Polislere kariyerlik getiren ve 70 bin öğretmen kadrosu ihdas eden kanun Resmi Gazetede

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Haziran 2010 08:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

19 Haziran 2010 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27616

KANUN

BAZI KANUNLARDA VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No: 5997 Kabul Tarihi: 16/6/2010

MADDE 1 ? 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 11 ? Bakanlığa tahsis edilen serbest öğretmen kadrolarından boş bulunan 25.000 öğretmen kadrosuna, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesi kapsamında yapılacak atamaların dışında olmak üzere, 2010 yılı içinde atama yapılır."

MADDE 2 ? 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan polis memuru rütbe, meslek derecesi ve görev unvanları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Rütbeler Meslek dereceleri Görev Unvanları

Ekip Amiri, Tim Amiri, Grup Amiri,

?Kıdemli Başpolis Memuru 10 Büro Amir Yardımcısı, Grup Amir

Yardımcısı, Büro Memuru, Ekip

Memuru

Ekip Amiri, Tim Amiri, Devriye

Amiri, Grup Amiri, Grup Amir

Başpolis Memuru 11 Yardımcısı, Ekip Amir Yardımcısı,

Büro Amir Yardımcısı, Büro

Memuru, Ekip Memuru

Büro Memuru, Ekip Memuru, Tim

Memuru, Karakol Memuru, Nokta

Polis Memuru 12 Memuru, Devriye Memuru, Koruma

Memuru, Trafik Memuru, Telsiz

Memuru, Memur?

MADDE 3 ? 3201 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup, sınav tarihi itibarıyla 28 yaşından gün almayan erkek ve bayanlar ile askerliğini yapmış 30 yaşından gün almamış erkek adaylar arasında yapılacak seçme sınavında başarılı olanlar, altı aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimine alınırlar."

MADDE 4 ? 3201 sayılı Kanunun ek 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

?Bomba imha tazminatı, damga vergisi hariç hiçbir vergi ve benzeri kesintiye tâbi değildir.?

MADDE 5 ? 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

?EK MADDE 28 ? Emniyet Genel Müdürlüğünce, ihtiyaç duyulması halinde aşağıda belirtilen kriterlere göre seçilecek en az on yıl fiilen görev yapmış veya 35 yaşından gün almış polis memurları arasından başpolis memuru kadrolarına, başpolis memuru olarak fiilen altı yıl görev yapmış olanlar arasından ise kıdemli başpolis memuru kadrolarına atama yapılabilir. Başpolis ve kıdemli başpolis memuru kadrolarına atanacakların birimlere ve branşlara göre sayısı Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.

Başpolis memurluğu ve kıdemli başpolis memurluğuna atanacakların seçiminde; meslek kıdemi, eğitim düzeyi, personelin yöneticilik özelliğine ilişkin amirlerinin değerlendirmesi, sicil notu, adli ve idari cezalar ile yazılı sınav sonuçları esas alınır.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ayrıca her yıl ihtiyaç olarak tespit olunan başpolis memurluğu sayısının % 20'sine kadarı 24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurları için ayrılır. Bu sayıya göre belirlenecek polis memurları, yönetmelikte belirlenen başvuru şartları, kendi aralarında düzenlenecek yazılı sınav ve diğer kriterler esas alınarak yapılacak sıralamaya göre başpolis memurluğuna atanır.

Kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memurunun; başpolis memuru ise polis memurunun hiyerarşik üstüdür.

Başpolis memuru ve kıdemli başpolis memurları hakkında, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilmeyen hususlarda polis memurları hakkındaki hükümler uygulanır.

Başpolis ve kıdemli başpolis memurluğuna atanacakların seçiminde aranacak şartlar, başvuru ve değerlendirme, uygulanacak yazılı sınav, başarı sırasının tespiti, verilecek eğitimler, atanma ve bunlara ilişkin diğer esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.?

MADDE 6 ? 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (14) numaralı bendinde yer alan ?polis,? ibaresi ?polis memuru, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru,? olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 ? 5510 sayılı Kanunun;

a) 106 ncı maddesinin son fıkrasında yer alan ?bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki yıl sonra,? ibaresi ?1/1/2012 tarihinde,? olarak,

b) Geçici 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan ?itibaren iki yıl süresince? ibaresi ?1/1/2012 tarihine kadar? olarak,

değiştirilmiştir.

MADDE 8 ? 5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve beşinci fıkrasındaki ?bu kişilerin tescili çocuklarının sağlık hizmet sunucusuna müracaat tarihi itibarıyla yapılır? ibaresi ?bu kişiler Kurumca tescil edildikleri tarih itibarıyla genel sağlık sigortalısı olurlar? şeklinde, ?bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak kapsama alınır? ibaresi ise ?bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak Kurumca tescil edildikleri tarih itibarıyla kapsama alınır? olarak değiştirilmiştir.

?1/1/2012 tarihine kadar bu Kanunun uygulanmasında Kurumca talep edilen aile içindeki kişi başına düşen gelir tutarlarının tespiti kararları, gerekli araştırma ve inceleme yapıldıktan sonra, il ve ilçe idare kurulları tarafından verilir.?

MADDE 9 ? 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ?60 günden fazla prim ve prime ilişkin? ibaresi ?21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin? olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 ? 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

?Ancak, Polis Akademisinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin yetim aylıkları bu öğrenimleri süresince kesilmeksizin ödenmeye devam edilir.?

MADDE 11 ? 5510 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?Polis Akademisinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin yetim aylıkları bu öğrenimleri süresince kesilmeksizin ödenmeye devam edilir.?

MADDE 12 ? 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 27 ? 1479 sayılı Kanunun mülga 50 nci maddesine göre belirlenmesi gereken sigortalıların ödeyecekleri primler ile bağlanacak aylıkların hesabına esas gelir basamakları kendinden önceki dönemde yürürlükte bulunan gelir basamakları esas alınarak;

1/4/2002 ? 30/6/2002 döneminde % 32,32,

1/7/2002 ? 31/3/2003 döneminde % 17,89,

1/4/2003 ? 30/6/2003 döneminde % 20,

1/7/2003 ? 31/12/2003 döneminde % 16,5,

oranında artırılarak belirlenir. Bu dönemlerde 1479 sayılı Kanunun mülga 50 nci maddesinin ikinci cümlesi uygulanmaz.?

MADDE 13 ? 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinin (ç) fıkrasının ?II- Emniyet mensupları:? başlıklı bölümünün (4) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?4. Kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memurları 55?

MADDE 14 ? 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ?Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir. Son defa bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve kendilerine mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara ise, bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden bu madde hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir. Mülga 2829 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile üçüncü fıkrasının son cümlesinin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.? şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 ? 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin (B) fıkrasının ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanlar, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alanların aylıkları, tekrar çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesilir. Türkiye'de sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışılmasına ilişkin hükümleri uygulanır.?

MADDE 16 ? 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Bölgede kurulacak tüm işletmelerin 2/3'ünün yapı kullanma izni alması ve bunların da en az yarısının üretime geçtiğini işyeri açma belgesi ile belgelemeleri halinde, katılımcılar veya temsilcilerinin müteşebbis heyet üyeleri ile birlikte en geç altı ay içinde yapacakları ilk genel kurul toplantısında müteşebbis heyet, yönetim kurulu ve denetim kurulunun görevi sona erer.?

MADDE 17 ? 4562 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 5 ? Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgeleri içinde bulunan küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri, toplu işyeri yapı kooperatifleri, işletme kooperatifleri, site yönetimleri, imar planında yer alan ve her birinde bir işletmenin yer alacağı en az 3000 m² veya yönetmelik ile belirlenecek büyüklükteki müstakil sanayi parsel sahipleri ile 3000 m²'den küçük sanayi parseli şeklinde yer almış en az 50 parsel malikinin yukarıda belirtilen şekilde örgütlenmesi halinde, bu Kanunun uygulanmasında bir katılımcı olarak genel kurulda temsil edilir. Aksi takdirde bu şekilde örgütlenmeyenler, temsil haklarından feragat etmiş kabul edilir.

Katılımcılar genel kurulda bir temsilci ile temsil edilir. Ancak tek bir kooperatif alanı, içinde bulunduğu OSB alanının % 60'ını geçmesi halinde; bu OSB'deki katılımcıların genel kurul temsilcileri, her 100 üyesi için bir kişi olarak tespit edilir. Temsilciler, site yönetimleri ile kooperatiflerin yetkili organları tarafından seçilir. Toplam temsilci sayısının OSB organlarını oluşturmaya yetmemesi durumunda, Bakanlık tarafından belirlenecek temsilci sayısının katları oranında artırılmış temsilci ile temsil olunur.

Küçük sanayi sitelerinden oluşan organize sanayi bölgeleri, olağan genel kurul toplantılarını her yılın ilk altı ayı içerisinde yapmak zorundadır.

Organize Sanayi Bölgesi; katılımcıların ödemesi gereken arsa ve alt yapı katılım payları, su, elektrik, doğalgaz, arıtma tesisi vb. tüketim bedelleri, işletme ve yönetim aidatları ve bunların gecikme cezalarını kooperatif ve/veya site yönetimlerinden, katılımcıların aczi veya organ oluşturamaması nedeniyle tahsil edemediği hallerde ise, alacağı hizmetin kullanım oranlarına göre iş yeri sahiplerinden talep ve tahsil eder.

Küçük sanayi sitelerinden oluşan organize sanayi bölgelerinde temsilciler, ilk genel kurulu yapmak ve organları seçmek üzere Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Bakanlık gözetiminde toplanır.?

MADDE 18 ? Ekli (1) ve (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 19 ? 8 inci, 10 uncu ve 11 inci maddeler 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 12 nci madde ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 27 nci madde 1/4/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 14 üncü madde 1/6/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 ? Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

18/6/2010

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SERBEST TUTULU

KADRO KADRO KADRO

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM

EÖH Öğretmen 1-9 70.000 - 70.000

TOPLAM 70.000 70.000

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

SERBEST TUTULAN

SINIFI UNVANI DERECESİ KADRO ADEDİ KADRO ADEDİ TOPLAM

EMH Kıdemli Başpolis Memuru 3-9 50 - 50

EMH Başpolis Memuru 3-9 950 - 950

EMH Polis Memuru 3-9 1.000 - 1.000

TOPLAM 2.000 - 2.000

KURUMU : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

SERBEST TUTULAN

SINIFI UNVANI DERECESİ KADRO ADEDİ KADRO ADEDİ TOPLAM

EMH Kıdemli Başpolis Memuru 3-9 50 - 50

EMH Başpolis Memuru 3-9 8.950 - 8.950

EMH Polis Memuru 3-9 19.000 - 19.000

TOPLAM 28.000 28.000

Bu Habere Tepkiniz