Danıştay'dan Türkçe Öğretmenliği Mezunlarına Müjde

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ocak 2006 17:17, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
119 sayılı TTK kararı gereğince, Türkçe öğretmenliğine öncelikle Türkçe Öğretmenliği mezunlarının atanması gereklidir. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı 2005-2 öğretmen atamalarında bu karara uymamıştı. Geçen yıl yayımladığımız üç ayrıntılı dosyada, yapılan bu işlemin yanlış olduğunu ve dava açan kişilerin davayı kazanacağını belirtmiştik. Ve bugün dava sonucu sitemize ulaştı. Dava sonucu geçen yıl belirtmiş olduğumuz sonuç ile aynıdır. Yani Bakanlık Türkçe Öğretmenliği mezunlarının açtığı davayı kaybetmiştir.

Geçen yıl yayımladığımız dosyalar

Türkçe Öğretmenliğiyle İlgili Kargaşanın Nedeni... 06.09.2005
MEB, Türkçe Öğretmenliğine Atama İşlemlerini Eline Yüzüne Bulaştırdı 05.09.2005
Müsteşar: 'Remzi Kaya Bu İşleri Nereden Bilecek' 12.09.2005
Türkçe Öğretmenlerinin Durumu MEB'e Soruldu 29.10.2005

İŞTE DANIŞTAY'IN KARARI

T.C
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No ; 2005/5021

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Abdullah Yaman
Vekili_________________: Av. Mehmet Kasap, Strazburg Cad. 42/3
Sıhhiye/ANKARA

Karşı Taraf_________________: Milli Eğitim Bakanlığı /ANKARA
İsteğin Özeti________________: Türkçe Öğretmenliği Bölümü mezunu olan davacı tarafından, atamasının yapılmamasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan 2005/2 Öğretmen Atama Kılavuzunun 4, Başvuru 4.2. Kaynak Dışı Başvuru Bölümünde yer alan (a ) bendinin iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Tülay Seran Balaban
Düşüncesi____________: Dairemizin kararı ile davaya konu düzenlemenin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden bu düzenlemeye ilişkin yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığı, davacının atanmamasına ilişkin işlem hakkında ise yürütmenin durdurulması isteminin kabulü gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı ______ : Erkan Cantekin
Düşüncesi ___________ : Yürütmenine durdurulmasına karar verilebilmesi için. 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 27 maddesinde öngörülen koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından, istemin kabulü gerektiği düşülmemektedir

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikınci Dairesince davalı idarenin birinci savunmasının geldiği görülerek işin gereği düşünüldü:

Dava konusu düzenlemenin iptali istemiyle Dairemizin E:2005/477ü sayılı dosyasında açılan davada: 20.12.2000 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinden ayrıca bu düzenleme ile ilgili yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmesine yer bulunmamaktadır

Davacının atanmasının yapılmamasına ilişkin işleme gelince;

Dosyanın incelenmesinden davacının, Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü mezunu olduğu ve Kamu Personeli Seçme Sınavında taban puan alan 70 puanın ürerinde puan aldığı, Türkçe öğretmenliğine atanmak istemiyle başvurduğu, ancak KPSS sınavında aldığı puanın atanan adaylara ait minimum puandan az olduğu gerekçesiyle isteminin reddedildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, Klavuzla getirilen düzenleme mevzuata ve kamu yararına aykırı bulunarak yürütülmesi durdurulduğundan, bu karar gereğince Türkçe öğretmenliği için öncelikle Türkçe öğretmenliği Bölümü mezunlarından 70 taban puanın üzerinde alanların kendi aralarında puan üstünlüğüne göre atanmaları, bu bölüm mezunlarından ihtiyacın sağlanamaması durumunda kalan kadrolar için ilgili alan orta öğretim alanı olan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğine atanabileceklerin atanması gerektiğinden belirtilen duruma göre davacının durumu değerlendirilerek Türkçe öğretmenliğine atanıp atanamayacağının tespit edilmesi gerekirken, atama başvurusunun reddedilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

(Memurlar.net)

Açıklanan nedenlerle; Türkçe öğretmenliğine, Türkçe Öğretmenliği Bölümü mezunları ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarının KPSS puan üstünlüğüne göre birlikte değerlendirilerek atanmalarına olanak sağlayan 7005/2 öğretmen Atama Klavuzunun 4. Başvuru 4.2, Kaynak Dışı Başvuru Bölümünde yer alan ( a ) bendinin yürütülmesinin durdurulması istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 27.maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmiş olması nedeniyle, davacının Türkçe öğretmenliğine atanmamasına ilişkin dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, 26.12.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Başkan Üye Üye Üye Üye
Yücel Kenan Levent Zeynep Efser
IRMAK ATASOY ARTUK KAVLAK KOÇAKOĞLU

Bu Habere Tepkiniz