başvuru tarihi itibariyle ilgili mercilerden alınmış olması kaydıyla kabul edilecektir.

Adayların atanmak için gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları, KPSS 2009/8 Tercih Kılavuzunda yer alan şartlar ve adaylardan istenen belgeler incelenmek suretiyle tespit edilecektir.

Atanma şartlarını haiz olmayan adaylara, gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilecektir.

KPSS 2009/8 sonucuna göre yerleştirilenlerin son göreve başlama tarihi 21 Ocak 2010 Perşembe günüdür.

Göreve başlatma işlemleri 21 Ocak 2010 tarihinden önce sonuçlandırılanlar da talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalamak suretiyle göreve başlatılabilecektir.

Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenlerden, hastalık nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde son göreve başlama tarihi olan, 21 Ocak 2010 tarihinden itibaren altmış günlük süre aşılmamak kaydıyla hizmet sözleşmelerini imzalamak üzere görev yapacakları birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenlerden, doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanların ise bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde, doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç iki gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir.

Bu sürelerin aşılması durumunda adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

15. Sözleşmeli personel, sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanun'a tabidir. Sigorta primlerinin işveren ve personel hisselerine ait (%)'lerinin hesaplanarak ödenmesinde anılan Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

16. Sözleşmeli personelin, T.C. Kimlik Numarası, Sicil Numarası olarak kullanılacak, atanmaya esas belgeleri ile özlük dosyaları İl Sağlık Müdürlüklerinde tutulacaktır.

Sözleşmeli personele ilgili birimler tarafından Personel Kimlik Kartı düzenlenerek verilecek, hizmet sözleşmesi son erenler Personel Kimlik Kartlarını iade edeceklerdir.

EK: 2 Adet Form

1 Adet Örnek Dilekçe

İLANEN DUYURULUR

GENELGE 1

EK-1 FORM MÜRACAAT KABUL KOMİSYONLARI VE EVRAKLARIN TESLİM EDİLECEĞİ YERLER

EK-2 MÜRACAAT İÇİN İSTENEN BELGELER

EK-3 MÜRACAAT İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Bu Habere Tepkiniz