Memura Ek Zam Bugüne Kaldı

Meclis Genel Kurulu, geçen haftadan bu yana 'memura ek zam getiren tasarıyı' görüşmeye çalışmaktadır. Geçen hafta ilk iki maddesi görüşülen tasarının üçüncü maddesinin görüşülmesine dün başlandı. Görüşmelere 17:00 civarlarında başlandı. Dört kez beşer dakika olarak belirlenen ama bir kısmı 20 dakikayı bulan görüşmelerde, son olarak saat 19:30'da karar yeter sayısı için çoğunluk arandı. Ancak Mecliste yeterli milletvekili bulunmayınca görüşmeler tamamlanamadı. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mart 2006 06:40, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Geçen hafta görüşmeleri tamamlanan iki maddenin detayları için tıklayınız.

17:'de başlayan görüşmelerde ilk olarak DYP Milletvekili Sayın Ü. Kandoğan söz aldı. Kandoğan, lojmanların neden satılmadığını ve polislere verilen zammın çok az olduğunu vurguladı. Kandoğan ayrıca, bekçilerin emekliliklerinde, kendilerine verilmiş olan silahları taşıyabilmek için 1500 YTL gibi bir ücret ödemek durumunda kaldıklarını belirtti.

İkinci söz hakkını yine DYP Milletvekili Sayın Mehmet Eraslan kullandı. Eraslan genel konulara değindi.

Soru ve cevap bölümünde ise milletvekilleri genel konulara değindi. Tasarıya ilişkin detaylı sorular sorulamadı. Sadece CHP Milletvekili Sayın Özyürek'ün DSİ, Karayolları gibi kurumlarda çalışan mühendislere verilecek ilave ödemenin diğer kurumlarda çalışan personele verilip verilmeyeceği yönündekis sorusuna Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, buna ilişkin önerge verileceğini ve ilave ödemenin sadece DSİ, Karayolları gibi kurumlardaki mühendislere değil tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mühendislere verileceğini açıkladı.

AKP Grup Başkanvekilleri olarak Sayın Eyüp Fatsa, Sayın Kapusuz ve Sayın İrfan Gündüz'ün verdikleri önergeler oldukça önemlidir. Yine hükümet adına Maliye Bakanı tarafından verilecek önerge de önemlidir.

Verilen bu üç önergenin, bugün yapılacak görüşmelerde kabul edilmesi beklenmektedir.

Hangi önergeler verildi

1- Uzmanlar taslaktan çıkarılacak: Görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 üncü maddesinin (ı) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"ı) Ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.
"d) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş, mesleğe özel yarışma sınavıyla girerek belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavında başarılı olmuş, birinci dereceli kadroya atanmış ve doğrudan belediye başkanı veya genel müdür adına teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük müfettişleri ve Büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe belediyeleri müfettişleri"

Plan Bütçeden geçen düzenleme

Verilen önerge Plan ve Bütçe Komisyonunda eklenen tasarının 3. maddesinin (ı) bendini bütünüyle değiştirmektedir. Tasarının (ı) bendinin şuan Meclis genel Kuruluna göre halinde,

- "Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri, ÖSYM Başkanlığı Genel Sekreteri, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreter Yardımcılarına" 2000 puan makam tazminatı,

- "Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreter Yardımcısı, Üniversitelerin Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları ile her birinde 1'er kişi olmak üzere Hukuk Müşavirlerine" 1.000 makam tazminatı,

- "En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş ve birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Devlet Personel Uzmanları, Devlet Bütçe Uzmanları, Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Malları Uzmanları, Maliye Uzmanları, Mali Suçları Araştırma Uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzmanları ile Aktüerleri, Kültür ve Turizm Uzmanları, Çevre ve Orman Uzmanları, Gümrük Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Özürlüler Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Sosyal Sigorta Uzmanları, İstihdam ve Meslek Uzmanları, Sosyal Yardım Uzmanları, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları, Kadının Statüsü Uzmanları, Avrupa Birliği Uzmanları, Teknik Yardım Uzmanları, Tüketici ve Rekabet Uzmanları, Marka Uzmanları, Patent Uzmanlarına" 1.000 makam tazminatı,

- "En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş, mesleğe özel yarışma sınavıyla girerek belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavında başarılı olmuş, birinci dereceli kadroya atanmış ve doğrudan belediye başkanı veya genel müdür adına teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük müfettişleri ve büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe belediyeleri müfettişlerine" 1.000 puan makam tazminatı,

verilmesi öngörülmekteydi. Bu madde bütünüyle değiştirilmektedir.

Önergeye göre maddenin yeni hali

Önerge ile

"Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri, ÖSYM Başkanlığı Genel Sekreteri, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreter Yardımcıları",
"Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreter Yardımcısı, Üniversitelerin Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları ile her birinde 1'er kişi olmak üzere Hukuk Müşavirleri" ve
"En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş ve birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Devlet Personel Uzmanları, Devlet Bütçe Uzmanları, Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Malları Uzmanları, Maliye Uzmanları, Mali Suçları Araştırma Uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzmanları ile Aktüerleri, Kültür ve Turizm Uzmanları, Çevre ve Orman Uzmanları, Gümrük Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Özürlüler Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Sosyal Sigorta Uzmanları, İstihdam ve Meslek Uzmanları, Sosyal Yardım Uzmanları, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları, Kadının Statüsü Uzmanları, Avrupa Birliği Uzmanları, Teknik Yardım Uzmanları, Tüketici ve Rekabet Uzmanları, Marka Uzmanları, Patent Uzmanları"

ibareleri kanun tasarı taslağından çıkarılmaktadır. Tasarıya bu maddesinde sadece "En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş, mesleğe özel yarışma sınavıyla girerek belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavında başarılı olmuş, birinci dereceli kadroya atanmış ve doğrudan belediye başkanı veya genel müdür adına teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük müfettişleri ve Büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe belediyeleri müfettişleri"ne 1000 puan makam tazminatı verilmesi öngörülmektedir.


2- Mühendislere verilecek ek ödeme yeniden düzenlenecek: Görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 üncü maddesinin (d) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"1- "A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "% 145 ine" ibaresi "% 168ine" şeklinde değiştirilmiş ve aynı bendin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
"Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara, bulundukları kadrolar esas alınmak suretiyle, çalışılan her gün için belirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler itibariyle toplamı 60 puanı aşmayacak şekilde, dönem sonlarında ödenmek üzere ek özel hizmet tazminatı verilebilir."

Plan Bütçeden geçen düzenleme

d) 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının;

1- "A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "%145 ine" ibaresi "%155 ine" şeklinde değiştirilmiş ve aynı bendin sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.
"Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara, bulundukları kadrolar esas alınmak suretiyle, çalışılan her gün için belirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler itibarıyla toplamı 60 puanı aşmayacak şekilde, dönem sonlarında ödenmek üzere ek özel hizmet tazminatı verilebilir."
"Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün mühendis, mimar ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlara ayrıca 50 puana kadar ilave ödeme yapılabilir. Bu ilave ödemeden yararlananlara açık çalışma mahallerinde fiilen çalışma karşılığı verilen ek özel hizmet tazminatı ödenmez."

Önergeye göre maddenin yeni hali

Sayın İrfan Gündüz ve Sayın Salih Kapusuz tarafından verilen bu önergenin kabul edilmesi halinde Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğündeki mühendis, mimar ve şehir plancısına verilecek olan ek 200 milyon liralık ödeme kaldırılmaktadır.

İki Grup başkanvekilinin verdiği önergenin kabul edilmesi halinde "Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları" için uygulanan % 145 oranı %168'e çıkacaktır. Bu şuanki Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen taslakta %155 olarak yer almaktadır. Böylece THS'de yer alan dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunlarına 10 puanlık değil 23 puanlık bir artış getirilmektedir.

Bunun brüt mali getisi ise şu şekildedir: (9500*0,04265)*%23=93,190 YTL

Yani önergenin kabul edilmesi halinde "Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları"na 40+40'a ek olarak 93 YTL'lik ek ödeme verilecektir.

Bunun dışındaki hükümetin Meclis'e sevk ettiği taslakta yer alan açık çalışma mahallerinde fiilen çalışan personele 20 YTL'lik ek brüt ödeme hükmü, önergede korunmuştur.

3- Uzmanların ek göstergesi 3000'e çıkamayacak: Son olarak hükümet adına Maliye Bakanı Sayın Unakıtan tarafından bir önerge verilmiştir. Bu önerge şu şekildedir.

"Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin (g) bendinin metinden çıkarılması ve diğer bentlerin teselsül ettirilmesini arz ve talep ederiz."

Bu önerge, Plan ve bütçe komisyonunda kanun taslağına eklenen ve "En az 3 yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan Devlet Personel Uzmanları, Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Mali Suçları Araştırma Uzmanları Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Malları Uzmanları, Gelir Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, Milli Emlak Uzmanları,Vergi İstihbarat Uzmanları, Maliye Uzmanı, Bakanlık ve bağlı kuruluşların A.B Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları, Çevre ve Orman Uzmanları, Özürlüler Uzmanı, Sosyal Yardım Uzmanları, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları, Kadının Statüsü uzmanları, Bağ-Kur Denetmenleri, Kültür ve Turizm Uzmanları, Tüketici ve Rekabet Uzmanları (...) Denizcilik Uzmanları, Gümrük Uzmanları, Sosyal Sigorta Uzmanları, Teknik Yardım Uzmanları, (Ek İbare:19/6/1994-KHK-543) En az üç yıl süreli Yüksek Öğretim veren Fakülte veya Yüksekokulu bitirerek yapılacak sınav sonucunda denetmen yardımcısı kadrolarına atanmış ve en az üç yıl bu kadrolarda çalıştıktan sonra bu süredeki çalışmaları olumlu bulunmak kay-dıyla Muhasebe Denetmeni, Vergi Denetmeni ve Milli Emlak Denetmeni, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri, Tapu ve Kadastro Denetmenleri, İstihdam ve Meslek Uzmanları, Marka Uzmanı, Patent Uzmanı, kadrosuna atanmış olanlar"ın 2200 olan ek göstergelerini 3000'e çıkaran hükmü kaldırmaktadır. Önerge kabul edilirse sayılan unvanlarda çalışan uzmanlar 2200 ek gösterge üzerinden emekli olmaya devam edecektir.

Sonuç:

Yukarıda yer verilen açıklamalar sadece AKP Grup başkanvekillerinin ve Maliye Bakanının verdiği önergelere ilişkin özet açıklamalardır. Bu önergeler verildikten sonra karar yeter sayısı bulunamadığı için oylamaya geçilememiştir. Oylamaya bugün devam edilecektir. Ancak önergeler, Grup Başkanvekilleri ve Maliye Bakanı tarafından verildiği için kabul edilecektir.

Bu Habere Tepkiniz