1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, korunmaya muhtaç çocuklar arasından personel alacak

15 Haziran 2012 16:00
Yazdır

2012 Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Tarafından Bakılan Ve Korunan Çocuklardan MEB Taşra Teşkilatı Personel Alımına İlişkin Başvuru Ve Atama Kılavuzu


KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ


Konu: Korunmaya muhtaç çocukların ataması

VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) 02/03/1988 tarihli ve 19742 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 24/05/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 25/02/1988 tarihli ve 3413 sayılı Kanun.

b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 10/02/2012 tarihli ve B.17.0.ÇHG.0.20.00.03-155.03-157 sayılı yazısı.

c) Millî Eğitim Bakanlığının 13/06.2012 tarihli ve B.08.0.İKG.0.16.01.902.01/26427 sayılı Makam Onayı.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocukların ilgi (a) Kanun gereğince atamalannın yapılması Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının İlgi (b) yazısı ile istenilmektedir.

İlgi (b) yazı üzerine gerekli çalışmalara başlanılmış ve ilgi (a) Kanun gereğince kontenjan olarak ayrılması zorunlu olan kadrolar için atama işlemlerinin başlatılması ilgi (c) Makam Onayı ile uygun görülmüştür.

Bu nedenle; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, İlinize gönderilen listelerde isimleri bulunanların başvurulan alınacaktır.

İlinize ilköğretim/ortaokul mezunları için ( ) adet, lise ve lise dengi okul mezunları için ( ) adet hizmetli kontenjanı ayrılmıştır. Başvuru, sınav, atama ve diğer iş ve işlemlere ilişkin kılavuz ekte gönderilmiş olup, kılavuzdaki açıklamalar doğrultusunda işlemlerin yürütülerek göreve başlatılanların bilgileri (EK-1) forma işlenecektir.

Ayrıca, Valiliğinizin kararname.meb.gov.tr sayfasına gönderilecek olan bu yazımız ekinde yer alan EK-1 form, formatı değiştirilmeden doldurulup Excel (.xls) dosyası olarak, en kısa sürede pgm__kadro_ik2@meb.gov.tr adresine de gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hikmet ÇOLAK
Bakan a. Genel Müdür


SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU TARAFINDAN BAKILAN VE KORUNAN ÇOCUKLARDAN MEB TAŞRA TEŞKİLATI PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

İLGİLİ MEVZUAT

(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

(b) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa ek 3413 sayılı Kanun,

(c) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

(d) Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik.

GENEL AÇIKLAMALAR

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi Bakanlığımızda her yıl başındaki serbest kadro sayısının binde biri oranındaki kısmında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Hsirgemc Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocukların istihdamını sağlamaktadır.

Bu nedenle; 2012 Mali Yılı için kontenjan olarak ayrılması zorunlu olan 914 adet kadro, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucunda sınava katılabilecek potansiyel aday sayısı ve illerin hizmetli normu ihtiyacı da dikkate alınarak illerin hizmetli kontenjanı belirlenmiş ve atamaya yönelik iş ve işlemlerinin başlatılması 13/06/2012 tarihli ve 26427 sayılı Makam Onayı ile uygun görülmüştür.

İliniz emrine 10. derece lise/lise dengi okul ve 12. derece ilköğretim/ortaokul hizmetli kadrosuna ataması yapılacaklar için ayrılan kontenjan miktarı üst yazıda belirtilmiştir. Sınav 05 Ağustos 2012 Pazar günü saat 10.00 da çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Başvurular, 10 Temmuz-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında kabul edilecek ve buna ilişkin duyuru, 02 Temmuz -09 Temmuz 2012 tarihleri arasında Tlinizce uygun görülen basm ve yayın organları kanalıyla ve ayrıca il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde herkesin görebileceği bir yere asılmak suretiyle ilân edilecektir.

Yapılacak duyuruda; atama yapılacak kadronun unvanı, derecesi, adedi, aranılan özel ve genel şartlar, başvuru yeri ve tarihi, sınavın yapılacağı yer, tarih ve süresine ilişkin bilgilere yer verilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI :

1.1. Türk vatandaşı olmak,

1.2. Başvuru tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 40'ncı maddesinde belirtilen yaş şartı gereği, 18 yaşını doldurmuş olmak,

1.3. Aynı kanunun değişik 41 'inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

1.4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

1.5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

1.6. Askerlik çağına gelmemiş olmak, gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak,

1.7. 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

1.8.Yazılı sınavın yapılacağı 05/08/2012 tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak, 1.9.İlköğretim/ortaokul veya lise/lise dengi okulu mezunu olmak,

l.lO.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün İllere göndermiş olduğu listede ismi bulunmak.

2. MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLER :

2.1."Sınav Kurulunun Oluşturulması" bölümünde belirtildiği şekilde sınav kurulu oluşturulacaktır.

2.2. Başvuru bürosu oluşturularak başvurular kabul edilecek ve sınava giriş belgesi düzenlenecektir.

2.3. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilecek listede ismi bulunanlardan Korunmaya Muhtaç Çocuk Statüsünde sınava katılacak adaylara; İlinizce yapılacak tebligatta, aranılan özel ve genel şartlar ile atama yapılacak kadro unvanı, derece ve sayısı, başvuru yeri ve tarihi, sınav yeri, tarihi ve saati duyurulacaktır.

2.4. Gerekli hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 40. madde hükümleri uygulanacaktır.

2.5. Yapılan sınav sonucunda, başarılı olup, aynı puanı alan adayların atamaları; 02/03/1995 tarihli ve 22218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10/02/1995 tarih ve 95/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük'te belirtilen S.Maddeye göre yapılacaktır.

2.6. Askerlik görevini ifa etmekte olan adayların, müracaatları kabul edilecek, ancak belirtilen gün ve tarihte (657 Sayılı Kanunun 62. ve 63. Maddeleri gözetilerek) görevine başlayamayanların atamaları kesinlikle yapılmayacaktır.

2.7. Yapılan sınav sonucunda, başarılı olanların listesi sınav tarihinden en geç bir (1) hafta sonra açıklanacak ve sınav kurulu tarafından oluşturulan başarı listesindeki sıraya göre belirlenen kontenjan dahilinde atamaları yapılacaktır. Atamalar, MEBBİS kayıtlarına zaman geçirilmeden işlenecek ve (EK-1) listenin onaylı bir örneği, Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama Grup Başkanlığına 07/09/2012 çalışma saati bitimine kadar gönderilecektir. Ayrıca; Valiliğiniz kararname.meb.gov.tr adresine gönderilecek olan EK-1 form,(İlinize örnek olarak gönderilecek ve kesinlikle içeriği değiştirilmeyecek) formatı değiştirilmeden doldurularak Excel (.xls) dosyası olarak pgm_kadro_ik2@meb.gov.tr e-posta adresine de mutlaka gönderilecektir.

3. SINAV KURULUNUN OLUŞTURULMASI:

02/03/1995 tarihli ve 22218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük" hükümlerine göre korunmaya muhtaç çocukların atanmaları amacıyla yapılacak sınavlar kurumlara bırakılmıştır.

Bakanlığımızda bu görevini, il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğindeki usul ve esaslar çerçevesinde 2003 yılına kadar yerine getirmiştir. Ancak; söz konusu Yönetmelik, 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Hizmetlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"in 29'uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu itibarla; 2005 yılında atanacak olan korunmaya muhtaç çocuklar için yapılacak sınavın nasıl ve hangi mevzuat hükümlerine göre yapılacağı yönünde tereddüde düşülmüş ve durum Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden sorulmuştur.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü; tereddüde düşülen hususlarla ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığı ile yazışma yapmış ve ilgili kurumun 07/04/2005 tarihli ve B.02.1.DPB.0.17/03-1310-5266 sayılı yazısı ile tereddüde düşülen hususlar giderilmiştir.

Bu yazıda; "... önceki uygulamalarda olduğu gibi yürürlükten kaldırılmış olan Yönetmelikteki usul ve esaslar çerçevesinde kurum amirlerinin onayı ile sınav kurulu teşkil edilebileceği ve bakıma ve korunmaya muhtaç çocuklar için ayrılan kontenjan kapsamındaki memur kadrolarına atanacaklarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer hususları belirleyebilmelerinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir." denilmektedir.

Bu nedenle; yürürlükten kaldırılan Yönetmelik'teki usul ve esaslara göre, Millî Eğitim Müdürü veya görevlendireceği Millî Eğitim Müdür Yardımcısı ya da şube müdürü başkanlığında, sınav konusunda tecrübe sahibi üyelerden oluşan bir sınav kurulu oluşturulacaktır.

4. SINAV KURULUNUN GÖREVLERİ:

4.1. Soru hazırlayacak komisyonu kurmak.

4.2. Çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak sınavda sorulmak üzere; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Türkiye Coğrafyası, Türkçe ve Matematik konularından, ilköğretim/ortaokul mezunlarına; ilköğretim müfredatına uygun lise ve dengi okul mezunlarına, ortaöğretim müfredatına uygun, sınav sorusu hazırlatmak.

4.3. Sınav sonuçları, ilköğretim/ortaokul mezunlarını ayrı, lise/lise dengi mezunlarını ayrı olarak değerlendirmek ve başarı listesini ayrı ayrı düzenlemek ve ilan etmek.

4.4. Yapılacak itirazları karara bağlamaktır.

5. BAŞVURU ESNASINDA İSTENECEK BELGELER:

5.1. Mezuniyet belgesi (aslı veya noter tasdikli örneği)

5.2. T.C.Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi.

5.3. 3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 aylık)

Kılavuzumuzun İLGİLİ MEVZUAT bölümünün (d) maddesindeki Yönetmelik gereği başvuru esnasında, Valiliğinizce sınava girecek adaylardan kesinlikle yukarıdaki üç belge haricinde (Mezuniyet belgesi, T.C.Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi ve 3 adet vesikalık fotoğraf.) belge istenmeyecektir.

ANCAK; SINAVI KAZANIP GÖREVE BAŞLATILACAK ADAYLARDAN, İlgi (c) Yönetmeliğin değişen 25. Maddesindeki ek fıkraya göre: Atama işlemleri yapılmadan önce, kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan atama başvuru formunda (Bakanlığımızca hazırlanan ve bir örneği üst yazı ekinde Valiliğinize gönderilecek olan) kimlik, adli sicil, askerlik durum ve sağlık beyanında bulunurlar. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez. Adayların kimlik beyanlarının doğruluğu Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden veya doğrudan nüfus cüzdanı kontrol edilerek teyit edilir. Adayların askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu idare tarafından yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edilir. Adayların atama işlemleri, atama

başvuru formunda belirtilen bilgilerin teyidi sürecinin tamamlanması beklenmeksizin devam ettirilir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Gerçeğe aykırı belge verdikleri veya beyanda bulundukları tespit edilen adaylar hakkında yapılacak işlemler, atama başvuru formunda kamu kurum ve kuruluşları tarafından yazılı olarak belirtilir.

Ayrıca, atanmaya hak kazanan adaylardan Mal Bildirim Beyannamesi istenecek ve istenilen belgenin muhafazası atandığı kurumca sağlanacaktır.

6. DİĞER HUSUSLAR :

6.1. İlköğretim/Ortaokul mezunu olanlar yalnızca kendilerine ayrılan kontenjana,Lise/Lise dengi mezunu Olanlar ise yalnızca lise/lise dengi kontenjanına müracaat edebilecektir.

6.2. Atamalar; Sınav kurulu tarafından oluşturulacak başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır. Taban puan aranmayacak ve kontenjan dahilinde kadro derecesi 10 olan lise/lise dengi kontenjanına ayrılan kadarına, kadro derecesi 12 olan ilköğretim/ortaokul kontenjanına ayrılan kadarına, ayrı ayrı

atamaları gerçekleştirilecektir.

6.3. İlinize ayrılan kontenjan için yeteri kadar başvuru yapılmaması durumunda, artan kontenjan Bakanlığımıza bildirilecek ve iade edilen bu kadrolar daha sonra illerin hizmetli ihtiyacı da göz önünde bulundurularak (İllerin talebi olması halinde) yedek kontenjandan dağılımı yapılacaktır.

6.4. Başvuruların tamamını karşılayacak sayıda kadro kontenjanı bulunan illerde yazılı sınava gerek kalmayacağından, atanma şartlarını yerine getirmeleri şartıyla adaylar sınava girecekleri ilde görevlerine başlatılacaklardır. Bu konumda olan adayların atamaları da diğerleriyle eş zamanlı olarak (sınav takvimindeki başlama tarih esas alınacak) yapılacaktır.

6.5. 27/04/2005 tarihli ve 25798 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5335 sayılı Kanunun 29'uııcu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48'iııci maddesinin 7'nci alt bendi; "53'ncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak." şeklinde değiştirilmiştir. Sınavı kazanan adaylardan atanma esnasında istenilecek belgeler alınırken bu duruma dikkat edilecektir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 28,918 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam