1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Soru ve cevaplarla belleticilik

Başka bir okulda belletici olarak görevlendirilen öğretmenin ek ders ücretini kim ödeyecek, Formatör öğretmenler, Okul öncesi öğretmenleri, Rehber öğretmenler, Sözleşmeli, Ücretli ve Asker öğretmenlere belleticilik görevi verilebilir mi, istekli bulunamadığı zaman Belletici öğretmenler resen görevlendirebilir mi, Belleticilik görevinde öncelik hangi öğretmene verilir, Kimlere belleticilik görevi verilmez? Ayrıntılar için tıklayınız.
11 Haziran 2011 00:42
+Aa- Yazdır

Belletici nedir?

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 3 maddesinde; "Belleticilik; ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında okuyan parasız ve paralı yatılı öğrencilerin, ders saatleri dışında pansiyonlarda eğitim ve gözetimi ile bu Yönetmelikte belirtilen diğer idarî hususları yürütmekle görevli kişileri ifade eder" şeklinde tanımlanmıştır.

Belleticilerin nöbet işlerini kim yürütür?

Bu yönetmeliğin 9. maddesi, (h) bendindeki ?h. Belleticilerin nöbet çizelgelerini hazırlatmak ve çalışmalarını denetlemek,? hükümlerine göre müdür yardımcısı; Belleticilerin nöbet çizelgelerini hazırlatır ve çalışmalarını denetler.

Bu yönetmeliğin 10. maddesindeki hükümlere göre;

Neden belletici görevlendirilir?

Yatılı ve pansiyonlu okullarda; öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim, öğretim, etüd çalışmaları ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici görevlendirilir.

Belleticiler nasıl belirlenir?

Belleticiler, okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda öğretmen olmaması halinde aynı yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir.

Özel eğitim okullarında Ne kadar belletici görevlendirilir?

Bir günde;

1- Özel eğitim okullarında 25 öğrenciye kadar 1, 25?50 öğrenciye kadar 2, 50 ve daha fazla öğrenci için 3,

Diğer okullarda Ne kadar belletici görevlendirilir?

2- Diğer okullarda 50 öğrenciye kadar 1, 50?100 öğrenciye kadar 2, 100 ve daha fazla öğrenci için 3,

belletici görevlendirilmesi esastır.

Belleticiler kime karşı sorumludurlar, Belleticiler nöbet tutarlar mı?

Belleticiler, görevlerinden dolayı ilgili müdür yardımcısına karşı sorumlu olup okul yönetimince hazırlanacak nöbet çizelgesine göre nöbet tutmakla yükümlüdürler.

Erkek ve bayan belletici görevlendirilmesinde nelere dikkat edilir?

Erkek öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda erkek, kız öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda bayan, kız ve erkek öğrencilerin birlikte kaldığı pansiyonlarda ise aynı anda hem erkek hem bayan belletici görevlendirilmesine özen gösterilir.

Belletici öğretmenlerden nöbet tutacakları kim belirler?

Belletici öğretmenlerden nöbet tutacaklar okul yönetimince belirlenir.

Belleticilik nöbeti ne kadar sürer, Belleticiler nerede kalırlar?

Nöbet 24 saat sürer. Nöbetçi belleticiler gece pansiyonda kalırlar. Diğer belleticiler ise olanaklar ölçüsünde isterlerse pansiyonda kalabilirler.

Bayan belletici öğretmenlere hamilelik süresi içinde ve doğum sonrasında nöbet görevi verilebilir mi?

Bayan belletici öğretmenlere, istemeleri halinde hamilelik süresi içinde ve doğum sonrasında bir yıl süreyle nöbet görevi verilmez.

Belleticilerin nöbetçi olduğu günlerdeki görevleri nelerdir?

Belleticilerin nöbetçi olduğu günlerdeki başlıca görevleri şunlardır.

a. Pansiyonlarda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek.

b.Öğrencilerin çalışma zaman ve yerlerinde, etüdlerde sessizce ders çalışmalarını sağlamak ve gerektiğinde onların çalışma sırasında derslerde karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak,

c. Öğrencilerin günlük vakit çizelgelerini uygulamak ve gece bekçilerini kontrol ederek gereken direktifleri vermek,

d. Yemekhane ve yatakhanelerde öğrencilerin başında bulunarak vaktinde yatıp kalkmalarını, düzenli bir şekilde yemek yemelerini sağlamak,

e. Çamaşır yıkama ve banyo işlerinin zamanında ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak,

f. Etüd aralarında öğrencileri gözetimi altında bulundurmak,

g. Etüdlerde yoklama yapmak, yoklama pusulalarını ilgili müdür yardımcısına vermek,

h.Hastalanan öğrencilerin durumunu nöbetçi öğretmen ve idarecilere bildirmek,

i.Pansiyonla ilgili hizmetlerin okul idaresince tespit olunan iç yönerge hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,

j. Pansiyona gelen ve gidenlerin kim olduklarını öğrenip, durumları ile ilgilenmek,

k. Pansiyon eşyasının meydanda kalmamasına dikkat etmek, ilgililerin haberi olmadan eşyanın okul dışına çıkarılmasını önlemek,

l. Pansiyon nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazmak,

m. Gündelik yiyeceklerin tartılarak ambardan tabelaya göre çıkarılmasında, dışarıdan gelen yiyeceklerin muayenesinde hazır bulunmak,

n. Önemli disiplin olaylarında durumu okul idaresine zamanında duyurmak ve kendisine verilen diğer görevleri yapmak.? şeklinde belleticilikle ilgili genel esaslar belirlenmiştir.

Belleticiler Muayene ve Teslim Alma Komisyonunda görev alırlar mı?

Aynı yönetmeliğin 16. maddesindeki ?Muayene ve Teslim Alma Komisyonu
Muayene ve Teslim Alma Komisyonu, pansiyonda görevli müdür yardımcısının başkan-lığı altında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen pansiyonda görevli olan iki belletici ve işle ilgili ambar memurundan kurulur. Komisyon usulüne göre satın alınan eşya ve gereçleri şartlarına veya sözleşmeler uyarınca muayenesini yaparak kabul veya geri çevirmesi hakkında gereken işlemi yapar.

Bu Komisyon aynı zamanda "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine göre her yılsonunda demirbaş eşya ile kullanılmaya yarayan eşya ve gereçlerin sayımı ve denetlenmesi ile ilgili ödevleri yapar. Bu komisyonun muayene ve teslim alma işleriyle ilgili kararları okul müdürü tarafından onaylanır.? hükümlerine göre Muayene ve Teslim Alma Komisyonunda görevlendirilir.

Belleticiler görevli oldukları gün yemeklerini nerden yerler?

Aynı yönetmeliğin 19. maddesindeki ?Okul müdürü, pansiyonlarda görevli müdür yardımcısı, belleticiler, memur ve hizmetliler ile nöbetçi oldukları günlerde öğretmenler pansiyon tabelasına dahil edilerek ücretsiz yemek yerler.? hükümlerine göre ücretsiz yemek yerler.

Pansiyonun doktorundan belletici faydalanabilir mi?

Aynı yönetmeliğin 28. maddesi, (b) bendindeki ?b. Her gün okul müdürünün belirteceği saatte okula gelerek muayeneye gönderilen öğretmen, belletici, memur, öğrenci ve hizmetlileri muayene etmek ve durumlarını bir deftere yazarak her biri hakkında gereken önlemleri almak,? hükümlerine göre Doktor; Her gün okul müdürünün belirteceği saatte okula gelerek muayeneye gönderilen öğretmen, belletici, memur, öğrenci ve hizmetlileri muayene eder ve durumlarını bir deftere yazarak her biri hakkında gereken önlemleri alır.

Pansiyonda her gün kimlerin olduğu nerde yazar?

Aynı yönetmeliğin 40. maddesi, (i) bendindeki ?i. Her gün tabelaya giren öğrenci, memur, öğretmen, belletici ve hizmetlilerin adlarını belirleyen tabela mevcudu defteri,? hükümlerine göre; Her gün tabelaya giren öğrenci, memur, öğretmen, belletici ve hizmetlilerin adlarını belirleyen tabela mevcudu defteri ne yazılır.

Görevli iken hastalanan belletici ne yapar?

Aynı yönetmeliğin 30. maddesi, (b)bendindeki ?b- Pansiyonda kalan okul yöneticileri ile öğretmen, belletici, memur ve hizmetliler hafif hastalıklarında kendi yatak odalarında istirahat edebilirler. Ancak, bunların öğrenciye ayrılan yerlerde yatmamaları, ateşli ve bulaşıcı hastalıklara tutulanların okul dışında tedavi edilmeleri gerekir.? hükümlerine göre hafif hastalıklarında kendi yatak odalarında istirahat edebilirler.

Belleticilere ne kadar ek ders ücreti ödenir?

Belleticilik; Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26378_0.html ?Belleticilik görevi? başlıklı 13.maddesinde; ? (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir.

Belleticilerden aynı zamanda nöbet tutanlara ne kadar ek ders ücreti ödenir?

Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir.

Bir günde ne kadar belletici görevlendirilebilir?

Ancak, bir günde 3'ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemez.

Bir öğretmene bir ayda ne kadar belletici görevi verilebilir?

Yukarıdaki hükümlere göre bir ayda bir belletici en fazla 48 saat ücret alabileceğinden en fazla 12 defa belletici olarak görevlendirilebilir.

Bir öğretmene bir ayda ne kadar belletici+nöbet görevi verilebilir?

Yukarıdaki hükümlere göre bir ayda nöbet tutan bir belletici en fazla 48 saat ücret alabileceğinden en fazla 8 defa belletici+nöbetçi olarak görevlendirilebilir.

Farklı zamanlarda belletici, belletici+nöbet görevi verilen öğretmen en fazla ne kadar görev verilebilir?

Yukarıdaki hükümlere göre bir belletici en fazla 48 saat ücret alabileceğinden 48 saati geçmeyecek şekilde belletici, belletici+nöbet görevi verilebilir.

Kimlere belleticilik görevi verilmez?

(2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilmez.? şeklinde yer almaktadır.

Ek dersle ilgili kararın uygulanmasında birlik ve beraberliğin sağlanması ile oluşabilecek muhtemel tereddütlerin önüne geçilmesi bakımından Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 2007/19 nolu genelge yayımlamıştır.

Belleticilere hangi gösterge üzerinden ek ders ücreti ödenir?

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 2007/19 nolu genelgesinin 1.maddesi ile Belleticilik görevi karşılığında ödenecek ek ders ücretleri, bu görevin ne zaman yapılmış olduğuna bakılmaksızın gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir.

Belleticilere ek ders ödenmesinde aylık karşılığı ders görevini doldurması şartı aranır mı?

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 2007/19 nolu genelgesinin 2.maddesi ile Öğretmenlerin belleticilik görevi karşılığında alacakları ek ders ücretinin ödenmesinde, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmuş olmaları koşulu aranmayacaktır.

Belleticilik görevi karşılığı ödenen ek ders ücretine ilişkin saatler Hazırlık ve planlama görevi karşılığı verilecek ek ders ücretinin belirlenmesinde dikkate alınır mı?

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 2007/19 nolu genelgesinin 6.maddesi ile Hazırlık ve planlama görevi karşılığı verilecek ek ders ücretinin belirlenmesinde aylık ve ek ders ücreti karşılığı fiilen okutulan ders sayıları esas alınacaktır. Bu bağlamda, belleticilik görevi karşılığı ödenen ek ders ücretine ilişkin saatler bu belirlemede dikkate alınmayacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 2007/19 nolu genelgesinin 8.maddesindeki hükümlere göre;

Öğretmenler Belleticilik görevlendirilmesinde istekli değillerse nasıl belirlenir?

Bir yatılı veya pansiyonlu okul için o okulda görevli öğretmenlerden, o okulda yeterli sayıda öğretmen olmaması hâlinde aynı yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli olanlara öncelik verilmek koşuluyla okul müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile yeterli sayıda belletici belirlenecektir. İstekli olanlara öncelik verilmesi, istekli olmayanlara bu kapsamda görev verilmemesi anlamına gelmeyeceğinden, gerekmesi hâlinde resen belirleme yapılabilecektir.

Belletici görevlendirme sayısında okul pansiyonunun kız ve erkek bölümlerinin ayrı ayrı olması farklı bir belirleme yapılmasını gerektirir mi?

Belletici olarak belirlenenlerden özel eğitim okullarında 25 öğrenciye kadar 1, 25-50 öğrenciye kadar 2, 50 ve daha fazla öğrenci için 3; diğer okullarda ise 50 öğrenciye kadar 1, 50-100 öğrenciye kadar 2, 100 ve daha fazla öğrenci için 3 öğretmen o gün belletici olarak görevlendirilecektir. Okul pansiyonunun kız ve erkek bölümlerinin ayrı ayrı olması farklı bir belirleme yapılmasını gerektirmeyecektir.

Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerden nöbet tutacaklar okul yönetimince belirlenecek ve bu öğretmenler 24 saat süresince nöbet görevlerini yerine getireceklerdir.

Belletici olmayan rutin nöbet görevi olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

Bir günde 3'ten fazla olmamak üzere belletici olarak görevlendirilenlere bu görevleri için 4 saat ek ders ücreti ödenecek, bunlardan nöbetçi olarak belirlenip 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenecektir. Belletici olarak görevlendirilmeyen öğretmenlerin çeşitli görevleri bağlamında yerine getirdikleri diğer nöbet görevleri için ise herhangi bir şekilde ek ders ücreti ödenmeyecektir.

Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerden aynı günlerde ders de okutanlara ek ders ücreti ödenir mi?

Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerden aynı günlerde ders de okutanlar, okuttukları dersin ek ders ücreti ödenmesini gerektirecek kapsamda olması kaydıyla, her iki görev karşılığı ek ders ücretinden ayrı ayrı yararlandırılacaklardır.

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ?Belletici Öğretmen? başlıklı 74. maddesi hükümlerine göre;

Belletici öğretmen ihtiyacı nasıl karşılanır?

Yatılı öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek, etütlerde ders çalışmalarını sağlamak ve çalışmaları sırasında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere okulun sınıf veya branş öğretmenlerinden ya da diğer okullarda görev yapan öğretmenlerden okul müdürünün önerisi ve il/ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile belletici öğretmenler görevlendirilir.

Belletici öğretmen ihtiyacı;

a) Öncelikle aynı okulda görevli istekli öğretmenler arasından,

b) Okulda istekli öğretmen bulunmaması durumunda aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kurumlarında görevli istekli öğretmenler arasından,

c) Her iki durumda da yeterli sayıda istekli öğretmenin bulunmaması hâlinde aynı okulda görevli durumu uygun öğretmenler arasından kura ile,

yeterli sayıda görevlendirme yapılarak karşılanır.

Okul öncesi öğretmenleri belletici öğretmen olarak görevlendirilebilir mi?

İhtiyaç duyulması hâlinde yerleşim biriminden uzakta bulunan yatılı ilköğretim bölge okullarının özelliği de dikkate alınarak bu okullarda görevli okul öncesi öğretmenleri de belletici öğretmen olarak görevlendirilir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 2007/91 nolu genelgesine göre;

Belleticilik görevinde öncelik hangi öğretmene verilir?

İlk önce Pansiyonun bulunduğu okuldan istekli olan öğretmenlere belleticilik görevi verilecektir.

Farklı okullardan Belletici olmak isteyenlere öncelik verilir mi?

Pansiyonun bulunduğu okuldan istekli olan öğretmen yoksa aynı yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere belleticilik görevi verilecektir.

İstekli bulunamadığı zaman Belletici öğretmenler resen görevlendirebilir mi?

Aynı okuldan ve aynı yerleşim yerindeki okullardan istekli olan öğretmen bulunmadığı takdirde Pansiyonun bulunduğu okuldan resen görevlendirme yapılacaktır.

Belleticilik ve nöbet görevi nasıl tebliğ edilecektir?

Okul yönetimlerince nöbetçi öğretmenlerin ve belletici öğretmenlerin görevleri mevzuatına uygun olarak ayrı ayrı belirtilecek kendilerine yazılı olarak tebliğ edilecektir

Hangi öğretmenlere belleticilik görevi verilir, Rehber öğretmenlere belleticilik görevi verilebilir mi?

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 74. maddesindeki "...okulun sınıf öğretmenleri ile branş öğretmenleri veya ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yapanlar arasından... ?ifadesi ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 10. maddesinde yer alan "...okulda görevli öğretmenlerden...? ifadesinden, tüm branşlardaki öğretmenler anlaşılacak ve ana sınıfı öğretmenleri ile rehber öğretmenlere de belleticilik görevi verilecektir.

Editörün notu; Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 74. maddesine göre Ana sınıfı öğretmenlerine ihtiyaç duyulması halinde bu görev verilmelidir.

Ayrıca ?Rehber öğretmenlerin belletici olarak görevlendirilebileceğine dair MEB görüşü? bulunmaktadır.

Ayrıca Danıştay; Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 2007/91 nolu genelgesinin rehber öğretmenlere ilişkin kısmını iptal etmiştir.

Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 'Verilemeyecek Görevler' başlıklı 55. maddesine göre;

Rehber öğretmenlere nöbet görevi verilemez. Buna ilişkin idari mahkeme kararı bulunmaktadır.

Sözleşmeli öğretmenlere belleticilik görevi verilebilir mi?

Bakanlığımızca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi doğrultusunda görevlendirilen sözleşmeli öğretmenlere belleticilik görevi verilir.

Ücretli öğretmenlere belleticilik görevi verilebilir mi?

Kaymakamlık veya valiliklerce İlgi (c) Karar'ın 9/2 maddesi doğrultusunda görevlendirilen ücretli öğretmenlere belleticilik görevi verilmez.

Asker öğretmenlere belleticilik görevi verilebilir mi?

Asker öğretmenlere belleticilik görevi verilir ancak karşılığında ek ders ücreti ödenmez

Editörün notu; Asker öğretmenlere belleticilik görevi verilip ancak karşılığında ek ders ücreti ödenmemesi hukuki değildir.

Belleticilik ve nöbet görevi ne zaman başlar ne zaman biter?

Bu durum okunun hazırlayacağı pansiyon iç yönergesinde belirlenir

Başka bir okulda belletici olarak görevlendirilen öğretmenin ek ders ücretini kim ödeyecek?

Kadrosunun bulunduğu okul dışında başka bir okulda belletici veya sınavlarda komisyon üyesi ve gözcü olarak görevlendirilen öğretmenlere, bu görevlerine bağlı olarak tahakkuk ettirilecek ek ders ücreti kadrosunun bulunduğu okul tarafından ödenecektir.

Formatör öğretmenlere belleticilik görevi verilebilir mi?

Bilgisayar Formatör Öğretmenleri; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar Laboratuarlarının Düzenlenmesi Ve İşletilmesi İle Bilgisayar Ve Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerinin Görevleri Hakkında Yönergenin 15. 16. ve 17. maddelerinde yer alan hükümlere ve Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Araçları Ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanım Yönergesi hükümlerine göre çalışmalarını yapacak nöbet görevi de dâhil başka bir görev verilemeyecektir.

Dolayısıyla Formatör öğretmenlerin belleticilik, görevleri karşılıkları olarak ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 4
19 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
18:27 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:23 - Bir haftada 8 milyona yakın aşı yapıldı18:17 - Jandarma özel harekatçı evinde ölü bulundu18:06 - Belediye'nin 4,5 milyonluk taş kırma makinesini çaldılar17:59 - Dolar günü yükselişle kapattı17:58 - Gram altın yeniden 500 TL'nin üzerinde
17:55 - MEB, hizmet belgelerini e-Devlet kapısından hizmete açtı17:50 - Ümit Özdağ, 26 Ağustos'ta partisini kuracak17:45 - Kocaeli'de 1 milyonuncu korona virüs aşısı yapıldı17:36 - Taha Akgül: Bu ülkede sadece futbol yok17:29 - Tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı: O anlar kamerada17:29 - Diyanet: İdari izinli personelin hizmetine ihtiyaç duyuldu
17:20 - Afyonkarahisar'da endişe uyandıran göçük ve yarıklar17:15 - İstanbul'daki restoranlara yönelik araştırma: Yüzde 68'i çöpe gidiyor17:14 - YÖK duyurdu: AÖF Adalet bölümü kapatıldı17:08 - Sağlık-Sen'den yerli aşı klinik merkezine ziyaret17:00 - 13 günde 4 bin 929 metreküp müsilaj temizlendi
16:57 - CHP'den 189 maddelik 'Hak, Hukuk, Adalet Yargı Paketi' teklifi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam