2004 yılı Sayıştay Denetçi Yardımcılığı klasik sınavı soruları

Haber Giriş : 02 Mart 2005 10:21, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:02

Aşağıdaki soruları Forum KPSS-A kategorisine yazan "denetcadi" kullanıcı rumuzlu ziyaretçimize teşekkür ediyoruz.
Sorulara ilişkin görüş alış verişi için lütfen forum bölümünü kullanınız.

HUKUK

1-İdari sözleşmenin ölçütleri nelerdir. Anlatınız.(15 puan)
2-İptal davası ile tam yargı davası arasındaki farkları anlatınız.(15 puan)
3-Borçlunun temerrüdünün genel sonuçlarını, karşılıklı taahhütlerde ve para borçlarındaki sonuçlarını sadece sayınız.(15 puan)
4-Mümeyyiz olmayan A'ya ait olan bir taşınmazı A iyiniyetli B'ye satmıştır. B bu taşınmaz üzerinde C adına alım hakkı tesis etmiş ve tapu siciline şerh verdirmiştir. A'nın kanuni temsilcisi B adına tapu sicili iptal davası açmıştır.
a)A'nın iyiniyetli olması ne demektir?(5 Puan)
b)A'nın iktisabı geçerli midir?(5 puan)
c)Tapu siciline kayıtlı taşınmazlar üzerinde ayni haklar nasıl kazanılır?(5 puan)
d)Alım hakkı nedir?(5 puan)
e)C'nin alım hakkını elde etmesi mümkün müdür?(5 puan)
f)C bu hakkını A'ya karşı ileri sürebilir mi? (5 puan)
g)A'nın yasal temsilcisi dava sonuçlanmadan önce taşınmaz üzerinde ne işlem yapmalıdır?(5 puan)

5-Elbirliği ve ortak mülkiyetin en önemli iki farkını yazınız.(5 puan)

6-A ile B, C'den 08.06.2003 tarihinde ortaklaşa bir bilgisayar alıyorlar.B, bütün borç için 08.08.2004 vadeli bir senet düzenleyip C'ye veriyor ve B senet vadesinden sonraki her gün geç ödeme için ceza ödemeyi taahhüt ediyor. A ise 06.08.2003 tarihinde C2den olan alacağının orcu tutarında takas ettiğini C'ye bildiriyor. C, 10.08.2003 tarihinde A'ya borcun muaccel olmadığı gerekçesiyle takasın geçerli olmadığını ve B ile birlilkte bütün borcu ve 350 milyon cezayı da ödemeleri gerektiğini söylüyor.
a)A ile C arasındaki takas beyanı geçerli midir?(10 puan)
b)A, C'ye ceza ve borcu ödemeli midir?(5 puan)

MALİYE

1-Verginin alındığı kaynaklara göre sınıflandırmasını yapınız.Gelir ve kurumlar vergisini mükellef ve oranı açısından karşılaştırınız.(25 puan)

2-Vergi aslını ve vergi cezasını sona erdiren sebepleri yazınız. Tarhiyat öncesi uzlaşmayı anlatınız.(25 puan)

3-Bütçe uygulama sonucunda yapılan denetimi anlatınız.(25 puan) 4-Maliye politikasının etkinliğini phillips eğrisine göre anlatınız.(25 puan) İKTİSAT 1-Aşağıdaki kavramları açıklayınız.
a)Üretici artığı (5 puan)
b)Pareto optimumu (5 puan)
c) karşılanmış faiz paritesi (5 puan)
d) yatırım içsel olması (5 puan)

2-Üretimin en düşük maliyetle gerçekleştirilmesini şekil yardımıyla anlatınız ve genişleme yolunu tanımlayınız.(20 puan)

3-Para talebinin azaldığı, yani aynı gelir ve faiz düzeyinde elde tutulmak istenen para miktarının azaldığı durumda,
a)Keynesin yatay arz eğrisine göre fiyat ve çıktı nasıl etkilenir?(10 puan)
b)Klasiklerin düşüncelerine göre fiyat ve çıktı nasıl etkilenir?(10 puan)

4-Keynesyen düşünceye göre İktisat politikası ile fiyatları artırmadan çıktıyı artırmak mümkün müdür? Neden?Şekil yardımı ile anlatınız. (20 puan)

5-a)Ödünç verilebilir fonlar teorisini anlatınız.(10 puan)
b)Para arzının içselliği ve dışsallığını anlatınız.(10 puan)

MUHASEBE

1-a)LİFO kayıt yöntemine göre ticari mal alım ve satımı işlemlerinin kaydı. (30 puan)
b)Kar ve zararın hesaplanması ve stok miktarının tespiti.(10 puan)
c)Gelir tablosu düzenlenmesi.(5 puan)

2-Döviz işlemleri ile ilgili kasa kayıtları.(işte kambiyo kar, zararı kaydı, 197, 397 sayım eksik ve fazlaları hesaplarına kayıt)(25 puan)

3-Repo yapılıyor. Bunun kaydı ve faiz kaydı.(10 puan) Bunların bilançoda gösterilmesi (5 puan)

4-a)Özsermaye karlılık oranını,
b)Otofinansman oranını,
c)Sabit giderleri karşılama oranını hesaplayınız.(5'er puan)

Bu Habere Tepkiniz