1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

05 Ağustos 2010 07:30
+Aa- Yazdır

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)'tan:

SİVİL SAVUNMA UZMANLARININ İDARİ STATÜLERİ, GÖREVLERİ,

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE EĞİTİMLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşlarının sivil savunma uzmanlarının idari statüleri, görevleri, denetimleri ve eğitimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan sivil savunma uzmanlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ? Bu Yönetmelik; 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,

b) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,

c) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi: Afet ve acil durumlarda müdahalenin koordine edildiği, 24 saat esasına göre çalışan, kesintisiz ve güvenli bilgi-işlem ve haberleşme sistemleri ile donatılan merkezi,

ç) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,

d) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

e) Koruyucu güvenlik: Kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin, evrak ve dökümanının, haberleşme sistemleri ile araç, gereç, bina ve tesislerinin espiyonaja, sabotajlara ve yangınlara karşı ilgili mevzuat çerçevesinde korunması ile özel güvenlik hizmetlerini,

f) Sivil savunma: Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri,

g) Sivil Savunma Hizmetleri Yetkilisi: Birden fazla sivil savunma uzmanı bulunan kurum ve kuruluşlarda Sivil Savunma Hizmetleri Yetkilisi olarak görevlendirilen uzmanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri

Sivil savunma uzmanlarının idari statüsü

MADDE 5 ? (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hizmetleri ile afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonu; kurum ve kuruluşların merkez teşkilatlarında idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri bünyesinde birim yöneticisine doğrudan bağlı olarak, kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarında ise teşkilatın üst yöneticisine doğrudan bağlı olarak sivil savunma uzmanlarınca yürütülür. Sivil savunma uzmanları kurum ve kuruluşlarda şube müdürü görev, yetki ve sorumluluklarına sahiptir.

(2) Birden fazla sivil savunma uzmanı bulunan kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlardan biri sivil savunma hizmet yetkilisi olarak görevlendirilir.

(3) Sivil savunma uzmanı olabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel koşullara ek olarak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun açacağı görevde yükselme sınavında başarılı olma koşulu aranır.

(4) Sivil savunma uzmanları kurumlarının ilgili mevzuatına göre yer değiştirebilir.

Kurum üst yöneticisinin görevi

MADDE 6 ? (1) Sivil savunma, afet, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesinden kurumun üst yöneticisi yetkilidir. Üst yönetici bu görevleri sivil savunma uzmanları eliyle yerine getirir.

(2) Sivil savunma hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi için büro, yeterli sayıda personel, gerekli araç, gereç ve malzeme ilgili kamu kurum ve kuruluşunca sağlanır.

Sivil savunma uzmanlarının görevlendirilmesi

MADDE 7 ? (1) Sivil savunma uzmanları, kamu kurum ve kuruluşun üst yöneticisinin de uygun görüşü alınarak Başkanlıkça, Başkanlıkta ve illerde; afet, acil durum ve sivil savunma hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilebilir.

(2) İllerde görev yapan sivil savunma uzmanları afet, acil durum, sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde vali tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde geçici olarak görevlendirilebilir.

Sivil savunma amiri

MADDE 8 ? (1) Sivil savunma uzmanı kadrosu bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarında kurumun üst yöneticisi tarafından bir personel 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğünün 67 nci maddesi gereğince sivil savunma amiri olarak görevlendirilir. Bu Yönetmelik hükümlerince sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hizmetleri ile afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonu sivil savunma amirince yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sivil Savunma Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Sivil savunma uzmanlarının görevleri

MADDE 9 ? (1) Sivil savunma uzmanları bulundukları kurum ve kuruluşlarda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,

c) Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,

ç) Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,

d) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,

e) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,

f) Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,

g) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

ğ) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

h) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,

ı) Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

i) Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,

j) Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek,

k) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,

l) Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,

m) Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,

n) Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,

o) Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,

ö) İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak.

(2) Sivil savunma uzmanlarına ilgili mevzuatta yer almayan herhangi bir görev verilmez.

Sivil savunma uzmanlarının yetki ve sorumluluğu

MADDE 10 ? (1) Sivil savunma uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri; ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya, yaptırmaya, denetlemeye, takip ve koordine etmeye yetkili ve sorumludur.

(2) Sivil savunma uzmanları kamu kurum ve kuruluşlarının diğer birimleri ile işbirliği ve koordine içinde çalışır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sivil Savunma Uzmanlarının ve Sivil Savunma Amirlerinin Eğitimi ve Denetimi

Sivil savunma uzmanlarının ve sivil savunma amirlerinin eğitimi

MADDE 11 ? (1) Sivil savunma uzmanlarının eğitimi 25/7/1983 tarihli ve 83/6854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı esas alınarak aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Bu göreve ilk defa atananların eğitimleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Merkezinde yapılır.

b) Halen görevde bulunanların hizmet içi eğitimleri ise Başkanlıkça yayımlanacak eğitim programı çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Merkezinde veya Başkanlığın uygun göreceği yerlerde yapılır.

c) Eğitim programına yasal mazeretler dışında katılım zorunludur.

(2) Sivil savunma amirleri, Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi, il afet ve acil durum müdürlükleri ile kurumların sivil savunma uzmanlarınca açılan sivil savunma amirleri kurslarında eğitilir.

Sivil savunma uzmanlarının denetimi

MADDE 12 ? (1) Kurum ve kuruluşlardaki sivil savunma uzmanları;

a) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı veya Başkanın görevlendireceği personel,

b) Vali veya görevlendireceği personel,

c) Kurum ve kuruluşun üst yöneticisi, müfettişleri veya denetçileri,

tarafından denetlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 ? (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 1 2
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
07:43 - Sanılandan daha fazla koruyor07:35 - Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları Maldivler yakınlarına düştü07:28 - WhatsApp'tan '15 Mayıs' açıklaması: İşlevsellik kademeli olarak azaltılacak07:20 - CHP KRT''yi 1 buçuk milyon dolara aldı07:09 - e-İhracat'la dünyayı fethettik07:00 - Yerli aşıya az kaldı: Üçüncü faz ay sonunda
06:56 - Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı- Haritalı06:50 - Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı06:42 - Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde şok oldu06:38 - Bakan Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi personelle sahur yaptı06:30 - Afyonkarahisar'da organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı tutuklandı06:20 - Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı
06:15 - Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail polisinin saldırıları sonucu 90 kişi yaralandı01:45 - Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar01:43 - CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım01:39 - Sivas ve Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu01:34 - 90 bin Filistinli, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini idrak etti
01:00 - Bursa Büyükşehir Belediyesinden 60 bin haneye fatura desteği
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam