Turk Büro-Sen'in 2010 yılı toplu görüşme talepleri

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ağustos 2010 22:24, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
B>

BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ KOLU

07 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan sonuçlara göre Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri Kolunda toplam, 175.161 Kamu Görevlisi bulunmaktadır. Hizmet kolumuzda 35.290 üye ile Türk Büro-Sen YETKİLİ SENDİKADIR.

Nasıl ki; insan uzvunun birisi diğerinden daha değersiz değilse, hiçbir Kamu Kurum ve Kuruluşu da diğerinden daha önemsiz değildir. İşveren konumunda olan Devlet hiçbir Kamu Kurum ve Kuruluşunu önemsiz göremez ve bu Kurumlarda çalışan kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal problemlerini görmemezlikten gelemez. Eğer dişlilerin bir kaçında arıza varsa çarkta çok sağlıklı işlemez.

Bu yıl Toplu Görüşmelerin 9.'sunu gerçekleştirmekteyiz. Geçen yılda hizmet kollarının sorunları iletildi. Ama aradan bir yıl geçmesine rağmen iletilen sorunların büyük çoğunluğu çözülememiştir.

Umarız ki, bu yıl vereceğimiz raporlarımızda geçen yılki gibi sonuçsuz kalmaz. Hizmet kolumuzda çalışan 175.161 kamu çalışanını ilgilendiren bu sorunların çözüme kavuşması talebimizdir.

Çalışma barışının devamlılığı, verimliliğin arttırılması, kaliteli ve güler yüzlü hizmetin sunulabilmesi, çalışanların moral ve motivasyonunun sağlanabilmesi için Kurum ve Kuruluşlarla ilgili ilettiğimiz sorunların, biran önce çözümlenerek, çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi konunun toplu görüşmelerden sorumlu Bakanlıkça da takip edilmesi önem arz etmektedir.

BÜRO-BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMET KOLUNA BAĞLI, KURUMLARIN GENEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Maliye Bakanlığı, Gelir idaresi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, SGK Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, T. İş Kurumu, Gençlik Spor, DMO ve hizmet kolumuza bağlı diğer kurumlarda personel açığı bulunmakta olup, kamu hizmetlerinin vatandaşa sağlıklı ve süratli sunulması açısından personel açığı giderilmelidir.

Anayasamızın 55. maddesi gereğince benzer ve eşit şartlarda çalışanların eşit ücret almaları öngörülmesine rağmen kamuda hatta, kurum içinde dahi, çarpık ücret politikaları nedeniyle bir çok sayıda farklı ücret uygulaması bulunmaktadır. Öncelikle yapılan işin; yoğunluğu, sorumluluğu ve Devlete katkısı gibi kriterlerle tespiti yapılarak benzerlik itibariyle sınıflandırıldıktan sonra ?eşit işe eşit ücret? ilkesiyle, gerek kurum içinde gerekse kurumlar arasında ortaya çıkan ücret dengesizliklerin giderilmesi gerekmektedir.

5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortasıyla getirilen Tedavi Katılım Payları kaldırılmalıdır.

2010 yılında yayımlanan SUT'la ?Tedavi Yollukları? hak gaspına uğratılmıştır. Bu mağduriyetin yeni bir düzenlemeyle giderilmesi gerekmektedir.

Ek gösterge uygulamasının 8. dereceden başlaması, 1. derece ek gösterge rakamı 2200 ve aşağısında olan hizmet sınıflarının 1. derece ek gösterge rakamının 3000'e yükseltilerek hiyerarşik düzene göre yeniden belirlenmeli, yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personelinde ek göstergeden faydalanması sağlanmalı ve aynı eğitim düzeyinde olup aynı işi yapan kamu görevlileri arasındaki ek gösterge farklılığı da giderilmelidir.

Günümüzde Kamu kurum ve kuruluşları otomasyon sistemine geçmiş olup, hemen hemen bütün kamu çalışanları bilgisayar kullanmaktadır. Memurların sınavsız olarak veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosuna atanması yapılmalıdır.

Memurlara 1. dereceye kadar ilerleme hakkı tanınmalıdır.

Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye ve diğer ödemeler de emekli keseneğine dahil edilmelidir.

Emeklilik yaşının dikkate alındığında, kurumlarca memurların görevde yükselmelerinde ve unvan değişikliklerinde yaş sınırının konması anlamsız olmakla beraberinde Anayasamıza da aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle Görevde yükselmede yada Unvan değişikliklerinde kurumlarca konan yaş sınırı kaldırılmalıdır.

Halen TBMM' de bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısında; Kurumların merkez kadrolarında kariyer Uzmanı olarak görev yapan personelin özlük hakları iyileştirilirken, taşra kadrolarında görev yapan diğer Kariyer Uzmanı personel ise ayrıma tabi tutularak mağdur edilmektedir. Oysaki, taşra kadrolarında görev yapan uzmanlarla bahse konu merkez kadrolarda görev yapan uzmanlar, yürürlükte ki 657 sayılı DMK' da aynı sınıf ve kategoride yer almakla birlikte eşit ölçeklerdeki sınavlardan başarı göstererek bu kadrolarla göreve başlayanlardır. Kurumların taşra teşkilatlarında görev yapan Kariyer Uzmanlarının kanun tasarısında yer almamaları, tasarının amacındaki ? Uzmanlar arasındaki ayrımın kaldırılması? şeklindeki ifadeye ters düşmektedir ve tam tersi esas ayrımcılığı kanun tasarısının kendisi yaratmaktadır. Bu nedenle TBMM' de bulunan kanun tasarına, Kurumların taşra teşkilatında görev yapan Kariyer Uzmanlarının da dahil edilmesi gerekmektedir.

657 sayılı kanunun 4/b ve 4/c maddeleri kapsamında çalışan personelin kadroya geçirilmesini ve söz konusu personel kadroya geçirilinceye kadar bunların sosyal ve ekonomik haklarının, 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışan emsal unvanlar seviyesine getirilmelidir. Bu talebimiz gerçekleşinceye kadar ivedilikli çözümlenmesi gereken;

?2009 yılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan ?Geçici personele bu kararda belirtilen ücretler dışında her hangi bir ad altında bir ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz? ifadesinin Danıştay tarafından bozulmasına rağmen 2010 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararında da yine bu içerikte bir hükmün konulması hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

Bu hüküm gereğince kurumlarda çalışan 4/C li personel fazla çalıştığı halde hak ettiği fazla çalışma ücretini ve kurumda çalışan diğer personelin almış oldukları ?ek? ve sair ücretleri alamamaktadır. Bu nedenle, geriye dönük olarak söz konusu ücretler 4/C li çalışanlara verilmeli ve bundan sonrada bu türden bir problem yaşanmaması için gerekli düzenlemelerde yapılmalıdır.

? Düşük Ücret almalarına rağmen dairelinde verilen yemeklere ödemiş oldukları yemek katkı payları oldukça yüksektir. 4/C'li personelin yemek ücretlerinde yaşadığı bu mağduriyet biran evvel giderilmelidir.

? Sözleşme yenilenmelerinde personelden kesilen Damga Vergisi kesintileri kaldırılmalıdır.

Engelli personele özürlülük durumlarını artıracak görevlerin verilmemesi yönünde kurumlar uyarılmalı ve bu personelden yardımcı hizmetli sınıfında bulunanların, özür durumuna, eğitim düzeyine, mesleklerine ve yeteneklerine göre bir üst kadrolara geçişi sağlanmalıdır. Ayrıca, Toplu Konut Fonundan şehit ailelerine, Maluller ile Dul ve yetimlere verilen faizsiz konut kredisi kamuda çalışan engelli personele de verilmelidir.

Özel hizmet tazminatının kadro dercesine göre değil, Maaş derecesine göre verilerek adaletsizliğin giderilmesi gerekmektedir.

Kurumların Bilgi İşlem Dairelerinde yada bağlı birimlerinde bilgisayar sistemlerinden sorumlu olarak görevlerini yürüten ancak hiçbir unvanı bulunmayan süpervizör konumundaki personelin, görev ve sorumluluklarının karşılığındaki kadronun biran evvel verilmesi gerekmektedir.

18.01.1966 tarihinde kabul edilen ve 29.01.1966 tarih ve 12213 sayılı resmi gazetede yayımlanan 711 sayılı nöbetçi memurluğu kurulması ve olağanüstü hal durumları dışında mesainin 24 saat devamını sağlayan kanunun uygulanmaması. Ülkemizde olağan üstü şartlar olmadığı halde günümüzde birçok kamu kurum ve kuruluşlarında nöbetçi memurluğu uygulaması devam etmektedir. Bu uygulama ise kamu çalışanları arasında huzursuzluk yaratmaktadır. Bu düzenleme yeniden gözden geçirilerek uygulamadan kaldırılmalıdır.

Bayan kamu çalışanları ceza evlerinde görüş günlerinde bayan ziyaretçilerin aranması amacı ile görevlendirilmektedirler. Bu uygulamadan vazgeçilmelidir. Bu görev kolluk görevlilerine yaptırılmalı, yada bayan ceza infaz koruma görevlileri istihdam ettirilerek yaptırılmalıdır.

Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin, Uzlaştırma Kurulu'nun konu hakkında verdiği karar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi ve kamu görevlilerinin de yemeklerden ücretsiz yararlanması sağlanmalıdır. Ayrıca, 50 kişiden az personelin çalıştığı işyerlerindeki ve yemek hizmetinden faydalanamayan personellere yemek ücreti nakdi olarak ödenmeli yada, firma veya lokantalarla anlaşmalar yapılarak yemek ihtiyaçları giderilmelidir.

Giyecek yardımı, sağlık giderleri, harcırahlar gibi ödemeler ödenek yokluğu gerekçesi ile zamanında ödenmemektedir. Bu ödemelerin zamanında ödenmesi için tedbirler alınmalıdır.

2489 sayılı Kefalet Kanununa göre yapılan kesintilerin durdurulmalı ve yapılan kesintiler günün şartlarına göre nemalandırılarak hak sahiplerine ödenmelidir.

Nöbet tuttuğu halde nöbet ücreti verilmeyen personele de nöbet ücreti verilmelidir.

Disiplin cezalarında ekonomik ceza uygulamasından vazgeçilmelidir. Maliye Bakanlığı, ? bir suça iki ceza verilmez ? tespitini yapan Danıştay kararları üzerine 01.06.2006 tarih ve 16316 sayılı yazıları ile Kınama ve kademe ilerlemesi cezası alanların, sonraki bir tarihli yazı ile de Uyarma ve Aylıktan Kesme cezalarından Ek ödeme kesilmesine son verilmiştir. Bu nedenle, Maliye Bakanlığı'nda olduğu gibi bütün kurumlar ek ödeme yönetmenliklerindeki Disiplin cezalarında uygulanan kesinti hükümlerini kaldırmalıdır.

SGK Başkanlığına (Devredilen) S.S.K.ve Bağ-Kur kanunlarına tabi çalışılan hizmet sürelerinin, Memurların Derece ve Kıdem aylıklarında değerlendirilmesi için düzenleme yapılması,

Çoğunluğu yüksek okul mezunu olan Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personel 1 defaya mahsus olmak üzere sınavsız olarak, Genel İdari Hizmetler veya Teknik Hizmetler Sınıfına atanmalıdır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek geçici 58.maddesinde düzenleme yapılarak, 01.03.1982 tarihinden sonra memuriyete başlayan tüm kamu görevlilerinin kamuda ve özel sektörde sigortalı olarak geçen sürelerinin kazanılmış hak aylıklarına sayılması sağlanmalıdır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152. maddesinin ortak hükümler başlığı altındaki?? Hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir? ibaresi kaldırılmalıdır.

Milli ve dini bayramlar nedeniyle Bakanlar Kurulu kararıyla uygulanan ?İdari İzin'lerde, birçok kamu kurum ve kuruluşu çalışmaktadır. İdari izin kullanan kamu görevlilerinin lehine bir uygulama olurken, idari izin kullanmayanların aleyhine bir uygulama olmaktadır. ?idari izin? günlerinde çalışan personele mesai ücreti ödenmelidir ya da diğer günler de izin verilmelidir.

· Görevde Yükselme sınavında başarılı olup, ataması yapılmayan personelin bu haklarının müktesep hak olarak sayılması, atamaları yapılana kadar 2. bir sınav açılmamalıdır.

Kurum İdari Kurulu kararlarının, kesin uygulanması konusunda düzenleme yapılmalıdır.

Fiilen kaloriferci, arşiv memuru, ambar memuru ve benzeri görevlerde çalışan personele kimyasal atıkla yüz yüze olmaları nedeni ile kendilerine yoğurt, süt verilmeli veya karşılığında ücret ödenmelidir.

Kamu görevlilerinin yıllık izinlerinin iş günü olarak düzenlenmelidir.

Devlet Memurluğundan istifa edipte, tekrar Memuriyete dönenlerin boşta geçen süreleri ücret karşılığında borçlandırılarak ödenmesi yolunda kanuni düzenleme yapılmalıdır.

Kamu çalışanları gerek yoğun iş temposu, gerek yaşam koşullarından dolayı psikolojik olarak sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar, Verimliliğin artırılması için gerekli motivasyonun sağlanması adına kurum tabipleri yanında psikolog Tabiplerde görevlendirilmelidir,

Çocukların sadece ikamet ettiği mahaldeki bir Okula kayıt zorunluluğu getirmesi çalışan velileri zor durumda bırakmaktadır. Yeni bir düzenleme ile kamu çalışanlarının işyerlerinin bulunduğu yerlerdeki Okullara da kayıt yaptırabilmesi için gerekli düzenleme yapılmalıdır.

Memurların İntibaklarında uygulanan emsal uygulaması kaldırılmalıdır.

Kamu kurum ve kuruluşları, Sendikaların temsilcilerine, Sendikalarının Internet sayfalarına girebilecek ortam sağlanmalı, bununla ilgili kısıtlamalarda kaldırılmalıdır.

Kurumlarda ödenen ek Ödemelerden (Fazla mesai, Nöbet ücreti, Yol tazminatı ve benzeri gibi ödemeler) Mahsup işlemi yapılmaktadır. Bu işlemin kaldırılması yönünde düzenleme yapılmalıdır.

Ücretin bir kısmı, Devlet tarafından karşılanarak yabancı dil kursuna gönderilen ancak, memurların tamamının faydalanamadığı bu imkanın genelleştirilerek adalet sağlanmalıdır.

657 sayılı Devlet memurları kanununu 72.maddesi gereğice Mecburi olarak kalkınmada 1.derecede öncelikli yörelere görevlendirilen personele 2 yılda bir 1 kademe verilmektedir. Ancak, mecburi görevlendirmeye tabi olan personelin eşleri mecburi görevlendirme kapsamı dışında ise bu haktan yararlanamamaktadırlar. Ayrıca, mecburi görevlendirmeye tabi olmayan personelinde bu haktan faydalandırılması için ilgili kanunda düzenleme yapılmalıdır.

Kamu Avukatlarının özlük haklarının Savcı ve Hakimler düzeyine çıkartılması, ve Avukatlık kanununu 64.üncü maddesinin son fıkrası hükmü gereğince vekalet ücretinin tamamının, sınırlamaya tabi tutulmaksızın kamu Avukatlarına verilmesi hususunda 657 sayılı kanunda düzenleme yapılmalıdır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yaşanan servis, kreş, kurum tabipliği, yemekhane v.b. sorunların çözüme kavuşturulması,

KURUMLARA AİT SORUNLAR

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI :

· İl idaresi kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve görevleri hakkında kanun ve Devlet memurları kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun ile Dahiliye Memurları Kanununda bir değişiklik yapılmış ve sadece MİA sınıfına dahil personelin özel hizmet tazminatları artırılmıştır. Genel İdare hizmetleri, Teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıflarında çalışan İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında Valilik, Kaymakamlık, Nüfus, çalışanları yok sayılmıştır. Bu da sınıf ve ücret ayrımcılığı olduğu için çalışma barışını zedelemiştir. Aynı kurum içerisinde farklı sorumluluklara sahip olunsa dahi yapılan bütün işlerde çalışanların tamamının ayrı ayrı emek harcadığı açıktır. Bir kısım çalışan korunurken diğer kısımın göz ardı edilmesi, hiçe sayılması kabul edilmeyeceğinden, ücretlerdeki mevcut adaletsizliğin bir an evvel giderilmesi gerekmektedir.

Personel sayısı az, iş yükü fazla olan başta Kaymakamlıklar olmak üzere Valiliklerdeki personel açığının biran evvel giderilmesi ve gece geç vakitlere kadar çalışan ancak karşılığında herhangi bir ücret alamayan Valilik ve Kaymakamlık çalışanlarına, fazla çalışma ücreti verilebilmesi için gerekli düzenleme biran evvel yapılmalıdır.

Ülkemizin yurtdışı temsilciliklerinde nüfus hizmetlerini ilgilendiren iş ve işlemler, Dışişleri Bakanlığı personeli tarafından yürütülmektedir. Nüfus hizmetlerinin asıl muhatabı olan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü olduğundan dış temsilciliklerde de bu işlemler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeline yürütülmesi hususunda bir düzenleme yapılmalıdır,

Dernekler müdürlüğünde çalışan 657 4/b statüsünde ki sözleşmeli personel diğer 4/b liler gibi memuriyete geçirilinceye kadar, Dernekler müdürlüğünde çalışan memurlara ödenen ?Denetim Ücretlerinden? 4/b' lilerin de faydalandırılması gerekmektedir.

Birçok kurumda ödenen fazla çalışma ücretlerinden Gelir Vergisi kesintisi yapılmazken, Nüfus ve Vatandaşlık işlerinde çalışan personelin almış olduğu Fazla çalışma ücretlerinden Gelir Vergisi kesintisi yapılmaktadır. Çalışanların gelirlerinde ve yükümlülüklerinde eşitliğin sağlanması adına Nüfus ve Vatandaşlık işlerinde çalışan personelin almış olduğu Fazla çalışma ücretlerinden de Gelir Vergisi kesintisi yapılmamalıdır.

Halen TBMM' de bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısında; Kurumların merkez kadrolarında kariyer Uzmanı olarak görev yapan personelin özlük hakları iyileştirilirken, taşra kadrolarında görev yapan diğer Kariyer Uzmanı personel ise ayrıma tabi tutularak mağdur edilmektedir. Oysaki taşra kadrolarında görev yapan uzmanlarla bahse konu merkez kadrolarda görev yapan uzmanlar, yürürlükte ki 657 sayılı DMK' da aynı sınıf ve kategoride yer almakla birlikte eşit ölçeklerdeki sınavlardan başarı göstererek bu kadrolarla göreve başlayanlardır. İl Planlama Uzmanlarının kanun tasarısında yer almamaları, tasarının amacındaki ? Uzmanlar arasındaki ayrımın kaldırılması? şeklindeki ifadeye ters düşmektedir ve tam tersi esas ayrımcılığı kanun tasarısının kendisi yaratmaktadır. Bu nedenle TBMM' de bulunan kanun tasarına İl Planlama Uzmanlarının da dahil edilmesi gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığına Bağlı İlçe Nüfus ve İlçe Yazı İşleri Müdürlerinin yan ödemeleri ve ek göstergeleri diğer kurumların İlçe Müdürlerinden oldukça düşüktür. İlçe Nüfus ve İlçe Yazı İşleri Müdürlerinin yan ödemeleri ve ek göstergeleri diğer kurumların ilçe Müdürleriyle aynı rakamlara yükseltilmesi gerekmektedir.

Bütün İl Nüfus Müdürlerinin Ek Göstergeleri 3600'e yükseltilmelidir.

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ;

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü çalışanlarına, Bütçe dışı kaynaklardan olan ve kurum hesabına aktarılan talih oyunu gelirlerden çalışanlara ilave bir ödeme yapılmalıdır,

Görevlendirme ücretleri artırılarak, müsabaka başına ayrım yapılmadan eşit olarak ödenmelidir,

3289 sayılı yasanın 30.maddesine göre kurumda çalışan Sözleşmeli Spor Uzmanları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A statüsüne geçirilmelidir

Görevlendirmeler, personeller arasında adaletli bir şekilde yapılmamaktadır. Her zaman aynı kişilerin görevlendirilmesi, hem işin verimliliğini azaltmakta hem de personelin mağduriyetine sebebiyet vermektedir. Bu nedenle görevlendirmeler adaletli bir şekilde yapılmalıdır.

Personelin fazla çalışmalarının karşılığı ?fazla mesai ücreti ? olarak ödenmelidir,

Uzun süredir giyim yardımı yapılmayan Spor antrenörlerinin giyim mağduriyeti giderilmelidir.

Milli Bayram ve özel günlerde Stat ve Kapalı salonlarda görevlendirilen personele görevlendirme ücreti ödenmelidir.

19 Mayıs ve gençlik haftası kutlamalarına hazırlık için personele hazırlık ödeneği verilmelidir.

VHKİ kadroları personel arasında ayrımcılık yapmadan adaletli bir şekilde dağıtılması gerekmektedir.

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI;

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı çalışanlarına ?Ek Ödeme? verilmesine rağmen aldıkları ücretler halen diğer kurumların aldığı ücretlerin altında kaldığından ek ücret verilerek mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir.

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ;

· 399 sayılı KHK tabi olmasına rağmen, diğer KİT çalışanlarına oranla en düşük ücret alan kurumumuzdur. DMO çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için ücret skala ayarlaması yapılarak diğer KİT'lerde çalışan emsal memurlar seviyesine çıkarılmalıdır. Bu dengesizliğin giderilmesi için KİT yönetim kurullarına yetki verilmelidir.

375 sayılı KHK' ye göre 2005 yılında ?Denge Tazminatı? adı altında ki ücreti alan ancak, 16 Ağustos 2008 tarihli Bakanlar kurulu kararıyla artıştan faydalandırılmayan DMO çalışanlarının ?Ek Ödeme? yönünden uğradığı mağduriyet biran evvel giderilmelidir.

· 20 adet olan Devlet Malzeme Ofisi Bölge Müdürlüklerinin sayısının 7'ye indirilmesi ve bunun sonucunda, Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak Bölge Müdürlükleri kapatılmış, Diyarbakır, Erzurum, Mersin ve Van illerindeki Bölge Müdürlükleri ise irtibat bürolarına dönüştürülmüştür. Oysaki, Devlet Malzeme Ofisi; kamu kurum ve kuruluşlarının güvenlik, garanti ve sigorta kurumu olarak bilinmekte ve üstlendiği görev ve fonksiyonları, bugüne kadar en mükemmel biçimde yerine getirdiği bilinmektedir. Bugüne kadar ki faaliyetleri ile kamu yararının azami ölçüde korunduğu ve sağlandığı alternatifsiz bir iktisadi Devlet Teşekkülü olan Devlet Malzeme Ofisinin kapatılan bölge müdürlüklerinin daha etkin bir yapıya dönüştürülerek yeniden açılması gerekmektedir.

· Bütçe Kanunu ile belirlenen 657 sayılı Devlet memurlarına Devlet katkısı olarak verilen yiyecek yardımı D.M.O. çalışanlarına da verilmelidir.

MALİYE BAKANLIĞI;

Halen, Bakanlığın merkez ve taşra kadrolarında görev yapmakta olan ön lisans ve lise mezunu personele, Bakanlık birimlerince ihdas edilmiş olan ( Milli Emlak, Muhasebe gibi) Uzman Yardımcılığı sınavlarına girebilme hakkı sağlanmalıdır.

Anayasamızın 55. maddesi gereğince benzer ve eşit şartlarda çalışanların eşit ücret almaları öngörülmesine rağmen Bakanlık personeli arasındaki ücret farkı nedeniyle oluşan sorun, düşük ücret alan personelin ücretleri yükseltilerek giderilmelidir.

Veri hazırlama kontrol işletmenliği kadrosu için aranan sınav şartı kaldırılmalı ve bu kadronun personele sınavsız olarak verilmesi gerekmektedir.

Halen TBMM' de bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısında; Kurumların merkez kadrolarında kariyer Uzmanı olarak görev yapan personelin özlük hakları iyileştirilirken, taşra kadrolarında görev yapan yine Kariyer Uzmanı personel ise ayrıma tabi tutularak mağdur edilmektedir. Oysaki taşra kadrolarında görev yapan uzmanlarla bahse konu merkez kadrolarda görev yapan uzmanlar, yürürlükte ki 657 sayılı DMK' da aynı sınıf ve kategoride yer almalarıyla birlikte eşit ölçeklerdeki sınavlardan başarı göstererek bu kadrolarla göreve başlayanlardır. Milli Emlak ve Muhasebe Uzmanları gibi taşrada görev yapan uzmanların kanun tasarısında yer almamaları, tasarının amacındaki ? Uzmanlar arasındaki ayrımın kaldırılması? şeklindeki ifadeye ters düşmektedir ve tam tersi esas ayrımcılığı kanun tasarısının kendisi yaratmaktadır. Bu nedenle TBMM' de bulunan tasarıya, Milli Emlak ve Muhasebe Uzmanları gibi taşrada görev yapan uzmanlarında dahil edilmelidir.

Maddi ve manevi yönden personele büyük katkı sağlayan Bakanlığa bağlı, kamp, misafirhane vb. türdeki Sosyal Tesislerin satışından biran evvel vaz geçilmelidir.

Bakanlığın 26/12/2008 tarihli onay ile yayımlanan 2008/3 sayılı Genelgeyle; Fazla Çalışmalara İlişkin Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (d), (e) bendi ile 5 inci maddesinde yer alan ?merkez nüfusu? ibareleri, ?şehir nüfusu? olarak değiştirilmiştir. Bu durum hukuk dışı bir tanımlama olmakla birlikte, esasen görev ve sorumluluk alanının daraltılması demektir. Çünkü, Maliye Bakanlığına bağlı birimler sadece bulundukları şehirlerde değil, aynı zamanda sorumlu oldukları ( bulundukları şehre bağlı olan) Kasabalarda, köylerde dahi görev yapmaktadırlar. Bu nedenle, Hukuk dışı olan ve emeği hiçe sayan bu uygulamadan biran evvel vaz geçilmelidir.

Personel sayısının yetersizliği nedeniyle birçok yerde genel idari hizmetlerinin görevlerini yerine getiren, lise mezunu yardımcı hizmetler kadrosunda görev yapan personele de, genel idari sınıfına geçebilmeleri için sınav hakkı tanınmalı ve uzun zamandır açılmayan bu sınavlarda biran evvel açılmalıdır.

Milli Emlak ve Muhasebe Uzmanlığı kadrolarına ilişkin yapılacak sınavlarda kadro sayıları ile sınav sayılarının artırılması ve personelin sınava katılmasında konunan sayı sınırının kaldırılması gerekmektedir.

Yaz dönemlerinde, turizme dayalı olarak nüfusun artış gösterdiği il ve ilçelerde vergi dairesi çalışanlarının iş yoğunluğu ve çalışma saatlerin de artış meydana geldiğinden, bu il ve ilçelerde fazla çalışma sürelerinin yeniden düzenlenerek aylık fazla mesai saatlerinin artırılması ve ayrıca, havaalanlarında görevlendirilen personelin iş yoğunluğunun fazla olması nedeniyle, aylık fazla çalışma sürelerinin üzerine çıkan fazla çalışmaların karşılığı da ödenmelidir.

· Maliye Bakanlığına bağlı birimlerde açılacak Görevde Yükselme Sınavlarına Tüm (Milli Emlak Çalışanları, personel Müdürlüğü gibi) personelin birim ayırt edilmeksizin katılabilmesi sağlanmalıdır.

· Ek ücret ödemelerinde merkez, taşra ve hizmet sınıfları arasındaki fark kaldırılarak, daha adil bir düzenleme yapılmalıdır.

Kadro yokluğu nedeniyle derece ve kademe ilerlemeleri yapılamayan personel için kadro tahsisi yapılarak mağduriyetin giderilmesi.

Engelli personele özürlülük durumlarını artıracak görevlerin verilmemesi yönünde kurumlar uyarılmalı ve bu personelden yardımcı hizmetli sınıfında bulunanların, özür durumuna, eğitim düzeyine ve yeteneklerine göre bir üst kadrolara geçişi sağlanmalıdır.

· Ek ücretler, günün şartlarına göre yeniden belirlenerek yükseltilmelidir.

· Şef, Müdür, Müdür yardımcısı gibi boş kadroların doldurulması için acilen sınav açılmalıdır.

Lise mezunları için Anadolu Üniversitesi ile protokol yapılarak sınavsız açık öğretim Fakültelerine kayıt yaptırmaları sağlanmalıdır.

Maliye Bakanlığında uygulanan Fazla mesainin hizmet ihtiyacının çok olması nedeniyle yıl boyunca iki kat olarak uygulanmalıdır.

Bakanlık bünyesinde Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan özürlü personel den lise ve yüksek okul mezunlarının bir defaya mahsus olmak üzere genel idari ve teknik Hizmetler kadrolarına atanmaları sağlanmalıdır,

Bakanlık ve Bağlı birimlerde hizmet içi eğitime ağırlık verilmelidir.

Merkez ve taşra teşkilatlarında verimliliğin sağlanması için, tüm personele bilgisayar tahsis edilmelidir.

Serbest taşıma kartlarının her yıl bir ocak ayı başından itibaren verilmesi için tedbir alınmalıdır.

Bakanlığa bağlı birimlerde hizmet binası dışında görev yapan teknik personele (arazi, şantiye) tazminat verilmelidir.

Maliye Bakanlığı mensupları yardımlaşma sandığı ile TOKİ arasında yapılan protokol düzenlemesine göre konut edindirme hakkından sadece, maliye Bakanlığı ile GİB'in merkez ve Ankara'daki birimlerinde çalışan personel faydalandırılmıştır. Bu tür anlaşmanın taşra çalışanlarına yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaların yapılmalıdır.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI;

Gelir Uzmanlık sınavlarına müracaatta, halen çalışan personel için aranan KPSS şartı ve Uzmanlık sınavlarına girişlerdeki, süre ve sayı yönünden konulan sınırlamalar kaldırılmalıdır.

Halen, Başkanlığın merkez ve taşra kadrolarında görev yapmakta olan ön lisans ve lise mezunu personele Gelir Uzman Yardımcılığı sınavlarına girebilme hakkı sağlanmalıdır.

Anayasamızın 55. maddesi gereğince benzer ve eşit şartlarda çalışanların eşit ücret almaları öngörülmesine rağmen başkanlıkta; personel arasındaki ücret farkı nedeniyle oluşan sorun, düşük ücret alan personelin ücretleri yükseltilerek giderilmelidir.

Veri hazırlama kontrol işletmenliği kadrosu için aranan sınav şartının kaldırılarak, bu kadronun personele sınavsız olarak verilmesi sağlanmalıdır.

Halen TBMM' de bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısında; Kurumların merkez kadrolarında kariyer Uzmanı olarak görev yapan personelin özlük hakları iyileştirilirken, taşra kadrolarında görev yapan yine Kariyer Uzmanı personel ise ayrıma tabi tutularak mağdur edilmektedir.Oysaki taşra kadrolarında görev yapan uzmanlarla bahse konu merkez kadrolarda görev yapan uzmanlar, yürürlükte ki 657 sayılı DMK' da aynı sınıf ve kategoride yer almalarıyla birlikte eşit ölçeklerdeki sınavlardan başarı göstererek bu kadrolarla göreve başlayanlardır. Gelir Uzmanlarının kanun tasarısında yer almamaları, tasarının amacındaki ? Uzmanlar arasındaki ayrımın kaldırılması? şeklindeki ifadeye ters düşmektedir ve tam tersi esas ayrımcılığı kanun tasarısının kendisi yaratmaktadır. Bu nedenle TBMM' de bulunan tasarıya Gelir Uzmanları da dahil edilmelidir.

Maliye Bakanlığın 26/12/2008 tarihli onay ile yayımlanan 2008/3 sayılı Genelgeyle; Fazla Çalışmalara İlişkin Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (d), (e) bendi ile 5 inci maddesinde yer alan ?merkez nüfusu? ibareleri, ?şehir nüfusu? olarak değiştirilmiştir. Bu durum hukuk dışı bir tanımlama olmakla birlikte, esasen görev ve sorumluluk alanının daraltılması demektir. Çünkü, Maliye Bakanlığına bağlı birimler sadece bulundukları şehirlerde değil, aynı zamanda sorumlu oldukları ( bulundukları şehre bağlı olan) Kasabalarda, köylerde dahi görev yapmaktadırlar. Bu nedenle, Hukuk dışı olan ve emeği hiçe sayan bu uygulamadan biran evvel vazgeçilmelidir.

Personel sayısının yetersizliği nedeniyle birçok yerde genel idari hizmetlerinin görevlerini yerine getiren, lise mezunu yardımcı hizmetler kadrosunda görev yapan personele de, genel idari sınıfına geçebilmeleri için sınav hakkı tanınmalı ve kurumun kuruluşundan buyana hiç açılmamış olan bu sınavlarda biran evvel açılmalıdır.

Yaz dönemlerinde, turizme dayalı olarak nüfusun artış gösterdiği il ve ilçelerde vergi dairesi çalışanlarının iş yoğunluğu ve çalışma saatlerin de artış meydana geldiğinden, bu il ve ilçelerde fazla çalışma sürelerinin yeniden düzenlenerek aylık fazla mesai saatlerinin artırılması ve ayrıca, havaalanlarında görevlendirilen personelin iş yoğunluğunun fazla olması nedeniyle, aylık fazla çalışma sürelerinin üzerine çıkan fazla çalışmaların karşılığı da ödenmelidir.

Ek ücret ödemelerinde merkez, taşra ve hizmet sınıfları arasındaki fark kaldırılarak, daha adil bir düzenleme yapılmalıdır.

Engelli personele özürlülük durumlarını artıracak görevlerin verilmemesi yönünde kurumlar uyarılmalı ve bu personelden yardımcı hizmetli sınıfında bulunanların, özür durumuna, eğitim düzeyine ve yeteneklerine göre bir üst kadrolara geçişi sağlanmalıdır.

Denetim, yoklama ve icra ile tahsildarlık görevlerini ifa eden personelin taşıma, yemek ve güvenliklerine ilişkin yaşamış oldukları sorunlar çözüme kavuşturulmalıdır.

Kadro yokluğu nedeniyle derece ve kademe ilerlemeleri yapılamamaktadır. Bu da birçok hak kaybına neden olmaktadır. Bu konuya mutlaka çözüm bulunması gerekmektedir.

Vergi mevzuatının karmaşık halden kurtarılarak daha sade ve anlaşılır bir şekilde Sendika ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile günün şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Ek ücretler, günün şartlarına göre yeniden belirlenerek yükseltilmelidir.

Şef, Müdür, Müdür yardımcısı gibi boş kadroların doldurulması için acilen sınav açılması gerekmektedir.

Lise mezunları için Anadolu Üniversitesi ile protokol yapılarak sınavsız açık öğretim Fakültelerine kayıt yaptırmaları sağlanmalıdır.

Başkanlık bünyesinde mevcut çalışan özürlü personel den lise ve yüksek okul mezunlarının bir defaya mahsus olmak üzere genel idari ve teknik Hizmetler kadrolarına atanmaları sağlanmalıdır.

Yönetim hizmetleri gurubunda bulunanlardan, makam tazminatı almayanlara (Müdür yrd.ve Şef gibi unvanlarda çalışanlara)makam tazminatı verilmelidir.

Hizmet içi Eğitime ağılık verilmelidir.

Merkez ve taşra teşkilatlarında verimliliğin sağlanması için, tüm personele bilgisayar tahsis edilmelidir.

Serbest taşıma kartlarının zamanında verilmesi için tedbir alınmalıdır.

100 saat fazla mesai uygulaması yıl boyunca devam ettirilmelidir.

Hizmet binaları dışında görev yapan teknik personele (arazi, şantiye) tazminatı verilmelidir.

Maliye Bakanlığı mensupları yardımlaşma sandığı ile TOKİ arasında yapılan protokol düzenlemesine göre konut edindirme hakkından sadece, maliye Bakanlığı ile GİB'in Merkez ve Ankara'daki birimlerinde çalışan personel faydalandırılmıştır. Bu tür anlaşmanın taşra çalışanlarına yaygınlaştırılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

ADALET BAKANLIĞI;

· Adalet Hizmetleri Tazminatının Yeninden düzenlenerek Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında ve Yüksek Yargı Organlarında çalışan bütün personeli kapsayacak şekilde halen ödenmekte olan müktesep hakların korunarak 4.derecede verilen Adalet Hizmet Tazminat oranının 7.dereceden itibaren başlatılarak bütün dereceler için tazminat oranları en az 50 puan artırılmalıdır.

· 2802 Sayılı Yasanın 54.maddesinin son fıkrasının 2006 yılında kaldırılmasından sonra, personelin nöbet (suçüstü) ücreti nedeniyle yaşadığı mağduriyetin giderilmesi yönünde yapılacak olan bir yasal düzenleme ile geriye dönük olarak nöbet ücretleri ödenmeli ve daha sonrası süreç için de ?Nöbetçi Memur? kadrosu oluşturularak bu hususta uzman personel yetiştirilmelidir.

· 3717 Sayılı Kanunun 2/A maddesi ile uygulanan fazla çalışma oranının 3 kattan 6 kata çıkartılarak Adalet Bakanlığı Merkez, Taşra ve Yüksek Yargı Organlarının bütün çalışanları yaralandırılmadır.

· DGM Mahkemelerinin yerine kurulan CMK 250.maddesinde belirtilen yetkili mahkemelerde çalışan personele ödenmekte olan DGM tazminatı 100'YTL'ye çıkartılmalı ve bu haktan tüm Ağır Ceza Mahkemelerinde çalışan bütün personelde faydalandırılmalıdır.

· Adli Teşkilatta çalışan tüm personelin 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu Hükümlerine tabi kılınmalı, Mümkün değilse söz konusu personelin yargılanma açısından 4483 Sayılı Kanun Hükümlerine tabi tutulması için gerekli düzenleme yapılmalıdır.

· Hakim ve Savcılara brüt maaşlarının %10'u oranında ödenen yargı ödeneğinin, Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Yüksek Yargı Organlarının tüm personeline brüt maaşının %10'u oranında ödeme yapılmalıdır.

· Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Yüksek Yargı Organlarında fiilen bilgisayar kullanan personele iş güçlüğü zammı verilmelidir.

· UYAP programlarında fiilen görev alan personele UYAP tazminatı ödenmelidir.

· Daha önce Adli Sicil Birimlerinde çalışan personele, çıkarılan sabıka kayıtları karşılığı ödenen ve sonra kaldırılan %5'lik payın oluşturulacak bir fondan olmak üzere, Adliyelerde çalışan bütün personele ödenmesi için gerekli olan düzenleme yapılmalıdır.

· Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Adli, İdari ve Seçim Yargısında görev yapan Yazı İşleri Müdürlerinin ek göstergeleri Cezaevi Müdürlerinin Ek Göstergeleri ile eşitlenmelidir.

· Adalet Teşkilatı Binalarının hizmetin verimliliği açısından fiziki koşullarının yeterli hale getirilmesi, sağlıklı bir ortama kavuşturulması gerekmektedir.

· Adalet Teşkilatında arşivler oluşturularak dosyalama sistemi düzenli hale getirilmelidir.

· Demirbaş ve her türlü donanınım çağdaş seviyeye getirilmeli, özellikle bilgisayarlar yenilenmelidir.

· Başta Personelin kendisine ödenen tedavi yolluğu ve diğer harcırahlar olmak üzere Demirbaş ve kırtasiye gibi tüm ödenekler zamanında ödenmelidir.

· Tüm adliye saraylarında güvenlik tedbirleri artırılmalıdır.

· Personelin görev tanımlarının yapılarak hiç kimsenin görevi dışında çalıştırılmaması, personel arasında uzmanlaşma ve ihtisaslaşmaya gidilmeli ve personel alımında da bu kriterler dikkate alınmalıdır.

· Personel eksikliği biran önce giderilmeli, özellikle yardımcı hizmetler kadrosuna dışarıdan personel alınmalıdır ve Mübaşir kadrosundaki personelinde yapmış oldukları işin anlamına uygun olarak, hiçbir işleme tabi tutulmaksızın Genel İdari Hizmetler sınıfına geçmesi sağlanmalıdır.

· Hizmet içi eğitime ağırlık verilmeli. Taşrada hizmet içi eğitim ve görevde yükselme eğitimleri Hakimler ve Yazı İşleri Müdürleri tarafından verilmesi, Merkezde ise eğitim Hakimler tarafından verilmelidir. Hizmet içi eğitimler sonrası yapılacak sınavlarda görev alacak komisyonlar konunun uzmanları tarafından oluşturulmalıdır.

· Adliyelerde Veznedar ve Maaş Mutemedi gibi kadrolar oluşturulmalı ve personel eksikliği yaşandığı bir süreçte, diğer kadrolardaki personele Veznedar ve Maaş Mutemetliği görevleri yaptırılmamalıdır.

· Yazı İşleri Müdürlüğü kadrosuna müracaatlarda beş yıl fiili hizmet süresi dolan zabıt katibi, veznedar ve emanet memurunun girebilmesi sağlanmalıdır.

· Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürlüğü için görevde yükselme eğitimine katılacaklara ilişkin kriter değerlendirilmesi ve atamaların, komisyonlar yerine bakanlık tarafından yapılmalıdır. (Halen uygulanmakta olan İcra Müdürlüğü, Denetim Serbestlik Müdürlüğü gibi)

· İcra Müdürlüğü ve İdari İşler Müdürlüğü sınavına müracaat şartlarında aranan yaş sınırının Adalet Teşkilatı çalışanları yönünden aranmamalı ve Adalet Meslek Yüksek Okulu dışında diğer öğretim alanlarındaki ön lisans ile lisans mezunlarının da belirtilen sınavlara girme hakkı verilmelidir.

· Emanet Memurlarına giyim yardımı yapılmalı, 4/1'ne düştüklerinde tazminat oranları Zabıt Katipleri gibi artırılmalı ve Görevde Yükselebilme hakkı da tanınmalıdır.

· Adliyelerde Mahkeme ve müdürlükler gibi birimlerde çalışma süresi belirlenmeli ve personelin Adliye içerisinde rotasyona tabi tutularak her birimde, eşit sürede çalışır hale getirilmelidir,

· Bazı komisyonlar personelin iznine yol izini ilave ederken, bazı komisyonlar ise bu hakkı personeline tanımamaktadır. Komisyonlar arasında yol izinin verilmesinde yeknesaklık sağlanması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

· Zabıt Katibi kadroları, VHKİ olarak değiştirilmelidir.

· Amirlerin ( Hakim ve Savcıların ) Uyap Ekranını ve Elektronik İmzasını personele kullandırması gibi yanlış olan uygulamanın önüne geçecek tedbirler alınmalıdır.

·

· Görevde Yükselme Yönetmeliği gereği düzenli bir şekilde sınav açılarak Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personelin bir üst göreve yükselebilmesinin yolu açılmalıdır.

· Personel Müdürlükleri ihdas edilerek, personelin özlük atama nakil görevlendirme gibi işlemleri Adalet Komisyonlarından alınıp anılan müdürlükler eliyle yürütülmelidir.

· Mevzuat değişiklikleri ve değişikliklerin içeriği hakkında personele bilgilendirme eğitimi verilmelidir.

· Gece bekçilerine yaptıkları görev ve taşıdıkları sorumluluk gereği silah verilmelidir.

· Yargı organlarının yükünün azaltılması amacıyla bazı davaların adliyelere intikal ettirilmeden çözülmesi için (Belediye alacakları, veraset ilamı, trafik cezaları, kabahatler kanununa göre verilen para cezaları gibi) yapılacak bir düzenlemeyle ilgili kurumlar tarafından takibi yapılmalıdır.

· Taşra teşkilatında bazı adliyelerde Bakanlık Muhabere birimlerinin oluşturulmadığı gözlemlenmiştir. Olmayan yerlerde bu birimin kurulması ve işlerlik kazandırılması için bir genelge yayınlanmalıdır.

· Sendika işyeri temsilcilik odası verilmesindeki keyfi uygulamalardan vazgeçilerek biran önce 4688 sayılı Kanun Hükümlerine uygun olarak bütün işyerinde sendika temsilcilik odaları oluşturulmalıdır.

· Çalışma hayatı, memurları ilgilendiren konularda toplanan komisyonlara sendika temsilcilerinin de katılımı sağlanmalıdır.

· Meslek hastalıklarının önüne geçilmesi amacıyla periyodik aralıklarla personelin sağlık kontrolü yapılmalıdır.

· Sosyal tesislerden bütün personel eşit imkânlar ölçüsünde yararlandırılmalıdır. Adliye saraylarındaki otoparklardan Hakim ve Savcıların yanı sıra diğer personelinde ücretsiz faydalanması gerekmektedir.

· Özellikle Büyük şehirler ve suç oranlarının yüksek olduğu İllerdeki Adliyeler başta olmak üzere bütün Adliyelerde Bakanlığa bağlı bir Ambulansın bulunması gerekmektedir.

YÜKSEK SEÇİM KURULU ÇALIŞANLARI

· 298 Sayılı Yasanın 30.maddesinde ki geçici görevlendirmeyi düzenleyen kısım yürürlükten kaldırılmalıdır.

· Görevde yükselme sınavlarının geciktirilmeden periyodik bir şekilde, makul sürelerde yapılması gerekmektedir.

· Seçim Kurulu Müdürlerine sicil amirliğinin yanı sıra disiplin amirliği de verilmelidir

· SEÇSİS programı dâhilinde çalışanlara tazminat ödenmelidir.

ANAYASA MAHKEMESİ ÇALIŞANLARI

· Anayasa Mahkemesi çalışanlarının görev yaptıkları kurum, hiyerarşik protokol sıralamasında üst sıralarda yer almasına rağmen bu kurumlardan daha düşük ücret almaktadır. O kurumlarda çalışan personelin imkanları emsal alınarak mali durumları iyileştirilmelidir.

· Anayasa Mahkemesi üyelerinin yararlandığı sağlık haklarından, kurumda görev yapan diğer personelde yararlandırılmalıdır.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ÇALIŞANLARI

· Sayıştay Başkanlığı, TBMM adına denetim yapan meslek mensupları ve yönetim mensuplarından oluşan Anayasal bir kuruluştur. Bu nedenle TBMM bulunan Sayıştay kanun tasarısında, Meslek mensupları için yapılan her türlü iyileştirmelerden ayrım gözetilmeksizin çalışanların tamamının yararlandıracak şekilde bir düzenleme yapılarak bir an evvel yasallaştırılması,

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI;

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatındaki unvanlı kadrolar uzun zamandır vekâlet ve görevlendirmelerle yürütülmektedir. Bu durum, çalışma barışını zedeleyici olmakla birlikte personelin şevkini kırmaktadır. Bu nedenle, uzun bir süre sonrasında bu yıl yapılan Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının, periyodik bir şekilde ve makul sürelerde yapılmasına devam edilmelidir.

Bağlı Kuruluş olan Sosyal güvenlik Başkanlığında olduğu gibi Bakanlık ve Merkez teşkilatları çalışanlarına ?ikramiye? verilmelidir. Ayrıca, ?ek ödeme? oranları da SGK çalışanlarının oranlarıyla eşitlenmelidir.

Fazla mesai sadece makamda çalışan personele ödenmekte olup, diğer çalışanlar fazla mesai yapsalar dahi ücret alamamaktadırlar. Fiilen mesai yapan personele mesai ücreti ödenmelidir.

Bakanlık merkezindeki personelin görev yerlerinin sürekli yer değiştirilmesinden ve bu değiştirmelerin baskı ve tehdit unsuru olarak kullanılmasından biran evvel vaz geçilmelidir.

Taşra teşkilatlarında çalışanların Görev ve tedavi yollukları Ödenek yokluğu gibi nedenlerle zamanında ödenmemektedir. Konu ile ilgili tedbir alınması gerekmektedir.

Bakanlığa bağlı İSGÜM çalışan teknik personele ayrıca ödenen % 10'luk ek ödeme bakanlık bünyesinde çalışanların tamamına verilmelidir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Kurum Başkanlığı bünyesinde bağlı il ve birimlerde Performans adı altında verilen ilave ödeme objektif kriterlere bağlanmalıdır.

SGK Başkanlığı bağlı birimlerde çalışan personelin disiplin cezası alması halinde Ek ödeme usul ve esaslarında belirtilen oranda İkramiye ve Ek ücretlerinden Kesinti yapılmaktadır. Bir suça iki ceza verilmemesi ilkesinden hareketle Ek ücretlerden kesinti yapılmaması doğrultusunda düzenleme yapılmalıdır.

Kurum Ek ödeme usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğin günün şartlarına göre yeniden belirlenerek hakkaniyet ölçülerinde artırılması ve İstanbul İl sınırları içinde çalışanlara verilen ilave 30 puanlık ödemenin, diğer Büyükşehir Belediye statüsündeki illerde çalışanlara da ödenmelidir.

5502 sayılı kanunla kurulması öngörülen Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri kadroları vekâlet veya görevlendirmelerle hizmet sunmaya devam edilmektedir. Kurum Başkanlığınca görevde yükselme yönetmeliği çerçevesinde Başta Merkez Müdürlükleri olmak üzere Şef, Kontrol memuru ve Memur sınavları bir an önce yapılmalıdır.

Kurumun sürekli artan iş yükü dikkate alınarak, kurumda uygulanan fazla mesai ücretleri artırılmalıdır.

SGK Başkanlığı bünyesinde ve bağlı illerde görev yapan Kontrol Memurları Gelir idaresi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Vergi Denetmeni kadrolarına eşit ve daha fazla iş ve işlem yapmaktadırlar Denetim kadrosunda olmamaları nedeniyle yaptıkları işlemler Mükellefler tarafından yargıya taşınması halinde yaptıkları denetim raporları geçersiz sayılmaktadır. 5502 sayılı yasada düzenleme yapılarak Kontrol Memurları Kadroları Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak değiştirilmelidir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanunu yürürlüğe girmeden önce birçok Bakan ve bürokratında içinde bulunduğu şahısların 18 yaş altı çocuklarına sigortalı işe giriş yaptıkları bilinmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve bağlı birimlerinde sadece, Şef ve üzeri unvanlarda çalışan kamu görevlilerine 18 yaş altı çocuklarını sigortalı yaptıkları gerekçesiyle idari soruşturma açılmış ve 657 sayılı kanunun disiplin hükümlerinde bulunmayan bir ayrımcılık anlayışıyla idari cezalar verilmiştir. Bu türden verilen cezalar işlemden kaldırılmalıdır,

SGK Başkanlığı Merkez ve taşra teşkilatında bazı idarecilerin sendikalar arasında taraf olmaları ve çalışanların taleplerinin Özellikle Merkez Müdürlüğüne vekaletle veya görevlendirmelerde üye oldukları sendikalara göre işlem tahsis edildiğinden kurumda siyasi ve sendikal bazda kadrolaşma yapılmaktadır. Çalışma barışını bozan bu olumsuzluğun önüne geçecek tedbirlerin biran evvel alınması gerekmektedir,

Birçok kurumda ödenen fazla çalışma ücretlerinden Gelir Vergisi kesintisi yapılmazken, Sosyal Güvenlik Başkanlığı personelinin almış olduğu Fazla çalışma ücretlerinden Gelir Vergisi kesintisi yapılmaktadır. Çalışanların gelirlerinde ve yükümlülüklerinde eşitliğin sağlanması adına Sosyal Güvenlik Başkanlığı işlerinde çalışan personelin almış olduğu Fazla çalışma ücretlerinden de Gelir Vergisi kesintisi yapılmamalıdır.

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ;

· Türkiye İş Kurumu çalışanlarına ödenen Ek Ödeme oranları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı kurumlardaki Ek Ödeme oranlarıyla eşitlenmesi gerekmektedir,

· Kurumda 4/B'li statüde çalışan personelin almış olduğu ?Ek Ödemenin? diğer çalışan personelin almış olduğu ücret rakamlarına yükseltilmesi gerekmektedir.

· Uzun zamandır yapılmayan Unvan Değişikliği Sınavları biran evvel yapılmalıdır.

· Kuruma ait Balıkesir-Erdek'te bulunan kampın satışı durdurulmalı ve personelin hizmetine sunulmalı, ayrıca Misafirhanelerin kapatılmasına dair işlemde kaldırılmalıdır.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Kurum içinde aynı işi yapan ( aynı odalarda hizmet veren) ancak farklı statülerde olmaları nedeniyle farklı ücret alan personelin, almış oldukları ücretlerdeki derin farklılıklar biran evvel giderilmelidir.

657 sayılı DMK'nın 4/C maddesi uyarınca geçici personel statüsünde çalıştırılan personel 4/a statüsüne ( memuriyete) geçirilinceye kadar bu personellerin ücretinin belirlenmesindeki ek göstergenin 21.250 ye çıkartılması gerekmektedir.

Anayasa Mahkemesinin 2001 yılında vermiş olduğu kararla; 657 sayılı DMK'nın 43. maddesinin B fıkrasına ek bir düzenleme yapılması gerekirken halen yapılmamıştır. Bu nedenle, Adı geçen kanunun zikredilen maddesinde belirtilen I sayılı cetvelin ?II Teknik Hizmetler Sınıfı? bölümü (a) sırasında sayılan unvanlara Matematikçi ve İstatistikçi unvanlarında eklenmesi gerekmektedir.

Kurumda kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personelin ücretlerinin yükseltilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

TÜİK uzman ve uzman yardımcılarına ödenen ancak, 2009 yılında iptal edilen ?Denetim Tazminatı? bu kadrolarda görev yapan personele tekrar ödenmelidir.

TÜİK çalışanı personeline arazi tazminatı ödenmelidir.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI;

Başbakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlarda fiziki mekan olarak, başbakanlık hizmet binasına yakın olan personelinin de başbakanlığın mevcut servis araçlarından faydalanmalı, bunun mümkün olmaması halinde ulaşım Kartı yada biletler şeklinde karşılığı verilmelidir.

· Normal çalışma saatlerin dışında yapılan fazla çalışmaya karşılık personele Fazla Çalışma Ücreti ödenmelidir.

Kurumda her memurun Devlet personel uzmanlığı sınavına girebilmesine imkan tanıyacak düzenleme yapılmalıdır. Her yıl boş kadrolar için gerekli eğitim düzenlenerek sınav açılmalıdır.

Kurumda çalışan Kadro karşılığı sözleşmeli personele ödenen teşvik ikramiyesi çalışanların tamamına verilmelidir.

Talep etmiş olmamıza rağmen, halen tahsis edilmeyen Sendika İşyeri Temsilcilik odası artık biran evvel tahsis edilmelidir.

METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ;

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde son 6 yıldır siyasi kadrolaşma, memurların tayin edilmeleri ve yapılan baskılar had safhaya ulaşmıştır. Bu konuda tedbirler alınarak, mağduriyete uğrayan personelin mağduriyetleri giderilmelidir.

23 Haziran 2010 tarihinde TBMM' de yasalaşan ?Torba Kanunda? sadece, Devlet Hava Meydanları çalışanlarının Euro kontrol tazminat oranlarının yükseltilmesi Adaletli olmamıştır. Bu nedenle, Euro Kontrol Tazminatını başlangıçta Devlet hava Meydanları çalışanlarıyla birlikte alan Meteoroloji çalışanlarının da aldıkları ancak artırılmadığından dondurulan Euro Kontrol tazminat oranlarının artırılması gerekmektedir.

Önceden, arazi de çalışan Meteoroloji personelinin tamamına ödenen ancak, 2009 yılında yapılan bir düzenleme neticesinde, hangi personele ödeme yapılacağının belirlenmesinde ki inisiyatifi birim müdürlerine bırakılmış olan ?Arazi Tazminatları? eskiden olduğu gibi bütün personele ödenmelidir.

Fazla mesai çalışma ücretleri tüm personeli kapsayacak şekilde düzenlenmeli ve, meydanlarda çalışan personele tayin bedeli verilmelidir.

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI;

2008 yılında yayımlanan ve personelin adeta geleceğini karartıp, ters düz eden Gümrük Müsteşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin; ülkemiz gerçeklerine ve batı gümrüklerindeki sisteme uyarlanmak üzere yeniden gözden geçirilmeli ve değiştirilmelidir.

Personelin normal çalışma saatlerinin dışında fazla çalıştırılmaları halinde, mükelleflerden tahsil edilerek bir kaynakta toplanan ve bu kaynaktan personele ödenen Fazla çalışma (mükellef mesaisi) ücretleri; 213 sayılı Vergi Usul Kanununca ödenen Ek Ödeme ücretiyle mahsup edilmeden ve damga vergisinin dışında bir kesinti yapılmadan ödenmelidir.

Özellikle Muhafaza memurları olmak üzere Gümrük çalışanlarının 12/12 ve 24/24 saat dilimlerinde çalıştırılmasına son verilmelidir.

Geçici görevlendirmelerde Başbakanlık Genelgesine riayet edilmeyerek, 2 aydan fazla geçici görevlendirmeler yapılmaktadır. Bu konuda ilgili genelgeye kurum idarecileri uymalıdır.

Kurumun ihtiyacı olan Uzman ve Muayene memuru gibi kariyer kadrolarının; öncelikle kurumda çalışan, yaptıkları işler nedeniyle tecrübe ve birikim sahibi olan kurum personeli tarafından karşılanmalıdır.

VHKİ kadroları bütün memurlara kıdem durumuna göre verilmelidir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri sendikaları kanunun 18. maddesi hükmü gereğince Şube başkanı, şube yönetim kurulu üyeleri ve iş yeri temsilcilerinin kendi istekleri dışında tayin ve görevlendirme yapılmaması gerekmektedir. Gümrük teşkilatında bu kanuna uyulmamaktadır. Kanunun bu maddesine Müsteşarlığın titizlikle uyması gerekmektedir.

Kaptan, Gemici, Makinist gibi unvanlarda görev yapan personele görevleri esnasında Kendi can güvenliği ve yapılan görevin caydırıcılığı acısından silah ve teçhizatının verilmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır.

?Refakat Görevlendirmelerine? Şoför, yardımcı hizmetliler ve teknisyen yardımcısı gibi destek hizmetlerindeki personelde görevlendirilmelidir.

Özellikle kaçakçılığın yoğun olduğu ve mükelleflerle itilafın çok yaşandığı Gümrük kapılarındaki personelin, gerek işyerinde gerekse özel hayatındaki (yapmış olduğu görevden kaynaklanan can) güvenliğini sağlayan tedbirler artırılmalıdır.

Gümrük çalışanlarına Fiili (yıpranma) hizmet süresi zammından faydalandırılması yönünde düzenleme yapılmalıdır.

Gümrük ve Muhafaza personelinin yemek hizmeti alamadığı yerlerdeki sorununun çözülmesi gerekmektedir.

Gümrük Müsteşarlığı ve bağlı birimlerde personel açığı nedeniyle hizmetler yürütülemez boyuta gelmiştir. Bu nedenle personel ihtiyacının acilen karşılanması gerekmektedir.

HAZİNE- DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIKLARI;

· Hazine personeline ?Başbakanlık mesaisi? adı altında bir ücret ödenmekteydi. Ancak, 16. Ağustos 2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararına istinaden 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede (KHK) yapılan değişikle, ödenen fazla mesai ücreti ek ödemeye dönüştürülmüştür. Bu yüzden, 213 sayılı Vergi Usul kanuna göre personele ödenen ek ücretin, 375 sayılı KHK' yle ödenen Ek ödemeden mahsup edilmesi mümkün değildir. Bu yanlış uygulamadan biran evvel vazgeçilmelidir.

· 4059 sayılı teşkilat kanununda yer alan daire başkanı ve ana hizmet birimlerine tahsis edilen şube müdürü kadrolarına atanmada aranan uzman şartı kaldırılmalıdır.

· Teşkilat kanununun 7/e maddesi gereğince bazı kadrolara kadro karşılığı sözleşme ve yılda 4 ikramiye ile 2 defa teşvik ikramiyesi hakkı vermektedir. bu haklardan tüm çalışanların yaralanabileceği şekilde düzenleme yapılmalıdır.

· 4059 sayılı kanuna göre hizmet vermekte olan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları 1 binada hizmet vermektedir. Zaten yetersiz olan binalara birde her yıl yüzlerce personel alındığından verimli çalışma ortamı tamamen yok olmuştur. İki müsteşarlığın ayrı binalarda hizmet verebilmesi için ayrı binalara taşınmalıdır.

· Dış Ticaret standardizasyon denetmeni Kadrosunun da diğer denetmenler gibi 6245 sayılı harcırah kanunu ve bütçe kanunun (H cetveline) ilave edilmelidir.

· DTM' de yeni kurulan Döner Sermaye İşletmesinin gelirlerinden çalışan personele pay verilmelidir.

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI;

· DPT Müsteşarlığında çalışan 657 sayılı Devlet memurları kanununa tabi çalışanlara ikramiye ve teşvik ikramiyesi verilmelidir.

· Normal çalışma saatlerin dışında yapılan fazla çalışmaya karşılık personele Fazla çalışma ücreti ödenmelidir.

· DPT Müsteşarlığında hizmet satın alımı uygulamasından vazgeçilmeli ve Temizlik vs işleri kamu personeli eliyle yaptırılmalıdır.

· Müsteşarlığa ait iken başka kuruma devredilen, Muğla Marmaris Dinlenme tesisinin DPT'ye tekrar alınmalı ve personelin faydalanacağı hale getirilmelidir.

BAŞBAKANLIK;

· Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda kadro karşılığı olmadan çalışan sözleşmeli personel denge tazminatından (Ek Ödemeden) yararlandırılmamıştır. Bu durumda olan Çalışanlara da söz konusu Ek Ödemenin verilerek mağduriyetin giderilmesi gerekmektedir.

· Normal çalışma saatlerin dışında yapılan fazla çalışmaya karşılık Kadro karşılığı olmayan sözleşmelilerde dahil olmak üzere tüm personele Fazla çalışma ücreti ödenmelidir.

· Araştırmacı kadrosunda çalışan personelin özel hizmet oranları, eş değer durumunda olan diğer kadrolardaki ek göstergelerle eşitlenmelidir.

· Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarında her yıl sözleşmeli personele ödenmekte olan 2' si teşvik ikramiyesi olmak üzere toplam 6 ikramiye diğer personele de verilmelidir.

· Uzun zamandır, görevde yükselme sınavlarının açılmaması nedeniyle personelin görevde yükselebilmeleri imkansız hale gelmiştir. Görevde yükselme sınavları açılarak personelin bu konudaki mağduriyetleri giderilmelidir.

· Halen TBMM de bulunan Milli Arşiv Kanun tasarısının personelin lehine olacak ve kurumun etkinliği ile verimliliğini artıracak şekilde düzenlenerek bir an evvel yasallaştırılması gerekmektedir.

REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI;

· Uzun zamandır Kurumda Görevde yükselme ve Unvan değişikliği sınavları açılmamaktadır. Biran önce söz konusu sınavları açılarak kurumdaki personelin yükselmeleri sağlanmalıdır.

· Kurumun konut yönergesi doğrultusunda asgari oturma dikkate alınmalı ve çıkarma ile yerleştirme işlemlerinde titizlik gösterilmelidir.

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI (TİKA);

· Teşkilat kanununda yer almayan Basın Müşaviri, danışman ve benzeri unvanların kullanılmasından vazgeçilmelidir.

· Yurtdışı görevlendirmeleri ayırım yapılmadan tüm personele yaygınlaştırılmalıdır,

· Hizmet içi programlarına ağırlık verilerek eğitim programlarından tüm personel faydalandırılmalıdır,

· Vekâleten yürütülen şube müdürlükler için unvan değişikliği sınavları yapılmalıdır.

MİLLİ PİYANGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

· personele verilen ek ödemeleri belirleyen EK-5 sayılı cetvelin, İdaredeki çalışma şartları ve sistemindeki değişiklik göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

· Yardımcı hizmetler kadrosunda görev yapan lise ve yüksek okulu mezunu personel için Genel İdari Hizmetler sınıfına geçmelerine imkan sağlayacak olan görevde Yükselme sınavı biran evvel açılmalıdır.

· Tüm taşra şube binalarının fiziki yapılarının yenilenerek idareye yakışır çağdaş görünüm kazandırılması ve personelin çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir.

· Teknolojik altyapının yenilenmesi halinde, özelleştirmeye gerek kalmaksızın kurumun verimliliğinin artacağı bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla, kurumun özelleştirilmesinden daha ziyade yeni teknolojiyle hizmet sunabilecek hale getirilmesi, daha Gerçekçi ve daha faydalı bir hizmet olacaktır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI:

· Aynı ve farklı unvanlar arasında değişik sebeplerle oluşan ( taban aylığı ve katsayıdan oluşan) ücret farklılıklarının biran evvel giderilmesi gerekmektedir.

· Sosyal haklar ve yardımlar ile ilgili ek parasal haklar ve diğer ödemelere ilişkin esaslar yönetmeliğinde, ? D- personele verilecek yemek ve yiyecekler? kısmının 2. Giyecek Yardımı bölümünde; kurum personelinin 657 sayıl kanuna tabi çalışanların yararlandığı giyecek yardımından Teknisyen, Teknisyen Yardımcısı; Daktilograf-Sekreter, Daktilograf, Santral Memuru, Sistem Çözümleyicisi, sistem Programcısı, Bilgisayar Operatörü, Veri Giriş Operatörü, ve benzeri unvanlarda yararlandırılmalıdır.

· Kurum hizmet binasında, sendika işyeri temsilcilik odası ve ilan panosu için bir yer tahsis edilmelidir.

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU:

Kurum yönetiminin, sendikal alanda ve personelin özlük haklarında gösterdiği ayrımcılıktan vaz geçmeleri ve Devletin bir kurumunu yönettiklerinin biran evvel fakına varmaları gerekmektedir.

24.04.2008, 31.10.2008, 28.04.2009 ve 21.10.2009 tarihlerinde yapılan TAPDK Kurum İdare Kurul toplantılarında mutabakata varılarak alınmış kararların; 2003/37 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin 1 inci maddesinde yer alan ?Kurum İdari Kurulunda alınan kararlar, personele duyurularak uygulamaya geçilecektir.? hükmü gereği anılan kararlar biran evvel hayata geçirilmelidir,

Devlet Denetleme Kurulunun TAPDK hakkındaki 17/02/2010 tarihli ve 2010/8 sayılı Denetleme Raporunda; ?2006?2008 yılları arasında kuruma yapılan açıktan ve naklen atamalara ilişkin dosyaların incelenmesi sonucunda Kuruma yapılan bazı atamalarda Kurumun görev alanının gerektirdiği niteliklerin aranılmasında yeterli dikkat ve özenin gösterilmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle, yapılacak atamalarda öncelikle Kurum ihtiyaçlarının gerektirdiği niteliklerin aranılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. ? şeklinde yer alan 31 nolu TESPİT VE ÖNERİ' si kapsamında, Kurumda atamalar yapılırken ehliyet, liyakat, bilgi birikimi, beceri, adalet, eşitlik, hakkaniyet, adil davranmak gibi unsurlara dikkat edilmelidir,

Hukuka, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olmayan Kurum içindeki görev yeri değişikliklerinden vazgeçilerek, Devlet Denetleme Kurulunun anılan raporunda yer alan. ??İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının bir an önce meslek ilkelerinin tespiti ile ilgili çalışmaları yapması sağlanmalı, akabinde konu Kurulda görüşülerek karara bağlanmalıdır.? şeklinde yer alan 36 nolu TESPİT VE ÖNERİ' si kapsamında başta Uzmanların (meslek personelinin) meslek ilkelerinin, dolayısıyla görev tanımlarının bir an yapılması gerekmektedir,

Devlet Denetleme Kurulunun anılan raporunda, ?Hizmet sureleri ve sicil durumları itibarıyla derece ilerlemesine hak kazanan bazı personelin derece ilerlemelerinin yapılması için gerekli kadro çalışmalarının tamamlanması sağlanmalıdır.? şeklinde yer alan 32 nolu TESPİT VE ÖNERİ' si kapsamında, gerekli çalışmaların yapılarak kadro yokluğu nedeniyle bir üst dereceye atanamayan mühendis ve diğer unvanlara sahip personelin, mevcut en yüksek kadro derecelerine (1 inci derece dahil) atamaları biran evvel yapılmalıdır.

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı biriminde çalışan uzmanların kurumun ana hizmet birimlerine atanmalarının sağlanması, onların yerine ilk etapta, kadro çalışmaları sonuçlanana kadar Kurumda mevcut bulunan V.H.K.İ. unvanlı personelin görevlendirilmesi gerekmektedir.

Kurumun İzmir İrtibat Bürosunda çalışan personelin yemek ve ulaşım sorunu biran evvel çözümlenmesi gerekmektedir.

Mesleki hizmetlerde çalışan personel; eğitilmeleri, bilgilerini arttırmaları ve araştırma yapmaları maksadıyla her yıl, belirli sayıda olmak üzere yurt dışına görevlendirilmelidir.

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI:

· Çalışanların almış oldukları düşük ücret, Döner Sermayeden verilecek paylarla iyileştirilmelidir.

· Kurum personeline verilen görevlerde adil olunmalıdır.

· Görevde Yükselme Sınavlarının biran evvel açılması gerekmektedir.

· Kurumun şehir merkezine uzak olması nedeniyle yaşanılan ulaşım ve kreş sorunu biran evvel giderilmelidir.

· Yine kurumun şehir merkezine uzak olması nedeniyle personelin sağlık hizmetlerinde yaşadığı problemin, Kurumda oluşturulacak Tabiplikle giderilmesi gerekmektedir.

İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ:

· Kurumda çalışan sözleşmeli personellerden bir kısmının İkramiye alması ve sözleşme ücretinin personellerden bir bölümüne tavandan bir bölümüne ise tabandan ödenmesi kurumda çalışma barışının bozulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, kurumda çalışan bütün personele ikramiye verilmeli ve tabandan yapılan ücretlerinde tavana yükseltilmesi gerekmektedir.

· TBS Dairesinde programcı ve çözümleyici olarak görev yapan personelin Özel Hizmet Tazminatlarının oranları artırılmalıdır.

· TBS Dairesinde görev yapan ihtisas personeline Şube Müdürlüğü hakkı tanınmalıdır.

· Birinci dereceye ulaşan İGEME Uzmanlarının ek göstergeleri 3600 yapılmalıdır.

· Çalışanların kadro pozisyonları ? Kadro Karşılığı Sözleşmeli? hale getirilmelidir.

Bu Habere Tepkiniz