Advertisement

Öğretmen alımı neden 22. maddenin 2. fıkrası kapsamında değil?

2011 yılı Bütçe Kanunu tasarısı geçtiğimiz günlerde Meclise sunuldu. Tasarının, açıktan atama izinlerini yüzde 50 ile sınırlayan maddesini daha önce ele almıştık. (Tıklayınız.) Diğer taraftan, bu yıl yaşadığımız bir sürecin tasarıda hiç dikkate alınmadığını ve tasarının geçen yılki bütçe kanununun ilgili maddesinden copy paste olduğunu görmekteyiz. Hatırlanacağı üzere Bakan değişimi ile birlikte Sayın Çubukçu artık sözleşmeli öğretmen alımını azaltacağını belirtmiş ve sadece bu nedenle 2 defa Meclisten ayrı kanun geçmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Ekim 2010 01:00

Bakan Çubukçu tarafından daha önce açıklanan Temmuz ayında 30 bin kadrolu öğretmen alacağız açıklamasına binaen, kanun çıkarılmış ve bu kanun 19 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. (Tıklayınız)

19 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5997 sayılı Kanunun 1. maddesi şu şekildedir:

"MADDE 1 ? 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 11 ? Bakanlığa tahsis edilen serbest öğretmen kadrolarından boş bulunan 25.000 öğretmen kadrosuna, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesi kapsamında yapılacak atamaların dışında olmak üzere, 2010 yılı içinde atama yapılır."

Bu değişiklik neden yapılmıştır?

2010 yılı Bütçe Kanununda da, bu yıl olduğu gibi, tüm kamu kurumlarının ancak bir önceki yıl boşalan kadrolarının yüzde 50'si oranında atama yapabileceğini düzenlemiştir. Bu izin ile personel ihtiyacını karşılayamayan kurumlara 21 bin adet daha atama izni verilmiş olup, bu rakamın 10 bini MEB'e ayrılmıştır. MEB'den her yıl 18 bin civarında personel emekli olmakta veya ayrılmaktadır. Bu rakamın yüzde 50'si 9 bin ettiğinden MEB 2010 yılında en fazla 19 bin kadrolu öğretmen alabilecekti. Oysaki Bakan Çubukçu Temmuz'da 30 bin kadrolu öğretmen alınacağını daha önce açıklamıştı. Varolan açıktan atama izninin 10 bini Haziran ayında kullanıldığı için, MEB ayrı bir kanun çıkarmak zorunda kalmış ve yukarıda yer verilen kanun çıkarılmıştır.

Ne yapılmalıdır?

2011 yılı Bütçe Kanunu tasarısının açıktan atama izni maddesinin iki fıkrası çok önemlidir. Aşağıda bu iki fıkraya yer verilmiştir.

MADDE 22 ? (1) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları; serbest memur kadrolarına 2010 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabilir. Bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 4.000 adet, diğerleri için ilave 21.000 adet atama izni verilebilir.

 

Bu madde bir önceki yıl ayrılan personelin yüzde 50'si oranında memur alınabileceğini düzenlemektedir.

(2) Hakimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı, stajyer ve kontrol memuru kadrolarına yapılacak atamalar, 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre yapılacak özürlü personel atamaları, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askeri personel atamaları, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi ve 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 29 uncu maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri birinci fıkrada yer alan sınırlamalara tâbi değildir.

Bu madde ise 1 nolu fıkranın istisnadır ve burada yer alan atamalar açıktan atama iznine tabi değildir.

Ne yapılmalıdır?

Öğretmen alımının bu yıl 2. fıkra kapsamına alınması gerekmektedir. Aksi halde MEB, 2011 yılında yine kanun çıkarmak zorunda kalacaktır. Formalite bir uygulama için Meclisi boş yere uğraştırmamak gerekmektedir. Bu nedenle de, en azından 2011 yılı bütçe kanunu tasarısının 2. maddesinin yeniden düzenlenmesi ve öğretmen alımındaki açıktan atama izni sayısı sınırlaması kaldırılmalıdır.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz