1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emekli memur hangi halde yeniden kamuda çalışabilir?

2013 yılı ağustos ayında, birinci dereden kendi isteğiyle emekli olacak olacak bir albay ziyaretçimiz, yüksek lisans ve doktora yaptığını ve bir devlet üniversitesinde yardımcı doçent veya öğretim görevlisi olarak çalışıp çalışayacağını sormaktadır. Bu sorunun cevabı sadece subaylar için değil, 5434'e tabi tüm kamu personeli için geçerlidir. Devamı için başlığa tıklayınız.
15 Ekim 2012 00:03
Yazdır

ÜYEMİZİN SORULARI

a. Ya emekli maaşımı ya da üniversitenin verdiği maaşı mı seçmek, dolayısıyla birinden vaz geçmek zorunda mıyım?

b. Yoksa üniversiteden maaş alabilir, ama emekli maaşımdan belli bir miktar(ne kadar?)kesinti mi yapılacak?

c. Yukarıdaki bilgiler özel veya vakıf üniversiteleri için de geçerli mi, yoksa bu üniversitelerde çalışma şartları, mali ve idari mevzuata göre daha mı farklı? Böyleyse, bu tip üniversitelerde çalışmak emekli bir memur için daha mı avantajlı?

ç. İkinci bir iş yapılınca kesinti yapılır mantığı, kamu veya özel/vakıf üniversitelerinde dışarıdan sözleşmeli olarak tam zamanlı çalışınca veya sadece ders verince geçerli olmuyor mu?

Benim için önemli olan ve sorduğum /danıştığım farklı kişilerden farklı cevaplar aldığım bu sorulara kanuni dayanaklarıyla cevap verebilirseniz sevinirim.Saygılarımla.

CEVAPLAR

Bu sorunun cevabını "Devlet memurları emekli olduktan sonra çalışabilirler mi? Çalıştıklarında emekli aylıkları kesilir mi?" çerçvesinde açıklayacağız.

Devlet memuru emekli olduğunda yeniden çalışırsa, emekli aylıklarının ödenmesi veya ödenmemesi koşulları 2005 yılından sonra 5335 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiştir. Bu konuda, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 99. maddesi olmak üzere iki hüküm uygulanmaktadır.

1) 5335 sayılı Kanun Madde 30:

?Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.

Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesine göre 1.1.2005 tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu kararları uygulanmaz.

Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri;

a) Cumhurbaşkanlığına seçilenler,

b) Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar,

c) Yasama Organı üyeliğine seçilenler,

d) Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,

e) Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,

f) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),

g) Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,

h) Özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,

i) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar,

Hakkında uygulanmaz. ?

30. maddenin açıklaması:

1- Emekli olan devlet memurları emekli aylıkları ve diğer tazminatları kesilmeden kamuda görev yapamamaktadırlar.

2- Maddede, a, b, c, d, e, f, g, h i bentlerinde açıklanan durumlarda emekli aylıkları kesilmeden yeniden görev alabilecek kişiler ve görevler açıklanmıştır.

2) 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 99. maddesi:

?Emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı, son hizmet zammı alanlardan; hiçbir şarta bağlı olmaksızın emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilenlerin, aylıklarının tamamı, bu vazifelere tayinleri tarihini takibeden ay başından itibaren kesilir.?

99. maddenin açıklaması:

Emekli olan devlet memurları yeniden devlet memuru olduklarında emekli aylıklarının kesilmesi gerektiği açıklanmaktadır.

SORULARIN CEVAPLARI

1- Bir devlet üniversitesinde Yrd.Doç. veya öğretim görevlisi vs. olarak çalışabilir miyim?

Bir devlet üniversitesinde yardımcı doçent veya öğretim görevlisi vs. şekilde çalışmanız durumunda, eğer çalışma şekliniz "kadroya atanma" şeklinde ise bu halde emekli aylıklarınız ve albaylar için ödenen makam ve görev tazminatlarınız kesilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanız, size yeniden devlet memuru olarak görevli olmanızı sağlamaktadır.

2- Böyle bir durumda;

a. Ya emekli maaşımı ya da üniversitenin verdiği maaşı mı seçmek, dolayısıyla birinden vazgeçmek zorunda mıyım?

5335 Madde 30 f bendindeki hüküm doğrultusunda değerlendirme yapmamız gerekmektedir.

?f) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.), ?

Devlet Üniversitesinde çalışma şekliniz, kadroya atanmadan yalnızca ders ücreti karşılığı ders görevi verme şeklinde olur ise, emekli aylıklarınızı, makam ve görev tazminatınızı alabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, yardımcı doçent veya öğretim görevlisi gibi kadrolu bir göreve atanmak suretiyle çalıştığınızda üniversitenin verdiği maaş ile emekli maaşınızı seçme şansınızın olmayacağını, yalnızca üniversitenin verdiği maaşı alacağınızı, emekli maaşınız ile tazminatlarınızın kesileceğini değerlendirmekteyiz. Değerlendirmemizi de 5434 sayılı Kanun Madde 99 hükmüne göre yapmış olmaktayız.

3- b. Yoksa üniversiteden maaş alabilir, ama emekli maaşımdan belli bir miktar(ne kadar?)kesinti mi yapılacak?

Üniversitede kadrolu olarak devlet memuru olduğunuzda emekli maaşınız, makam ve görev tazminatınız kesileceğinden, yalnızca görevde iken size ödenen maaşınızı alabilirsiniz.

4- c. Yukarıdaki bilgiler özel veya vakıf üniversiteleri için de geçerli mi, yoksa bu üniversitelerde çalışma şartları, mali ve idari mevzuata göre daha mı farklı? Böyleyse, bu tip üniversitelerde çalışmak emekli bir memur için daha mı avantajlı?

5335 Madde 30 g bendindeki hüküm doğrultusunda değerlendirme yapmamız gerekmektedir.

?g) Vakıf üniversitelerinde görev alanlar, ?

Vakıf üniversitelerinde çalışmanız halinde emekli aylık ve makam ve görev tazminatı tutarlarınızı alabileceğiniz anlaşılmaktadır. Vakıf üniversitelerinde eğitime yönelik görev alacak olanlar daha avantajlı olmaktadırlar.

5- ç. İkinci bir iş yapılınca kesinti yapılır mantığı, kamu veya özel/vakıf üniversitelerinde dışarıdan sözleşmeli olarak tam zamanlı çalışınca veya sadece ders verince geçerli olmuyor mu?

Kamu üniversitelerinde kadroyu kazanmak suretiyle çalışma durumunda aylık ve tazminatlarınızın tamamı kesilmesi gerekecektir.

Kamu üniversitelerinde ders ücreti karşılığı görev almanız veya vakıf üniversitelerinde görev almanız durumunda yalnızca sosyal güvenlik destek primi kesintisi olur. Aylık ve tazminatlarınızda bir kesinti olmayacağını söyleyebiliriz.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 132,391 defa okundu. 19 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam