1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KİT'lerdeki üniversite mezunu işçiler, Çay işletmelerindeki işçilerle aynı hakkı istiyor

26 Eylül 2011 00:20
Yazdır

Değerli Memurlar.net yetkilileri,

bizler Enerji Bakanlığına bağlı Elektrik Üretim A.Ş' de 4857 sayılı kanuna göre daimi işçi statüsünde çalışıyoruz.

2011'in haziran ayında çay işletmelerinde ki 267 tane işçi personel bakanlar kurulu kararı ile işçilikten 399 sayılı KHK' ye bağlı sözleşmeli pozisyonlara atanmışlardır. Buna paralel haklı olarak şuan da bazı kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan 2 yıllık, 4 yıllık üniversite mezunu işçi arkadaşlarla istişare yapıp bizlere de böyle bir hakkın verilmesini istemekteyiz.

Malumunuz hali hazırda üniversite mezunu işçilerin işçilikten memurluğa geçişi hususunda kanun tasarısı bulunmaktadır. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu 2 günlük T.B.M.M ziyaretinde de muhattab komisyon başkanı, üyeleri ve milletvekilleri ile yapılan görüşmeler gayet olumlu geçmiştir. Konu üzerinde çalıştıklarını çalışmaları yetiştirebilirlerse 4 Ekim'e kadar bakanlar kurulu kararı ile çıkartma teklifinde bulunacaklarını, olmadı meclis açıldığında mevcut kanun tasarısını kanunlaştırmak üzere meclise sunacaklarını söylemişlerdir.

Bu gelişmelerin haricinde gerekli memur sendikaları ziyaret edilmiş başkanları bu konu hakkında zaten 3 yıldır çalıştıklarını bizlerin istekleri ile çalışmalarına ağırlık vereceklerini, mağduriyetlerimizin giderilmesi konusunda ellerinden geleni yapacaklarını beyan etmişlerdir. Şuan da tüm kamuda çalışan üniversite mezunu arkadaşlarımızın takriben 6300 kişi olduğunu biliyoruz. Ki bu sayı 6300 kalifiye, tecrübeli, işinin bilincinde, alttan yetişmiş ileride yaptığı işi tam anlamıyla bilerek yapabilen yöneticeler demektir. Başımızda bulunan yöneticilerimiz Türkiye'nin de kaderini olumlu yönden değiştirebilecek bu kararı alacaklarına bizler gönülden inanıyoruz. Ziyaretlerimiz esnasında yetkililere vermiş olduğumuz dosyayı size de gönderiyoruz.

Sn. Yetkili;

Bizler Enerji Bakanlığımıza bağlı Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 4857 sayılı İş kanunu kapsamında daimi işçi kadrosunda çalışmaktayız.

Malumunuz olacağı üzere; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan 10.02.2010 tarih ve 680 sayı no ile Başbakanlık Kanunlar ve Kararnameler Genel Müdürlüğüne gönderilerek Bakanlar Kurulu Kararı ile Kanun Hükmünde Kararname (KHK) olarak yürürlüğe girmesi için hazırlanan "TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş., TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş., TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş., VE TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜN'DE ÇALIŞTIRILAN YÜKSEK ÖĞRETİM MEZUNU İŞÇİ PERSONELİN 399 SAYILI KHK'YE TABİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMASI HAKKINDA KANUN TASARISI" mevcuttur.

Mevzu bahis konuyu Türkiye geneli KİT'lerde görev yapan arkadaşlarımızla yıllardır yakından takip etmekteyiz. Konu ile ilgili olarak Enerji Bir-Sen Memur Sendikasının çalışmaları ve destekleri devam etmektedir. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner YILDIZ'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Kütahya ziyaretinde, konu ile ilgili olarak Maden Teknikerleri Derneği yöneticileri ile Sayın Bakanımız arasında bir görüşme yapılmış ve Sayın Bakanımız konu ile bizzat ilgileneceğini beyan etmiş bulunmaktadır. Konunun nezaketine binaen çeşitli illerimizdeki çok değerli milletvekillerimizle de özel olarak görüşmelerimiz olmuş, bu konuyla aktif bir şekilde ilgilenecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Faruk ÇELİK başta olmak üzere konunun muhatabı bakanlarımıza durumu ileteceklerini ve üzerinde zaten hali hazırda çalışma yapılan bu tasarıyı kamu yararına olacak şekilde ilgileneceklerini söylemişlerdir. Büyüklerimiz olan Sayın Bakanlarımızdan ve vekillerimizden gördüğümüz ve duyduğumuz bu ilgi ve alaka yıllardır içimizde bir yara olan bu konu hususunda bir nebze olsun kuruyan damarlarımıza su serpmiştir. Şüphesiz ki bu tasarının yasalaşmasıyla sizin de bildiğiniz üzere ülke ekonomisine olacak kazanç, buna paralel kalifiye, tecrübeli ve işinin ciddiyetin de bir kadro olacağının, ayrıca yıllardır süre gelen memleket meselesi olarak kabul görmüş teknik eğitim fakültelerinin mağduriyetlerini gidermek amacıyla söz konusu fakültelerin kapatılarak teknoloji fakültelerine dönüştürülmesiyle ortaya çıkan uygulama mühendisliği unvanlarının, YÖK başkanımız Sayın Yusuf Ziya ÖZCAN'nın teknik eğitim fakültesi mezunlarına fark derslerini alarak teknoloji mühendisliği unvanının verilmesi hususundaki yaptığı çalışmalar ve açıklamalar neticesinde ileri ki tarihler de kamuda doğacak uygulama mühendisliği kadrolarının mevcut çalışan T.E.F. mezunu işinin bilincinde, tecrübeli bu personellerden karşılanması insan kaynaklarının etkin kullanılması ve ekonomik yönden de kamu yararına daha uygun olacağı dikkatinizden kaçmayacaktır.

En başta söylediğimiz gibi, tasarıda adı geçen kurumlarda çalışan üniversite mezunu arkadaşlarla bizzat görüşmekteyiz. Lakin ilgili tasarı üzerinde yaptığımız incelemeler doğrultusunda arkadaşlarımızın kaderini değiştirecek bazı eksikliklerin olduğunu, bunlardan ilkinin 2003 yılından sonra atama izninin alındığı arkadaşlarımızın tasarıya dahil olduğunu fakat bundan önce ki yıllarda göreve başlayan personelin bu konuda mağdur olacağını, ikincisi Enerji Bakanlığımıza bağlı bütün enerji KİT'lerin mevcut olmasına rağmen bünyesinde diğer kurumlardaki arkadaşlarımız gibi çok değerli, tecrübeli ve yetişmiş elemanlar barındıran kardeş kurumlarımızdan TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ' nin kapsam dışında kaldığını gördük. Arkadaşlarımız adına bu talihsiz durumlarında değerlendirilip yıl şartının kaldırılıp isteğe bağlı yapılması, TKİ'nin de tasarıya dahil edilmesi ve tasarının bir an önce kanunlaşarak yürürlüğe girmesi sorunumuzu giderecektir.

Kamu da çalışan üniversite mezunu işçiler olarak yıllarca maddi ve manevi emek verip hem çalışıp hem okuduğumuz, sıkıntılı günler geçirip başarıyla bitirdiğimiz üniversite hayatının sonunda, aldığımız diplomaların bir aile olarak benimsediğimiz kurumlarımızda bir işe yaramadığı gerçeği bizi çok üzmektedir. Bizim için hayati derecede önem taşıyan bu tasarının kanunlaşması ile çalıştığımız kurumlara sağladığımız katkı daha da artacak, bizlere çalışma şevki katacaktır.

Söz konusu Kanun Tasarısındaki bu mağduriyetimizin giderilerek bir an önce gerekli komisyonlarda görüşülmesi ve ekte izah etmeye çalıştığımız şekilde düzenlenerek kanunlaşması için yardımlarınızı ve talimatlarınızı siz değerli büyüklerimizden arz ederiz.

Konuya gösterdiğiniz hassasiyete şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla?

Ek 1 - Tasarının şu anki durumu
2 - Tasarıda yapılmasını talep ettiğimiz değişikliklerEk - 1 Tasarının şu anki durumu


TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. VE TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞTIRILAN YÜKSEK ÖĞRETİM MEZUNU İŞÇİ PERSONELİN 399 SAYILI KHK'YE TABİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMALARI HAKKINDA KANUN TASARISI
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüklerinde, 04.12.1984 tarih ve 3096 sayılı Kanun gereğince imzalanmış olan Görev Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmelerinin iptali veya ilgili Bakanlık tarafından feshi neticesinde Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş., Çukurova Elektrik A.Ş. ile Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Santradan T.A.Ş' den 2002 ve 2003 yılarında devir alınan personel ile bu kurumlarda ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde 2003 yılından sonra Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel yatırım ve Finansman programında belirtilen esaslar dahilinde atama izni alınmış işçi kadrolarına açıktan işe başlatılan personelden; Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalıştırılan yüksek öğretim mezunu personel ile yaptıkları işler Kurumların Toplu İş Sözleşmelerindeki Ek Maddelerine İstinaden toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında bırakılan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında çalıştırılan 4857 sayılı İş Kanununa tabi yüksek öğretim mezunu olanların, 22/01/1990 tarihli 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesi uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Tanımlar
MADDE 2- Bu kanunda geçen;
(1) TEİAŞ : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
(2) TEDAŞ : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,
(3) EÜAŞ : Elektrik Üretim Anonim Şirketini,
(4) ÇEAŞ : Çukurova Elektrik Anonim Şirketini,
(5) KEPEZ : Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Santralleri Türk Anonim Şirketini,
(6) AKTAŞ : Aktaş Elektrik Ticaret Anonim Şirketini
(7) TTK : Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğünü ifade eder.
Hükümler
MADDE 3- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde gerekli pozisyonların ihdas işlemleri tamamlanarak, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ ve TTK' da bu Kanunun 1'nci maddesi kapsamında istihdam edilenlerden, sözleşmeli pozisyonlara geçmek isteyen personel, 399 sayılı Kanun Hükmünce Kararnamenin 3/c maddesi uyarınca, söz konusu Kararnamenin "İşe Alınacaklarda Aranılacak Şartlar" başlıklı 7'nci maddesinde sayılan şartları taşımak koşulu ile sınav şartı aranmaksızın Kurumlarınca durumlarına uygun sözleşmeli personel pozisyonlarına atanırlar.
(2) Sözleşmeli pozisyonlara geçmeyi kabul etmeyen personelin iş sözleşmesi feshedilerek kıdem tazminatları ödenir. Sözleşmeli pozisyonlara atanan söz konusu personele, iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmez. Bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hane, kıdem tazminatına esas olan TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, TTK, AKTAŞ, ÇEAŞ ve KEPEZ ile AKTAŞ, ÇEAŞ ve KEPEZ' in taşeron firmalarında geçmiş hizmet süreleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır.
(3) Bu Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına ataması yapılan personelin, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, TTK, AKTAŞ, ÇEAŞ ve KEPEZ İLE AKTAŞ, ÇEAŞ ve KEPEZ' in taşeron firmalarında geçen hizmet süreleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun, 1897 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerine göre ve 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde hükmü de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla, emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.


(4) Sözleşmeli pozisyonlara atanan personelin atandıkları tarih itibariyle almakta oldukları ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye, ek ödeme toplam net tutarının atandıkları sözleşmeli pozisyonlara ait net ücretlerinden (fazla mesai ücreti hariç) fazla olması halinde, aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir.
(5) Yukarıdaki hükümlere göre atanmış olan personelden boşalan sürekli işçi kadroları hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
Yürürlük
MADDE 4- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Ek - 2 - Tasarıda yapılmasını talep ettiğimiz değişiklikler

1 - Görüldüğü gibi tasarıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza bağlı Enerji Kitleri mevcut iken TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU tasarı kapsamına alınmamıştır. Öncelikle TKİ kurumunun da tasarı kapsamına alınmasını talep ediyoruz.

2 - Tasarıda yapılacak kadro değişikliği ile ilgili olarak 2003 yılından sonra işe alınanlar ibaresi geçmekte olup, burada yıl şartının kaldırılıp isteyen arkadaşların kadro değişikliğine gidebilmesi sağlanırsa daha yararlı olacağı kanaatindeyiz.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 65,432 defa okundu. 279 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam