1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gümrük müsteşarlığı teftiş kurulu yönetmeliği

29 Ocak 2011 12:12
+Aa- Yazdır

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı'ndan

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmelik; Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulunun kuruluş ve görevleri ile Kurul Başkanı, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanma koşullarını, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esasları ile Kurul Şube Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları ile denetime tabi olanların yükümlülük ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 17/7/2006 tarihli ve 2006/10757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,

b) Bakanlık: Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığı,

c) Başkanlık: Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını,

ç) Kurul: Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulunu,

d) Kurul Başkanı: Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanını,

e) Kurul Şube Müdürlüğü: Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünü,

f) Müfettiş: Gümrük başmüfettiş ve gümrük müfettişlerini,

g) Müfettiş Yardımcısı: Resen teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili ya da yetkisiz gümrük müfettiş yardımcılarını,

ğ) Müsteşar: Gümrük Müsteşarını,

h) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığını,

ı) Şube Müdürlüğü Personeli: Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünde görevli şube müdürü ve diğer görevlileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kuruluş ve bağlılık

MADDE 4 ? (1) Kurul, müfettiş nitelik ve yetkisine sahip bir Başkan ile başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur.

(2) Kurul, doğrudan Müsteşara bağlı olup Müsteşar adına görev yapar.

(3) Kurulda ve şubede görevli olanların özlük işleri, yazı, kayıt, dosya, hesap, arşiv, demirbaş ve diğer büro işleri Başkanlığa bağlı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Kurulun merkezi ve çalışma merkezleri

MADDE 5 ? (1) Kurulun merkezi Ankara'dadır. Gerektiğinde Kurul Başkanının teklifi ve Müsteşarın onayı ile Ankara dışında da çalışma merkezleri ile bunlara bağlı bürolar kurulabilir ve aynı yolla kaldırılabilir.

(2) Müfettişlerin çalışma merkezleri Kurul Başkanı'nın teklifi ve Müsteşarın onayıyla belirlenir.

(3) Başkanlıktan gönderilen genel nitelikteki yönergelerin müfettişlere iletilmesini, bazı konularda müfettişlerin görüş ve önerilerinin alınmasını, müfettişlerin temsili ve büro hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak için çalışma merkezlerinde Başkanlıkça müfettişlerden biri görevlendirilebilir.

Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 6 ? (1) Kurul, Müsteşarın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar. İlgili kanunların Bakana yetki verdiği hususlar saklıdır.

a) Müsteşarlık teşkilatının ve Müsteşarlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

b) Müsteşarlık teşkilatı ile Müsteşarlığın bağlı kuruluşlarının denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Müsteşarlığın görev ve yetkileri çerçevesinde teftiş, inceleme, sonradan kontrol ve soruşturma yapmak,

c) Müsteşarlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak üzere gerekli önerileri hazırlamak ve Müsteşara sunmak,

ç) Mevzuatın Müsteşar veya müfettişlere tanıdığı teftiş, inceleme ve soruşturma yetkilerini kullanmak,

d) Türkiye Gümrük Bölgesine giren ve çıkan taşıtları, bunların yük ve eşyasını, personel ve yolcularını; posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen, Türkiye Gümrük Bölgesinden gönderilen, yurt dışına yollanıp da herhangi bir nedenle geri gelen ya da yabancı bir ülkeden gelip de herhangi bir nedenle çıkış yerine geri gönderilen eşya, posta çantaları ve kolilerini muayene etmek; Müsteşarlığın denetimine tabi geçici depolama yerleri, gümrük antrepoları, serbest bölge ve yerlerde mevcut mallar ile bunların kayıtlarını incelemek, teftiş etmek ve gerektiğinde idarenin haklarını koruyacak önlemlerin alınmasını sağlayıcı önerilerde bulunmak, acil ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde idare ve Hazinenin haklarını koruyucu önlemler almak,

e) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında, eşyanın ilgilisine tesliminden sonra beyannamedeki bilgilerin doğruluğunu saptamak amacıyla, eşyanın ithal veya ihraç işlemlerini veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge, bilgi ve verileri kontrol etmek, bu kontrolü beyan sahibine, söz konusu işlemler ile doğrudan ya da dolaylı olarak ticari yönden ilgili diğer kişilere veya belge, bilgi ve verileri ticari amaçla elinde bulunduran diğer kişilere ait yerlerde yapmak,

f) Kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve soruşturulması görevlerini yerine getirmek amacıyla, gümrük kapı ve bölgelerinde, serbest bölge ve yerler ile antrepolarda ve iç gümrük sahalarında doğrudan, diğer yer ve sahalarda gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak, kaçakçılar hakkında soruşturma yapmak, usulüne uygun olarak yetkili birimlerle birlikte arama yapılmasını ve kaçak eşyaya el konulmasını sağlamak, Hazine haklarını koruyucu önlemler almak,

g) 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunla verilen görevleri yapmak,

ğ) Müsteşar tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Kurul başkanının görev ve yetkileri

MADDE 7 ? (1) Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) 6 ncı maddede belirtilen görevlerin yürütülmesini sağlamak,

b) Kurulu yönetmek, Kurulun çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

c) Müsteşardan alınan teftiş, inceleme, soruşturma ve sonradan kontrol emirleri üzerine müfettişleri görevlendirmek ve bu emirlerin uygulanmasını izlemek,

ç) Gerektiğinde müfettiş sıfatıyla teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

d) Yıllık teftiş ve çalışma programları hazırlamak, Müsteşardan alınan onay üzerine uygulanmasını sağlamak,

e) Müfettişlerden gelen cevaplı rapor, genel durum raporu ve basit raporlar ile idari karar ya da disiplin yaptırımlarına ilişkin soruşturma raporlarını usul ve esas yönünden inceleyerek, göreceği eksiklikleri tamamlattırdıktan sonra ilgili mercilere verilmesini ve bu raporlar üzerine idarece alınacak karar ve yapılacak işlemlerin yerine getirilmesini takip etmek,

f) Müfettişlerce düzenlenen ve doğrudan yetkili mercilere verilen soruşturma raporlarının Müsteşarlığa sunulan örneğini incelemek, usul ve esas yönünden göreceği eksiklikleri tamamlattırmak ve mercilerine ek soruşturma raporu gönderilmesi için müfettişlere yazılı emir vermek,

g) Müfettişlerce düzenlenen ön inceleme raporlarının asıllarını incelemek, usul ve esas yönünden göreceği eksiklikleri müfettişlere yazılı talimat vererek tamamlattırmak ve bunların yetkili merciine iletilmesini sağlamak,

ğ) Müfettişler ya da müfettişlerle idare arasında mevzuatın değişik yorumlandığı durumlarda, görüş ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak,

h) Teftiş, inceleme ve soruşturma sonuçlarına göre gerekli işlem ve önlemler için Müsteşarlığa öneride bulunmak,

ı) Müfettiş yardımcılığı giriş ve yeterlik sınavlarının yapılmasını sağlamak, müfettiş yardımcılarının yetiştirilmelerine ilişkin programlar düzenlemek ve uygulanmasını denetlemek,

i) Kurulun çalışması, Müsteşarlığın genel durumu, mevzuatın uygulanması konusunda, gerektiğinde öneriler de içeren yıllık raporlar düzenlemek ve Müsteşara sunmak,

j) Mevzuat uyarınca, Kurulun özlük işleri ile ilgili işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve gerektiğinde Müsteşarlığa öneride bulunmak,

k) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunla verilen görevleri yapmak,

l) Müsteşar tarafından veya mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Başkana yardım

MADDE 8 ? (1) Kurul Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi Müsteşar onayı ile görevlendirebilir.

Kurul şube müdürlüğü

MADDE 9 ? (1) Şube Müdürlüğü, bir şube müdürü ile yeter sayıda personelden oluşur. Bunlar, işlerini gereği gibi yürütmekten Kurul Başkanına karşı sorumlu olup, Şube Müdürü Kurul Başkanının emirleri doğrultusunda şubeyi yönetmekle görevli ve yetkilidir.

(2) Kurul Şube Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır:

a) Kurul Başkanlığına gelen her türlü evrakın kaydını tutmak, havalesi uyarınca izlemek cevaplarını hazırlamak ve göndermek,

b) Müfettişlerden gelen rapor ve soruşturma evrakını kayıt etmek ve havalesi uyarınca ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,

c) İşleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

ç) Müfettişlerin hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemi hazırlamak,

d) Kurulda ve şubede görevli olanların özlük işlerini yürütmek,

e) Teftiş Kurulunun çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

f) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(3) Şubede çalışanlar, görevleri dolayısıyla öğrendikleri bilgileri açıklayamazlar. Her çeşit evrak, defter ve raporu Başkanın izni olmaksızın hiç kimseye gösteremez ve veremezler.

Müfettişlerin görev ve yetkileri

MADDE 10 ? (1) Müfettişler, Müsteşarın emri veya onayı üzerine Kurul Başkanından aldıkları emir ve talimatla aşağıdaki görevleri yapar:

a) Müsteşarlık teşkilatı ile Müsteşarlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek,

b) Müsteşarlık teşkilatının ve Müsteşarlığın bağlı kuruluşlarının denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak, Müsteşarlığın görev ve yetkileri çerçevesinde teftiş, inceleme, sonradan kontrol ve soruşturma yapmak,

c) Türkiye Gümrük Bölgesine giren ve çıkan taşıtlar ile bunların yük ve eşyasını, personel ve yolcularını; posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen, Türkiye Gümrük Bölgesinden gönderilen, yurt dışına yollanıp da herhangi bir nedenle geri gelen ya da yabancı bir ülkeden gelip de herhangi bir nedenle çıkış yerine geri gönderilen eşya, posta çantaları ve kolilerini muayene etmek; Müsteşarlığın denetimine tabi geçici depolama yerleri, gümrük antrepoları, serbest bölge ve yerlerde mevcut mallar ile bunların kayıtlarını incelemek, teftiş etmek ve gerektiğinde idarenin haklarını koruyacak önlemlerin alınmasını sağlayıcı önerilerde bulunmak, acil ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde idare ve Hazinenin haklarını koruyucu önlemler almak, muayenesi yapılmış ve işlemleri tamamlanmış eşyanın ikinci muayenesini yapmak, gümrük işlemlerini her aşamada denetlemek,

ç) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında, eşyanın ilgilisine tesliminden sonra beyannamedeki bilgilerin doğruluğunu saptamak amacıyla, eşyanın ithal veya ihraç işlemlerini veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge, bilgi ve verileri kontrol etmek, bu kontrolü beyan sahibine, söz konusu işlemler ile doğrudan ya da dolaylı olarak ticari yönden ilgili diğer kişilere veya belge, bilgi ve verileri ticari amaçla elinde bulunduran diğer kişilere ait yerlerde yapmak,

d) Kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve soruşturulması görevlerini yerine getirmek amacıyla, gümrük kapı ve bölgelerinde, serbest bölge ve yerler ile antrepolarda ve iç gümrük sahalarında doğrudan, diğer yer ve sahalarda gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak, kaçakçılar hakkında soruşturma yapmak, usulüne uygun olarak yetkili birimlerle birlikte arama yapılmasını ve kaçak eşyaya el konulmasını sağlamak, Hazine haklarını koruyucu önlemler almak,

e) Gümrük hizmet ve işlemlerine ilişkin her türlü bilgi, veri ve kayıtların tutulduğu elektronik program ve sistemlere erişim sağlamak, gerektiğinde kendisine tahsis edilen şifre vasıtasıyla bunların dökümlerini almak,

f) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında öğrenmiş oldukları yolsuzluklar hakkında soruşturma izni istemek, gecikmesinde sakınca görülen durumlarda derhal soruşturmaya başlamak ve durumu süratle Başkanlığa bildirmek,

g) Mevzuatın Müsteşar veya müfettişlere tanıdığı teftiş, inceleme ve soruşturma yetkilerini kullanmak,

ğ) Mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi ve işlemlerin istenen düzeyde yürütülmesiyle ilgili önlem ve önerilerini raporla Başkanlığa bildirmek,

h) Müsteşarlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak ve Başkanlığa sunmak,

ı) Görevlendirileceği konularla ilgili olarak gerektiğinde yurt dışında da inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak ya da benzeri çalışmalara katılmak,

i) Müsteşarlığın yönetimi ve denetimi altında bulunan kuruluş ve dairelerin her türlü para, mal ve emlakının durumuyla, koruma ve yönetim biçimini ve tüm ödemelerin mevzuat çerçevesinde yapılıp yapılmadığını denetlemek,

j) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunla verilen inceleme ve araştırma görevlerini yapmak,

k) Kurul Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

revden uzaklaştırma

MADDE 11 ? (1) Görevden uzaklaştırmada aşağıdaki usuller uygulanır:

a) Müfettişler; teftiş, inceleme ve soruşturmanın her aşamasında; kaçakçılık, rüşvet, irtikâp, zimmet eylemleri ya da işlemlerinde yolsuzluğu görülen ya da istenilen belgeleri vermeyen memurları, Müsteşarlık teşkilatı veya bağlı ya da Müsteşarlıkla ilgili kuruluşlardan iseler, görevden uzaklaştırmaya doğrudan yetkilidirler. Bu memurlar diğer kuruluşlardan iseler, müfettişin önerisi üzerine kurumlarınca görevlerinden uzaklaştırılabilirler.

b) Görevleri başında kalmaları teftiş, inceleme ya da soruşturmayı güçleştireceği kanısına varılan Müsteşarlık teşkilatı ve bağlı kuruluşlarının memurları, müfettişin önerisi üzerine Müsteşar tarafından; haklarında aynı kanıya varılan diğer kuruluşların görevlileri ise müfettişin önerisi üzerine yetkililerince görevlerinden uzaklaştırılabilirler.

(2) Görevden uzaklaştırma işlemi, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılan kişiye, birinci derecedeki amiri ile atamaya yetkili amirine, Müsteşarlığa ve diğer ilgililere yazıyla derhal bildirilir.

(3) Teftiş ya da soruşturma sonucunda, suçun işlendiğinin kanıtlanamadığı, yeterli kanıt bulunamadığı, disiplin nedeniyle memurluktan ya da meslekten çıkarılmasına veya cezai işlem uygulanmasına gerek kalmadığı anlaşılanlar için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, atamaya yetkili amirler tarafından kaldırılarak görevine başlatılır.

Müfettişlerin sorumlulukları

MADDE 12 ? (1) Müfettişler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü ile diğer mevzuat ve bu Yönetmelikte öngörülen yetkilerini kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

Müfettişlerin bilgi, veri ve belge isteme ile erişim yetkisi

MADDE 13 ? (1) Müfettişler; yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgi ve verileri, defter, evrak ve belgeleri, denetleme, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların ise asıllarını almak, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi, belge ve veri istemek yetkisine sahiptirler. Yasal engel olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesi zorunludur.

(2) Asılları alınan belgelerin müfettişlerin mühür ve imzası ile onaylanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atanma, Yetiştirilme ve Yükselme

Başkanlığa atanma

MADDE 14 ? (1) Kurul Başkanlığına; Kurulda görevli başmüfettişler arasından müşterek kararla atama yapılır. Kurulda başmüfettiş unvanı aldıktan sonra Müsteşarlık merkez teşkilatında görev yapmakta olanlar arasından da Kurul Başkanlığına atama yapılabilir.

(2) Kurul Başkanının herhangi bir nedenle geçici olarak görevden ayrılması ya da Başkanlık kadrosunun boşalması durumunda, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyanlardan biri Bakan tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.

Müfettiş yardımcılığına giriş sınavı ve atanma

MADDE 15 ? (1) Kurula müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır.

(2) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

(3) Sınava katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel koşulları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereğince yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nda Başkanlıkça tespit ve ilan edilecek yeterli puanı almış olmak, sıralamada sınava girmesi öngörülen aday sayısı içinde yer almak,

ç) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak,

d) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında otuz yaşını doldurmamış olmak,

e) Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,

f) Başkanlıkça yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda, müfettişlik özyapı ve niteliklerini taşıdığı anlaşılmış olmak,

gerekir.

(4) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak giriş sınavını kazananlar başarı sırasına göre müfettiş yardımcısı olarak atanırlar.

Müfettiş yardımcılığına giriş sınavı işlemleri

MADDE 16 ? (1) Giriş sınavlarının yapılış tarihleri, yapılacağı yerler ve giriş şartları, kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri ile genel ve kendi mevzuatındaki koşulları ve belirlenen KPSS taban puanını, Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurulur.

(2) Sınav ilk duyurusu sınav tarihinden en az otuz gün önce yapılır.

(3) Yazılı ve sözlü sınav Ankara'da yapılır.

(4) Sınava girmek isteyenler Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı ya da kurumca onaylı sureti ile Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi örneği ve Başkanlıktan temin edilecek Aday Bilgi Formu ile başvururlar.

(5) Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce şu belgeler istenir:

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmasına engel bir halinin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

c) Erkek adayların askerlikle ilişkisi olmadığına dair yazılı beyanı,

ç) 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf,

d) Sabıka kaydı olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı.

nav programı

MADDE 17 ? (1)Yazılı sınav aşağıda gösterilen konularda yapılır:

a) Maliye Grubu

1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası

2) Bütçe ve Bütçeleme Teknikleri

3) Kamu Gelirleri-Kamu Giderleri

4) Kamu Borçları

b) Ekonomi Grubu

1) Genel Ekonomi Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi)

2) Para-Banka ve Kredi

3) İşletme Ekonomisi

4) Uluslararası Ekonomi-Dış Ticaret Politikası

c) Kamu Hukuku Grubu

1) Anayasa Hukuku

2) İdare Hukuku

3) Ceza Hukuku

4) Ceza Muhakemesi Hukuku

ç) Özel Hukuk Grubu

1) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)

2) Borçlar Hukuku

3) Ticaret Hukuku

d) Muhasebe ve Ticari Hesap Grubu

e) Yabancı Dil Grubu (İngilizce, Fransızca ya da Almanca dillerinden biri)

nav notları

MADDE 18 ? (1) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her gruptan 100 tam puan üzerinden 50'den aşağı not alınmaması ve tüm gruplar ortalama notunun 66'yı doldurması gerekir. Sınav Kurulunca saptanacak sıraya göre okunacak grupların birisinden 50'den aşağı not alan yarışmacının öteki gruplara ilişkin sınav kâğıtları okunmaz.

(2) Sözlü sınav, yabancı dil dışında yukarıdaki maddede belirtilen gruplardan yapılır. Bu sınavda da başarılı olabilmek için her gruptan 100 tam puan üzerinden 50'den aşağı not alınmaması ve tüm grupların ortalamasının da en az 66 olması gerekir.

(3) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının ortalaması başarı derecesini belirler.

Müfettiş yardımcılığına atanma

MADDE 19 ? (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazananlar başarı derecelerine ve o anda bulunan kadrolara göre Müsteşarlıkça müfettiş yardımcısı olarak atanırlar.

(2) Sınav sonuçları atanamayanlar için kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş ve yeterlik sınav kurulları

MADDE 20 ? (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile yeterlik sınavı; Kurul Başkanının başkanlığında, Kurul Başkanının önerisi ve Müsteşarın onayı ile belirlenecek dört müfettişten oluşan bir kurul tarafından yapılır. Ayrıca müfettişler arasından aynı usulle iki yedek üye belirlenir.

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi

MADDE 21 ? (1) Müfettiş yardımcıları en az üç yıl süren yetişme dönemi sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Müfettiş yardımcıları bu dönemde; teftiş, soruşturma usulleri ve mevzuat uygulaması konularında müfettişlerin refakatinde yetiştirilir. Resen yetkili müfettiş yardımcılarına teftiş, inceleme ve soruşturma yaptırılır. Ayrıca, Başkanlıkça görev ve yetki alanına giren konularda teftiş, inceleme ve soruşturma ile mevzuatın öğretilmesi amacıyla eğitim faaliyeti düzenlenir.

(2) Müfettiş yardımcıları; üç yıllık yetiştirilme süresinin ilk iki yılında, turne bölgesi ve süre kaydına bakılmaksızın Başkanlıkça belirlenecek çalışma programına göre müfettiş yanında çalıştırılırlar.

(3) Müfettiş yardımcıları belirtilen sürede görevlerini müfettişin talimatlarına göre yerine getirirler. Müfettiş yardımcıları bu sürede teftiş, inceleme ve soruşturma yapamaz ve adlarına rapor düzenleyemezler.

(4) Müfettiş yardımcılığında iki yıllık süreyi dolduranlardan, yanında çalıştıkları müfettişlerce düzenlenen Müfettiş Yardımcısı Değerlendirme Belgeleri de göz önünde tutularak Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonucu yeterli olduğu anlaşılanlara; Kurul Başkanının önerisi üzerine Müsteşarın onayı ile üçüncü yılda resen iş görme yetkisi verilebilir.

(5) Yeterli oldukları anlaşılan müfettiş yardımcılarına gerektiğinde, yetiştirilme dönemlerinin ikinci yılında da aynı usulle resen iş görme yetkisi verilebilir.

(6) Usulüne göre yetkili kılınan müfettiş yardımcıları 10 uncu maddede sayılan müfettiş görev ve yetkilerini kullanırlar.

Müfettiş yardımcıları değerlendirme belgesi

MADDE 22 ? (1) Müfettiş yardımcıları hakkında, yanında çalıştıkları müfettişlerce; görev, meslek, kişilik yapı ve davranışlarını ortaya koyan, içerik ve ilkeleri Başkanlıkça belirlenen Müfettiş Yardımcısı Değerlendirme Belgesi düzenlenir.

Yeterlik sınavından önce Kuruldan çıkarılma

MADDE 23 ? (1) Müfettiş yardımcılığı döneminde; müfettişlik mesleği ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları bir rapor ile saptananlar ya da yanında çalıştığı müfettişler ve Kurul Başkanından olumsuz sicil alanlardan memurlukta adaylık süresini doldurmamış olanların memuriyetle ilişikleri kesilir. Dolduranlar ise, yeterlik sınavı beklenilmeksizin Müsteşarlık teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanabilirler.

Yeterlik sınavına giriş koşulları

MADDE 24 ? (1) Yeterlik Sınavına girebilmek için;

a) Müfettiş yardımcılığı görevinde en az üç yıl çalışmış olmak,

b) Gerek özyapı ve gerekse tutum ve davranışlarıyla iş disiplini yönünden müfettişliğe engel bir durumu bulunmamak,

c) Yanında çalıştığı müfettişler ile Kurul Başkanından olumsuz sicil almamış olmak,

ç) Yaptığı teftiş, inceleme ve soruşturmalar ile diğer çalışmalarında Başkanlıkça yeterli görülmek,

gerekir.

(2) Yukarıda belirtilen koşulları taşımayanlar Yeterlik Sınavına alınmazlar.

Yeterlik sınavı

MADDE 25 ? (1) Müfettişlik Yeterlik Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Her iki sınav da Ankara'da yapılır. Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava alınırlar.

Yeterlik sınav programı

MADDE 26 ? (1) Yazılı ve sözlü sınavı aşağıda gösterilen konularda yapılır:

a) Gümrük mevzuatı ve uygulaması

b) Diğer mevzuat ve uygulaması

c) Gümrük teftiş yöntemleri

ç) Diğer teftiş yöntemleri

d) Soruşturma mevzuatı ve yöntemleri

(2) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her gruptan 100 tam puan üzerinden 60'dan aşağı not alınmaması ve tüm grupların ortalama notunun en az 70 olması gerekir. Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden her gruptan 60'dan aşağı not alınmaması ve tüm sözlü grupların ortalama notunun en az 70 olması gerekir.

(3) Sözlü sınavda da başarılı olmak koşuluyla, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının ortalaması başarı derecesini belirler.

Müfettişliğe atanma

MADDE 27 ? (1) Müfettiş yardımcılığında en az üç yıl çalışıp yeterlik sınavını başarmış olanlar, bu sınavdaki başarı sırasına göre müşterek kararla müfettişliğe atanırlar.

(2) Yeterlik sınavına girip başarılı olamayanlar ile haklı ya da zorlayıcı bir neden olmaksızın bu sınava girmeyenlerin Kurulla ilişikleri kesilir. Bunlar, Müsteşarlık teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Başmüfettişliğe atanma

MADDE 28 ? (1) Kurulda en az on yıl çalışmış olan müfettişler; kıdem, mesleki yetenek ve başarı durumları göz önünde tutularak, Kurul Başkanının önerisi üzerine müşterek kararla başmüfettişliğe atanırlar.

Müfettişliğe yeniden atanma

MADDE 29 ? (1) Kuruldan istifa ederek ya da naklen ayrılmış müfettişlerden müfettişlik özyapı ve niteliklerini kaybetmemiş olanlar, Kurul Başkanının olumlu görüşü bulunması koşuluyla yeniden müfettişliğe atanabilirler.

(2) Ancak, Kuruldan ayrıldıktan sonra gümrük ve dış ticaret alanı ile ilgili ticaret ya da serbest meslek faaliyetiyle uğraşanlar ile özel ticari ya da sınaî kuruluşlarda görev alanlar yeniden müfettişliğe atanamazlar.

Kıdem

MADDE 30 ? (1) Kıdem; sınav dönemi aynı olan müfettiş yardımcıları arasında giriş sınavındaki, müfettişler arasında yeterlik sınavındaki başarı sırasına göre; dönemleri farklı müfettişler ve müfettiş yardımcılarında ise dönemleri arasındaki sıraya göre belirlenir.

(2) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra görevinden ayrılanlardan tekrar müfettişliğe dönenlerin kıdemi kendi dönemlerinin sonunda; bu dönemden kimse kalmamış ise, bir önceki dönemin sonunda olacak şekilde belirlenir.

(3) Kurul Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılır. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş var ise, bunların kıdem sırasının tespitinde ayrıca kendi aralarındaki kıdem esas alınır.

Müfettişlik güvencesi

MADDE 31 ? (1) Müfettişler, müfettişlik görevinin gerektiği gibi yürütülmesini engelleyecek sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri bulunduğu saptanmadıkça görevlerinden alınamaz ve kendi istekleri dışında idari görevlere atanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teftiş Kurulunun Çalışma Esasları

Görevlendirme

MADDE 32 ? (1) Müfettişler, Müsteşarın emri ya da onayı üzerine Kurul Başkanından aldıkları talimatla görev yapar, sonucunu Başkanlığa bildirirler.

Müfettişlerin çalışmaları

MADDE 33 ? (1) Müfettişlerin yıllık teftiş program ve çalışmaları turne esasına göre düzenlenir. Bu esas, müfettişlerin her yıl bir başka bölgede görevlendirilmesi şeklinde uygulanır. Başkanlıkça gerekli görülen durumlarda farklı uygulama da yapılabilir. Teftiş dışındaki diğer çalışmalarda turne usulü ve teftiş bölgesi esası uygulanmaz.

(2) Müfettişlerin turne bölgeleri, Kurul Başkanının önerisi üzerine Müsteşar tarafından belirlenir.

Çalışma biçimi

MADDE 34 ? (1) Müfettişler görevlendirildikleri konularda müstakilen çalışırlar. Ancak, gerekli görülen durumlarda; teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin birden fazla müfettiş tarafından birlikte yürütülmesi de mümkündür. Bu tür çalışmalarda en kıdemli müfettiş iş bölümünü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını sağlamak ve Başkanlıkla haberleşmeyi yürütmekle görevli ve yetkilidir.

İşin devamlılığı ve devri

MADDE 35 ? (1) Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki işleri Kurul Başkanından izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.

(2) İşin devri durumunda, üç nüsha Devir Notu düzenlenir. Devir Notunda, işin müfettişe nasıl intikal ettiği, konusu, yapılmış teftiş, inceleme ve soruşturma aşamaları belirtilir ve var olan belgeler bir çizelge ile eklenir.

(3) Devir Notu her bir iş için ayrı ayrı düzenlenir. İş çizelgesindeki sıra sayısı altında kayıt alan Devir Notunun aslı ve ekleri işin devrolunacağı müfettişe, bir örneği de Başkanlığa gönderilir.

Müfettişlerin uyacakları hususlar

MADDE 36 ? (1) Müfettişler, mesleğin ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca müfettişler;

a) İşin niteliğinin ivedi bir önlem alınmasını ya da Hazine haklarının korunmasını gerektirdiği durumlar dışında, idari işlere karışamaz ve yürütme nitelikli emir veremezler.

b) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir gün ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.

c) Teftiş, inceleme ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar.

ç) Teftiş, inceleme ve soruşturmalarda; görevliler, iş sahipleri, şüpheli ve tanıklarla yansızlıklarından kuşku uyandıracak biçimde ilişki kuramazlar.

Turne süreleri

MADDE 37 ? (1) Turne süreleri, Teftiş Kuruluna giriş günü esas alınmak üzere:

a) Yetkili müfettiş yardımcıları için 6 ay,

b) Görev süresi 10 yıla değin (10 yıl dâhil) olanlar için 4 ay,

c) Görev süresi 20 yıla değin (20 yıl dâhil) olanlar için 3 ay,

ç) Görev süresi 20 yılı aşanlar için 2 ay'dır.

(2) Başkanlıkça önemli görülen ya da ivediliği bulunan işler için müfettişler turne süreleri dışında da görevlendirilebilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları

Denetime yardımcı olunması

MADDE 38 ? (1) Teftişe tabi daire ve kuruluşların görevlileri, istendiğinde para ve para hükmündeki evrak ile geçici depolama yeri ve gümrük antrepolarında bulunanlar da dâhil her türlü eşyayı, gizli de olsa bütün defter, belge ve verileri müfettişe hemen göstermek, saymasını ve incelemesini kolaylaştırmak zorundadırlar.

(2) Eşya sahipleri ile bunlar adına hareket edenler, tutmak ve muhafaza etmek zorunda oldukları ticari veya kanuni defterler ile belge ya da verileri, mevzuatla tanınan yetkiler çerçevesinde müfettişe göstermeye, saymasına ve incelemesine yardım etmeye ve yazılı istek halinde bunları vermeye mecburdurlar.

(3) Denetlenenler, müfettişçe sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden cevaplamak zorundadırlar.

Çalışma yeri sağlanması

MADDE 39 ? (1) Teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan kurum ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülmesi için, müfettişlere görevleri süresince konumlarına uygun bir çalışma yeri sağlamak ve diğer gerekli önlemleri almak zorundadırlar.

Denetlenenlerce izin kullanılması

MADDE 40 ? (1) Denetlenen kuruluş görevlilerinin, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, izne ayrılmasından önce müfettişin olumlu görüşü alınır; izin kullanmaya başlamış olan görevliler zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılamaz.

Rapor kayıt defteri ve dosyası

MADDE 41 ? (1) Teftiş edilen idarelerde rapor kayıt defteri ile her rapora ilişkin bir dosya tutulur.

(2) Rapor Kayıt Defterinde; Kayıt Sıra No ve Tarihi, Raporu Düzenleyen Müfettişin Adı ve Soyadı, Raporun Sayı ve Tarihi, Ek Sayısı, Teftiş Edilen Servis, Teftiş Gören Memurun Unvanı, Adı, Soyadı ve Sicil Numarası, Raporun Tevdi Edildiği Amirin Adı, Soyadı ve Sicil Numarasını gösterir sütunlara yer verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Teftiş, İnceleme ve Soruşturma İşlemleri

Teftişte yapılacak öncelikli işler

MADDE 42 ? (1) Müfettişler, teftiş için gittikleri yerlerde öncelikli olarak para ve para hükmündeki evrak ile varsa gümrük idaresince eşya konulan yerlerdeki gerekli sayım ve tespiti yaparlar. Her servisin teftiş bakımından önemli görülen defterleri ile dip koçanlı evrakını imzalayarak o andaki durumu saptarlar.

(2) İşlemleri elektronik veri işleme tekniği yoluyla yapılan evraka ilişkin o andaki durum tutanakla tespit edilir. Düzenlenen tutanağın bir nüshası teftiş edilen yere ilişkin Genel Durum Raporuna eklenir.

(3) Aynı gün içinde sayımlarının yapılmaması ya da bitirilmesi imkânının bulunmadığı durumda, bu yerler müfettişçe mühürlenir, bunlarla ilgili belge ve kayıtlara el konularak muhafazası sağlanır ve işe ertesi gün devam olunur.

(4) Teftiş edilecek birimin çalışma durumu nedeniyle, bu yerlerin sayımından önce ve sayım sırasında kapalı kalması sakıncalı ise, bu durumda, sayımdan beklenen sonucun sağlıklı olması yönünden, sayım sonuçlanıncaya değin, eşya giriş ve çıkışlarının kontrolü için gerekli önlemler alınır.

(5) Sayım sonuçları tutanaklarla saptanır.

Teftişin süre yönünden kapsamı

MADDE 43 ? (1) Teftişler, olağan olarak bir önceki teftişin başlama tarihine kadar geriye gidilerek yapılır.

(2) Teftiş, işlemlerin tamamına ya da bir kısım işlemlere bakılmak suretiyle yapılır.

(3) Ancak, zorunlu hallerde önceki teftiş dönemlerini kapsayacak işlemlere de bakılabilir.

Teftiş ve inceleme raporları

MADDE 44 ? (1) Müfettişler yaptıkları teftiş ve incelemeler sonucunda, duruma göre; cevaplı rapor, genel durum raporu, teklif raporu ya da inceleme raporu düzenlerler. Bu raporlar ile münhasıran disiplin soruşturmalarına ilişkin olarak düzenlenen idari soruşturma raporları basit rapor adı altında müteselsil sayı alırlar.

(2) Müfettişlerce, teftiş edilen görevlilerden haklarında olumlu ya da olumsuz kanaate varılanlar için ayrıca Gizli Değerlendirme Belgesi düzenlenir.

Cevaplı rapor

MADDE 45 ? (1) Bu Raporlarda;

a) Servis teftişi sonucunda düzenlenen cevaplı raporun başlangıcında, teftiş edilen idare ve servis, teftişin hangi dönemdeki işlemleri kapsadığı ve tarama ya da yoklama yöntemlerinden hangisinin uygulandığı belirtilir.

b) Teftiş ve inceleme sonucunda görülen eksiklikler, yanlışlıklar, uygunsuzluklar ve adli takip gerektirmeyecek nitelikteki usulsüzlükler gösterilir.

c) Teftiş ve inceleme sonucunda eksik veya yanlış olduğu görülen konuların kanun, tüzük ve yönetmelik ile sair mevzuatın hangi maddesine değindiği belirtilir.

ç) Mevzuata göre ve işin gereği yapılması gereken işlemlerle, alınması gereken idari önlem ve kararlara değinilir.

d) Sürekli, üçüncü kişilere yönelik bir ifade kullanılır ve ilgili memurların adı, soyadı, sicil sayısı ve memuriyet unvanı belirtilir.

e) Cevaplı raporun ne yolda işlem göreceği, kaç sayfadan, kaç maddeden oluştuğu ve nereye verildiği son maddede belirtilir.

(2) Esaslı bir eleştiriyi gerektirmeyen ve memuru aydınlatmak ya da onu uyarmak yoluyla düzeltilecek eksiklikler ve önemsiz yanlışlıklar için cevaplı rapor düzenlenmez. Bu gibi durumlarda ilgili memurun sözlü olarak uyarılması yoluna gidilir.

Cevaplı rapor üzerine yapılacak işlemler

MADDE 46 ? (1) Cevaplı Raporlar biri asıl üç nüsha düzenlenerek işlemleri teftiş edilen birimin amirine verilir. İşlemleri teftiş edilen memur ve amirleri itibariyle aşamalı olarak raporun onbeşer günlük sürelerle karşılanması gerekir. Cevaplı raporun karşılanması sonucu, rapor aslı ekleriyle birlikte müfettişe geri gönderilir.

(2) Rapor örnekleri için, raporun verildiği idare ile varsa onun bağlı bulunduğu idarede, her rapor için ayrı olmak üzere birer dosya açılır. Bu dosyaya, o raporun müfettişçe verilen örneği ile ilgililerin verdikleri cevapların örnekleri, rapor konusunda alınan emirler ve Müsteşarlıkça yapılan tebligat da konularak düzenli biçimde saklanır.

(3) Cevaplı raporlarda eleştiri konusu yapılan hususları karşılamak uzun bir inceleme ve araştırmayı gerektiriyorsa, bu durumda o yerin amiri, bu durumu belirterek, ne kadar süre içinde yanıtlanabileceğini gerekçeli bir yazıyla müfettişe bildirir ve yazının bir nüshasını da rapora ekler. Söz konusu süre hiçbir biçimde kırkbeş günü geçemez.

(4) Kendilerine cevaplı rapor verilenlerle her kademedeki amirleri, eleştirilen işlemleri usul ve yürürlükteki hükümler doğrultusunda düzeltmek ve rapora verdikleri karşılıklarda bunu belirtmek ve göstermek zorundadırlar. Eleştiri maddelerinde yer alan konularda ayrı düşüncede bulundukları yönler varsa, bu hususun yasal dayanaklarını cevaplarında açık bir biçimde belirtirler ve bu konuda amirlerinden ve Müsteşarlıktan alacakları talimat doğrultusunda hareket ederler.

(5) Cevaplı raporlara yetkili amirlerce verilen karşılıklar, yanlış ve eksikliklerin düzeltilmesini gerektirmesi halinde eleştiri konusu işlemler gecikmeksizin yerine getirilir.

(6) Müfettişler, yukarıdaki fıkralara göre ilgililerce gereği yapıldıktan sonra kendilerine geri gönderilen raporları incelerler ve gerekirse rapor uyarınca yapılan işlemleri de inceledikten sonra, son düşüncelerini de ekleyerek en geç otuz gün içinde raporlarını Müsteşarlığa gönderirler.

(7) Cevaplı raporların ilgililerce zamanında karşılanması esastır. Haklı bir nedene dayanmaksızın süresinde karşılanmayan raporlar nedeniyle ilgililer hakkında gerekli takibat yapılır.

(8) Müfettişin herhangi bir nedenle görevi başında bulunmaması halinde, cevaplı rapora ilişkin son düşüncenin ne şekilde karşılanacağı Başkanlıkça takdir edilir.

Genel durum raporu

MADDE 47 ? (1) Genel Durum Raporu, teftiş edilen birim ve teftiş sonuçları hakkında genel bir değerlendirme yapmak amacıyla düzenlenir.

(2) Genel Durum Raporunun içeriği ile düzenlenme şekli Başkanlıkça belirlenir.

(3) Teftiş edilen amir ve memurlardan haklarında kanaat sahibi olunanlar için düzenlenen Gizli Değerlendirme Belgeleri; kapalı bir zarf içinde, sicil dosyalarını tutmakla görevli birime doğrudan bir yazı ekinde gönderilir. Bir örneği genel durum raporuna eklenen bu yazıda, haklarında Gizli Değerlendirme Belgesi düzenlenen memurların; adı, soyadı ve görev bilgilerine yer verilir.

İnceleme raporu

MADDE 48 ? (1) İnceleme Raporu;

a) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve genelgelerde ve bunların uygulanmasında görülen eksiklikler ve bunların düzeltilmesi yollarıyla yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkındaki görüş ve önerilerin,

b) Müsteşarlığın amaçlarının daha iyi gerçekleştirilmesinin mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasının sağlanması hakkındaki görüş ve önerilerin,

c) Müsteşarlık görev alanına giren konular ile Müsteşarlıkça incelenmesi istenilen konular hakkındaki görüş ve düşüncelerin,

ç) Yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda savcılıklara gönderilmesine gerek görülmeyen mütalaaların,

d) Eşyanın ilgilisine tesliminden sonra, beyannamedeki bilgilerin doğruluğunu saptamak amacıyla eşyanın ithal veya ihraç işlemlerinin veya sonraki işlemlerine ilişkin ticari belge, bilgi ve verilerin kontrolü sonucunda tespit edilen hususlardaki mütalaalar ve tekliflerin,

bildirilmesi amacıyla düzenlenir.

(2) İnceleme Raporunda;

a) Başlangıç,

b) İşin Konusu,

c) Yapılan İnceleme ve Araştırma,

ç) Değerlendirme ve Sonuç,

bölümlerine yer verilir.

Raporların merkezde göreceği işlem, derkenarlar ve saklıya çıkarılma

MADDE 49 ? (1) Müfettişlerden Başkanlığa gelen basit raporlar Başkanlıkça incelenir. Bunlardan yapılacak işlemi bulunmadığı anlaşılanlar ile gönderilmesinde fayda görülmeyenler saklıya çıkarılır ve bu durum müfettişe bildirilir. Diğerleri ise ilgili yerlere gönderilir ve sonuçları izlenir.

(2) Raporların gönderildikleri yerlerde incelenmesi sonucunda, müfettişin eleştiri ve önerilerinde ilk aşamada ters görüş belirtilerek yerine getirilmeyenler varsa bunlardan uygun görülenlerin hemen yerine getirilmeleri mahalline bildirilir. Sorumlu memurlar bu bildirim üzerine yanlış ve eksikliklerini gecikmeden düzeltmek, tamamlamak ve idare amirleri de yerine getirilmesini sağlamak ve sonucunu denetlemekle yükümlüdürler.

(3) Raporların gönderildiği Müsteşarlık merkez birimlerinden ya da ilgili idare ve kurumlardan rapora ilişkin olarak yazılacak görüş ya da mahalline yapılacak bildirinin ikişer örneği Başkanlık aracılığıyla müfettişe gönderilir. Müfettiş bu bildirim örneklerinden birini dosyasına alıkoyar, düşünce ya da bildirimi uygun görüyorsa bu konuyu belirterek belgenin diğer nüshasını geri verir. Ters durumda, görüşünü bir derkenarla Başkanlığa bildirir. Bu derkenara Başkanlıkça katılınması durumunda rapor ve derkenar idareye verilir. Bu derkenara ilgili mercilerin verecekleri karşılıklar da aynı biçimde müfettişe gönderilir. Müfettişçe bunlar ya yeterli görülür ya da ikinci bir derkenarla karşılanır.

(4) Müfettişin ikinci derkenarına Başkanlıkça katılınması durumunda rapor ve derkenar idareye verilir, ters durumda Başkanlıkça saklıya çıkarılır.

(5) İkinci derkenar üzerine idare ile müfettiş arasındaki görüş ayrılığı giderilememiş ise, konu Teftiş Kurulu Başkanı ve İdarenin görüşü alınarak Makamca sonuca bağlanır.

(6) Her iki durumda da müfettiş yapılan işlemden haberdar edilir.

(7) Derkenarlar, asıl raporun sayısını alır ve kaçıncı derkenar oldukları gösterilir.

(8) İşi biten raporlar Başkanlıkça saklanır.

(9) Raporların yukarıda sözü edilen aşamaların her birinde inceleme süresi en çok onbeşer gündür. Haklı bir neden bulunması durumunda merkez dairelerine tanınan bu süre en çok üç aya dek uzatılır. Haklı neden üç aydan daha çok uzatmayı gerektiriyorsa durum nedenleri ile birlikte ilgili birimlerce Makamın onayı alındıktan sonra Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.

(10) Raporlar üzerine yapılan bildirimin müfettişçe incelenme süresi en çok otuz gündür.

Ön inceleme ve soruşturma raporları

MADDE 50 ? (1) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu Ön İnceleme Raporu düzenlenir.

(2) Düzenlenen ön inceleme raporunun aslı yetkili mercie iletilmek üzere Başkanlığa gönderilir.

(3) Yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucu düzenlenen soruşturma raporları müfettişlerce doğrudan ilgili adli mercie gönderilir. Aynı konu ve kişiler hakkında hem Ön İnceleme Raporu hem de Soruşturma Raporu düzenlenmesi gerekmekte ise, bu durum Ön İnceleme Raporu ve Soruşturma Raporunun Başlangıç bölümünde belirtilerek aralarında bağlantı sağlanır.

(4) Disiplin yaptırımı ya da idari karar alınmasına esas olan İdari Soruşturma Raporları yetkili merciine iletilmek üzere Başkanlığa gönderilir.

(5) Ön inceleme ve soruşturma raporlarının ekli ikinci nüshası ile yeter sayıda örneği de Başkanlığa gönderilir. Davaya müdahale söz konusu olan soruşturma raporunun bir nüshası ise raporu düzenleyen müfettiş tarafından ilgili idareye gönderilir.

(6) Ön İnceleme Raporunda;

a) Başlangıç,

b) İşin Konusu,

c) Yapılan İnceleme ve Araştırma,

ç) Değerlendirme ve Sonuç,

bölümlerine,

Soruşturma Raporunda;

a) Başlangıç,

b) İşin Konusu,

c) Yapılan İnceleme ve Soruşturma,

ç) Değerlendirme ve Sonuç,

bölümlerine yer verilir.

(7) Türk Ceza Kanununda tanımlanan teselsül ve temadi halleri hariç her eylem için ayrı bir soruşturma raporu düzenlenir.

Teklif raporu

MADDE 51 ? (1) Teklif Raporu, Müsteşarlık görev alanına giren konular ile ön inceleme ve soruşturma raporları uyarınca gerek görülen uygulama ve yaptırım önerilerini kapsayan raporlardır.

Raporların mahallinde düzenlenmesi

MADDE 52 ? (1) Teftiş, inceleme, soruşturma ve ön inceleme raporlarının, teftiş, inceleme ve soruşturmanın yapıldığı yerde düzenlenerek merciine buradan gönderilmesi esastır. Ancak bunların yazılması için başka yerden yanıt ya da belge beklenmesinin gerektiği hallerde, raporlar Başkanlıktan izin alınarak çalışma merkezlerinde düzenlenebilir.

Raporların başkanlığa gönderilmesi

MADDE 53 ? (1) Ön inceleme ve soruşturma raporları müteselsil sayı alırlar.

(2) Müfettişçe düzenlenen raporların Başkanlık nüshaları içeriği Başkanlıkça belirlenen Dış Özet Formu ekinde Başkanlığa gönderilir.

Aklama suçu inceleme raporu

MADDE 54 ? (1) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince gümrük müfettişlerince yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu düzenlenen Aklama Suçu İnceleme Raporları doğrudan Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına gönderilir.

(2) Aklama suçu inceleme raporları için ayrı bir sayı verilir.

(3) Müfettişe ilişkin işlerin takibi amacıyla, raporların eksiz bir örneği bir yazı ekinde dosyasına konulmak üzere Başkanlığa gönderilir.

İhbarların başkanlığa gönderilmesi

MADDE 55 ? (1) Müfettişlere yapılan ihbarlar geciktirilmeksizin Başkanlığa intikal ettirilir.

(2) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki konulara ilişkin ihbarlarda, muhbirin kimliğinin gizli tutulmasını istemesi halinde, ihbarın kimlik bilgileri çıkarılmış onaylı bir örneği ile mühürlü bir zarf içine konulmuş kimlik bilgilerini de içeren aslı yazı ekinde Başkanlığa gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yolluk ve diğer hakların alınması

MADDE 56 ? (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendi hükmünden yararlanırlar.

(2) Müfettişler; bilirkişi, tercüme, posta, taşıma ve diğer giderlerine konu hizmet alımları karşılıklarını, 31/12/2005 tarihli ve 26040 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcamaları Belgeleri Yönetmeliği çerçevesinde alırlar.

Çalışma ve hakediş çizelgeleri

MADDE 57 ? (1) Müfettişler; her ay düzenleyecekleri çalışma çizelgelerinde teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini, hakediş çizelgelerinde ise yolluk ve diğer haklarını gösterirler.

(2) Bu çizelgelerin ait olduğu ayı izleyen ayın beşinci gününe kadar Başkanlığa gönderilmesi gerekir.

(3) Müfettişler kendilerine verilen işleri çalışma çizelgesine kaydederler. Çalışma çizelgelerine kaydedilen işlere yılbaşından başlamak üzere müteselsil sıra numarası verilir. İş bitirildiğinde düzenlenen evrakın sayı ve günü belirtilerek çalışma çizelgesinden çıkarılır. İşin bir başka müfettişe devredilmesi halinde de aynı işlem yapılır.

(4) Hakediş çizelgelerinde, ay içindeki gündelik, konaklama giderleri, yolculuklara ait giderler ve diğer hak edişler ile bunlara karşılık alınan paralarla ay içinde iade edilen paralar gösterilir.

(5) Hakediş çizelgelerine yolluk bildirimi, para talep formu, posta ve diğer giderlere ait belgeler eklenir.

(6) Her iki çizelgeye de yılbaşından başlamak üzere sayı verilir.

Yazışma

MADDE 58 ? (1) Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, 5549 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan yazışmalar dışında, Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşları ile yabancı ülkelere yönelik yazışmalar Başkanlık aracılığıyla yapılır.

(2) Müfettişler görevle ilgili hareket ve varışlarını bir yazı ile Başkanlığa bildirirler. Başkanlıktan izin almadan bulundukları yerlerden ayrılamazlar.

Kimlik belgesi ve mühür

MADDE 59 ? (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına, beratıyla birlikte resmi bir mühür ile Bakan, Müsteşar ve Kurul Başkanı tarafından imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Bu belgede müfettişlerin yetkileri açıkça belirtilir.

Yurt dışına gönderilme

MADDE 60 ? (1) Yeterlik sınavını başardıktan sonra Kurulda fiilen en az üç yıl görev yapmış olan müfettişler, gerekli görülecek konularda mesleki bilgi, görgü ve uzmanlıklarını artırmak, Müsteşarlığı ilgilendiren konuların işleyişini yerinde görmek ve çalışmalarda bulunmak üzere, kıdem esasına göre bütçenin ilgili tertibindeki ödenekten yararlanılarak bir yıldan fazla olmamak üzere yurt dışına gönderilir.

(2) Kurul Başkanı da, Müsteşarlık Makamınca belirlenecek konularda inceleme ve araştırma yapmak için aynı ödenekten yararlanılarak yurt dışına gönderilebilir.

(3) Başkana yardımla görevlendirilen müfettişler mesleki konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere üç ay süreyle aynı ödenekten yararlanılarak yurt dışına gönderilir.

(4) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenleyecekleri raporu döndükleri günden itibaren üç ay içinde Başkanlığa sunarlar.

Şifre anahtarı

MADDE 61 ? (1) Çok gizli ve acele işler için, müfettişlerin birbirleriyle ya da Başkanlıkla haberleşmelerinde şifre anahtarı kullanılabilir.

(2) Şifre anahtarı müfettişlere Müsteşarın izni ile imza karşılığı verilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 62 ? (1) 9/4/1983 tarihli ve 18013 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 63 ? (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 64 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
07:50 - Uzmanlardan çağrı: Normalleşme kademeli olmalı07:43 - Sanılandan daha fazla koruyor07:35 - Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları Maldivler yakınlarına düştü07:28 - WhatsApp'tan '15 Mayıs' açıklaması: İşlevsellik kademeli olarak azaltılacak07:20 - CHP KRT''yi 1 buçuk milyon dolara aldı07:09 - e-İhracat'la dünyayı fethettik
07:00 - Yerli aşıya az kaldı: Üçüncü faz ay sonunda06:56 - Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı- Haritalı06:50 - Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı06:42 - Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde şok oldu06:38 - Bakan Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi personelle sahur yaptı06:30 - Afyonkarahisar'da organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
06:20 - Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı06:15 - Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail polisinin saldırıları sonucu 90 kişi yaralandı01:45 - Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar01:43 - CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım01:39 - Sivas ve Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu
01:34 - 90 bin Filistinli, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini idrak etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam