18 yaş şartının KPSS yerleştirmesi tarihi itibariyle aranması gerektiğine dair Danıştay kararı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2006 03:29, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Memurlar.net'te yayınlanmasını istediğiniz mahkeme kararları için tıklayınız.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE

Esas No:2003/4565
Karar No:2006/915

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen:..

Davalılar:1-Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü-ANKARA

Vekili:..

2-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı-ANKARA

Vekili:..

Davanın Özeti:ÖSYM tarafından 10.07.2004 tarihinde yapılan, Kamu Personel Seçme Sınavını kazanarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı (İstanbul İli) emrine apron memuru olarak yerleştirilen davacı, atamasının yapılmamasına ilişkin 8.11.2005 günlü işlem ile 2005 Kamu Personel Tercih Kılavuzunun 2.1.Başvurma Genel Şartları kısmının 2. fıkrasında yer alan "Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak" iartının iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini istemektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi:Egemen Devrim Durmuş

Düşüncesi:Yürütmenin durdurulmasına ilişkin isteğin kabulü gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı:Yaşar Uğurlu

Düşüncesi:Yürütmenin durdurulmasına karar verebilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 inci maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, ÖSYM tarafından 10.07.2004 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme sınavını kazanarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı(İstanbul) emrine apron memuru olarak yetiştirilen davacı, atanmasının yapılmasına ilişkin 08.11.2005 günlü işlem ile 2005 Kamu Personel Tercih Kılavuzunun 2.1.Başvurma Genel Şartları kısmının 2.fıkrasında yer alan ?Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak? şartının iptal ve öncelikle yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

657 sayılı DMK'nun, Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel ve özel şartları düzenleyen 48.maddesinin genel şartlar başlıklı (A) bendinin 2.fıkrasında; bu kanunun 40.maddesindeki yaş şartını taşımak hükmü yer almış olup, aynı maddenin B-2 bendinde ise; kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranılan şartları taşımak koşulu düzenlenmiş, aynı Yasanın ?Memuriyete Girişte Yaş? başlıklı 40.maddesinde de genel olarak 18 yaşını tamamlayanların Devlet memuru olabileceği, bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerin en az 15 yaşını doldurmuş olmaları ve Türk Medeni Kanununun 12.maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilecekleri belirtilmiş, 50.maddesinde ise Devlet Kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve kazanmalarının şart olduğu, sınavların yapılmasına dair usul ve esasların Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenleneceği vurgulanmış, bu maddeye dayanılarak çıkarılan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 22.maddesinde, tercihlerin alınması, 23.maddesinde ise yerleştirme usul ve esasları açıklanmış, davalı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca anılan Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan ve tüm kurumlar için geçerli olan 2005 Kamu Personel Tercih Kılavuzunun 2.1.Başvurma Genel Şartları kısmının 2.fıkrasında ?Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak? şartına yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, ÖSYM tarafından 10.07.2004 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme sınavını kazanan davacının, 10.08.2005 tarihinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı(İstanbul) emrine apron memuru olarak yerleştirildiği, yerleştirildiği kuruma son başvuru tarihinin ise 02.09.2005 olarak belirlendiği, davacının atanmak üzere istenen belgeleri ibraz etmesi üzerine 14.09.2005 tarihinde toplanan Değerlendirme Komisyonu kararı ile de doğum tarihinin 31.10.1986 tarihi olduğu ve bu tarih göz önüne alındığında sınavın yapıldığı 10.07.2004 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmadığının tespit edildiğinden bahisle atamasının yapılmadığı anlaşılmıştır.

657 sayılı Kanunun 48.maddesinin B-2 bendinde, her ne kadar kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranılan şartları taşımak koşulu getirilmiş ve bu madde uyarınca kurumlara personelde aranılacak özel nitelikler belirleme yetkisi verilmiş ise de, bu yetkinin genel Kanun olan 657 sayılı Kanuna aykırı olarak, bu Kanunda düzenlenmiş bulunan konularda ayrıca bir kısıtlama yapmak şeklinde kullanılamayacak olması karşısında, 657 sayılı Kanunun 40.maddesinde belirtilen genel olarak 18 yaşını tamamlayanların Devlet memuru olabileceği hükmüne göre atama tarihinde aranılması gereken 18 yaş şartının kılavuzla sınav tarihi olarak kısıtlama yapılmak suretiyle belirlenmesi nedeniyle 2005 Kamu Personel Tercih Kılavuzunun 2.1. Başvurma Genel Şartları kısmının 2.fıkrasında yer alan ?Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak? şartında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Öte yandan davacının 10.07.2004 tarihinde yapılan sınavı kazandıktan sonra gerek yerleştirilmesinin yapıldığı 10.08.2005 tarihi gerekse yerleştirildiği kuruma son başvuru tarihi olan 02.09.2005 tarihleri yukarıda anılan 657 sayılı Kanunun 40.maddesi ile Devlet memuru olabilmek için öngörülen 18 yaşını tamamladığı anlaşılmış olup, salt sınav tarihimde 18 yaşını tamamlamadığından bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin dava işlemde de hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 4001 sayılı Yasa ile değişik 27.maddesinin 2.fıkrasında sayılan koşullar gerçekleşmiş olduğundan davacının atamasının yapılmamasına ilişkin 08.11.2005 günlü işlem ile ?Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak? ibaresini içeren 2005 Kamu Personel Tercihi Kılavuzunun 2.1.Başvurma Genel Şartları kısmının 2.fıkrasının yürütülmesinin durdurulmasına 17.03.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye

Yücel Kenan Levent Zeynep Efser

IRMAK ATASOY ARTUK KAVLAK KOÇAKOĞLU

Memurlar.net'te yayınlanmasını istediğiniz mahkeme kararları için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz