2005 yılı BDDK Murakıp Yardımcılığı Sınav Soruları

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ekim 2005 23:16, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:02

Sınav tarihi: 8-9 Ekim 2005

Hukuk:

1) Hukukumuzda Hukuki Sorumluluk kavramı ne ifade eder?

2) 1000 YTL sermayeli X A.Ş.'nin 100 YTL dönem kârı, 300 YTL birikmiş zararı bulunmaktadır. Genel kurul toplantısında sermayenin 300 YTL azaltılmasına karar verilmiştir.

a) Genel Kurul kâr dağıtımı amacıyla böyle bir karar alabilir mi?

b) Son yıl 450 YTL zarar gerçekleşirse Genel Kurulun alması gereken karar nedir?

3)

a) X A.Ş. Y Bankasından cari hesap şeklinde işletilen vadesiz kredi kullanıyor ve banka ?faiz oranları tek taraflı olarak yeniden tesbit edilebilir ve uygulamaya konulabilir? hükmü gereği faiz oranlarını arttırıyor. Bu mümkün mü, sözleşme serbestisi çerçevesinde değerlendiriniz?

b) Z A.Ş. bankadan döviz kredisi almıştır ve faizler aniden artmıştır, sonucunda Z A.Ş. temerrüde düşmüştür. Borcu sona erdiren ?ifa dışında- sebepleri açıklayarak, ?beklenmeyen hal? e dayanarak Z A.Ş.'nin borcu sona erdirmesi mümkün müdür?

4) Kumaş üreten X A.Ş. yönetim kurulunun pazar araştırması yapmaması sonucunda zarar etmiştir. %2 hisseye sahip P 800 YTL zararım oldu diyerek yönetim kurulu aleyhine dava açıyor (Şirketin sermayesi 40.000 YTL'dir).

a) P dava açabilir mi? Hesaplanan miktar doğru mudur? Kendisine ödeme yapılmasını isteyebilir mi?

b) Pazar araştırmasının yapılmamış olması yönetim kurulu aleyhine bir sorumluluk sebebi oluşturur mu?

c) Genel kurul Yönetim kurulunu ibra etmesi P'nin bu davasını engeller mi?

5) Aşağıdaki kavramları açıklayınız:

İpotekli borç senedi

Borçlular arası teselsül

Ceza hukukundaki yasallık ilkesinin unsurları

Konşimento

Mütemadi ve müteselsil suç


İktisat

1) Bir üretim işletmesi ürettiği malı 1.50 YTL'den 600 adet satıyor. Mal fiyatında yaptığı her 0.15 YTL indirim firmanın satış adedini 150 birim arttırıyor.

a) Toplam gelirim en fazla olması için firma kaç defa indirim yapmalı ve kaç adet satmalı?

b) Birim maliyet 0.60 YTL olarak belirlenmişse kârın en fazla olması için firma kaç defa indirim yapmalı?

2) Uluslar arası İktisaddaki Satınalma Gücü Paritesi kavramını açıklayınız. Aşağıdaki tabloya göre geçerliliğini Türkiye için test ediniz. Sonucu nedenleriyle açıklayınız?

(Tabloda 2002-2004 yılları arası ABD ve Türkiye'deki MB'nin faiz oranları ve enflasyon oranları verilmişti. Ayrıca yıllar itibiriyle USD/TL döviz kuru vardı. Türkiyenin enf. oanı 3 yıl boyunca ABD'nin enf. oanından daha fazla idi. Ayrıca 2002'de parite 1.513 iken 2004 sonunda 1.446'ya düşmüştü.)

3) Aşağıdaki işlemlerin harcamalar yönünden GSMH ve GSYİH'ya etkilerini açıklayınız. Bu işlemler GSMH ve GSYİH'da dahil ediliyor mu, ediliyorsa hangi kalem içerisinde, nedenleriyle birlikte.

(Maddeler halinde 8 ayrı işlem verilmişti. Örneğin Bay A Romanya'ya 2000 YTL'lik yatırım yapıyor, Bay A yurtdışında araba ithal edip kızına hediye ediyor vb. gibi)

4) MB'nin temel amacı nedir? Bu amaç için mevcut durumda temel olarak hangi para politikası rejimi uygulanıyor? Bu politikanın ön koşulları nelerdir? Aşağıdaki tablodaki veriler yardımıyla bu rejimin Türkiye'ye uygunluğunu tartışınız?

(Tabloda 2001-2004 arası temel makroekonmik büyüklüler ve bazı oranlar vardı, Gsmh artış hızı, iç borlanma maliyeti, cari açık, cari açık/Gsmh oranı vb. gibi veriler)

5) Aşağıdaki kavramları açıklayınız

Para yansızlığı

Negatif dışsallık

Üç açık

Çift monopol

Ters para ikamesi


Maliye

Not: İlk olarak 2001-2004 yılları arasında Türkiye'nin bazı makroekonomik rakamlarını ve oranlarını (Gsmh artışları, iç, dış borçlar, toplam borçar, Toplam borçlar/Gsmh ? gibi) gösteren bir tablo verildi ve ilk 2 sorunun bu tablodaki verilere dayanılarak yapılması istendi.

1)

a) Mali baskınlı olarak anılan ?kamu borcu baskınlığı? (kamu borçlanmasının mali piyasalar üzerindeki baskısı) nedir? Mali baskınlığı ölçen araçlar nedir?

b) bir ekonomide hangi koşulların varlığı halinde mali baskınlıktan söz edilemez? Mali baskınlık koşulları açısından Türkiye ekonomisinin 2001 yılından itibaren gelişimini değerlendiriniz?

c) MB'nin fiyat istikrarını temel hedef aldığı bir durumda para politikasının kamu borçlarının sürdürülebilirliği üzerindeki olumsuz etkilerin ortadan kaldırmak amacıyla sizce nasıl bir miliye politikası yürütülmelidir?

2)

a)Konsolide bütçe dengesi, nakit dengesi, faiz dışı denge kavramlarını tanımlayınız?

b) Faiz dışı fazla vermek suretiyle ekonomide temel olarak neler hedeflenmektedir?

c) Kamunun vereceği faiz dışı fazlanın belirlenmesinde esas alınan en önemli ekonomik kriterler nelerdir? Türkiye ekonomisinde 2001 yılından itibaren yaşanan gelişmeleri bu kriterler çerçevesinde değerlendiriniz?

d) MB'nin fiyat istikrarını temel hedef olarak aldığı bir ekonomide fdf vermek için sizce nasıl bir maliye politikası uygulanmalıdır?

3) Bütçe ilkelerini sayınızve ?önceden izin ilkesi? hakkında kısaca bilgi veriniz?

4) Vergi yansıması hakkında bilgi veriniz ve yansıma çeşitlerini sayarak açıklayınız?

5) Aşağıdaki terimleri kısaca açıklayınız?

Konsolidasyon

Program Kredisi

Özel tertip iç borçlanma senetleri

Enflasyon vergisi

Otomatik dengeleyiciler


Muhasebe

1) Bir şirketin 31.12.2004 tarihli Genel Geçici Mizanı ve 15 adet işlem verildi(işlemler arasında senet ciro edilmesi, kasa sayımı sonrası açık, kaydın yapılmasının unutulması, yeniden değerleme vb gibi kayıtlar vardı). Buna göre

a) Gerekli yevmiye defteri kayıtlarını ve defter-i kebir kayıtlarını yapınız.

b) Kesin mizanı çıkarınız

c) 31.12.2004 tarihli bilanço ve gelir tablosunu çıkarınız.

2) Yukarıdaki işletmenin Gelir Tablosu ve Bilançosunu esas alarak aşağıdaki oranları hesaplayarak kısaca yorumlayınız. İşletmenin sizce niçin zararda olduğunu ve bu durumdan nasıl çıkabileceğini hesaplayınız?

3) Aşağıdaki işlemlerin günlük defter kayıtlarını yapınız:

a) Otelden 8.10.05 tarihinde ayrılan bir müşteri 340 YTL olan borcunu ödemek için 230 Euro verdi. Otel tarafından döviz kuru 1.60 YTL'den hesaplanarak müşteri hesabı kapatıldı, bakiye müşteriye YTL olarak ödendi.

b) müşteriden alınan 230 Euro 10.10.05 tarihinde bankaya götürülerek 30? bozdularak şirketin YTL hesabına, kalan 200 Euro ise şirketin vadesiz döviz hesabına yatırıldı (işlem kuru 1.63 YTL/?)

c) Yıl sonu (31.12.05) değerleme kuru 1.70 YTL/? olarak gerçekleşmiştir.

4) Aşağıdaki kavramları açıklayınız:

Envanter

Ticari kâr- Mâli kâr

Süreklilik ilkesi

Özel maliyetler hesabı

Bu Habere Tepkiniz