TOÇ BİR-SEN'in 2010 yılı toplu görüşme talepleri

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ağustos 2010 18:38, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

TOÇ BİR-SEN ?İN

2010 YILI TOPLU GÖRÜŞME TALEPLERİ

1- Sendikalı memurlara Grev ve Toplu Sözleşme hakkının tanınması; 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak Anayasa referandumunun evet kararıyla neticelenmesi ile toplu sözleşme hakkını elde edecek olan memurlara bu hakkın olmazsa olmazı olan grev hakkının da verilmesi ve toplu sözleşme için 4688 sayılı kanunda gerekli değişikliklerin ivedilikle gerçekleştirilmesi;

2- Kamu görevlilerinin ücretlerinde 2011 yılı için %10 artış yapılmalıdır. Söz konusu artış, ilk altı ay için %5 ikinci altı ay için %5 şeklinde uygulanmalıdır. Maaş katsayısının %10 artırılması şeklinde gerçekleştirilecek bu artış yanında, artışın enflasyonun altında kalması halinde, enflasyon oranının artış oranını geçtiği aydan geçerli olmak üzere maaş katsayısında enflasyon farkı kadar artış sağlanmalıdır.

3- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ve düzenlemenin amacı olarak ifade edilen ?Eşit işe eşit ücret? ilkesiyle örtüşmeyen sonuçlar üreten ek ödemeye ilişkin yasal düzenleme ve bu düzenlemeye dayalı olarak hayata geçirilen Bakanlar Kurulu Kararı ile Yüksek Planlama Kurulu kararında daha fazla zaman kaybetmeden değişikliğe gidilmelidir. Bu kapsamda, öncelikle tüm çalışanlar için ek ödeme artırılmalı ve 2011 yılı için asgari 120 TL ek ödeme verilmelidir.

Ayrıca mevcut ek ödeme düzenlemesindeki aynı hizmet sınıfındaki kamu görevlileri arasında adaletsizlik oluşturan hükümler değiştirilerek ve hiyerarşik kademeler yönüyle farklılıklar oluşturan oran farklılıkları hizmet kolumuzda çalışan Sivil Savunma Uzmanları, Uzman yardımcıları, teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfından Kimyagerler, Biyologlar, Ekonomistler, İstatistikçiler, Veteriner sağlık teknikeri, teknisyenleri, saymanlar, GİH'teki memurlar, orman muhafaza memurları ile 399 sayılı KHK'nin I sayılı cetveldeki Müdür ve Şube Müdürü konumundaki idareciler ile Başuzmanları, II sayılı cetveline göre çalışan İdari şefler, avukatlar ve memurlar ek ödemede haksızlığa uğramıştır.

Bu sebepten Veteriner Sağlık Teknikerleri, Veteriner Sağlık Teknisyenleri, Kimyagerler, Biyologlar, Ekonomistler, İstatistikçilerin, Sivil Savunma Uzmanları, Uzman Yardımcıları, saymanlar, GİH'teki memurlar, orman muhafaza memurları ile 399 sayılı KHK'nin II sayılı cetveline göre çalışan İdari şeflerin, avukatlar, memurların ek ödemedeki adaletsizlikleri giderilmelidir. Kimyagerler, Biyologlar, Ekonomistler, İstatistikçiler, Sivil Savunma Uzmanları, Uzman Yardımcıları, saymanlar emsal eğitim durumları göz önünde bulundurularak ek ödeme oranlarının teknik hizmetler sınıfındaki mühendislerin oranına çıkarılması. Veteriner sağlık teknikeri, Veteriner sağlık teknisyenlerinin de emsal teknisyen ve teknikerler göz önünde bulundurularak ek ödeme oranlarının yükseltilmesi;

399 sayılı KHK'ye göre çalışan, I sayılı cetveldeki Müdür ve Şube Müdürü konumundaki idareciler ile Başuzmanların ek ödemelerinin II sayılı cetvele tabi teknik ve sağlık kökenli personellerinin ek ödemelerinin üzerinde belirlenerek hiyerarşik saygınlık muhafaza edilmelidir.

Kurum ayrımı yapmaksızın unvan ve kadro bazında 2012 yılının ilk altı ayı sonu itibarıyla ek ödeme kapsamında kamu görevlilerinin yararlanacağı ek ödeme oranları belirlenmeli ve 2012 yılında bu orana ulaşılması için 2011 ve 2012 yıllarında ek ödeme oranlarında yapılacak artışlar ve bu artışların hangi tarihte gerçekleştirileceği takvime bağlanmalıdır.

Orman Genel Müdürlüğü Merkez teşkilatında çalışan personelin aldığı ek ödemelerden, fazla mesai ödemeleri gerekçe gösterilerek herhangi bir kesinti yapılmaması.

Personelin vekâlet görevlendirmelerinde, vekalet edilen unvanın ek ödemesinden faydalandırılması

4- Sendika üyesi kamu görevlilerine toplu görüşme(sözleşme) ikramiyesi ödenmesi; Sendikacılığı prestijli, sendika üyesi çalışanı ayrıcalıklı kılmak için sendika üyesi kamu görevlilerine 3 ayda bir üçer aylık dilimler halinde 60,00TL ödeme yapılması.

5- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı personeli Müsteşarından, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlarına kadar tüm çalışanların maaşlarının emsali Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi diğer bakanlıklardaki, muadili çalışanlara ödenen maaşa eşitlenmesi ve halihazırda hizmet kolundaki çalışanlarımız aleyhine mevcut durumun düzeltilmesi için tarım tazminatı ve çevre tazminatı ödenmelidir.

6- 4/B'lilerle ilgili talepler;

Kamu çalışanlarının farklı türde istihdam edilmesi uygulamasından vazgeçilerek temel istihdam şekli kadrolu ve sürekli nitelikte 4/A memur statüsü olarak uygulanmalıdır.

Bu hak tanıncaya kadar mağduriyetleri gidermek için kısa vadede kadrolu personele sağlanan haklardan faydalandırılmalıdırlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B statüsünde çalışan personelin, sosyal statü, sosyal güvence, özlük hakları ve çalışma koşulları bakımından durumları düzeltilmelidir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığıyla, Çevre ve Orman Bakanlığında 4/A statüsünde çalışan personele ödenen ücretin aynısı 4/B statüsünde eşdeğer görev yapan personele de ödenmelidir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAR-GEL projesinde çalışan 4/B'lilerin köyde istihdam zorunluluğundan vazgeçilerek ilçe ve il merkezlerinde istihdamı sağlanmalı böylece daha geniş kapsamlı kamu hizmetlerinde istihdam edilmelerinin önü açılmalıdır. Belli bir hizmet süresi (örneğin 3 yıl gibi) çalışanlara yer değişikliği hakkı verilmesi sağlanmalıdır.

Yine sözleşmeli çalışan personel tayin hakkı, sözleşmelerinin feshi, görev yerinde ikamet zorunluluğu, yıllık izin, aile, çocuk ve giyim yardımı ve yer değişikliğinde harcırah ödenmesi gibi konularda kadrolu personele verilen haklardan faydalandırılmalıdır.

Orman Genel Müdürlüğünde 4/B statüsünde çalışan personele, 4/A statüsünde çalışanlara ödenen fazla mesai (orman yangınlarıyla mücadele koruma ve sınırlandırma hizmetlerinde fiilen çalışanlara) ücretinin ödenmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması

7- Aile yardımının arttırılması; Aile yardımının ödenmesine esas gösterge rakamının 2350'e yükseltilmelidir. 89,00 TL olan yardımın 140,00 TL ye yükseltilmesi. Son yıllarda kamu kurumlarının personel istihdamında azalma olduğu gibi özel sektör kesiminde de istihdam sayısı yönüyle benzer bir düşüş yaşanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, çalışmayan eş kavramının büyük oranda çalışma imkanı bulamayan eş şeklinde değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Bu itibarla, istihdam zorluğundan kaynaklanan nedenlerle çalışma hayatının içerisinde yer alamayan eşler için kamu çalışanlarına yapılacak mali desteğin bu durum gözetilerek arttırılarak belirlenmesi yerinde olacaktır.

8- Orman Genel Müdürlüğü döner sermayesinden koruma, orman sınırlandırma ve orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde görev yapan memurlara ödenen fazla mesai ücretinin 7 aydan 12 aya çıkarılmalı ve Çevre ve Orman Bakanlığı çalışanlarının da bu kapsama dahil edilmelidir;

Koruma ve orman sınırlandırma faaliyetlerinin on iki ay fiilen devam etmesi nedeni ile fazla mesailerin yedi ay yerine on iki ay olarak ödenebilmesi için 31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununda değişiklik yapan 5192 sayılı kanunun 71. maddesi C bendinde yer alan ?mayıs ayı başından kasım ayı sonuna kadar? ibaresinin ?fiilen çalışılan süre kadar? olarak, Orman Genel Müdürlüğü ibaresinin ?Çevre ve Orman Bakanlığı? şeklinde değiştirilerek yasal düzenleme yapılarak bakanlığın diğer birimlerinde benzer görev yapan memurların da fazla mesai uygulamasından faydalandırılmaları.

9- Çalışanların yıllık izinleri hesaplanırken resmi tatil olan Cumartesi, Pazar, Dini ve Milli Bayram günlerinin izinden sayılmaması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması.

10- Giyim yardımları sembolik olmaktan kurtarılarak günün şartlarına göre yeniden değerlendirilmesi;

Giyim yardımları adalet duygusunu zedelemeyecek bir şekilde uygulanmalı, günün ve mesleki koşullar dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. Sözleşmeliler dahil tüm çalışanlar giyim yardımı kapsamına alınmalıdır.

Ayrıca orman yangınlarıyla mücadelede görev alan çalışanlara yangın için özel hazırlanmış kıyafetler verilmelidir. Orman muhafaza memurlarına 2 yılda bir verilen kışlık elbiselerin sürekli kullanılmasından dolayı çabuk yıprandığı için her yıl verilmesi,

11- Bakanlıklarımızın bazı birimlerinde yeterli personel bulunmaması nedeniyle yemekhane açılmayan veya herhangi bir sebeple kurumda yemek hizmetinden faydalanamayan personele yemek katkı payları günlük asgari 2,50 TL olarak nakdi ödenmelidir.

Bu durumda ki personel hem yemekhane açılmadığı için hem de yemek yardımı alamadığı için ekonomik olarak mağdur olmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekir.

12- 15 Ocak 2010 tarihinden sonra kamu Görevlilerinin sağlık hizmetlerinin SGK'ya devriyle Tedavi amacıyla görev mahalli dışına çıkışlarda ödenecek gündeliklerin hesabında Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerinin esas alınmasıyla birlikte; Tedavi gündelikleri ?Gündelikler; il dâhilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) 50, iller arası sevklerde ise 100 gösterge rakamının devlet memurları aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden, 7 yaşını doldurmamış çocuklar için ise söz konusu tutarın yarısı üzerinden ödenir.? hükmü çerçevesinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu durumda kamu görevlileri, sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na devriyle (ve Genel Sağlık Sigortalısı olmakla) sadece gündelik yönüyle en düşük 18,24 TL, en yüksek 31,57 TL zararla karşı karşıya bırakılmıştır. Bu durum kazanılmış hakların korunması ilkesiyle de, kamu görevlilerinin hak ve yükümlülüklerinin kanunla düzenlenmesine ilişkin Anayasal yükümlülükle de bağdaşır değildir. Bu nedenle, sağlık hizmetlerinin SGK'ya devriyle birlikte kamu görevlilerinin tedavi yollukları ile refakatçi giderlerinin ödenmesinde Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerinin değil de 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesi,

13- Kamu çalışanlarının ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin muayenesi için sağlık kuruluşlarınca alınmakta olan katkı payları ve ilaç, ortez ve protez giderlerinden katılım payı alınması uygulamasından vazgeçilmesi;

14- Harcırahlarla ilgili talepler;

Harcırah ödeneğinin mevcut ekonomik şartlar dikkate alınarak belirlenmesi, bu amaçla 2011 yılı günlük harcırahların asgari 800 gösterge rakamının karşılığı olarak 48,00 TL olarak ödenmesi.

Seyyar görev tazminatında vize şartı kaldırılsın; Seyyar görev tazminatının ödenmesinde uygulanan vize şartı, bu görevleri yürüten kamu görevlilerinin fiili durum kapsamında almaları gereken seyyar görev tazminatının çok altında bir tutarın kendilerine ödenmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle, seyyar görev tazminatının gün ve miktar yönüyle sınırlanmasına yönelik fiili durum oluşturan vize şartı kaldırılarak kamu görevlilerinin seyyar görev tazminatının ödenmesini gerektiren durumlarda herhangi bir sınırlama olmaksızın bu tazminattan yararlandırılması sağlanmalıdır.

Özel hizmet tazminatından arazi tazminatı, daha önce uygulandığı gibi idarenin programına bağlı olarak maaşla birlikte ödenmesi.

49. madde tazminatlarının ?Adam/Gün? sayısının eksik gönderilmesi ve adil dağıtılmaması nedeniyle birimler arasında farklı uygulamalar olmakta, adaletsizliğin giderilerek homojenliğin sağlanması. Ayrıca arazi tazminatının 1/3 olarak değil 2/3 şeklinde ödenebilmesi için düzenleme yapılması. İşletmeler arası görevlendirmelerde harcırah ödenmesi Bölge kuruluşları yerine atama merkezinin dikkate alınması ve 49.madde ödemelerinin 12 ay üzerinden yapılması.

Çevre ve Orman Bakanlığında görev yapan orman muhafaza memurlarının 49. madde tazminatlarının 26 günden az olmamak üzere tüm orman muhafaza memurlarına adil bir şekilde ödenmesi için yeterli adam/gün ve ödenek verilmesi.

Orman Kadastrosunda çalışan başkan, üyeler ve diğer elemanlar arasında çalışma ahengini bozan 4999 sayılı kanunun 3. maddesindeki adaletsizliğin tazminat yerine harcırah ödenmesi suretiyle giderilmesi.

İlk defa veya yeniden atama yoluyla ataması yapılanlara harcırah ödenmelidir; Kamu görevlilerini mağdur edildiği düzenlemeler arasında Harcırah Kanunu önemli bir yer tutmaktadır. Harcırah Kanunu'nda 2003 yılında yapılan değişiklikle kamu hizmetine ilk defa veya yeniden atama yoluyla atananlara harcırah ödenmesinin önüne geçilmiştir. Diğer bir ifadeyle, ilk atama ve yeniden atamalarda harcırah ödenmesi uygulaması sona erdirilmiştir. Kamu hizmetine atanmakla birlikte kamu görevlisi sıfatının kazanıldığı ve ikamet ettiği mahalden atandığı görev mahalline gidişin kamu görevlisi olmak iradesine dayandığı dikkate alındığında kadrolu veya sözleşmeli personel ayırımı yapılmaksızın ilk defa veya yeniden atama yoluyla ataması yapılanlara harcırah ödenmeli, diğer bir ifadeyle 2003 yılından önceki uygulamaya geri dönülmelidir.

Sözleşmeli personele yer değişikliklerinde harcırah, arazi çıkışlarında da seyyar görev tazminatı verilmelidir. 657 sayılı Kanunun 4-a maddesi kapsamında (memur statüsünde) görev yapan kamu görevlilerine yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarında harcırah ödenirken kamu görevlisi sıfatı taşımasına karşın aynı Kanunun 4-b maddesi kapsamında istihdam edilenlere (sözleşmeli personele) yer değiştirme suretiyle atanmalarında harcırah (sürekli görev yolluğu) ödenmemektedir. Sürekli görev yolluğundan yararlanmada istihdam türüne dayalı bir ayırım yapılması, hakkaniyetle bağdaşmadığı gibi Anayasada ifadesini bulan eşitlik ilkesiyle de bağdaşmamaktadır. Bu itibarla, sözleşmeli personelin yer değiştirme suretiyle atanmada sürekli görev yolluğu almasına imkan sağlayacak bir hükme Harcırah Kanunu kapsamında yer verilmeli veya sözleşmeli personelin istihdamına esas sözleşmedeki harcırah ödenmesine esas hüküm sözleşme kapsamından çıkarılmalıdır.

Geçici görevlendirmelerde harcırah ödenmesine ilişkin süre sınırlaması kaldırılsın; 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 42 nci maddesinde geçici görevlendirilenlere yolluk ödenmesinde süre sınırlaması öngörülmüştür. Söz konusu hükme göre geçici görev süresinin ilk 90 günü için tam ikinci 90 günü için 2/3 oranında gündelik ödenmesi öngörülürken sonraki süreler için yolluk ödenmesinin önüne geçilmiştir. Daha açık bir ifadeyle geçici görevlendirilen kamu görevlisine bir mali yıl içerisinde en fazla 180 gün için geçici görev yolluğu ödenmektedir. Geçici görevlendirmenin çoğunlukla idare tarafından re'sen gerçekleştirilmesi ve kamu görevlisini sürekli ikametgahını değiştirmek zorunda bırakması gerçeği dikkate alındığında, kamu hizmeti görmek ve kamu yararı üretmek için farklı bir görev mahallinde çalışmak zorunda kalan kamu görevlisine bu görev sürdüğü sürece geçici görev yolluğu ödenmesi ve bu ödemenin dönem ve süre yönüyle ayırım yapılmaksızın tam olarak ödenmesi gerekmektedir.

Konaklama ve yatak ücreti, geçici görev süresince ödenmelidir; Geçici süreyle görev mahalli dışındaki yerlere gönderilen kamu görevlilerine yevmiye dışında geçici görev süresinin ilk 10 günü ile sınırlı olmak üzere konaklama gideri de ödenmektedir. Konaklama giderinin (yatak ücretinin) ödenmesinde süre sınırlaması getirilmesi, kamu görevlilerinin geçici görevden kaynaklanan giderleri kendi gelirlerinden karşılamalarına ve gelir kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle geçici görevlendirmelerdeki konaklama (yatak) ücretinin yevmiye tutarını aşmamak ve konaklama için ödenen ücret tutarıyla sınırlı olmak üzere geçici görev süresince ödenmesi gerekmektedir.

Teknik hizmetleri sınıfındaki çalışanlar ödenen arazi tazminatının arazi çıkışlarında sağlık hizmetleri sınıfındaki çalışanlara da ödenmesi,

15- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40. maddesi değiştirilerek Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Çevre Orman Bakanlığında görevi gereği zoonoz hastalıkları, zirai mücadele ve laboratuar ortamında çalışan, kimyasal maddelerle etkileşim içinde olan personel ile orman yangınları ile fiilen mücadele eden sağlık riski taşıyan görevlerde çalışan tüm personele yılda en az 2 ay fiili hizmet tazminatı verilmelidir.

16- Tarım ve Köyişleri Bakanlığındaki Döner sermaye uygulamalarında ki adaletsizlik giderilmelidir; Döner sermaye katkı paylarının ek ödemelerden mahsuplaştırılmaması. Eğer mahsuplaşma yapılacaksa ek ödeme kadar olan kısmının vergi matrahına sayılmaması. Vergi matrahına sayıldığından döner sermaye katkı payı alan çalışanlar erken bir üst vergi dilimine girdiklerinden adeta cezalandırılmaktadırlar.

17- Kolluk kuvveti görevi yapan Orman Muhafaza Memurlarının çalışırken elde ettikleri zat-ı silahlarından emekli olduklarında alınan yüksek ruhsat harcı alınmamalıdır; 1998 yılında Bakanlar Kurulunda çıkan değişikliğe göre, 287 sayılı tebliğin 77. maddesine göre silah taşımaya yetkili personelin silahlarının günün koşullarına göre yenilenmesi, emekli olduklarında ?silah harçlarının? İçişleri Bakanlığı ve diğer kurumlarda görev yapan kolluk kuvveti memurlarına sağlanan haklardan; Benzer görev yapan Orman Muhafaza Memurlarının da aynı kapsamda değerlendirilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması.

18- TMO ve TİGEM çalışanları için 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun geçici madde 3. hükmü gereğince bir aylık brüt askeri tutarının üç katınca üretimi teşvik pirimi ödenmesi.

19- 399 sayılı KHK?nin 28. maddesine göre ödenen kıdem ücretleri oranlarının yeniden belirlenerek; temel ücretin 6-10 yıl çalışanlar için % 5'e 11-15 yıl çalışanlar için % 6 ya 16-20 yıl çalışanlar için % 7 ye ve 21 den fazla çalışanlar içinse % 8'e yükseltilmesi. KİT'lerde çalışan personelin ele geçen net ücreti, yeni işe girenler lehine uzun yıllar çalışanlar aleyhine adaletsiz sonuçlar oluşturmaktadır. Yapılacak bu düzenleme ile adaletsizlik giderilmiş olacaktır.

20- Gelir vergisi konusunun gözden geçirilmesi, TMO, Et ve Balık Kurumu ve TİGEM'de 657 sayılı kanuna tabi çalışan personel ile sözleşmeli statüde görev yapan personel arasındaki gelir vergisi eşitsizliğinin (gelir vergisine tabi unsurların yeniden belirlenmesi suretiyle) giderilmesi.

21- TMO, Et ve Balık Kurumu ve TİGEM de I sayılı cetvele tabi olarak çalışan personele yılda iki kez verilmekte olan ikramiyenin II sayılı cetvele tabii personele de verilmesi.

22- Orman Muhafaza memurluğu kadrosunun Teknik hizmetler sınıfına alınması, çünkü orman muhafaza memurları orman bakımı (silvikültür), orman emvalinin üretimi, nakliyesi, fidan dikimi ve üretimi gibi teknik işlerde çalışmaktadırlar.

23- Orman Muhafaza Memurlarının şehirlerdeki Belediyelere ait toplu taşıma araçlarından (Polis, zabıtalar ve postacılar gibi) ücretsiz yararlanmaları için Bakanlar kurulundan yasal düzenleme yapılması.

Orman Muhafaza Memurları görevleri gereği kaçakçılık, orman yangınları ve adliyelerdeki dava takibi yapmaktadırlar. Özellikle büyük şehirlerde bir günde dört beş kez vasıta değiştirmektedirler.

24- Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı genel idari hizmetleri sınıfında görev yapan personelin özel hizmet tazminatları ve ek göstergeleri artırılmalıdır;

Özel hizmet ve ek gösterge oranlarında uzunca bir süredir artış yönlü bir güncelleme yapılmamıştır. Bu durum, eşit işe eşit ücret hedefiyle çelişmek yanında kurumlar, unvanlar ve görevler yönüyle izah edilebilir değildir. Hizmet sınıfları içindeki unvanlar yönüyle farklılık yanında hizmet sınıfları arasındaki farklılık, kamu görevlileri arasında kurumlar ve unvanlar yönüyle oluşan ücret dengesizliğinin kaynaklarından biri haline gelmiştir.

GİH de görev yapan 4 yıllık fakülte mezunu şube müdürlerine emsal okul mezunlarına verilen özel hizmet tazminatı verilmelidir. Ek göstergeleri ise 2200 den en az 3600'e yükseltilmeli, sayman, şef, mutemet memur gibi görevlerde çalışanların durumları buna göre düzenlenmelidir. Zor arazi şartlarında; orman yangınları ve kaçakçılık ile mücadele, ormanların korunması ve işletilmesi hizmetlerinde 24 saat esası ile görev yapan orman muhafaza memurlarının Özel hizmet tazminatları artırılarak, kolluk kuvveti görevi yapan emsalleri ile eşit hale getirilmelidir. Orman muhafaza memurlarından 1-4 derecede olanlarına %55 özel hizmet tazminatı ödenmekte, oysa benzer işlerde çalışan çarşı ve mahalle bekçileri % 72, infaz koruma memurları % 70-100 arasında tazminat almaktadırlar.

Genel İdare hizmetleri sınıfında görev yapan idari personel aleyhine gelişen özel hizmet tazminatlarındaki farklı uygulama giderilmelidir. Özellikle 1 sayılı cetvele tabi müdürlerin özel hizmet tazminatlarının düzeltilmesi için yan ödeme kararnamesi yeniden düzenlenmelidir.

Hizmet kolumuzda görev yapan Teknik ve sağlık hizmetler sınıfına dahil Kimyager, Biyolog, Ekonomist vb. kadrolarda Görev Yapan Kamu Görevlilerinin Ek Gösterge, Zam ve Tazminatlarının oranlarının yükseltilmesi, Kimyager, Ekonomist, Ev ekonomisti, İstatikçi, Araştırmacı vb. kadrolarında çalışan personelin 1.derecedekilerin ek göstergesinin 3600' e yükseltilmesi, teknik kökenli olmayan dört yıllık fakülte mezunlarının da ek göstergelerinin 3600?e yükseltilmesi.

Veteriner sağlık teknisyeni ve Veteriner sağlık teknikerlerinin özel hizmet tazminatı oranları en az 10 puan yükseltilmelidir.

25- Kalkınmada öncelikli şehirlerde çalışmanın cazip hale getirilmesi için, çalışan personele ödenen tazminatın günün koşullarına uygun hale getirilerek yeniden düzenlenmesi, ayrıca kalkınmada öncelikli yöre uygulamasının bölgesel olarak değil il/ilçe şeklide uygulanması;

26- Kamu çalışanlarının ikamet ettiği konutlarıyla mesai yaptıkları kurumlarına günlük geliş-gidişlerinde kurum servisleri konulması yada cari fiyatlar üzeriden toplu taşıma ücret tarifelerinin aylık olarak nakdi ödenmesi;

27- Mimar, mühendis gibi teknik personelin % 10'luk bir kısmına verilen büyük proje tazminatından daha çok personelin istifade etmesi, proje kapsamında çalışan ve sorumluluğu olan tüm personele ve sağlık hizmetleri sınıfında çalışan Lisans mezunu personel ile teknik hizmetler sınıfındaki lisans mezunu diğer personele de büyük proje tazminatı ödenmesi;

28- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra kuruluşlarında çalışan önlisans ve meslek yüksek okulu mezunu personele, emsali diğer kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi lisans tamamlama hakkının verilmesi;

29- 4/C statüsünde istihdamdan vazgeçilerek 4/Cli personelin 4/A kadrosuna geçirilmesi bu hak sağlanıncaya kadar 11 Aylık çalışma süresinin, 11 Ay 27 Gün'e çıkarılarak çalışma süresi uzatılmalıdır. Ücretlerinin diğer kamu görevlilerinin seviyesine çıkarılmalı, ek ödeme verilmeli, normal mesai saatleri dışında yaptıkları çalışmaya karşılığında fazla mesai ücreti ödenmeli, teşvik priminden faydalanmaları, 4/C statüsünde istihdam edilen personelin; eş durumu özrüne dayalı yer değiştirme, askerlik dönüşü göreve başlama, istihdamlarına esas sözleşmelere ait damga vergisi ödeme, fazla çalışma ücreti vb. konularda yaşadığı sorunların çözümü gerekmektedir.

30- Araştırma enstitülerinde çalışan doktorasını yapmış personelin enstitülerden üniversitelere geçişinden dolayı araştırma enstitülerinin konu uzmanı personel ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Enstitülerde çalışan konu uzmanı doktorasını yapmış personelin özlük haklarında iyileştirme yapılması

31- Kamu görevlilerinin bordrolarında yer alan gelir kalemlerinin tamamından (ele geçen net ücret yönüyle kayıp oluşmaması kaydıyla) ek ödeme dahil sosyal güvenlik primi kesintisi yapılarak emekli maaşı yönüyle yaşanan kayıplar giderilmeli ve çalışanlar arasında var olan adaletsizlik ortadan kaldırılmalıdır. Çalışan personellerden emekliliği hak eden çalışanlarımız oluşacak ciddi gelir kaybı nedeniyle emekli olmayı düşünmemektedirler. Oysa emekli maaşı kayıpları giderildiğinde çalışma verimliliği artacak olup yeni istihdam olanakları da doğacaktır.

32- Kamu görevlileri için, ticaret ve kazanç getirici faaliyette bulunmanın disiplin suçu olmaktan çıkarılması,

33- Yöneticilik görevlerine yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde şartları taşıyan kamu çalışanlarının bütününü değerlendirmeye alınacak bir yaklaşım hayata geçirilmelidir.

34- Hastalık izinlerinde 7 günü aşan kısmı için özel hizmet tazminatından kesinti yapılması uygulaması sona erdirilmelidir.

35- Çevre Orman Bakanlığında memuriyete yeni başlayanlar için atamaya esas zorunlu çalışma süresinin 5 yıldan 3 yıla indirilmesi,

36- Kamu Çalışanlarına Yönelik Siyaset Yasağı ve Seçilme Hakkına İlişkin Sınırlamalar Kaldırılsın; Toplumun seçme hakkını sınırlayan kamu görevlilerine yönelik siyaset yasağı ve seçilme hakkına ilişkin sınırlamaların sona erdirilmek suretiyle, kamu görevlilerine siyaset kurumu içerisinde çözüm üretme arayışlarının öznesi olabilme ve maaş kaybı hesabı yapmadan genel ve yerel seçimlerde adaylık başvurusu yapabilme imkanı sağlanmalıdır. Kamu görevlilerinin siyaset yasağından kurtarılması, sorunlarının çözülmesini ve insan onurunun gerektirdiği hayat standardına kavuşmayı bekleyen ülkemiz insanları açısından da daha çok sayıda donanımlı bireyin yer aldığı bir seçme zeminine sahip olmak gibi bir sonucu doğuracaktır.

37- Tarım Orman ve Çevre çalışanlarına da Hafta sonu ve fazla mesai çalışmalarında Maliye Bakanlığı ve benzeri kuruluşlarda olduğu gibi fazla mesai ücreti ödenmelidir.

TİGEM, TMO, EBK gibi kurumlarda çalışan personelin kurumun ve hizmetin gerekleri gereği resmi tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında yaptıkları fazla mesai karşılığında aldıkları ücretler en az 2,50 TL/saat olmalıdır.

Ayrıca vardiyalı çalışılan kurumlarda vardiyalı çalışan personele vardiya tazminatı ödenmesi.

38- Yapılacak her türlü mevzuat düzenlemesinde çalışanların haklarını bir biçimde geriye götürecek, iş güvenliğini tartışmaya açacak hiç bir düzenleme prensip olarak kabul edilemez.

 

Bu Habere Tepkiniz