Zorunlu çalışma yükümlüğünden sayılacak ve sayılmayacak süreler

04.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" ile öğretmenlerin zorunlu hizmet sürelerinde bazı değişilikler yapılmıştır. Sitemiz mail adresine gelen çok sayıda talepten dolayı da, bu konuyu bugün manşet olarak yayımlıyoruz. Bu çerçevede, zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılacak ve sayılmayacak süreler ile diğer ayrıntıları içeren dosyamıza ulaşmak için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Nisan 2006 14:17, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
MEB'de hizmet bölgeleri ile il, ilçe sınıfları ve puan çizelgesi

Zorunlu çalışma süresi nedir ve kimleri kapsar?

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerine dâhil il/ilçelerde zorunlu olarak çalışılması öngörülen süreyi ifade eder. Bakanlık kadrolarına 11.6.2000 tarihinden sonra öğretmen olarak atananları kapsar.

Yıl nedir?

Göreve başlama tarihine göre geçen bir yıllık süreyi ifade eder.
Zorunlu çalışma yükümlülüğü altı aydan az olanların durumu ne olacaktır: Zorunlu çalışma yükümlülüğü altı aydan az olan öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır.

ÇALIŞTIKLARI İL/ İLÇE ZORUNLU HİZMETTEN ÇIKARILANLAR

Eski Yönetmelik hükümleri doğrultusunda zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yer değiştirme suretiyle atanmış olan öğretmenlerin yeni yönetmeliğe göre bulundukları yer, zorunlu hizmet kapsamından çıkarılmışsa ne olacaktır?

Eski Yönetmelik kapsamında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerine dâhil illerde zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamak üzere görevli bulunan öğretmenlerin zorunlu çalışma süreleri bakımından kazanılmış hakları saklıdır.

Yeni Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 2'nci hizmet bölgelerindeki illerde (ilk atama, özür durumuna bağlı olarak atananlar dâhil ) zorunlu çalışma yükümlülüğünü ifa etmekte iken, yeni Yönetmelikle görev yaptıkları İllerin 1 inci hizmet bölgesine alınanlar, (Aksaray, Amasya, Bartın, Çorum, Gaziantep, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Osmaniye, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak illeri ) 4/3/2006 tarihinden sonra bu illerde kaldıkları sürece bu illerde geçen hizmet süreleri zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılacaktır.

Yeni ve eski yönetmeliğe göre Birinci Hizmet Bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) sınıfı ilçelerinde görev yapanların durumu ne olacaktır?

Birinci Hizmet Bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) sınıfı ilçelerinde görev yapmış olanlar ile halen görev yapanların bu ilçe sınıfında geçen hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.

Ayrıca eski yönetmeliğe göre de Birinci Hizmet Bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) sınıfı ilçelerinde yapmış olanlar ile halen görev yapanların bu ilçe sınıfında geçen hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.

Eski Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 2004 ve 2005 yer değiştirme dönemlerinde zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yer değiştirme suretiyle atanmış olan öğretmenler yer değiştirme isteğinde bulunabilirler mi?

Eski Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 2004 ve 2005 yer değiştirme dönemlerinde zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yer değiştirme suretiyle atanmış olan öğretmenler, bu Yönetmelikle öngörülen zorunlu çalışma sürelerini tamamlamaları kaydıyla bulundukları illerde veya bölgelerde geçirilmesi gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu Yönetmeliğin yayımı tarihini izleyen ilk yer değiştirme döneminde bulundukları il dışına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Zorunlu çalışma süreleri ne kadardır?

1.Zorunlu çalışma yükümlüsü olan öğretmenler, Üçüncü Hizmet Bölgesi içindeki illerde en az üç yıl çalışmakla yükümlüdürler.

2. Zorunlu çalışma yükümlüsü olan öğretmenler, İkinci Hizmet Bölgesi içindeki illerde en az dört yıl çalışmakla yükümlüdürler.

3.Zorunlu çalışma yükümlüsü olan öğretmenler, Birinci Hizmet Bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) sınıfı ilçelerinde en az beş yıl veya her üç bölgede toplam dört yıl çalışmakla yükümlüdürler. (link verelim yeni yönetmeliğe göre d ve e sınıfı ilçeler)

Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler bu yükümlülüklerini, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerine dâhil illerden birinde yerine getirebilecekleri gibi, birden fazla ilde veya ilçede de yerine getirebilirler. Ancak, bu bölünme sonucu her hizmet bölgesinde veya içindeki illerde ya da ilçelerde geçirilmesi gereken çalışma süresi iki yıldan az olamaz.

İlk atamasında zorunlu hizmet bölgesi dışına (Birinci Hizmet Bölgesine) atanan öğretmenlerin durumu ne olacaktır?

Bakanlık öğretmen kadrolarına ilk defa Birinci Hizmet Bölgesine dâhil illerde başlayanlardan, bulunduğu ilde veya bu bölgeye dâhil illerde toplam üç yılını dolduranlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il veya ilçelere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

İstememe hali: Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden Birinci Hizmet Bölgesi illerinde görevli olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il veya ilçelerdeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değişikliği istememeleri hâlinde atamaları zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamındaki illere/ilçelere Bakanlıkça yapılır.

Zorunlu hizmet bölgesi dışında (Birinci Hizmet Bölgesi) görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler istekleri üzerine, yer değişikliği yapabilir mi?

Adaylıklarının kaldırılmasını izleyen atama döneminden başlayarak, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere İkinci veya Üçüncü Hizmet Bölgesine dâhil illere veya bulundukları ilin (D) ve (E) sınıfı ilçelerine yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Tercihlerine atanamama hali: Zorunlu hizmet bölgesi dışında (Birinci Hizmet Bölgesi) görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin hizmet puanlarının yetersizliği veya alanlarında ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı tercihlerine atamaları yapılamayanlar, üç yıllık süreyi tamamlayıncaya kadar bulundukları yerde görevlerine devam ederler.

ZORUNLU HİZMETİNİ YAPANLAR HANGİ HALDE TAYİN İSTER?

Zorunlu çalışma yükümlülüğü nedeniyle zorunlu hizmet bölgesi (ikinci veya Üçüncü Hizmet Bölgesi) içindeki illerde görevli bulunan öğretmenlerin durumu ne olacaktır?

Bulundukları ilde en az iki yıl süre ile çalışmaları şartıyla isteğe bağlı olarak zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen illere veya Birinci Hizmet Bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) sınıfı ilçelerine yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

ÖZÜRDEN DOLAYI ZORUNLU HİZMETİNİ YAPMAYANLAR

Zorunlu hizmet bölgesi (ikinci veya Üçüncü Hizmet Bölgesi) içindeki illerde görevli iken özür durumundan veya olağanüstü hallere bağlı olarak Zorunlu hizmet bölgesi dışına (Birinci Hizmet Bölgesi) atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanların durumu ne olacaktır?

Zorunlu hizmet bölgesinde (ikinci veya Üçüncü Hizmet Bölgesi) görevli iken özür durumundan veya olağanüstü hallere bağlı olarak Birinci Hizmet Bölgesindeki illere atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, özürlerinin ortadan kalkması halinde ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamındaki illere/ilçelere Bakanlıkça atanırlar.

Olağanüstü hallere bağlı yer değiştirmelerde yer değiştirme isteyecek olanlar zorunlu hizmet yükümlüsü ise nerelere istekte bulunabilirler?

Olağanüstü hallere bağlı yer değiştirmelerde yer değiştirme isteyecek olanlardan Zorunlu bölge yükümlülüğü olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il veya ilçelere tercihlerinde yer verirler.

Hangi süreler Zorunlu çalışma süresinden sayılmaz?

1. Fiilen öğretmen olarak geçirilen hizmet süresi içinde olmak şartıyla, yılda bir defada veya parça parça toplam doksan günden fazla bölge dışında yurt içinde ve yurt dışında geçen geçici görev süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.

2. Fiilen öğretmen olarak geçirilen hizmet süresi içinde olmak şartıyla, askerlik dâhil aylıksız izinli olarak geçirilen süreler zorunlu çalışma süresinden sayılmaz. (Bakanlığın 4.4.2004 tarihli yazısına göre, askerlik görevini yeni Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce (04/03/2006) zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen illerde görevli iken yerine getirenler ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen illerde görevli iken, yönetmeliğin yürürlüğe gittiği tarihte (04/03/2006) halen askerde olanların askerlikte geçen süreleri zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılacaktır.)

3. Fiilen öğretmen olarak geçirilen hizmet süresi içinde olmak şartıyla, Millî Eğitim Akademisi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçirilen süreler zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.

4. Fiilen öğretmen olarak geçirilen hizmet süresi içinde olmak şartıyla, sözleşmeli, ücretli ve vekil öğretmenlikte geçirilen süreler ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen iller dışında vekâleten geçirilen hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.

5. Fiilen öğretmen olarak geçirilen hizmet süresi içinde olmak şartıyla, görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler dışında geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.

Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar kimlerdir?

1. 11.6.2000 tarihinden sonra öğretmen olarak atananlardan Bedensel Engeli Değerlendirme Komisyonunca değerlendirmeye alınan öğretmenlerden özel yaşamında desteğe ihtiyacı olduğu belirtilenler Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaftır.

2. Eşi şehit olanlar Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaftır.

Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler yer değiştirme isteğinde bulunabilirler mi?

1.Eğitim durumu özrü hariç diğer özür guruplarından yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

2. İllerin(D) ve (E) ilçelerine yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

- Zorunlu çalışma hizmetlerini tamamlamadıkça Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler dışındaki illere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.

.....

Zorunlu çalışma yükümlülüğü hangi hallerde ertelenir?

1.Birinci Hizmet Bölgesi illerde görevli olanlar ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen illerde görevli iken Birinci Hizmet Bölgesine dâhil illere özür durumundan yer değiştirme suretiyle atamaları yapılanlar özürlerinin devam ettiğini her yıl yer değiştirme suretiyle atama döneminde belgelendirirler. Bunlardan özürlerini belgelendirenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenir.

2.Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış veya bu yükümlülüğe tâbi olmaması hâlinde diğer eş, eşinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da muaf olduğunu her yıl yer değiştirme suretiyle atama döneminde belgelendirirler. Bunlardan özürlerini belgelendirenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenir.

3.Alanları bakımından zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerinde çalışma imkânı bulunmayanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgelerde öğrenimlerine göre atanabilecekleri alanlarda bölüm veya meslek alanı açılıncaya kadar zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.

4.Eşleri diğer kurumlarda görevli olup zorunlu çalışma yükümlülüğüne tâbi olacakların birlikte görevlendirilmelerini sağlamak bakımından erteleme süresi, bu durumları dikkate alınarak kurumlar arasında yapılacak koordine ile belirlenir.

5. Eşleri yasama organı üyeliği, yüksek mahkemelerin başkan ve üyeliği, belediye başkanlığı, il ve ilçe genel meclisi üyeliği, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanların öğretmen olan eşlerinin zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenir. Ancak erteleme süreleri, eşlerinin bu görevlerde kaldığı süreyle sınırlıdır.

Hangi süreler Zorunlu çalışma süresinden sayılır?

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerindeki Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında fiilen öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü hangi hallerde ertelenmez?

Lisansüstü öğrenim görmekte olan öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenmez.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenen ve Özür durumunu belgelendiremeyenlerin durumu ne olacaktır?

1.Özür durumunu belgelendiremeyenler, yer değiştirme döneminde bulundukları ilin (D) ve (E) ilçelerine veya zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen illere atanırlar.

2. Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin aday öğretmen olması durumunda, eşinin zorunlu çalışma yükümlülüğü, eşinin adaylığı kaldırılıncaya kadar ertelenir.

Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tâbi öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri nasıl takip edilir?

Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tâbi öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlayıp tamamlamadıkları veya hangi hizmet bölgelerinde ne kadarını tamamladıkları ile özürleri nedeniyle görev yerleri değiştirilenlerin özür durumlarının devam edip etmediği il millî eğitim müdürlüklerince izlenir.

Öğrenim durumu özründen 1. Hizmet Bölgesi illerine görev yerleri değiştirilenlerin durumu ne olacaktır?

4.3.2006 tarihinden önce tezli/tezsiz lisansüstü öğrenime (tezli olanlar bakımından tez dönemi dâhil) devam eden öğretmenleri kapsamak kaydıyla; zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen illerde görevli iken, öğrenim durumu özründen 1 inci Hizmet Bölgesi illerine görev yerleri değiştirilenlerin, zorunlu çalışma yükümlülükleri yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar ertelenecektir.

4.3.2006 tarihinden önce tezli/tezsiz lisansüstü öğrenime (tezli olanlar bakımından tez dönemi dâhil) devam eden öğretmenleri kapsamak kaydıyla, 1 inci Hizmet Bölgesi İllerinde 3 yıllık çalışma süresini doldurmaları nedeniyle 2006 yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacaklardan (D ve E sınıfı ilçelerde görev yapanlar hariç) halen lisansüstü eğitime devam edenlerin Zorunlu çalışma yükümlülükleri yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar ertelenecektir.


04.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği öncesindeki 09.11.2005 tarihli dosyamızı görmek için tıklayın

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber