1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenlerin Zorunlu Çalışma Süreleri

Öğretmenlerden gelen çok sayıda soru nedeniyle, hizmet bölgelerinde çalışılması gereken süreyi belirten zorunlu çalışma konusunu özel dosya olarak ele alma gereği duyduk. Bu çerçevede, zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılacak ve sayılmayacak süreler, zorunlu çalışmadan muaf olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler, zorunlu çalışma yükümlüğünün ertelenmesi gibi konuları içeren dosyamıza ulaşmak için başlığa tıklayınız.
09 Kasım 2005 00:11
Yazdır

Zorunlu Çalışma Süresi

Hizmet bölgelerine dahil illerde belirli sürelerde zorunlu çalışma süresini, ifade eder.

03.08.1990 gün ve 20594 sayılı resmi gazetede yayınlanan ?Atama ve yer değiştirme yönetmeliği?nde zorunlu atama süresi için başlangıç tarihi 15.10.1978, zorunlu çalışma süresi 4 yıldır.

19.01.1995 gün ve 22176 sayılı resmi gazetede yayımlanan ?atama ve yer değiştirme yönetmeliği?nde zorunlu çalışma süresi 03.08.1990 tarihine çekilmiş olup, zorunlu hizmet süresi 1. grup iller için 3 yıla indirilmiştir. (esasen 03.08.1992 tarihinde Bakanlık onayı ile zorunlu atama tarihi 03.08.1990'a çekilmiş zorunlu çalışma süresi ise 3 yıla indirilmiştir.)

11.06.2000 gün ve 24076 sayılı resmi gazetede yayınlanan ?atama ve yer değiştirme yönetmeliği?nde zorunlu atama süresi için başlangıç tarihi 11.06.2000 zorunlu çalışma süresi 4 yıldır.


Zorunlu Çalışma Yükümlülüğünden Sayılacak ve Sayılmayacak Süreler

1. Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerinde öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.

2. Muvazzaf askerlik süreleri hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.

3. Milli Eğitim Akademisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezinde geçirilen süreler zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.

4. Ücretli ve vekil öğretmenlikte geçirilen süreler ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen iller dışında vekaleten geçirilen hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.

5. Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda bu iller dışında geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılmaz

6.Yılda bir defada veya parça parça toplam 90 günden fazla bölge dışında geçen geçici görev (yurt içi ve yurt dışı) süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.


Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü

Bakanlık kadrolarına 11.06.2000 tarihinden sonra ilk defa öğretmen olarak atananlar ikinci hizmet bölgesi içindeki illerde en az dört yıl, üçüncü hizmet bölgesi içindeki illerde en az üç yıl veya her iki bölgede toplam dört yıl çalışmakla yükümlüdür.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü, ikinci ve üçüncü hizmet bölgeleri ve bu hizmet bölgeleri içindeki iller arasında bölünebilir. Bu bölünme sonucu her hizmet bölgesinde veya içindeki illerde geçirilmesi gereken çalışma süresi iki yıldan az olamaz.

Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlayıp tamamlamadıkları veya hangi hizmet bölgelerinde ne kadarını tamamladıkları, özürleri nedeniyle görev yerleri değiştirilenlerin özür durumlarının devam edip etmediği Bakanlık ve il milli eğitim müdürlüklerince izlenir.

Bunların zorunlu çalışma yükümlülüklerine ilişkin bilgiler hizmet puan kartlarına işlenir.


Zorunlu Çalışma Yükümlülüğünden Muaf Olanlar

1. 11.06.2000 tarihinden önce göreve başlayanlar

2. Branşları bakımından zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerinde çalışma olanağı bulunmayanlar bu olanak sağlanıncaya kadar zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi değildir.

3. Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı veya bulundukları görev yerinde, hizmet alanında ya da ilde çalışmaları gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle aşağıda belirtilen şartlarda yer değiştirme suretiyle atamaları yapılabilir.

a.Sağlık durumu özürü: Öğretmenin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için kendisinin, eşinin veya yasal olarak bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarından birinin kanser, verem, akıl hastalığı, organ nakli ve benzeri türden uzun süreli bir tedaviyi gerektiren bir hastalığa yakalanması ve hastalığın bulunduğu yerde tedavisine olanak bulunmadığının Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre devlet veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi, bu hastalığın nerelerde ve hangi tür sağlık kurumlarının bulunduğu yerde tedavi edilebileceğinin Bakanlık Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca belirlenmesi,

b. Eş durumu özürü: Öğretmenin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalıştığının, emekliye ayrıldığının ya da şehit olduğunun belgelendirilmesi,

c.Öğrenim durumu özürü: Öğretmenin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için öğretmenlikteki branşıyla ilgili bir alanda veya eğitim, yönetim, denetim alanlarında yurt içinde lisans üstü öğrenim gördüğünün veya üniversitelerin öğrenim için belirli bir süre öğretmenlik yapmış olma şartı aranan bölümlerine devam ettiğinin belgelendirilmesi,

yanında, sağlık ve eş durumu (eşi şehit olanlar hariç) özürleri nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunanlardan adaylık eğitimi süreçlerinden temel ve hazırlayıcı eğitimi tamamlamış olmaları, öğrenim durumu özüründe ise adaylığın kaldırılmış olması koşulu aranır.

ÖZÜR DURUMU HER YIL BELGELENDİRİLİR

Bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet ve özür gereklerinin birlikte karşılanması temelinde dikkate alınır. Özüre dayalı yer değiştirme suretiyle atamaları yapılanlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, özürlerinin devam ettiğini her yıl yer değiştirme suretiyle atama döneminde belgelendirirler.

Belgelendiremeyenler eksik hizmetlerini tamamlamak üzere eğitim öğretim yılı bütünlüğü de dikkate alınarak takip eden yer değiştirme döneminde bu bölgelere dahil illere atanırlar. Eş durumu özürüne bağlı olarak görev yerleri birinci hizmet bölgesi kapsamındaki illere değiştirilmiş olanlardan özürlerinin devam ettiğini belgelendirenler, üç yıllık çalışma süresi sonunda eksik hizmetlerini tamamlamak üzere bulundukları ilin (D) ve (E) ilçe sınıfları içindeki hizmet alanlarına atanırlar. Ancak, eşlerinin şehit olması veya emeklilikleri nedeniyle görev yerleri değiştirilmiş olanlar, özürlerinin devam ettiğini belgelendirmek ve zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamakla yükümlü tutulmazlar.

Sağlık özür durumuna bağlı olarak istedikleri illere, tedavi imkanı veya öğretmen ihtiyacının bulunmaması nedeniyle yer değişikliği yapılamayanlar, tedavi imkanı ve öğretmen ihtiyacı bulunan bir başka il'e atanmak istediklerinde bu istekleri ihtiyaç ölçüsünde değerlendirilir.

İL İÇİ VE İLLER ARASI NAKLEN TAYİN İSTEME

4.Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan veya bu yükümlülükten muaf olan öğretmenlerden;

a) Bulundukları eğitim kurumunda iki yıllık çalışma süresini tamamlayanlar aynı hizmet alanında bulunan bir başka eğitim kurumuna, yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilirler. Bakanlıkça uygun görülmek koşuluyla, valiliklerce gösterilecek zorunluluklar çerçevesinde daha az sürelerde de uygulanabilir.

b) Bulundukları hizmet alanında iki yılını tamamlayanlar il içinde bir başka hizmet alanına, Bakanlıkça uygun görülmek koşuluyla, yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilirler. valiliklerce gösterilecek zorunluluklar çerçevesinde daha az sürelerde de uygulanabilir.

c) Bulundukları ilde 3 yılını tamamlayanlar iller arasında, yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilirler.

5. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenler görevli oldukları il dışında başka bir il'e, yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilirler.

6. Bulundukları görev yerinde, hizmet alanında veya ilde zorunlu hizmet kapsamında geçirilmesi gereken süreyi tamamlamadan;
a) Genel hayatı etkileyen deprem, su baskını, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle kendileri veya bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi veya manevi zarara uğrayanlar ile özel hayatını etkileyen olumsuz nedenlere bağlı olarak görevini verimli biçimde yerine getirme olanağının kalmadığını belgelendiren veya bu durumu bildirilenler, yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilirler.
b) Eşinin öldüğünü veya eşinden boşandığını olay tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde belgelendirenler, yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilirler.
c) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı federasyonlar ile Futbol Federasyonunca Milli takımı antrenörü veya sporcusu seçildiği veya uluslararası düzeyde hakem olduğunu belgelendirenler, yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilirler.

7.Birinci hizmet bölgesindeki illerde görevli olup norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ilk yer değiştirme döneminde il içinde ya da ikinci veya üçüncü hizmet bölgelerindeki illere yapılacak yer değiştirme suretiyle atama isteklerinde belirtilen çalışma sürelerine bağlı kalınmaz.

8. Özür durumlarının belgelendirilmesi şartıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerine dahil illerde karşılanmasına olanak bulunmayanlar ile norm kadro fazlalığı oluşması durumunda fazlalığın giderilmesine dönük alınacak önlemlere bağlı yer değiştirmelerde zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlama şartı aranmaz. (Özür durumları nedeniyle aynı hizmet alanı içinde yapılacak yer değiştirme istekleri bunun dışındadır.)


BİR EŞ MUAFSA DİĞERİ DE MUAFTIR

9. Eşlerden birinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış veya bu yükümlülüğe tabi olmaması halinde diğer eş zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.

EŞLERİ DİĞER KURUMDA ÇALIŞANLAR

10. Eşleri Bakanlık kadrolarında öğretmenlik dışındaki bir görevde veya başka bir kurumda çalışanların görev yerleri; eşinin zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi olup olmadığı ve benzeri koşullar çerçevesinde kurumlar arasında koordine sağlanarak belirlenir.


Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmeler

1. Birinci hizmet bölgesi içindeki illerde görevli bulunanlar, adaylıklarının kaldırılmasını izleyen atama döneminden başlayarak, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci veya üçüncü hizmet bölgesine dahil illere, yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

2. Zorunlu çalışma yükümlülüğü nedeniyle ikinci veya üçüncü hizmet bölgesi içindeki illerde görevli bulunanlar, bu bölgelerdeki zorunlu çalışma sürelerini doldurdukları takdirde bölge içinde veya bu bölgeler arasında, yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

3. İkinci ve üçüncü hizmet bölgesinin öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda ihtiyaç, zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan ve birinci hizmet bölgesine dahil illerde görevli en fazla hizmeti olan öğretmenlerden karşılanır.

4.Haklarında yapılan soruşturma sonucunda o yerde kalması uygun görülmeyenler ile son iki yılda üst üste olumsuz sicil almış olanlardan zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamamış olanlar zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlayabileceği başka bir hizmet bölgesine dahil illere atanır.(Görev yerleri bu şekilde değiştirilenler aradan üç yıl geçtikten sonra eski görev yerlerine dönme isteğinde bulunabilir.)

5. Okul, kurum ve/veya bölüm kapanması, program değişikliği, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararları ve norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler ve görevli olduğu eğitim kurumunda branşı itibariyle okutabileceği dersin bulunmaması gibi nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması halinde bu fazlalık; özür durumları da dikkate alınarak, istekli olanlardan, yoksa hizmet puanı en az olandan başlamak üzere ihtiyaç durumuna göre öncelikle bulundukları il içinde, il içinde ihtiyaç bulunmaması halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü de dikkate alınarak ihtiyaç bulunan diğer iller olacak şekilde belirlenir.

6.Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi olanlar, bu hizmetlerini tamamlamadıkça zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler dışındaki illere, bu bölgeler dışındaki illerde görevli olanlar da bu iller arasında ve il içinde yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.

7. Özür durumlarına bağlı olarak istedikleri yere yer değiştirme suretiyle atanmaları puan ve branşlarına göre norm kadro yetersizliği nedeniyle yapılamayanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 72 veya 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 61 inci maddesi uyarınca aylıksız izinli sayılmalarını isteyebilirler. Bunlar aylıksız izinli sayılmak üzere bulundukları il milli eğitim müdürlüğündeki bu amaçla tahsis edilen boş kadrolara atanırlar. Bu şekilde aylıksız izinli sayılanlar her yıl mayıs ayı içinde özür durumlarının devam ettiğini usulüne uygun olarak belgelendirmeleri kaydıyla hizmet puanlarına göre ve üç yıldan fazla olmamak üzere sıraya alınırlar.

Bu süre içinde yer değiştirme suretiyle atamaları yapılamayanlar ile özür durumunun devam ettiğini belgelendiremeyenler, istekleri de dikkate alınarak branşlarında öğretmen ihtiyacı olan hizmet bölgesi veya hizmet alanlarına izleyen yer değiştirme döneminde atanırlar.


Zorunlu Çalışma Yükümlülüğünün Ertelenmesi

1. Özürlerin belgelendirilmesi halinde zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamak üzere yer değiştirme suretiyle atama işlemi; Sağlık durumu özrü ve Eş durumu özrü hallerinde üç yıla kadar, ertelenebilir.

2. Öğrenim durumu özrü hallerinde ise tez dönemi dahil öğrenim süresi kadar ertelenebilir.

3. Bunlardan eşi şehit ve emekli olanlar hariç erteleme süresi sonunda eş durumu özrünün devam ettiğini belgelendirenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri, bulundukları ilin varsa (D) ve (E) ilçe sınıflarına ait hizmet alanlarında en az beş yıl süre ile, yoksa zorunlu çalışma süresi öngörülen hizmet bölgeleri içindeki illerde en az çalışma süresi ölçüsünde tamamlattırılır. Bu durumda olanların bu bölge içindeki hizmet alanlarında daha önce geçen süreleri zorunlu çalışma süresinden düşülür.

4. Eşleri diğer kurumlarda görevli olup zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi olacakların birlikte görevlendirilmelerini sağlamak bakımından erteleme süresi, bu durumları dikkate alınarak kurumlar arasında yapılacak koordine ile belirlenir. Ancak, yasama organı üyeliği, yüksek mahkemelerin başkan ve üyeliği, belediye başkanlığı, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanların öğretmen olan eşlerinin erteleme süreleri, eşlerinin bu görevlerde kaldığı süreyle sınırlıdır.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
Bu haber 318,400 defa okundu. 91 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Takım elbisede en çok hangi markayı beğeniyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam