KEY'de, itiraz yapılan kamu kurumu temsilcisi ne yapacak?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2010 15:22, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KEY ödemeleri; 21 Mart 2010 tarihli Resmi Gazetede Liste halinde yayımlanmasından sonra 22/03/2010 tarihinden itibaren ödenmeye başlandı. Fakat birçok sorunu da beraberinde getirdi.

21 Mart 2010 tarih ve 27528 sayılı Resmi Gazetede (mükerrer) ilan edilen listelerde T.C. Kimlik No ve yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile yapılan sorgulama sonucunda listede isimleri yer almayan hak sahiplerinin nasıl bir yol izlemesi gerektiği hakkında ?KEY'de isimleri olmayanlar ne yapacak?? başlıklı haberimizde örnek dilekçe ile yapılacak işlemleri belirtmiştik.

Bu dosyamızda ise kurumların kendilerine gelen dilekçeler hakkında nasıl bir işlem yapacaklarına dair araştırma yapan sitemiz öğretmenler bölüm sorumlusu Ahmet Kandemir'in hazırladığı dosya ve kurumlarca hazırlanması gereken 1 sayılı cetvel aşağıda yer almaktadır.

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 5664
Kabul Tarihi: 22/5/2007

5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun ?Hak sahiplerinin belirlenmesi? başlıklı 3. maddesinin 2. fıkrasında ?Bu süre içerisinde hak sahibine ilişkin listenin bildirilmemesi mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgi kurum ve kuruluşa aittir.? hükmünde ve 3. fıkrasında ?Kurumlar bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen listelerdeki tutarlarla bu tutarların ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin dekontların mutabakatını yapmak ve dekontları gerektiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmekle yükümlüdür.? hükmüne yer verilerek kurumların sorumluluğu düzenlenmiştir.

İlgi kanunun ?İlan ve hak sahipliğinin sona ermesi? başlıklı 5. maddesi 2. fıkrasında ise; ?Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 8 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.? Hükümleri gereğince konut edindirme yardımı hesabını tahakkuk ettirerek ilgili bankaya bildirmekle yükümlü kurumlar kendilerine Hak sahiplerince gönderilen dilekçeleri inceleyerek.

İlgili kanunun ?Hak sahiplerinin belirlenmesi? başlıklı 3. maddesi 1. fıkrasındaki ?Mülga 3320 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü olup, ilgili mevzuatı uyarınca bu Kanuna ekli (1) sayılı cetveli daha önce gönderen kurumlar dışındaki tüm kurum ve kuruluşlar;

a) Konut edindirme yardımı Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmış olan hak sahiplerinin isimleri ve yardım tutarlarının yer aldığı listeleri,

b) Konut edindirme yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmamış olan hak sahiplerinin isimleri ile yardım tutarlarının yer aldığı listeleri,

her hak sahibi için bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvele uygun şekilde ve elektronik ortamda kayıtlı olarak 6 ay içinde Bankaya teslim eder. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere 3 aya kadar uzatmaya yetkilidir.?

Hükümlerine ve kanuna ekli 1 sayılı cetvele göre hazırladıkları cetveli Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine, İlgili kanunun ?İlan ve hak sahipliğinin sona ermesi? başlıklı 5. maddesi 4. fıkrasındaki ; ?İkinci fıkrada ( 5.maddenin 2 fıkrası) belirlenen sürenin sonuna kadar ilgili kurum ve kuruluşlarca Bankaya gönderilen listelerde belirlenen hatalı bildirimler, Banka tarafından azami 3 ay içinde ilgili kurumlara düzeltme işlemleri için iade edilir. Hatalı bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre 31/12/2010 tarihinde sona erer. Ancak kurum ve kuruluşlar süre sonunu beklemeden düzeltmesi tamamlanan listeleri üçer aylık dönemler halinde Bankaya gönderir. Bu düzeltme sırasında, 30/6/2010 tarihinden sonra yeni hak sahibi bildirimi yapılamaz. Banka, ikinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar yapılacak bildirimlerden hatasız olanlara göre hazırlanacak listeleri 31/3/2010 tarihine kadar, kurum ve kuruluşlarca düzeltme işlemleri yapılarak gönderilen listeleri ise üçer aylık dönemler halinde EGYO'ya gönderir. Düzeltmeler neticesinde hazırlanacak son liste 31/3/2011 tarihine kadar EGYO'ya gönderilir. Bankaca EGYO'ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere EGYO tarafından Resmî Gazete'de ilan edilir.? hükümler gereğince Hak sahiplerince gönderilen dilekçe tarihini izleyen ve kendisine tanınan 8 aylık süre sonunu beklemeden düzeltmesi tamamlanan listeleri üçer aylık dönemler halinde ?elektronik ortamda kayıtlı olarak? göndereceklerdir.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus kurumlar kayıtlarında buluna tüm hak sahiplerinin listelerini ilgili kuruma göndermektedirler. Hâlbuki sadece itirazda bulunan hak sahiplerinin listelerinin gönderilmesi gerekmektedir.

Kurum yetkilileri, aşağıdaki durumları kendilerine dilekçe ile başvuranlar açısından değerlendirmelidir.

1- KEY kesintisi kanun gereği; 01/01/1987 tarihi ile 31/12/1995 tarihleri arasında yapılmıştır. Kurumlar kendilerine dilekçe ile başvuranların yukarıdaki tarihler arasında çalışıp çalışmadığına bakmalıdır. Yukarıdaki tarihler dışında çalışan personel var ise bu kişilerden kanun gereği KEY kesintisi yapılmadığından bu kişiler bildirilmeyecektir.

2-Başvuranların; KEY kesintisinin yapıldığı tarihler arasında, lojmandan yararlanıp yararlanmadıklarına bakılarak, lojmandan yararlanan ve maaşından lojman kesintisi yapılanlardan kanun gereği KEY kesintisi yapılmadığından bu kişiler bildirilmeyecektir.

3- Başvuranların; KEY kesintisinin yapıldığı tarihler arasında yurtdışında görev yapıp yapmadıklarına bakılarak bu durumda olan personel var ise bu kişilerden kanun gereği KEY kesintisi yapılmadığından bu kişiler bildirilmeyecektir.

4-Başvuranların; KEY kesintisinin yapıldığı tarihler arasında aylıksız izinde olup olmadıklarına bakılarak bu kişilerden kanun gereği KEY kesintisi yapılmadığından bu kişiler bildirilmeyecektir. (Askerliğini yedek subay olarak yapanlardan da KEY kesintisi yapıldığından o kısmı zaten ilgili kurum bildirecektir)

5-Başvuranların; KEY kesintisinin yapıldığı tarihler arasında sözleşmeli olarak çalışan memur olup olmadıklarına bakılarak bu durumda olan personel var ise bu kişilerden kanun gereği KEY kesintisi yapılmadığından bu kişiler bildirilmeyecektir. (Kanun gereği, sözleşmeli personelden kendi istekleri doğrultusunda KEY kesintisi yapılabilmekteydi, bu durumda olanlar bildirilecektir)

6-Başvuranların; KEY kesintisinin yapıldığı tarihler arasında bağımsız konut sahibi bulunup bulunmadığına bakılarak bu durumda olan personel var ise bu kişilerden kanun gereği KEY kesintisi yapılmadığından bu kişiler bildirilmeyecektir.

7-Başvuranların; KEY kesintisinin yapıldığı tarihler arasında ve kesintilerin sona ermesinden sonra Konut yardımı alıp almadıklarına bakılarak bu durumda olan personel var ise bu kişilerden kanun gereği KEY ödemelerini tahsil ettiklerinden bu kişiler bildirilmeyecektir.

8-Başvuranların; KEY kesintisinin yapıldığı tarihler arasında karı-koca olarak çalışan olup olmadığına bakılarak kanun gereği KEY kesintisi sadece aile reisi adına yapıldığından bu kişiler bildirilmeyecektir. Sadece aile reisi olanlar bildirilecektir. KEY kesintisinin yapıldığı dönemde boşanmış olanlar bildirilecektir.

Yukarıdaki durumlar değerlendirilerek, KEY kesintisi yapılan hak sahiplerinin adı ve soyadı, TC kimlik numarası, sicili, Emekli Sandığı'na bağlı personel için emekli sicil numarası, SSK'ya tabi çalışan işçi personel için sigorta sicil numarası, diğer kamu görevlileri için ise kurum sicil numarası, yardım miktar ve sürelerine ilişkin bilgiler ile kurum veya kuruluş ad unvanı kısaltma yapılmaksızın yazılacak olan bilgilerin olduğu 1 sayılı cetvel, CD ile üst yazı ekinde aşağıdaki bankanın adresine, Hak sahiplerince gönderilen dilekçe tarihini izleyen ve kendisine tanınan 8 aylık süre sonunu beklemeden düzeltmesi tamamlanan listeleri üçer aylık dönemler halinde ?elektronik ortamda kayıtlı olarak? göndereceklerdir. Bu evrakın bir örneğinin dilekçe sahibine bilgi olarak gönderilmesi de gerekmektedir.

Adres:

Tasfiye Hâlinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş.

Konut Edindirme Yardımı Bölüm Müdürlüğü

Atatürk Bulvarı No:62 Kat:5

06440 Yenişehir/ANKARA

İlgili mevzuatlar

1- 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun

2- Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik

3-3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun (Yürürlükten kaldırılmıştır)

Bu Habere Tepkiniz