Toplu sözleşmelerde maaş zammı dışında konuşulan konular

Toplu sözleşmelerde sadece maaş zamları pazarlık konusu yapılabildi. Ancak maaş zammı dışındaki konular da konuşuldu ve bazı konuların Kamu Personel Danışma Kurulunda görüşülmesine karar verildi. Görüşülecek konular, üzerinde mutabakata varılan konular anlamına gelmemektedir. Sadece üzerinde konuşılacak konulardır. Bu konular bir anlamda, toplu sözleşme masasında, maaş zammı dışında konuşulan konuları göstermektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mayıs 2012 21:35, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

TARAFLARIN KAMU PERSONEL DANIŞMA KURULUNDA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLMESİ KONUSUNDA UZLAŞTIĞI KONULAR

EK 1 SAYILI LİSTE

Kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına ilişkin olarak gündeme getirilen ve üzerinde değerlendirme ve çalışmalara devam edilmesine karar verilen konu başlıkları şunlardır:

1- 2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi.

2- Bulundukları kadrolar itibariyle derece yükselmesi yapamayan personele, eğitim durumuna göre yükselebileceği en üst dereceye kadar ilerleyebileceği kadro sisteminin kurulması.

3- Sözleşmeli personelin (399 sayılı KHK II sayılı Cetvel, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ve kurumsal sözleşmeli personelden isteğe bağlı olarak) ve 4-C kapsamındaki geçici personelin kadroya atanması.

4- Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personelin genel idare hizmetleri sınıfına sınavsız olarak geçirilmesi.

5- Özel sektörde ve statüsüne bakılmaksızın kamuda geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi.

6- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sisteminin yeniden değerlendirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarındaki yaş sınırının kaldırılması ve sınavlarının düzenli olarak açılması. Kurumların unvan değişikliği sınavına esas olacak kadro sayısından az sayıda talep olması durumunda unvan değişikliği sınavına gerek kalmadan atanmasının sağlanması.

7- Uzman erbaşlıktan memurluğa atanan personelin uzman erbaşlıkta geçen sürelerinin derece ve kademe ilerlemesinde dikkate alınması ve uygulama birliğinin sağlanması.

8- Askerliğini yedek subay olarak yapan kamu personelinden kesilen OYAK kesintilerinin durumu.

9- Kamu görevlilerinin kullandıkları kamu araçlarının trafik kazasına karışması halinde zarar bedelinin kendilerine rücu edilmeksizin kurumlarınca karşılanması konusunun değerlendirilmesi.

10- İtfaiye personelinin genel idare hizmetleri sınıfı kapsamına alınması.

11- Kamu görevlileri servis hizmeti için belirlenen 40 km. sınırının 100 km.ye çıkartılması konusunun değerlendirilmesi.

12- Sözleşmeli personelin, memurlara tanınan izin haklarından aynı şekilde yararlanması konusunun değerlendirilmesi.

13- Belirli bir yaş sınırının üstünde olanlar tarafından yapılması yasaklanan kadro ve unvanlardaki kamu görevlileri (Posta Dağıtıcısı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi vb.) ile ağır ış kapsamında değerlendirilebilecek hizmetleri yürüten (Tren Teşkil Memuru, Vatman, Makinist vb.) kamu görevlilerinin yaşları itibarıyla yürütebilecekleri görevlere atanması.

14- Fiili hizmet zammının yeniden düzenlenmesi:

a. Mesleki yaşı sınırlı olan İdari Sözleşmeli Bale ve Dans Sanatkârlarına fiili hizmet süresi zammının yılda 120 gün olarak verilmesi.

b Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile üniversite hastanelerinde görev yapan personelin fiili hizmet suresi zammından yararlanması

c. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları, Orman Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünde çalışan kamu görevlilerinden hizmetin gerekleri ve mesleki zorluklar goz önünde bulundurularak koruma, sınırlandırma, orman yangınları, zoonoz hastalıkları, zirai mücadele, laboratuvarlar, alkoloid fabrikası gibi belirli birim ve görevlerde bir fiil çalışan personele fiili hizmet zammı verilmesi.

ç. Fiili hizmet zammından yararlanan personelin kapsamına özel güvenlik personeli, apron memuru, özel aydınlatma personeli, kuvvet santrali personeli, hava trafik kontrolörü ve AIM memuru, makinist, tren teşkili, bakımı ve onarımında görevli personeli unvanlarının dahil edilmesi.

d. 2009/79 sayılı fiili hizmet süresi zammı uygulamasına ilişkin Genelgede gerekli düzenlemelerin yapılması.

f TRT personeli ile postacıların fiili hizmet haklarının iade edilmesi.

f. Zabıta personeli ile kurbağa adamlara fiili hizmet zammı verilmesi.

g. KİT'lerde; emniyet mensubu memurlar ile askeri personele uygulanan fiili hizmet zammının özel güvenlik görevlileri, itfaiyeciler ile vardiyalı çalışan, fabrika, atölye, yer altı-yer üstü şantiye, tehlike arz eden patlayıcı parlayıcı radyoaktif ortamlarda çalışan kamu görevlilerine de uygulanır.

ğ. Meslek hastalıklarının tanımı yapılarak, iş güvenliği ve iş sağlığı açısından riskli meslekler ve işlerin tümünün fiili hizmet zammından yararlandırılması.

15- Yer değiştirme suretiyle naklen atama esas ve usullerinin yeniden düzenlenmesi. Belirli görevlere atamada eş ve kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu yere dair nüfus kriterinin kaldırılması, müdür yardımcısı ve daha üst unvanlı kadrolara atanmada 5. ve 6. bölgeden başlama zorunluluğunun kaldırılması. Yer değiştirme suretiyle atamalarda eş, sağlık, öğrenim ve diğer (genel hayatı etkileyen afet, salgın hastalık vb.) durumların özür kapsamına alınması

16- Örgütlenme hakkına ilişkin talepler:

a. Sendikanın eğitim, seminer, konferans ve benzeri toplantıları için İdareye ait salon ile araç ve gereçlerinden İdareyle anlaşma sağlamak suretiyle ücretsiz yararlanması.

b. Hizmet kolu birimlerinde kamu hizmetinin yürütüldüğü her bir hizmet binasında personelin giriş çıkış yaptıkları her bir ana giriş kapısında görülecek şekilde hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalarca kullanılmak üzere kurumlarca ayrı ayrı ilan panoları yaptırılması, yetkili sendika temsilciliğine oda tahsisinin yapılması.

c. Kurumlarca sendika üyelerinden kesintisi yapılan sendika aidatlarının kesintinin yapıldığı günü takip eden beş gün içerisinde ilgili sendikanın bildirmiş olduğu hesaba yatırılması, her ay yasal olarak sendikalara bildirilmesi gereken üye kesinti aidatlarına dair tevkifat listelerinin yazılı veya elektronik ortamda gönderilmesi.

ç. Kamu görevlilerini ilgilendiren kurul ve komisyonlarda sendika temsilcisinin bulunması ile kamu görevlilerini ilgilendiren mevzuat tasarısı hazırlık çalışmalarında sendika ve konfederasyonların görüşlerinin alınması hususunun değerlendirilmesi.

d. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılarak 4688 sayılı Kanun uyarınca sendika üyesi olamayacak personel kapsamının daraltılması.

e. Kamu görevlilerine grev hakkı verilmesi ve siyaset yapma yasağının kaldırılması.

f. İfade özgürlüğü, örgütlenme, toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi hakların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uygun olarak kullandırılması,

g. Kurum ve kuruluşların yayımladığı ve personeli ilgilendiren ve Resmi Gazetede yayımlanmayan her türlü Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve duyuruların sendikalara gönderilmesi.

ğ. Yetkili sendika temsilcilerine kurum protokollerinde yer verilmesi.

17- İş yerlerinde her türlü güvenlik ve sağlık tedbirinin alınması.

18- Kılık kıyafet yönetmeliğinin mesleki faaliyette hizmetin gerekliliği ve çalışanların talepleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi.

19- Kamu görevlilerinin kadro ve pozisyonları itibariyle görev tanımının yapılması.

20- Nöbetçi memur uygulayan kurumlardan bu uygulamanın kaldırılması.

21- KİT'lerdeki sicil sisteminin kaldırılması.

22- Hizmet sınıflarının yeniden düzenlenmesi.

23- Yüz kızartıcı suçlar hariç disiplin cezalarının affı.

24- İdari sözleşmelerle, 657 sayılı Kanunun disiplin hükümlerine aykırılık arz edecek düzenlemelerin getirilememesi.

25- Bezdiri (Mobbing) uygulamasına maruz kalan personelin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılması. Cinsel tacizin önlenmesi ve cinsiyet ayrımı yapılmaması için gerekli koruyucu tedbirlerin alınması.

26- Personelin çalışma alanlarının kamera ile izlenmemesi, mesai giriş ve çıkışlarında parmak izi ve retina kontrolü gibi uygulamalara son verilmesi.

27- Aynı kurum içerisinde aynı koşullar ve hizmet niteliklerini taşıyan aynı unvandaki kamu görevlilerinin karşılıklı olarak yer değiştirme taleplerinin yerine getirilmesi konusunda kurumlara tanınan takdir yetkisinin yeniden düzenlenmesi.

28- 8 Mart'ta kamu görevlisi kadınların ücretli izinli sayılması.

29- Kamu görevlisinin bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları ile kendisinin veya eşinin, ana baba ve kardeşlerinin muayene ve tedavisi süresince memurun izinli sayılması.

30- 18 yaşını dolduran kamu görevlileri (sözleşmeliler dahil) çocuklarının öğrenimlerine devam edememeleri durumunda ödemek zorunda kaldıkları genel sağlık sigortası primi uygulamasına son verilmesi ve 25 yaşına kadar kamu görevlisinin kurumunca ödenmesi.

31- KİT'lerde personel istihdamının bir önceki yıl görevden ayrılan personel sayısının belli bir oranı sınırlaması uygulamasının kaldırılması.

32- KİT personelinin servis hizmetinden yararlandırılması.

33- 2011 yılında KHK lar ile yapılan düzenlemeler sonrası araştırmacı kadrosuna atanan personel ile 4046 sayılı Kanun hükümleri uyarınca araştırmacı kadrosuna atanan personelin durumlarının değerlendirilmesi.


HİZMET KOLU BAZINDA KAMU PERSONEL DANIŞMA KURULUNDA KONUŞULACAK KONULAR

TÜRK ULAŞIM SEN

1- ARFF( itfaiye eri) unvanlı personelin emeklilik hakları açısından belediyelerdeki itfaiye erleri gibi GİH sınıfında değerlendirilmesi.
2- Denetleme Şefi, Denetleme Memuru ve Gemi Sicil Memurlarının 655 sayılı KHK'dan kaynaklanan kadro, özel hizmet, elbise, seyyar görev tazminatı, yeşil pasaport ve silah taşıma ruhsatı hak kayıplarının giderilmesi,
3- DHMİ'den görev yapan müdür yardımcılarının 399 sayılı KHK eki I sayılı cetvele alınması.
4- TCDD ve DHMİ'de ayni olarak yapılan giyim yardımının nakdi olarak yapılması.
5- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personeline servis hizmeti sağlanması.
6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında mesai ücreti ödenmeksizin fazla çalıştırılan personele fazla mesai ücreti ödenmesi veya fazla çalışma yaptırılmaması.

12- DİYANET VE VAKIF HİZMET KOLU (DİYANET-SEN)

1- Türk Ceza Kanununun 219 uncu maddesinde yer alan, din görevlilerine yönelik düzenlemenin yürürlükten kaldırılması.
2- Müftülere resmi nikâh kıyma imkanı verilmesi.
3- İl ve ilçe idare kurullarında müftülerin de yer alması.
4- Din görevlilerinin hac ve umre için görevlendirilmelerinde aranacak kriterlere hizmet yılının eklenmesi
5- Vaiz, imam-hatip ve Kur'an kursu öğreticilerinin kariyer basamaklarına ilişkin şartların yeniden gözden geçirilmesi.
6- Yeni göreve başlayan din görevlilerine intibak eğitimi verilmesi.
7- Müftülüklerdeki murakıplık kadrosunun il müftülük müfettişi olarak değerlendirilmesi.
8- Hastanede yatarak tedavi gören hastalar için dini rehber görevlendirilmesi.
9- Cami lojmanlarının Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisinin yapılması.
10- Kur'an kursu ve cami giderlerinin genel bütçeden karşılanması.
11- Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yer alan imam-hatip ve müezzin kayyımların, diğer hizmet sınıfındaki memurlar gibi haftada iki gün tatil yapabilmesi,
12- Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur'an Kurslarına da akıllı tahta verilmesi.
13- Türkiye genelindeki Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü veya diğer kurumların mülkiyetinde olan bütün Cami ve müştemilatlarının kullanım ve kiraya verilmesi yetkisinin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesi.
14- Vekil imam ve müezzin-kayyımların kadroya alınması.
15- Kadrosu müezzin-kayyım olan ve camilerde tek başına görev yapanların, mükteseplerinde olması durumunda sınavsız İmam-Hatiplik kadrosuna alınması.

 

YEREL YÖNETİM HİZMET KOLU (BEM BİR SEN)

1- Belediye çalışanlarının aylıklarının zamanında ödenmesini teminen ilgili mahalli idarenin İller Bankasından gönderilen genel bütçe vergi gelirleri payından personel giderlerine ilişkin tutarın, söz konusu personele ödenmek üzere kesilmesi.
2- Mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel ile açıktan vekil olarak atanmış olanların memur kadrolarına atanması.
3- Mobbing izleme kurulları kurulması.
4- Yıllık izinlerin iş günü ve kademe esasına göre belirlenmesi, en az bir yıl açıktan vekil olarak görev yapanlara yıllık izin verilmesi,
5- İtfaiye ve acil afet birimlerinde ?kurbağa adam? olarak görev yapan personelin sertifika sorununun çözülmesi.
6- Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte gerekli düzenlemelerin yapılması.
7- Zabıta v.b. görev yapan personele göreviyle ilgili yargısal durumlarda avukat tahsis edilmesi, zabıta çalışanlarının görevleri gereği başta seyyar satıcılar olmak üzere gece kondu bölgelerinde yapmış oldukları görevlerden dolayı karşılaştıkları saldırılara karşı can güvenliğini sağlayıcı teçhizatların verilmesi.
8- AFAD çalışanlarının statülerinin belirlenmesi için çalışma yapılması.
9- Zabıta personeli ile kurbağa adamlara fiili hizmet zammı verilmesi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber