BUMKO'dan, sözleşmelinin kadroya geçişi için rehber

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ağustos 2013 14:26, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
BUMKO'dan, sözleşmelinin kadroya geçişi için rehber

657 SAYILI KANUNUN EK 41 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA

İLİŞKİN REHBER

12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanun, 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun 9 uncu maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici 41 inci maddenin birinci fıkrasında; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere;

a) 25/6/2013 tarihi itibarıyla; 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 2876 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 2945 sayılı Kanununun 17 nci maddesi, 2985 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi, 3056 sayılı Kanunun 35 inci maddesi, 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesi, 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi, 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (e) fıkrası, 4924 sayılı Kanun, 4954 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi, 5000 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi, 5345 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrası, 5431 sayılı Kanunun 25 inci maddesi, 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 5952 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 13 üncü maddesi, 5978 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 6093 sayılı Kanunun 7 nci maddesi, 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası, 6306 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi, 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi, 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesi, 656 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan; 2/8/2013 tarihinden itibaren, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilenler otuz gün, yukarıda yer alan diğer mevzuat kapsamında istihdam edilenler ise altmış gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlar bakımından bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından bu kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına; pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde ise ilgisine göre 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetveller veya kurumların kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına,

b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan, 2/8/2013 tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,

c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile geçici 12 nci maddesi çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan, 2/8/2013 tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde Kurumda halen var olan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla Kurumca belirlenecek memur kadrolarına,

2/8/2013 tarihinden itibaren doksan gün içinde kurumlarınca atanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

I- KAPSAM

657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesi;

1- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, anılan maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen mevzuat uyarınca usulüne uygun vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında ya da aynı fıkranın (b) bendinde belirtilen mevzuat uyarınca mahalli idarelerde norm kadro çerçevesinde ihdas edilmiş boş memur kadroları esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel statüsünde;

a) 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan,

b) İstihdam edilmek üzere 25/6/2013 tarihinden önce söz konusu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki mevzuat uyarınca vizeli sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve 2/8/2013 tarihinde yerleştirme işlemleri bitmiş olanlardan,

c) Çalışmakta iken 25/6/2013 tarihinde askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlardan,

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan sözleşmeli personeli kapsamaktadır.

2- Kamu kurum ve kuruluşlarında anılan maddede belirtilen mevzuat uyarınca;

a) Yurtdışı teşkilatı için vizelenmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenleri,

b) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanları,

c) Yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanları,

ç) 25/6/2013 tarihinden önce söz konusu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki mevzuat uyarınca vizeli sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş, ancak 2/8/2013 tarihinde yerleştirme işlemi bitmemiş olanları,

d) 25/6/2013 tarihinde ve bu tarihten sonra yeni ilana çıkılmış veya çıkılacak olan sözleşmeli personel olarak alınacakları,

e) Mahalli idarelerde 25/6/2013 tarihinden önce norm kadro çerçevesinde ihdas edilmiş ve sözleşmeli personel çalıştırılabilmesine esas alınabilecek durumuna uygun boş memur kadrosu bulunmaksızın sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanları,

kapsamamaktadır.

3- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan mevzuat hükümleri uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personel dışında diğer mevzuat hükümleri uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personeli, 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamına giren sulama birliklerinde sözleşmeli personel olarak çalışmakta olanlar ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri dışında diğer ilgili mevzuata göre çalıştırılmakta olanları kapsamamaktadır.

II- MEMUR KADROLARINA ATAMA

a) Başvuru Süresi ve Atama Usulü

1- 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesinin birinci fıkrasının;

- (a) bendinin birinci ve dokuzuncu alt bentlerinde belirtilen mevzuat kapsamında 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlar 2/9/2013 tarihi mesai bitimine kadar,

- (a) bendinin birinci ve dokuzuncu alt bentleri hariç diğer alt bentlerinde belirtilen mevzuat kapsamında 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlar 1/10/2013 tarihi mesai bitimine kadar,

- (b) bendinde belirtilen mevzuat kapsamında 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlar 2/9/2013 tarihi mesai bitimine kadar,

- (c) bendinde belirtilen mevzuat kapsamında 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlar 2/9/2013 tarihi mesai bitimine kadar,

- (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen mevzuat hükümlerine göre çalışmakta iken 25/6/2013 tarihinde askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlardan, yeniden hizmete alınanlar alındıkları tarihten itibaren söz konusu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci ve dokuzuncu alt bentleri ile (b) ve (c) bentlerinde belirtilen mevzuat kapsamında istihdam edilenler 30 gün, (a) bendinin diğer alt bentleri kapsamında istihdam edilenler ise 60 gün içinde,

- (a) ve (c) bentlerinde belirtilen mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 25/6/2013 tarihinden önce personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve 2/8/2013 tarihinde yerleştirme işlemleri bitmiş olanlar, göreve başladıkları tarihten itibaren geçici 41 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci ve dokuzuncu alt bentleri ile (c) bendinde belirtilen mevzuat hükümleri kapsamında istihdam edilecekler 30 gün, (a) bendinin diğer alt bentlerinde belirtilen mevzuat hükümleri kapsamında istihdam edilecekler ise 60 gün içinde,

- (a) bendinin birinci ve dokuzuncu alt bentlerinde belirtilen mevzuat hükümlerine göre 25/6/2013 tarihinden önce çalışmakta iken 5258 sayılı Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar, görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın 2/9/2013 tarihi mesai bitimine kadar,

kurumlarına yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

2- 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesinin birinci fıkrasının;

- (a) bendi kapsamına dahil sözleşmeli personelden usulüne uygun olarak başvuranlar, 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan “657 sayılı Kanunun Geçici 41 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” eki (I) ve (II) sayılı listede sözleşmeli personel pozisyon unvanlarına karşılık gelen memur kadrolarına,

- (b) bendi kapsamına dahil sözleşmeli personelden usulüne uygun olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınmış olan memur kadrolarına,

- (c) bendi kapsamına dahil sözleşmeli personelden usulüne uygun olarak başvuranlar, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda halen var olan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca belirlenecek memur kadrolarına,

2/8/2013 tarihinden itibaren 90 gün içinde kurumlarınca atanacaklardır.

b) Bulunduğu Pozisyon Unvanıyla Aynı Unvanlı Memur Kadrosu Bulunanlar

657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesinin birinci fıkrasının;

1- (a) bendi kapsamına giren sözleşmeli personelden pozisyon unvanı, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer alan memur kadro unvanı ile aynı olanların, memur kadro unvanları ile bu kadroların hizmet sınıfı ve dereceleri söz konusu Tebliğe ekli (I) sayılı Listede gösterilmiştir. Kurumsal mevcut memur kadro unvanlarına bakılmaksızın kapsama dahil sözleşmeli personelin memur kadrosuna atama işlemlerinde bu Liste kullanılacaktır.

2- (b) bendi kapsamına giren sözleşmeli personelin atama işlemlerinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadro unvanları kullanılacaktır. Atama işlemlerinin söz konusu 90 gün içerisinde tamamlanabilmesi için, sözleşmeli personelin kazanılmış hak aylığı derecesine uygun olmayan kadrolar, unvan değişikliği yapılmaksızın sadece derece değişikliği yapılmak suretiyle atanmaya uygun dereceden kadrolara dönüştürülecek ve bu değişiklikler ilgili yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yürütülecektir.

3- (c) bendi kapsamına giren sözleşmeli personelden Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda sözleşmeli personel pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu olması halinde memur kadrosuna atama işlemlerinde bu unvanlar kullanılacaktır.

c) Bulunduğu Pozisyon Unvanıyla Aynı Unvanlı Memur Kadrosu Bulunmayanlar

657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesinin birinci fıkrasının;

1- (a) bendi kapsamına giren sözleşmeli personelden pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayan sözleşmeli personele ilişkin olarak, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere sözleşmeli personel pozisyon unvanlarının karşılığı olarak belirlenen memur kadro unvanları ve bu kadroların hizmet sınıfı ve dereceleri anılan Tebliğe ekli (II) sayılı Listede gösterilmiştir. Kurumsal mevcut memur kadro unvanlarına bakılmaksızın kapsama dahil sözleşmeli personelin memur kadrosuna atama işlemlerinde bu Liste kullanılacaktır.

2- (c) bendi kapsamına giren sözleşmeli personelden sözleşmeli personel pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda halen var olan memur kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca belirlenecek memur kadro unvanları kullanılacaktır.

ç) Kadro İhdası

657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına dahil sözleşmeli personelin atama işlemlerinin yapıldığı tarih itibarıyla kurumların mevcut memur kadro unvanlarına bakılmaksızın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olarak memur kadroları ihdas edilmiş sayılacak ve bu kadrolar kurumların ilgili kadro cetvellerine eklenecektir.

Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer almayan Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, ihdas edilmiş sayılan kadrolarını kendi mevzuatında belirtilen usule uygun olarak kadrolarının ilgili bölümlerine ilave edeceklerdir.

Söz konusu Tebliğe ekli (I) ve (II) sayılı Listelerde sözleşmeli personelin mevcut pozisyon unvanı, bu pozisyon unvanında yer alan personelin atanabileceği memur kadro unvanı ve bu kadronun hizmet sınıfı ile söz konusu kadronun ihdas edilebileceği alt ve üst derece aralığı belirtilmiştir.

657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına dahil sözleşmeli personelin atanması için ihdas edilmiş sayılan memur kadroları ile bu kadroların hizmet sınıfları ve dereceleri; anılan Tebliğe ekli (I) ve (II) sayılı Listelerde yer alan pozisyon unvanları, sözleşmeli personelin bu pozisyonlarda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınmak suretiyle alt ve üst derece aralığına uygun şekilde belirlenecektir.

d) Sözleşmeli Personelin Atanacağı Memur Kadrolarının Teşkilat ve Birimi

657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına dahil sözleşmeli personelin atanacağı memur kadrolarının, sözleşmeli personelin pozisyon unvanlarının vizeli olduğu teşkilat esas alınarak ihdas edilmiş ve kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, söz konusu sözleşmeli personelden memur kadrolarına atanmak isteyenlerin kadroları, sözleşmeli personelin pozisyon unvanları; merkez teşkilatı adına vize edilenler için merkez teşkilatında, taşra teşkilatı adına vize edilenler için taşra teşkilatında, döner sermaye teşkilatı adına vize edilenler için döner sermayede ve yükseköğretim kurumları adına giderleri öz gelirlerden karşılanmak üzere sağlık, kültür ve spor dairesi başkanlığı adına vize edilenler için tüm giderleri öz gelirlerden karşılanmak üzere merkez teşkilatında ihdas edilmiş sayılacaktır.

III- MEMUR KADROSUNA ATAMAYLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

a- 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesi kapsamına dahil sözleşmeli personelden; öngörülen süre içinde yazılı olarak başvurmayanlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımayanlar mevcut mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmaya devam olunacaktır.

b- Geçici 41 inci maddeye göre memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecektir. Kapsama dahil sözleşmeli personelin kendi mesleklerinde geçen sürelerle sınırlı olmak üzere kamu kurumlarında ve özel sektörde işçi statüsünde geçen çalışma süreleri ile mesleklerini serbest olarak ifa etmek suretiyle geçen çalışma süreleri ise, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün “C” bendi çerçevesinde kazanılmış hak aylığı derece ve kademesinin tespitinde dikkate alınabilecek kısmı hariç olmak kaydıyla, kazanılmış hak aylığı derece ve kademelerinin tespitinde dikkate alınmayacaktır.

c- Geçici 41 inci madde hükümleri uyarınca memur kadrolarına atanan personel atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacak ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacaktır.

ç- Kapsamdaki sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananlara 657 sayılı Kanunun adaylığa ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır.

d- Kapsamdaki sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmeyecektir. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri (4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personel statüsüne geçirilmiş olanların, geçici işçi statüsünde geçen ve iş sonu tazminatının hesabında dikkate alınması gereken hizmet süreleri dahil), 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.

e- Geçici 41 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananlardan boşalan pozisyonlar başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacaktır.

f- Geçici 41 inci madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılmayacaktır.

g- Geçici 41 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sözleşmeli personelin atama işlemlerinde kullanılmak üzere ihdas edilmiş sayılan kadrolar unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle; iptal edilmiş sayılan pozisyonlar ise kurumu, teşkilatı/birimi, pozisyon unvanı ve adedi belirtilmek suretiyle “(I) Sayılı Pozisyon İptal ve Kadro İhdas Listesi” düzenlenerek 2/12/2013 tarihine kadar Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına gönderilecektir. Ayrıca bu bilgiler elektronik ortamda veri girişi yapmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilecektir.

ğ- Geçici 41 inci maddenin ikinci ve beşinci fıkraları uyarınca memur kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin söz konusu bilgiler de atama için öngörülen sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde aynı usulle Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilecektir.

h- 657 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesi kapsamında memur kadrolarına atanamayan sözleşmeli personelden, 2/8/2013 tarihinden önce idarî yargı mercilerine başvuran ve açtıkları idari davalarda verilen yargı kararları sonucu memur kadrolarına atanmış olup davaları henüz bitmemiş olanlardan 2/9/2013 tarihi mesai bitimine kadar kurumlarına başvuranlar, halen bulundukları memur kadrolarına anılan Kanunun geçici 41 inci maddesi kapsamında atanmış ve açmış oldukları idari davalardan vazgeçmiş sayılacaklardır.

Duyurulur.

(I) Sayılı Pozisyon İptal ve Kadro İhdas Listesi

Kayıtlarımıza Uygundur.

Onaylayan

Adı Soyadı

Unvan

İmza

Bu Habere Tepkiniz