Sağlık Bakanlığından, ek ödemeye ilişkin açıklama

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Kasım 2010 23:39, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.07.00.02/ 43968 03 Kasım 2010

Konu : 375 sayılı KHK uyarınca yapılacak Ek Ödeme

Ġlgi: Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı antentli 11/03/2009 tarihli ve 1585 sayılı 2009/16 Nolu Genelge.

Bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelin, bir önceki yılda almış olduğu performansa dayalı ek ödemeler toplamının sonraki yılda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükmü kapsamında ödenecek ek ödemeden daha az olması halinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda yapılacak olan ek ödemeye ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilen ilgide kayıtlı Genelge tüm kurumlarımıza duyurulmuş idi.

Mezkur Genelgenin 2 nci maddesinde ?Bir önceki yıl içinde 209 sayılı Kanuna göre performansa dayalı olarak yapılmış olan ek ödemelerin toplam net tutarının, personelin yıllık izin, doğum izni, sağlık izni kullanması v.b nedenlerden dolayı döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alamaması veya düşük miktarda ek ödeme alması nedeniyle sonraki yılda Kararname hükmü kapsamında ödenen ek ödemeden daha az olması halinde, sonraki yılda Kararname hükmü kapsamında ödenen ek ödemelerin toplam net tutarının, ilgililerin almış olduğu performansa dayalı ek ödemelerinin toplam net tutarına ulaştığı tarihten itibaren ilgili yıl sonuna kadar aylıklara ilişkin hükümler dikkate alınmak suretiyle ilgililere Kararname hükmü uyarınca ek ödeme yapılması gerekmektedir?..? hükmüne yer verilmiş idi.

Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlardan gelen görüş talepleri üzerine ücretsiz izin kullanan ve askerlik vazifesini ifa eden personelin, ücretsiz izinde ve askerlikte geçen sürelerin 375 sayılı KHK uyarınca yapılacak ek ödeme kıyaslamasında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Bakanlığımızca Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden görüş talebinde bulunulmuştur.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan 14/10/2010 tarihli ve 15110 yazılı yazıda ??. Söz konusu hükümden açıkça anlaşılacağı üzere bir önceki yılda 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre ödeme yapılanlara, yapılan ödemenin toplam net tutarının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek üçüncü maddesinin birinci fıkrasına göre yapılması öngörülen ek ödemenin toplam net tutara ulaşmasından sonra ilgililere ek ödeme yapılmaya başlanılması gerekmektedir.

Diğer taraftan 25/10/2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge?nin 8 inci sırasında anılan maddenin üçüncü fıkrasına yönelik örnek uygulamada yapılmak suretiyle gerekli açıklamalar yapılmış bulunmaktadır.

Bu çerçevede, 2008 yılında 209 sayılı Kanuna göre döner sermaye katkı payı olarak yapılmış olan ödemelerin toplam net tutarının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre 2009 yılında mevcut katsayılara göre yapılması öngörülen ek ödemeden daha fazla olması halinde ilgililerin söz konu ek ödemeden yararlanmasına imkan bulunmamaktadır. Ancak 2008 yılında 209 sayılı Kanuna göre yapılmış olan döner sermaye katkı payı ödemesinin 2009 yılında yapılması öngörülen ek ödemeden daha az olması halinde ise, 2009 yılında anılan birinci fıkraya göre yapılması öngörülen ek ödemelerin toplam net tutarının, bir önceki yılda alınan döner sermaye katkı payı ödemelerinin toplam net tutarına ulaştığı tarihten itibaren aylıklara ilişkin hükümler dikkate alınmak suretiyle ilgililere ek ödeme yapılmaya başlanması gerekmektedir.

Diğer bir ifadeyle, 2008 yılında aylıksız izin nedeniyle 209 sayılı Kanuna göre ek ödemeden yararlanmamış olan personele, 2009 yılında hem 209 sayılı Kanuna göre hem de 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre ek ödeme yapılması gerekmektedir.? Şeklinde görüş bildirilmiştir.

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ?Aylıksız İzin? başlıklı 108 inci maddesinde ?Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar.? Hükmüne yer verilmek suretiyle askerlik vazifesini ifa amacıyla askere giden memurların aylıksız izinli sayılacağı açıkça belirtilmiş bulunmaktadır. Muvazzaf askerliğe ayrılmış olan yani askerliğini erbaş, er ve yedek subay olarak yapan personel, anılan hüküm kapsamında aylıksız izinli sayılmaktadır.

Bu itibarla Bakanlığımız personelinden 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesi uyarınca aylıksız izinli sayılan personelin aylıksız izinde geçen sürelerinin 375 sayılı KHK uyarınca yapılacak ek ödemenin belirlenmesine yönelik olarak yapılacak kıyaslamada dikkate alınması gerekmektedir.

Örneğin 2008 yılının tamamında askerlik (askerlik vazifesini erbaş, er ve yedek subay olarak yapan personel) sebebiyle aylıksız izinli sayılan personele, 2008 yılında Bakanlığımız kurumlarının döner sermayesinden 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre hiç ek ödeme yapılmaması sebebiyle, 2009 yılında hem 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre ek ödemeden yararlandırılması, hem de hak kazanmaları halinde performansa dayalı döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılmaları gerekmektedir.

Netice olarak 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesi uyarınca (askerlik, doğum sonrası ücretsiz izin gibi) aylıksız izinli sayılan personelin aylıksız izin sürelerinin 375 sayılı KHK uyarınca yapılacak kıyaslamada 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre ek ödeme tutarının (0) TL olarak değerlendirilerek kıyaslamaya dahil edilmesi ve geçmişe yönelik hak edişi bulunan personele mezkur hükümler çerçevesinde ödeme yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilmesini ve konunun iliniz dâhilinde bulunan tüm döner sermayeli kurum ve kuruluşlar ile döner sermaye saymanlıklarına duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Adnan ÇİNAL

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

Ek: 2 sayfa (Maliye Bakanlığı Görüş yazısı Örneği)

DAĞITIM:

Gereği:

81 İl V.(İl Sağ. Müd.)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber