Sağlık Bakanlığı'ndan, 2011/8 KPSS'yle yerleşenler hakkında açıklama

Sağlık Bakanlığı, 2011/8 KPSS ile yerleşenler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, yerleşenlerden istenen belgeler de yer aldı. Açıklamaya göre adayların, 22 Ağustos ? 12 Eylül 2011 tarihleri arasında, yerleştikleri il sağlık müdürlüklerinde oluşturulacak komisyona başvurması gerekmektedir. Hasta olanların yerine, 1. derece yakınları başvuru yapabilecektir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ağustos 2011 16:43, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KPSS 2011/8 Sözleşmeli Personel Alımı Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru

Bakanlığımız 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin KPSS?2011/8 yerleştirme sonuçları 16 Ağustos 2011 tarihinde ÖSYM tarafındanaçıklanmıştır.

Adayların göreve başlama işlemleriyle ilgili olarak aşağıda belirtilen hususları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

1. Adayların göreve başlama işlemlerine ilişkin başvuruları; EK?2 formda belirtilen birimlerinizde oluşturulacak başvuru komisyonları tarafından, 22 Ağustos ? 12 Eylül 2011 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların bu süre zarfında istenen belgelerle birlikte ilgili komisyolara başvurmaları gerekmektedir.

2. Atama şartlarını taşıyanlardan, halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecekleri gibi haklarında ayrıca gerekli yasal işlem de yapılacaktır.

3. Yerleştirilenlerin, EK?1 Formda belirtilen belgeleri hazırlayarak, en geç 12 Eylül 2011 tarihi mesai bitimine kadar ilgili başvuru komisyonlarına teslim etmeleri gerekmektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen mazeret durumları hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Hastalık veya doğumla ilgili mazeretleri nedeniyle başvuru evraklarını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde, birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

5. Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar da, başvuru evraklarını birinci derece yakınları aracılığı ile ilgili komisyonlara teslim edebileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve diğer atama şartlarını da taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet birimlerinde, bu birimlerin kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmiş olması halinde yerleştirildikleri pozisyonun il veya ilçede bulunması hali öncelikle dikkate alınarak ihtiyaç bulunan hizmet birimlerinde göreve başlatılacaktır.

6. 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/f maddesi hükümleri uyarınca; adaylardan adlî sicil kaydı istenmeyecek, bunun yerine EK?3 dilekçede belirtilen şekilde yazılı beyan istenecektir. Başvuru komisyonları, bu beyanın doğruluğunu, adlî sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit edeceklerdir.

7. Adayların, adli sicil kaydı bulunmadığına dair belge getirmeleri durumunda ise bu belgeler, başvuru tarihi itibariyle ilgili mercilerden alınmış olması kaydıyla kabul edilecektir.

8. Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları, ilgili başvuru komisyonları tarafından; www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanan KPSS?2011/8 Tercih Kılavuzundaki nitelik ve şartlar ile adaylardan istenen belgeler birlikte değerlendirilmek suretiyle tespit edilecektir.

9.Atanma şartlarını haiz olmayan adaylara, gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilecektir.

10. Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde göreve başlatılacaktır.

11. Adayların, son göreve başlama tarihi 15 Eylül 2011 Perşembe günüdür. Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır.

12. Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olan adaylar, bu durumlarını 15 Eylül 2011 mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla 15 Kasım 2011 mesai bitimine kadar göreve başlatılabilecektir.

13. Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar da bu durumlarını 15 Eylül 2011 mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

14. Yukarıda belirtilen sürelerin aşılması durumunda, adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

EK: 2 Adet Form

1 Adet Örnek Dilekçe


YERLEŞENLERDEN İSTENEN BELGELER

a ) Dilekçe,

b ) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (Fotokopisi alınacak, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilecektir),

c )18 yaşından küçükler için, 657 sayılı Kanunun değişik 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca alınmış kaza-i rüşt kararı veya onaylı örneği,

d ) Türk soylu yabancılardan, 25.9.1981 tarihli ve 2527 sayılı Kanun gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınmış çalışma izni belgesi,

e ) Diploma aslı veya noter onaylı örneği, diplomanın henüz düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre düzenlenmiş, daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgeler (Diploma aslının getirilmesi halinde fotokopisi alınacak, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilecektir),

f )Sağlık Fizikçisi pozisyonlarına yerleşen adaylardan ayrıca, fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans yapmış olduklarını gösterir belge,

e ) 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/f maddesi hükümleri uyarınca; adaylardan adlî sicil kaydı istenmeyecek, bunun yerine EK?3 dilekçede belirtilen şekilde yazılı beyan istenecektir. Müracaat kabul komisyonları, bu beyanın doğruluğunu, adlî sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit edecektir. Adayların, adli sicil kaydı bulunmadığına dair belge getirmeleri durumunda ise bu belgeler, başvuru tarihi itibariyle ilgili mercilerden alınmış olması kaydıyla kabul edilecektir.

g ) Erkek adaylardan askerlik daire yahut şubelerinden alınacak; ilgili komisyonlara başvuru tarihi itibariyle askerlikle ilgisi bulunmadığını; askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğunu gösteren belge,

h ) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını gösterir sağlık raporu (Tek hekim raporu yeterli kabul edilecektir),

i ) 2 adet vesikalık fotoğraf,

j ) Mal Bildirim Beyannamesi (Doldurularak kapalı zarf içinde teslim edilecektir.),

k ) Adaylardan, göreve başlatılma işlemleri için istenen belgeler konusunda; gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecekler, sehven atanmaları halinde atamaları iptal edilecek ve haklarında ayrıca yasal işlem yapılacaktır.

* Başvuru Evraklarının Teslim Edileceği Komisyonlar
* Dilekçe Örneği
* Genelge

Bu Habere Tepkiniz