1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Toplu sözleşme yasasının ayrıntıları

Memurlar ile hükümet arasında toplu sözleşme yapılmasına imkan veren düzenleme, 11 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tasarıya göre, bugünden itibaren, 1 ay içinde toplu görüşmelere başlanacaktır. Bu görüşmeler ise, kanuna göre 1 ay sürecektir. Düzenlemenin getirdiği değişiklikleri görmek için başlığa tıklayınız.
11 Nisan 2012 09:23
Yazdır

GÖRÜŞME TAKVİMİ

Kanunun geçici 11. maddesine göre, görüşmelere, Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde başlanılmalıdır. Kanun, 11 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlandığı için, 11 Mayısa kadar görüşmelere hazırlık süreci olacaktır. 11 Mayısta görüşmelere başlanırsa, Kanun hükmü gereğince, görüşmeler 11 Haziran'a kadar devam edebilecektir. 11 Haziran'da imza altına alınacak bir toplu sözleşme önce Resmi Gazetede yayımlanacaktır. Resmi Gazetedeki yayımın ardından, Maliye Bakanlığı gerekli bütçe hazırlığını oluşturacaktır. 6 aylık farklar da düşünüldüğünde, Maliye Bakanlığının bu işlemleri 15 Haziran'a yetiştirmesi biraz zor olacaktır.

Diğer taraftan bu dediklerimiz, anlaşma olmasına ilişkindir. Anlaşma olmaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Heyetine itiraz başlayacak ve süreç çok daha da uzayacaktır.

TOPLU SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

Toplu sözleşmenin kapsamı konusunda esaslı bir değişiklik yapılmamıştır. Madde metnine göre; sadece kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal hakları üzerinde pazarlık yapılacaktır. Eski düzenleme metni de "toplu sözleşme ikramiyesi" ibaresi dışında aynı bu şekildeydi. Ancak sendikalar disiplin, izin gibi diğer hakların da müzakere edilmesini istiyordu. Disiplin, izin gibi konular, Kamu Görevlileri Hakem Heyeti aksi bir karar vermez ise, daha önceki yıllarda olduğu gibi toplu sözleşme konusu değil, iki taraf arasındaki bir iyiniyet sözleşmesi ile kayıt altına alınacaktır.

TOPLU SÖZLEŞME İKİ YIL GEÇERLİ OLACAK

Yapılan düzenlemeye göre, toplu sözleşmeler işçilerde olduğu gibi 2 yıl boyunca geçerli olacaktır.

EMEKLİLERDE TOPLU SÖZLEŞMEDEN YARARLANACAK

Memur emeklileri de, toplu sözleşme ile yapılan artışlardan yararlanacaktır.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ

Sendika üyelerine ödenmek üzere toplu sözleşme ikramiyesi verilecektir. Bunun ne kadar olacağına, toplu sözleşme ile karar verilecektir. Sendika üyesi olmayanlar bu ikramiyeden yararlanamayacak.

SENDİKA HEYETİ KİMLERDEN OLUŞACAK

İlgili madde şu şekildedir:

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti, bağlı sendikaların toplam üye sayısı itibarıyla en fazla üyesi bulunan konfederasyonun Heyet Başkanı olarak belirleyeceği bir temsilci ile her bir hizmet kolunda en fazla üyeye sahip kamu görevlileri sendikaları tarafından belirlenecek birer temsilci, bağlı sendikaların üye sayıları esas alınmak kaydıyla toplam üye sayıları itibarıyla birinci, ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından belirlenecek birer temsilci olmak üzere onbeş üyeden oluşur.

TOPLU SÖZLEŞMEDE İMZA YETKİSİ KİMDE?

İlgili madde şu şekildedir:

Toplu sözleşmeyi imzalamaya kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti Başkanı, kamu görevlileri adına sözleşmenin kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümü için Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve hizmet kollarına yönelik bölümleri için ilgili sendika temsilcisi yetkilidir.
Bu madde hükümlerine göre toplu sözleşmenin imzalanan bölümlerine ilişkin Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz.?

TOPLU SÖZLEŞME 1 AY SÜRECEK

İlgili madde şu şekildedir:

Toplu sözleşme görüşmelerine, Ağustos ayının ilk işgünü Kamu İşveren Heyeti Başkanınca belirlenen ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil konfederasyonlara görüşmelerin başlamasından en az bir hafta önceden bildirilen yerde başlanır. Toplu sözleşme süreci, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere en geç Ağustos ayının son işgünü tamamlanır.

MAHALLİ İDARELERDE SOSYAL DENGE TAZMİNATI ÖDENECEK

Aşağıdaki hüküm 375 sayılı KHK'ya eklenmiştir:

?EK MADDE 15- Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir. Sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında anılan Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle belirlenir.?

Sosyal denge tazminatı için; ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında sözleşme yapılacaktır. Bu sözleşme, toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde yapılabilecektir.

MEMUR VEYA İŞÇİ MAAŞINI ÖDEMEYEN BELEDİYE SOSYAL DENGE TAZMİNATI ÖDEYEMEYECEK

İlgili madde şu şekildedir:

İlgili mahalli idarenin;

1- vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığına olan borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşması,

2- ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borcu bulunması veya

3- gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin belediyelerde yüzde otuzunu, il özel idaresinde yüzde yirmibeşini aşması hallerinde bu madde kapsamında sözleşme yapılamaz.

Sözleşmenin yapılmasından sonra bu koşulların oluşması durumunda mevcut sözleşme kendiliğinden hükümsüz kalır.?

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM HEYETİNE KİM BAŞVURABİLECEK

Yapılan düzenlemeye göre, kamu görevlilerinin geneline yöenlik düzenlemeler için sadece en çok üyeye sahip konfederasyon başkanı, hizmet yollarına yönelik bölümler için ise yetkili sendika başkanı başvuru yapabilecektir.

İlgili madde şu şekildedir: "Toplantı tutanağı imzalanmasından veya görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığının tespit tutanağı ile belirlenmesinden itibaren üç işgünü içerisinde sözleşmenin ilgili bölümlerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından imzalamaya yetkili oldukları bölümler için Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulabilir.Toplu sözleşme kapsamına girmeyen konulara ilişkin olarak Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz.?

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM HEYETİNİN YAPISI

ÜYE SAYISI KAMU TARAFI SENDİKA TARAFI
1 (BAŞKAN) Bakanlar Kurulunca; Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Başkan olarak seçilecek bir üye, -
4-4 Kamu İşveren Heyeti Başkanınca Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığından görevlendirilecek birer üye, Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye,
1-1 Bakanlar Kurulunca Üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az Doçent unvanını taşıyanlar arasından seçilecek bir üye Bakanlar Kurulunca sendikaların önerdikleri arasından seçilecek bir üye,

2012 YILI TOPLU SÖZLEŞMESİ

2012 yılı toplu sözleşmesi 2012 ve 2013 yılını kapsayacaktır. Bu Kanun, Resmi Gazetede yayımlandığı gün, 1 ay içerisinde toplu sözleşmelere başlayanacaktır.

GÖRÜŞMELERE SENDİKALARDAN KİMLER KATILACAK

MEMURSEN (İMZA YETKİSİ SAHİBİ)

KAMU SEN

KESK

TÜRK BÜRO SEN (Hizmet koluna ilişkin taleplerde imza yetkili)

EĞİTİM BİR SEN (Hizmet koluna ilişkin taleplerde imza yetkili)

SAĞLIK SEN (Hizmet koluna ilişkin taleplerde imza yetkili)

BEM BİR SEN (Hizmet koluna ilişkin taleplerde imza yetkili)

TÜRK HABER SEN (Hizmet koluna ilişkin taleplerde imza yetkili)

KÜLTÜR SANAT SEN (Hizmet koluna ilişkin taleplerde imza yetkili)

BAYINDIR MEMUR SEN (Hizmet koluna ilişkin taleplerde imza yetkili)

TÜRK ULAŞIM SEN (Hizmet koluna ilişkin taleplerde imza yetkili)

TOÇ BİR SEN (Hizmet koluna ilişkin taleplerde imza yetkili)

ENERJİ BİR SEN (Hizmet koluna ilişkin taleplerde imza yetkili)

DİYANET SEN (Hizmet koluna ilişkin taleplerde imza yetkili)

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 242,039 defa okundu. 340 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam