Eğitim kurumları müdür yardımcılığı sınav soru ve cevapları

Haber Giriş : 28 Mart 2005 13:09, Son Güncelleme : 16 Eylül 2020 02:29

Aşağıdaki sorular sitemiz ziyaretçisi "ali" kullanıcı adlı arkadaşımız tarafından düzenlenmiştir. Bazı sorulardaki kaynak gösterimleri sitemiz tarafından yapılmıştır. Sorulara ilişkin tartışmalar için Forum bölümü Eğitim Öğretim hizmetleri ana kategorisini kullanabilirsiniz. ayrıca tartışmalar için buraya, tüm soru ve cevaplar için buraya, sınav sonrası yorumlar için buraya tıklayarak daha detaylı bilgi alış verişinde bulunabilirsiniz.

Soru ve cevaplara katkıda bulunan tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz.


MÜDÜR YARDIMCILIĞI CEVAP ANAHTARI

Sınav tarihi: 26/03/2005

TÜRKÇE

1-Öznenin yaptığı işten etkilenen öğe

Ahmet Araba yıkadı.

2-Hangisinde virgül yanlış kullanılmış.

Ballandıra , ballandıra

3.Döndü kelimesinde hangisinde farklı kullanılmıştır?

Yağmur yağarken kara döndü.

4.Takvim hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

Çalışma takvimi.

5.Yapısına göre sıralı cümle...

Kimler bu evde yaşadı,sevindi,ağladı.

6.Çok olun çocuklar çok olun... şiirinden çıkarılamayan......

Doğanın korunması.

7.Hangi cümlede sadece özne yüklem vardır?

Karşı dağdan yuvarlanan kaya yuvarlandı.

8. İçin hangisinde uğruna anlamında kullanılmıştır?

Çocukları uğruna her şeye katlanırdı.

9. Mehmet Akif in parçasından çıkarılamayacak olan....

İnsan başaramayacağı bir işe girişmemeli.

10.Dergi gazete, heykel, tiyatro, sanat eserleri büyük harfle yazılır.

Yazarın halı dokuyan kızlar eseri küçük harfle yazılmıştır.

11.Kanunda nasıl yazıldıysa uygulamada da öyle yazılır.Buna uymayan....

Genel Kurmay

12.Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirinin teması

Korku ve ümitsizlik

13. "-mi" hangisinde soru eki görevindedir yapmıştır.

Sınava hazırlandın mı

14.Öğretmenin öğrencisi ile konuşması.....

Tartışma.

15.Anlatım bozukluğu sorusu...

Mükemmel ve kusursuz.

16.Parağraf sıralaması.

3-2-4-1-5

17.Sert sessizlerin yumuşaması....

Feryad

18.Hangisinde kesinlik ifadesi vardır?

Gereğinden fazla ilgi gösterdi.

19.Parağraf sorusu.(Okuma insana ne kazandırır ???.boşluğuna ne gelir?

Bilg,-kişilik

20.Özdeyişlerden hangileri birbirine yakın anlamlıdır.

Geçmişe bakarak geleceği görür

Geleceğin en iyi habercisi geçmiştir


İnkılap Tarihi

21.Montros Ateşkes Antlaşmasındaki milli ruh.

Kuva-i milliye ruhu

22.Kurtuluş savaşında silahlı mücadele bitişi.

Mudanya

23.Temsil heyetinin İstanbul Hükümeti tarafından tanınması.

Amasya görüşmesi.

24.Milli devletden ilk defa bahsedilmesi.

Erzurum kongresi

25.Meclisin açılmasını hangisi etkilemedi.

Anadolu'daki ayaklanmalar.

26.Sivas Kongresinde tartışılan.

Manda ve himaye

27.Ulusal egemenliği bütünleyen ilkeler.

Cumhuriyetçilik-Halkçılık

28.Atatürk'ün Cumhuriyet'inde sınıf, ırk, din, ayrımını reddeden ilke ..............

Halkçılık

29. Ülkenin topyekün elinde bulundurduğu maddi ve manevi değerleri faaliyete geçirmesi...

Milli güç

30.Bir ülkenin ve ittifakın birlik beraberliğini bozan ani ve bilinmedik hareket......

Dış tehdit...... Tabi afet... seferberlik....... kıriz yönetimi

31.Medeni kanunda kadınlara verilmeyen....

Seçme ve seçilme hakkı....

32.Aşar vergisi.......

Tarım

33.İzmir İktisat Kongresinde ki amaç...

Ekonomiyi güçlendirme..

34.Atatürk'e muhalefet olarak kurulan

Terakki Perver Fırkası

35.Atatürk'ün ilkeleri ile bağdaşmayan

Sınıf üstünlüğü

36.Noterdamın Kamburu, Daksanüç harbi yazarı

Viktor Hügo

37.1945 yılında kurulan finans kurumu devletlerin kalkınması...........

IMF...........UNSF..............UNCDF..........OECD.......

38.Kardeniz işbirliğini kim kurmuştur?

Türkiye

39.Mantığı bilim haline getiren

Aristotales

40.Turizmin sosyal etkinliği.....

Fikir kültürel........

41.İlk psikolojik roman....

Eylül

42.Kanunların ruhu adlı eser....

Charles De Montesguieu

43.Matematik......

17

44.Şekillerin yerleştirilmesi.

45.Büyük Menderesin alüvyonları ile oluşan göl....

Çamiçi(Bafa)

46.Parfüm yapılan ağaç......

Sığla

47.Gürbulak sınır kapısı

İran

48.Türklerin önemli musiki aleti

Kopuz

49.Tasavvuf Edebiyatının ilk kurucusu.

Ahmet Yesevi

50.Padişah adına ferman,beraat belgelere tuğra çeken

nişancı

51. I-Kaynakları örgütsel amaca yöneltme
II.Okulun sorunlarını tanımak
III.Denetimi kolaylaştırmak
IV.Savurganlığı önlemek

Yukarıdakilerden hangileri bütçenin işlevlerindendir?

A.I-IV
B.I-III-IV
C.II-III-IV
D.I-II-III-IV

52.................., rasyonel ve düzenli çözümleme tekniğini eğitim sürecine ,eğitimi öğrencilerin ve toplumun gereksinimlerini karşılamada ve amaçlarını gerçekleştirmede daha etkili ve verimli kılmak amacıyla uygulanmasıdır.

Yukarıdaki boş yere

A.Eğitim yönetimi
B.Eğitim Planlaması (Doğru cevap)
C.Eğitim ekonomisi
D.Eğitim teftişi

53 I- Amaç birliği
II-Yeterlilik
III.İş bölümü ve uzmanlaşma
IV.Birimleşme
Yönetim sürecinde sağlıklı bir örğüt yapısının kurula bilmesi için yukarıdakilerin hangileri dikkate alınır?

A.I ?II
B.I-II-III
C.II-III-IV
D.I-II-III-IV(Doğru cevap)

54 I-Değerlendirme
II.Karşılaştırma
III.Ölçme
IV.Ölçümleme
Yukarıdakilerden hangileri denetleme sürecini oluşturan aşamalardandır?

A.I-II
B.I-III (Doğru cevap)
C.II-IV
D.I-II-III-IV

55.Arşiv Hizmetleri Yönergesini yürüten birim..

İdari ve Mali İşle Başkanlığı

56.Merkez öğrenci disiplin kurumunun toplanma şekline yanlış olan....

Gizli oylama şeklinde yapılır.

57.İzin yönergesine göre hangisi izin süresinde sayılmaz.

Özel bir işte sigortalı olarak çalışılan süreler.

58.B Tipi okulun puanı

25-39

59.Milli Eğitim Bakanlığı yönetimi atama ve görevde yükselme yönetmeliğine göre hangisi III. Kademe yöneticisidir?

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı (İlgili yönetmelik madde 6)

60.Başmüfettişin ikinci sicil amiri

Bakan

61.İlköğretim müfettişleri başkanının disiplin amirleri

İl Milli EĞİTİM Müdürü-Vali

62.Sicil yönetmeliğine göre sicil raporu düzenleme süresi...

6 ay

63.Bilgi edinme kanununa göre cevap süresi

15 iş günü (Memurlar.net'in notu: Bu soruda hem 15 gün hem de 15 işgünü var idiyse, doğru cevap 15 işgünü olacaktır)

64.1702 kanununa göre meslekte kıdem hangi tarihten itibaren hesaplanır?

Muallim ünvanı alınması ile

65.İhtiyaç duyulan bina araziyi kiralamak satın alma işini yapan birim

Yatırımlar ve Tesisiler Dairesi

66.MEB'in her türlü protokol hizmetletini Özel Kalem Müdürü ile birlikte yapan birim.

Öğretmene Hizmet Ve Sosyal İşler Dairesi

67.Askeri maksatlarla açılan okullar hariç bu kanun hükümlerine aykırı hiçbir eğitim faaliyetinde bulunamaz.

Bakanlığın hangi görev ve sorumluluğundadır?

Gözetim ve denetim

68.Fertlerin hayat boyu eğitim

Süreklilik.

69.657 ye göre ticaret yapan memura hangi ceza verilir?

Kademe ilerlemesinin durdurulması.

70.İş okullarında esas olan öğretmenlik

Sınıf öğretmenliği

71.Sınırlı seviyede destek eğitim hizmetleri ve özel düzenleme ihtiyacı olması...

Hafif düzeyde zihinsel öğrenme...

72.Günlük ders planında göz önünde bulundurulamayacak esas

Planın belli formlara göre hazırlanması zorunludur.(zorunlu değil)

73.Teknik eğitime denk yaygın mesleki eğitimin tüm modüllerini bitirenlere verilen belge..

A-Ustalık belgesi.
B- Sertifika.
C- Tamamlama belgesi (Doğru cevap)
D- Bitirme

74.Teknik eğitim programlarına alınacak öğrencilerin Türk Dili Edebiyatı, Matemetik, Fizik......

2,20 2,50 3,00 3,50 Cevap 3 teknik liseye geçiş

75.Aday çıraklara kaç ay pratik yaptırılır?

11 9 7 6

76.Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğine göre hazırlık sınıfına alınacak öğrenci sayısını belirlemede olmayan

İl, ilçe milli eğitim müdürlerinden bir şube müdürü

77. Hazırlık sınıfındaki yabancı dil dersi ?dinleme,anlama.....? her birinin haftada l,kaçar saat olacağına karar veriri

Zümre Öğretmenler

78.Yazılı sınavda uyulacak essaslardan yanlış olan

Yazılının en az üç gün önceden duyrulması.

79.Alan değiştirme zamanı...

1 ay

80.439 sayılı kanuna göre girebileceği ders sayısı

12 saat kesin cevap

81.Özel kanun ve statü ile kurulan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müessese ortaklık ve iştirakleri veya özel hukuki ve mali ve idari statüye tabi hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları şeklinde düzenlenen kuruluş hangisidir?

a)Bağlı kuruluş
b)İlgili kuruluş (Doğru cevap... 3046 sayılı Kanun Madde 11)
c)Hizmetsel kuruluş
d)Mesleki kuruluş

82.Aşağıdakilerden hangisi iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarının ortak adı.

KİT (233 sayılı KHK madde2)

83.İlköğretimde veli isteğiyle okula devam süresi

4 öğretim yılı

84. I. Belediye encümeni
II-Belediye Meclisi
III-Belediye Başkanı
Yerel yönetimlerde belediye kamu tüzel kişiliği hangileri temsil eder?

Belediye Başkanı temsil eder. (5272 sayılı Belediye Kanunu madde 37)

85.-Yasalarda yasak sayılan koşullardan biri gerçekleşmesi halinde belediye organlarını görevden uzaklaştırılacak ilgili kurum hangisidir?

İçişleri Bakanlığının başvurusu üzerine Danıştay (5272 sayılı Belediye Kanunu madde 44)

86.Cumhurbaşkanlığına bağlı denetleme kuruluşu

Devlet Denetleme Kuruluşu

87. Köy yönetimin de seçmenlerin bulunduğu birim

Köy Derneği ((442 sayılı Kanun madde 20)

88.Anaokulunda temizlik ve yemekhane düzenlemesinden sorumlu...

Müdür yardımcısı

89.Öğretmenler kurulu toplantısı yapılmasında yanlış olan

Sadece okul idaresi isteyince

90.Onur belgesi verilirken dikkat edilmeyen durum

Üç yıl üst üste taktir alan

91.Sayıştay ve Danıştay arasındaki uyuşmazlık hangisinde çözümlenir?

Danıştay (Doğru cevap Anayasa madde 160)

92.Hangisinde il yönetim birimi değildir

İl Özel İdaresi

93.Kanun hükmünde kararname ile hangi alanda düzenleme yapılabilir?

Sosyal düzenlemeler yapılır. (Anayasa madde 91: Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.)

94.Anayasada bulunmayan hak......

Mülkiyet hakkı..ispat hakkı........özel hayatın gizliliği............dilekçe hakkı

95.Kanunu açıklayan............

Tüzük (Memurlar.net'in notu: Soru metni farklı ise cevapda değişecektir. Zira, Tüzük'ün tanımı da Anayasa'nın 115. maddesinde, "Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir." şeklinde, yönetmeliğin tanımı ise Anayasa'nın 24'üncü maddesinde "Yönetmeliğin tanımı: Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler." şkewlinde yapılmıştır)

96.I) Yargı organları
II)İdari organlar
III) Diğer kuruluş ve kişiler
T.C. Anayasası hükümleri hangilerini bağlar?

Hepsini

97.İlköğretim yönetmeliğine göre kopya çeken..........

uyarma..............kınama.............okul değiştirme..............okuldan uzaklaştırma

98.Bakan ve bakanlıklar için meclisin onda biri ile ne olur?

a)Meclis araştırması
b)Meclis soruşturması (Doğru cevap: Anayasa madde 100)
c)Gensoru
d) Genel görüşme

99.Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık denetleme ve danışma birimlerinden değildir?

İdari ve mali işler (3046 sayılı Kanun madde 12)

100.Merkez yönetimin taşra teşkilatında hiyararşik sıralamasında hangi unvan bulunmaz?

Başmühendis Baş mühendisin olduğu hiyearşi (Bölge müdürü, Başmühendis, Şef)
Diğer hiyerşi(vali, il müdürü, şube müdürü)

(Not: Bu soru ve şıklar sitemize net olarak ulaşmış değildir. Ancak bu sorunun cevabı 3046 sayılı Kanunun 15. maddesinde yer almaktadır.
Buna göre taşra teşkilatı aşağıdaki hiyerarşik sıradan oluşur.
1. Bölge Müdürlüğü,
2. Şube Müdürlüğü veya Başmühendislik,
3. Şeflik veya Mühendislik)

Bu Habere Tepkiniz