Fazla çalışma ücretinin mevzuatı

Bu yazıda, memurun amirinden fazla çalışma ücreti talep etmesi halinde, hangi mevzuata bakılarak değerlendirme yapılacağına dair bilgiler yer almaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Haziran 2013 09:32, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Fazla çalışma ücretinin mevzuatı

Memur için fazla çalışmayla ilgili olarak önce 657 sayılı Kanundaki hüküm dikkate alınır.

Bu yazıda, memurun amirinden fazla çalışma ücreti talep etmesi halinde, hangi mevzuata bakılarak değerlendirme yapılacağına dair bilgiler yer almaktadır.

Memur için fazla çalışmayla ilgili olarak önce 657 sayılı Kanundaki hüküm dikkate alınır.

657'DE YER ALAN HÜKÜM

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 147'inci maddesinin (F) bendinde Fazla çalışma ücreti, "Kurumların, bu Kanunun 178 inci maddesinde yazılı esaslar çerçevesinde normal çalışma saatleri dışında çalıştırdıkları memurlara, fazla çalışma saati itibariyle ödenen parayı, " şeklinde tanımlanmıştır.

BÜTÇE KANUNUNDA YER ALAN DÜZENLEME

Tanımda geçen ücretin ne olduğu ise yıla ait Bütçe Kanunlarının (K) Cetvelinde hüküm altına alınır. 2013 yılı Bütçe Kanunun K cetveli için tıklayınız.

31.12.2012 tarihli ve 28514 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6363 sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli fazla çalışma ücretinin hangi kurum ve kuruluşlarda çalışan personele ödeneceğini düzenleyen (K) Cetvelinde, tek tek kimlere fazla çalışma ücreti ödeneceği sayılarak düzenlenmiştir.

Burada örneğin, İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi öngörülmemiştir.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNUN KARARI SADECE 4/C'LİLERİ KAPSIYOR

Diğer taraftan, 29.05.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurul Kararı'nın "Fazla çalışma ücreti başlıklı 17'nci maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"1.07.2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 'nun 4/C maddesi ve bu maddeye göre yürürlüğe konulan 8.12.2011 tarihli ve 2011/2543 sayılı, 28.12.2011 tarihli ve 2011/2634 sayılı ve 10.01.2012 tarihli ve 2012/2699 sayılı Bakanlar Kurulu kararları uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici personelden nonnal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati seçmemek üzere yılı merkezi_yönetim bütçe..kanununda-belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir."

Bu Hakem kurulu kararına göre, 4/C li personele fazla çalışma ücreti ödenecektir.

375 SAYILI KHK'DA YER ALAN HÜKÜM

Öte yandan, 375 sayılı KHK'nın Ek 13. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işlerden, her defasında ayrıca Bakanlar Kurulu kararı alınması kaydıyla, Bakanlar Kurulunca uygun görülenlerde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele, ayda elli saati ve bir yılda altı ayı geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla ilgili kurumun önerisi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen çalışma süresi, miktar, usul ve esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenebilir. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yaptıkları fazla çalışma karşılığında herhangi bir ad altında ödeme yapılan personele bu madde uyarınca ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez."

Bu maddede yer aldığı şekliyle, bugüne kadar bir adet Bakanlar Kurulu Kararı çıkarıldı. Tıklayınız. Bu BKK da sadece 2B arazilerinin satışında çalışan memurları kapsamakdır.Tıklayınız.

İKİNCİ ÖĞRETİMDE ÇALIŞAN ÜNİVERSİTE PERSONELİNE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Bu yıl bir düzenleme daha yapılmıştır. Düzenleme ile üniversitede ikinci öğretimde çalışam personele fazla çalışma ücreti verilmiştir. Detaylar için tıklayınız.


Bir memurun birim amirinden fazla çalışma ücreti talep etmesi halinde, yukarıdaki hükümlere ve atfılara bakılarak bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz