1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik

03 Nisan 2005 18:50
+Aa- Yazdır

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUMLARINDA SÖZLEŞMELİ VEYA EK DERS GÖREVİ İLE GÖREVLENDİRİLECEK UZMAN VE USTA ÖĞRETİCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 21/05/1977
Resmi Gazete Sayısı: 15953

Milli Eğitim Bakanlığından:

Madde 1 - 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 47 nci maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve hizmetiçi yetiştirme kurs ve seminerlerinde geçici veya ek ders görevi ile görevlendirilecek uzman ve usta öğreticiler hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

Deyimler

Madde 2 - Bu yönetmelikte aksi belirtilmedikçe Bakanlık sözünden Milli Eğitim Bakanlığı anlaşılır.

BÖLÜM I
Uzman ve Usta Öğreticilerde Aranacak Şartlar ve Bunların Seçimi

A - Uzmanlar

Madde 3 - Örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı Merkez teşkilatı ve kurumlarında hizmetiçi yetiştirme kurs, seminer ve konferanslarında görevlendirilecek uzmanlarda aranacak şartlar:

a - Genel Şartlar:

1 - Türk vatandaşı olmak. (Yabancı uyruklu uzmanlar Bakanlar Kurulu Kararı ile görevlendirilebilirler.)

2 - 18 yaşından küçük olmamak.

3 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak. (Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.)

4 - Eylemli askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

Ancak, özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus kurumlarda görev alacak kişi özürlü ise bu şart aranmayabilir.

b - Özel Şartlar:

1 - Uzmanlık alanı ile ilgili bir yüksek okuldan mezun olması.

2 - Uzmanlık alanında en az 5 yıl başarılı bir şekilde çalışmış olduklarını belgelendirmeleri.

3 - Eğitim ve öğretim görevini başarı ile yapabilmesini sağlayacak eğitim formasyonu kazandırmak amacı ile programı Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir kursu başarı ile bitirmiş olmaları, (Öğretmen yetiştiren bir okulu bitirmiş veya eğitim kurumlarından en az iki yıl öğretmenlik yapmış olanlar ile süresi en fazla üç ay olan eğitim faaliyetlerinde görevlendirileceklerde bu şart aranmaz.)

(Bu formasyon sözleşme yapıldıktan sonra da Milli Eğitim Bakanlığınca verilebilir.)

(Ek ders görevi verilmek suretiyle görevlendirileceklerde bu bentte belirtilen şart aranmaz.)

4 - Hizmet göreceği alan ile ilgili olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek özel nitelikleri de taşımaları gerekir.

B - Usta Öğreticiler

Madde 4 - Örgün ve Yaygın eğitim kurumlarında ve hizmetiçi yetiştirme kurs ve seminerlerinde görevlendirilecek usta öğreticilerde aranacak şartlar:

a - Genel Şartlar:

3 - Maddenin (a) fıkrasında belirtilen şartları taşımaları.

b - Özel Şartlar:

1 - En az ilkokul mezunu olması,

2 - İlkokul ve ortaokul mezunlarının ustalık alanlarında en az 11 yıl, orta dereceli okulların ikinci devresinden veya yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanların da en az 4 yıl ustalık alanlarında başarılı bir şekilde çalışmış olduklarını belgelendirmeleri,

Ancak, özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus kurumlarda görev alacak kişi özürlü ise süre şartı aranmayabilir.

3 - 3 üncü maddenin (b) fıkrasının (3) ve (4) bentlerindeki şartları yerine getirmeleri gerekir.

4 - Mesleki ve Teknik Öğretim ve Örgün Eğitim Kurumlarında görevlendirilecek usta öğreticilerin en az meslek lisesi veya dengi okul mezunu olması gerekir. Ancak, istisnai hallerde bakanlıktan izin almak şartıyla ilkokul mezunu usta öğreticilere de görev verilebilir.

5 - (Ek bend: 20/10/2000 - 24206 S. R.G. Yön./1. md.) 5. Okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilecek olanlarda;

- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslara göre okul öncesi öğretim kurumlarına öğretmen olarak atanabilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları,

- Okul öncesi ön lisans programlarından mezun olmaları,

- İhtiyacın karşılanamaması durumunda; Kız meslek liselerinin çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve eğitimi ile çocuk gelişimi ve bakımı bölümlerinden mezun olup Bakanlıkça düzenlenecek en az 60 saatlik eğitim programında başarılı olmaları,

koşulu aranır.

BÖLÜM II
Uzman ve Usta Öğreticilerin Görevlendirilmeleri

Madde 5 - Uzman ve Usta Öğreticiler aşağıdaki şekillerde görevlendirilirler.

1 - Geçici personel olarak:

Geçici personel olarak görevlendirilecek uzman ve usta öğreticiler ile yapılacak sözleşme esasları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 15/05/1975 gün ve 1897 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilen 4 üncü maddesine göre Bakanlıkça hazırlanır.

2 - (Değişik bend: 20/10/2000 - 24206 S. R.G. Yön./2. md.) Ek ders görevi verilmek yoluyla:

4 üncü maddede belirtilen esaslara göre ek ders görevi verilmesi yoluyla görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca 02/12/1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda belirtilen miktarda ek ders görevi verilebilir.

Madde 6 - Geçici personel olan görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilerle yapılacak sözleşmenin süresi, bir mali yıl içinde kalmak şartıyla, en fazla 12 ay kadardır.

Madde 7 - Geçici personel olarak görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilerin çalıştırılmalarına, Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilir. Sözleşme Milli Eğitim Bakanlığınca imzalanır.

Madde 8 - Geçici sözleşmeli olarak görevlendirilen uzman ve usta öğreticilerin haftalık çalışma süresi 40 saattir.

Madde 9 - Uzman ve usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla 8 saattir. Kurum Müdürü, Cumartesi, Pazar günleri de dahil olmak üzere, uzman ve usta öğreticilere günün 8.00-23.00 saatleri arasında görev verebilir.

Sözleşmeli Uzman ve Usta Öğreticilere Verilecek Aylık Ücret

Madde 10 - Bu Yönetmeliğe göre geçici personel olarak görevlendirilecek uzman ve usta öğreticeler genel bütçeye bu ihtiyaç için konan ödenekten usulüne uygun şekilde aylık ödenir. Aylık ücret miktarı bu yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yapılacak sözleşmede belirtilir.

BÖLÜM III
Uzman ve Usta Öğreticilerin Görev ve Sorumlulukları

A - Uzman

Madde 11 - Uzmanlar kendilerine verilen eğitim ve öğretim görevlerinde kurumun öğretmenlerinin yetki ve sorumluluğuna sahiptirler.

Ayrıca, kurum Müdürü ve üstleri tarafından verilecek eğitim ve öğretim ile ilgili bakım ve onarım, öğretim aracı hazırlama gibi görevleri de yaparlar.

Hizmetiçi kurs, seminer ve konferanslarında görevlendirilen uzmanlar, kurumu tarafından yazılı olarak verilen görevleri bu yazıda belirtilen yetki ve sorumluluk içinde yaparlar.

B - Usta Öğreticiler

Madde 12 - (Değişik madde: 20/10/2000 - 24206 S. R.G. Yön./3. md.)

Usta öğreticiler, okul öncesi eğitim kurumlarında; öğretmenlik görev ve sorumluluğu içerisinde, diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ise; beceri öğretimi ve uygulamalarında, iş ve teknik eğitim, seçmeli dersler ve branşlarındaki atölye ve meslek derslerinin okutulmasında görevlendirilirler. Usta öğreticilerin görev, yetki ve sorumlulukları, okulun imkan ve ihtiyaçları göz önünde tutularak, ilgili mevzuat doğrultusunda kurum müdürü tarafından tespit edilir ve kendilerine yazılı olarak bildirilir.

BÖLÜM IV
Uzman ve Usta Öğreticilerin Çalıştırılması ile İlgili Çeşitli Hükümler

Madde 13 - Çeşitli, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet Memurları ile öğretmenler için suç sayılan fiil ve hareketler uzman ve usta öğreticiler için de suç sayılır.

Ancak, uzman ve usta öğreticiler kurumlarındaki görevlerini aksatmamak şartıyla diğer kurumlarda veya serbest çalışabilirler. Bu konuda özel sözleşmede Milli Eğitim Bakanlığınca sınırlama yapılabilir.

Madde 14 - Uzman ve usta öğreticilerden 3 üncü maddede belirtilen şartları taşımadıkları, sözleşme hükümlerine uymadıkları ve görevlerinde başarısız oldukları kurum müdürlüğünce tespit edilenlerin, sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilir.

Madde 15 - 2287 sayılı Kanununun 9 uncu ve 1739 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince çıkarılan bu yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 16 - Bu Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
08:32 - İzmir'de FETÖ operasyonu: 66 gözaltı08:29 - 2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere08:21 - Bakan Koca tehlikeye dikkat çekti: İki ilde artış yüzde 10008:15 - İstanbul'da özel kreşlerde yüz yüze eğitime ara verildi08:07 - Korona testi pozitif çıktı cinnet geçirdi07:59 - Polisi şehit eden zanlı öldü
07:45 - 7 yıldır aynı otelde kalan kişi odasında ölü bulundu07:30 - 'Öngörülebilirlik' talebine tam destek07:15 - Aşılar gelmeden kavgası başladı07:07 - Kozmik Oda kumpasına tartışmalı gerekçe: Casusluk delili yok06:50 - İstanbul merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon06:40 - En fazla yatırım AB'den
06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:15 - Kovid-19 aşısı güvenli05:30 - 81 ilde uygulanan 8 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi03:39 - 4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı03:34 - RTÜK Başkanı Şahin: Ordumuza uzatılan dil ifade özgürlüğünün bir parçası olamaz
03:32 - Kadir Topbaş, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam