2005 yılı İdari Yargı Hakimlik sınav soru ve cevapları

Haber Giriş : 23 Mart 2005 00:13, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:02

Aşağıdaki sorular "sultanmakamı" kullanıcı adlı ziyaretçimizce Forum bölümü KPSS-A kategorisine yazılmıştır. Memurlar.net olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Sorulara ilişkin görüş aalışverişi için Forum bölümü KPSS-A kategorisini kullanabilirsiniz. Not: Cevaplar, soruları foruma yazan arkadaşa ait olup, kesinlik taşımamaktadır.

2005 İDARİ YARGI HAKİMLİK SINAVI SORULARI

Anayasa

1-Hangisi Cumhurbaşkanının seçimi ile ilgili doğru bilgidir?
- 1961 Anayasasında arka arkaya iki kez seçilememe 1982 anayasasında iki kez seçilememe olarak ağırlaştırılmıştır.

2- Anayasa mhk. olay sorusu hangisi dava açabilir?
- Kanunun şekil yönünden aykırılığı sadece son oylamada öngörülen çoğunlukla ilgili olacağından ve şekle aykırılık nedeniyle milletvekillerinin 1/5i dava açabileceğinden bu sebebe dayalı 193 milletvekilinin açtığı dava diye düşünüyorum.

3- Hangisi doğru?
- Başlangıç metni anayasa dahildir ve Any.Mhk.nce ölçü norm olarak esas alınır.

4-Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması?
(Bir türlü hatırlayamadım)

5- Hukuk devleti için şart olmayan ilke?
-Cumhuriyet yönetimi

6-Hangisi parlamento kararı ile yapılamaz?
- Milletlerarası antlaşmaların uygun bulunması

7- Nisbi dokunulmazlık?
- (yasama dokunulmazlığı soruluyordu ama cevabı hatırlayamıyorum lütfen yardım)

8-Hangisi cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerden değil?
-Bakan atama

9- Meclis başkanının göreviyle ilgili hangisi doğru değildir?
- Olağanüstü hal ve sıkıyönetimde bakanlar kuruluna görüş bildirme.

10- Hangisi doğru değil ?
- Savaş vs. hariç ölüm cezası verilemez.

11- Meclis soruşturması ?
- (arkadaşlar cevapları hatırlatabilir misiniz?)

12- Hangis anayasada yer alan odak haline gelme sebeplerinden değildir ?
- a grubunda en son şıkta parti yanlısı vatandaşların aykırı davranması ve bu durumun siyasi parti tarafından benimsenmesi şeklindeki şık olmalıydı.

13- Hangisi meclis denetim yolu değil ?
- Dokunulmazlığın kaldırılması (alan bilgisinde miydi genel kültürde mi emin değilim)

İDARE- İDARİ YARGI

1-Hangisinde hiyerarşi geçerli?
1- B.şehir belediyesi ? ilk kademe belediyesi
2-Vali Kaymakam
3-Bakanlık ? Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu.(Arkadaşlar ben buna yalnız 2 dedim. Doğru cevabı bilenler bilgi verirse sevinirim)

2-Hangisi dilekçenin reddi sebebidir?
-Bağlantı olmadığı halde tek dilekçe ile dava açılması.

3-Danıştay incelemesinden geçmeyen tüzükün hukuki niteliği?
- Yok hükmündedir.

4-Aylıktan kesme cezası alan memur hangi görevde bulunamaz?
- Daire başkanlığı.

5-Hangisinin tüzel kişiliği vardır?
- Danıştay ?Yüksek teknoloji Enstitüsü (Arkadaşlar ikilemde kaldığım sorulardan biri de buydu.Bunun dışında devlet denetleme kurulu milli güvelik kurulu gibi seçenekler de vardı.bir türlü karar veremedim.kesin bilgisi olan arkadaşlardan cevap bekliyorum)

6-Yap-İşlet sözleşmesiyle ilgili doğru olan hangisidir?
- Tesisin mülkiyeti idareye aittir.(Emin değilim ama diğer şıklar kesin yanlış gibiydi)

7-Hangi uyuşmazlıklar idari yargının görevine girer?
1-Memurla yapılan kamu hizmet sözleşmesi.
2-GSM Şirketinin Telekomünikasyon kurumu ile yaptığı kamu hizmet imtiyazı sözleşmesi.

8-Yetki devriyle ilgili hangisi doğru değildir?
- İşlem devredenin işlemi sayılır.

9- Ulaştırma bakanlığı ile aralarında farklı türde bağ olan kurum hangisidir?
- Sivil Havacılık genel Müdürlüğü (tüzel kişiliği var diye hatırlıyorum.diğerleri vesayet ilişkisiydi galiba emin olan arkadaşlardan bilgi istiyorum)

10-İYUKta hangileriyle ilgili özel yetki kuralı yok?
1-İdari sözleşmeler
2- Düzenleyici işlemler

11-Hangisi merkezi idare teşkilatı içinde yer almaz?
- ..il daimi encümenliği

12- Belediye bütçesini kaymakam yerine vali onaylarsa hangisi doğrudur?
- Kişi yönünden yetkisizlik

13-İdare mahkemesine davalı idare tarafından yapılan görev itirazını mahkeme reddediyor.Hangisi doğru?
- İdare dilekçesini görevsizlik kararı veren idare mahkemesine vererek olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılmasını isteyebilir.

14-Hangisi yargılamanın yenilenmesi sebebidir?
- Avrupa insan hakları mahkemesinin kesinleşmiş kararı (soruyu tam hatırlayamadım)

15-Yürütmenin durdurulması ile ilgili hangisi doğru değildir ?
- Danıştayın temyiz aşamasında verdiği yürütmenin durdurulması kararına itiraz edilmesi.

16- AYİM'de usul ve kanuna aykırı karar hakkında hangisi doğrudur?
- 15 gün içinde karar düzeltmeye gidilir. (temyiz olmayacaktı arkadaşlar)

17- Zilyetliğin idari yoldan korunmasında hangisi doğru değildir?
- İdari mercinin kararına karşı dava açılamaz.(tam hatırlayamıyorum ama bu tarzda bir seçenek olacaktı.)

18- Bakanlar Kurulu sigara içmeye karşı para cezasını öngören bir yönetmelik çıkarıyor.Vatandaş A'ya bu yönetmelik gereği ceza kesiliyor.Hangisi doğrudur?
- A para cezası ile birlikte düzenleyici işleme karşı da dava açabilir.

19-Jandarma görevini yaparken yanlışlıkla arkadaşını vurup öldürüyor.Ölenin babası dava açıyor. Mahkeme hangi kararı verir?
- Ön karar için dilekçenin görevli idareye gönderilmesine (idari merci tecavüzü)

20- Bir önceki olayda neye dayanılarak tazminat istenir?
- Hizmet kusuru (soru tam böyle değildi ama hatırladığım kadarıyla yazdım)

21-Hangi mahkemelerde savcılık teşkilatı vardır?
- Danıştay-AYİM

22- Belediyenin kendi elemanlarıyla hizmet görmesi hizmet görme usullerinden hangisidir?
- Emanet usulü.

23-Hangisi danıştayın idari işlerine bakmaz?
- Danıştay 2. dairesi.

24- Kurumlar arası kamulaştırma durumunda uyuşmazlığı kim çözer?
- Danıştay

25- Bağımsız nitelikte üst kurul olmayan hangisidir?
- (Cevabı hatırlayan olursa sevinirim)

26- İdarenin bir işlemi geri alması ile ilgili hangisi doğrudur?
- Mahkemenin iptali kararı ile aynı sonucu doğrurur.

27- Akaryakıta müdahale edebilen kurum ?
- EPDK ( kesin bilgisi olan arkadaşlardan cevap bekliyorum)

28-Hangisi içtihadı birleştime kararının özelligği değildir?
- Hakim cezalandırılır.

VERGİ- VERGİ USUL

1-Vergi ziyaı suçunda tekerrür süresi
- 5 yıl

2- Kira geliri beyan etmeyen?
- Vergi ziyaı (valla genel usulsüzlük olması gerekir ama şıklarda yoktu ben bunu dedim.emin değilim)

3-Vergi değeri 100000 ytl olan evin en az kira değeri?
- 1000 YTL ( kesin bilgisi olan arkadaşlardan yorum bekliyorum)

4- Kanunun yürürlüğe girmesini engelleyen ?
?Anayasa Mahkemesi

5-Objektif yönden dahil olmama?
- İstisna (çok tartışılmış ama bence de istisna olmalı.kitapta aynen yazıyor)

6-Zararlar kaç yılda düşülür?

7- AATUHK gereği düzenlenen ödeme emrinin iptali davasına kaç hakim bakar?
- 3 (arkadaşlar istisnaen tek hakimle bakılan dvalar kanunda sayılmıştır.kanımca soruda şaşırtma amaçlı AATUHKden bahsedilmiştir.zira AATUHKndan kaynaklanan ve değeri 1 milyarı ?şu an için 4 milyar 850 milyon ?geçmeyen uyuşmazlıklarda tek hakimle davaya bakılır.kriter uyuşmazlığın parasal değeridir.soruda uyuşmazlığa konu miktardan bahsedilmediğine göre genel kuraldan ayrılmayı gerektirecek bir durum söz konusu değildir.)

8-Devlet hangisinden iç borçlanma yapmaz?
- Bakanlıklar

9-Kanunun geçmişe yürümemesi?
- Hukuki güvenlik ilkesi

10- Hangisi ilke derece mahkemesi değil?
- Bölge idare mahkemesi

11-Hangisi yatırım indiriminden yararlanamaz?
- Ticari işletme hesabına göre defter tutan şirketler

12- Hangisi stopaja tabi değil ? sanayi ve ticaret bakanlığı (eimn değilim zira ben maalesef vakfa ait işletme dedim L)

13-6 ay oturan kimse?
- Tam mükellef

14-Hangisi zirai kazanç değil?
- Yaban ördeği avcılığı (arkadaşlar bazılarınız kendi ürettiği meyvaları dükkanda satan demiş ancak kanunda yalnız ürettiği malları satma amaçlı dükkan tutan kimsenin geliri dükkan sahibi olma sebebiyle ticari kazanca girmez diyordu.kesin bilgi verirseniz sevinirim)

15- Ticari kazançta olmayan?
- Götürü usul

16- Damga vergisinde olmayan yöntem?
- Pul yapıştırma (arkadaşlar kanun maalesef yeni değişti ve bu yöntem artık damga vergisinde kalktı.)

17-Serbest meslek kazancından indirilenler?
- Cevabı tam hatırlamıyorum ama ben hepsi demiştim bilgi verirseniz sevinirim

18- Hangi gider indirilemez?
- Ticari amaçlı uçak (arkadaşlar cevaptan emin değilim bu soruyu da açıklarsanız sevinirim)

19? Otomatik stabilizatör olmayan?
- Kurumlar Vergisi

20- Stopajda vergi mükelleften alınamazsa kimden alınır ?
- Vergi sorumlusu

21-Stopajda vergiyi ödemek yönünden idareye muhatap olan?
- Vergi sorumlusu

22-Resen vergi tarhı

23-mtv
- 6 ay

24- vergide yaptırım hangi vergi koluna girer?
- Vergi ceza hukuku

25- Suriye vatandaşı olduğu iddiasıyla taşınmaz edinemeyen kimse vergi mahkemesinde vatandaşlığın tespiti istemli dava açıyor.hangisi doğru?
- Vergi mahkemesinde tespit davası olmadığında davanın reddine karar verilir (soruyu bilen arkadaşlar katkıda bulunursa sevinirim)

27- İşyeri gelirleri nedeniyle vergi yükümlüsünün tabii olduğu vergi dairesi ?
- İkametgahının bulunduğu yer kesin bilgisi olan arkadaşlar paylaşırsanız sevinirim)

28- Geçmiş yıl zararlarından ne kadar sürelik olanları indirime tabi ?
- 5 yıl (üç yıl demiştim ama kanundan baktım.beş yıl olacak)

MALİYE

1-maliyenin sebebi-kaynak kıtlığı

2-bütçe nedir-yasa

3-maliyenin babası ? wagner (emin değilim)

4-yabancı para borcu_türk vergi hukukunda yabancı para ile borçlanılmaz

5-hangisi tahvil sahiplerinin sağladığı çıkar değil? Başa başın altında ihraç (emindeğilim)

6- bütçe TBMM GENEL KURULUNDA en çok ne kadar görüşülür? 20 gün (arkadaşlar seçkin soru kitabındaki 75 gün cevabı maalesef hatalıydı bu soru 2003 idari yargı sınavında soruldu cevap 20 gün olacak)

7-cari harcama olmayan? Etüt proje harcamaları

8- gerçek harcama

9-kamusal nitelikte olmayan hizmet? Eğitim hizmetleri

10- çifte vergiyi önleyen uluslar arası ant.da hangi işlemde yok?maliye bakanının onayı

11- totaliter müdahaleci sistem

12-hangisi parafiskal gelirdir ?-ssk pirimi

MEDENİ HUKUK

1- Sınırlı ehliyetsiz arkadaşı adına kefil oluyor-Her halde hükümsüz.

2- Sınırlı ehliyetsize satılan mal? Geçersizdir (arkadaşlar mülkiyetin kazanılamsı yolları falan vardı ama bana şaşırtmaca gibi geldizira öncelikle sözleşmenin geçerli olması gerekir.sınırlı ehliyetsizlerle yapılan sözleşmeler ise veli onayı ya da icazet olamadan geçersizdir.)

3- Ailenin malarına ilişkin temsil yetkisi ? Hakimlik kararıyla birisi üstlenebilir(soruyu tam hatırlayamıyorum.yardımcı olursanız sevinirim)

4- Hakimin takdir yetkisi ile ilgili hangisi doğru değil? Gizli boşluk

5- A sahte vek.ile kardeşinin taşınmazında ipotek kuruyor.hangisi doğru? İpotekli Alacak iyiniyetli 3. kişiye temlik edilirse 3.kişinin iyiniyeti korunur.(zira ipoteklerde sadece tapu siciline kayıt iyiniyeti korumaz diye biliyorum.siz de cevabınızı yazarsanız sevinirim)

6- Ölüm karinesi? Mahkeme kararı olmadan memba onayıyla sicile işlenir

7- Hakkın kötüye kullanımı?(cevabı hatırlayan arkadaşlardan yardım bekliyorum)

8- Tapu sicilinin yanlış tutulması?memur k.suzsa idare sorumlu olmaz.

9- Kişilik hakkına tecavüzde açılacak dava?

10- Tenkiste ıskatla ilgili hangisi doğru?ıskat edilen miras bırakandan önce ölmüş gibi kabul edilir.

11- Vasiyet alacaklısı? Cevabı hatırlayamadım arkadaşlar yardım ederseniz sevinirim.

12- Yolsuz tapu sicili?açıklanmamış aykırılıkta memur resen düzeltir açıklandıysa mhk.kararı gerekir.bu soruya ne dediniz arkadaşlar?

13- İpotek ettiği taşınmaz için borcu ödeyen taşınmaz maliki ile ilgili olarak hangisi doğru değildir? İpotek için boş derece oluşur

BORÇLAR

1- a b yi 98de bıçaklıyor ve yurt dışına gidiyor.b bıçaklayanın a olduğunu biliyor.a başka bir suçtan yakalanıp 2003 te tcye geliyor.b de geldiğini öğrenince tazminat davası açıyor.hangisi doğru?
- Yurtdışında durma zamanaşımını durduracağından geldikten sonra dava açabilir(arkadaşlar burada çeldirici olan bir şıkta ceza zamanaşımı nedeniyle süre uzar şıkkıydı.aslında ikisi de doğruydu ama soruda yurtdışı bilgisi de verildiğinden ben bu şıkkı işaretledim.yurt dışına çıkma zamanaşımını durdurur.cevaplarınızı bekliyorum)

2-a bnin borcunu c ye ödeyeceğine dair c ile sözleşme yapıyor?
- (arkadaşlar burada 3.kişi yararına sözleşme vardı cevapları hatırlatırsanız sevinirim)

3-müteahhit a işsahibi bnin arsasına inşaatı üstleniyor ama sonra rahatsızlandığı için işi c ye devrediyor.hangisi doğru?
- Arkdaşlar bu soru borcun nakli sorusuydu. B izin vermeden sözleşe geçerli olmaz şeklinde bir şık vardı sanırım.yardım lütfen)

4-kiracı k evde elektrik kaçağı olmasına rağmen malik a ya bildirmiyor.ev yanıyor.komşu d dava açıyor.hangisi doğru?
- Malikin sorumluluğu tehlike esasına dayanır (arkadaşlar burada bina malikinin sorumluluğu söz konusu ve malikin kurtuluş kanıtı getirme imkanı yok siz de cevaplarınızı belirtirseniz sevinirim)

5-ahlaka aykırılık? ile ilgili hüküm?
- Haksız fiilin net olarak belirlenmesi için konulmuştur.

6-2 katlı imar için rüşvet veren müteahhitle ilgili hangisi doğru?
- Ahlaka aykırı edim olduğu için geri isteyemez.

7-a ile b arsa karşılığı kat yapım sözleşmesini yazılı olarak yapıyorlarve iş sahibi b nin her gün için 1 milyar alacağını da ayrıca sözleşme ile kararlaştırıyorlar hangisi doğru?
- Sözleşme ve cezai şart şekle aykırı olduğundan geçersiz (Arkadaşlar burada ifaysa eklenen cezai şart vardı ama resmi yazılı şekle uyulmadığı için o belirleyici olur diye düşündüm ama bir pratik kitabında da şekle aykırılık iddiasının bu gibi durumlarda hakkın köt. kul. sayılacağını okumuştum.çok kararsız kaldım.cevaplarınızı bekliyorum)

8-hangisi yenilik doğurucu hak değil?
- İcap (ya arkadaşlar bu cevap yanlış olabilir şıklarda gabin de varmış.cevaplarınızı bekliyorum)

9- yardımcı şahsın fiilinden sorumluluk?
- Kurtuluş kanıtı getiremez (cevaplarınızı bekliyorum)

10-miktarda hata sorusu (1630 yerine 163 yazılmış) arkadaşlar cevapları hatırlayamıyorum ama sanırım tazminle ilgili bir şık vardı.yardım bekliyorum.

11-Kalamışta yaz adlı tablosunu ressam a b ye satıp parasını alıyor ama tablo yanıyor ( sonraki kusurlu sorumluluk)?
- Müspet zarar dedim emin değilim.

12- Portakalların tesliminde hangisi yanlış?
- Alacaklının ifa yerinde teslim edilir.(arkadaşlar portakallar cins borcu olduğu için teslim yeri borçlunun ikametgahı olmalı şıktaki ifa yeri götürülecek borçlarda-para alacaklarında-söz konusu)

13-Zamanaşımı ile ilgili hangisi doğrudur?
- Zamanşımına uğramış bir borcun ödenmemesi temerrüde yol açmaz.

İKTİSAT

1-Yüksek enflasyon-yüksek işsizlik?
-Depresyon (arkadaşlar ben durgunluk ve yüksek enflasyonun stagflasyona neden olduğunu biliyorum.o nedenle resesyonla depresyon arasında kaldım.bilginize ihtiyacım var)

2-gsmhnin tanımı?

3-üretici artığı?cevabı yazar mısınız?

4-azalan verimler yasası nedeniyle diye başlayan bir seçeneği işaretledim soruyu hatırlayamıyorum.

5-ithalatın ihracattan fazla olmasının nedeni? Talepteki artış

6-keynes deflasyonist açıkta ne yapılır? Hükümet harcamaları arttırır.

7- üretim olanaklarının altında? - etkin olmayan ..

8-milli gelir hesabı -1000 (cevap 1000 mi 900 mü arkadaşlar kesin bilen var mı?)

arkadaşlar genel kültürden özellikle anayasa ve inkilap tarihinden hatırladığınız soruları yazarsanız çok sevinirim tekrar hepimize geçmiş olsun.

Bu Habere Tepkiniz