Bu yıl 7 hükümlü cezaevinden firar ederek cinayet işledi
 
Skandal görüntülerin çekildiği bakımevine soruşturma
 
TBMM'den ABD Senatosu'nun kararına tepki
 
Aile dostuna güvendi, 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı
 
MİT'e yapılan ihbarlar terör örgütlerine darbe vuruyor
 
Nusret, duvara bantladığı pirzola için 7,2 milyar TL istedi Video
 
İşte 100 bin sosyal konut almanın detayları! Foto Galeri
 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eylul 2001 TUS (KLINIK) Soru-Cevapları

15 Nisan 2003 00:00
Yazdır
101. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda en sık sepsis etkenidir?
a. H. İnfluenza
b. S. pneumania
c. L. Monocytogenesis
d. B grubu streptokok
e. S. aureus

(Cevap D)

102. ASD ile ilgili hangisi doğru bilgi değildir?
a. S2 de paradoksal çiftleşme
b. Middiastolik üfürüm
c. Sistolik ejeksiyon üfürümü
d. EKG'de sağ aks deviasyonu
e. Parasternal vuru

(Cevap A)

103. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan yaşını belirlemede kullanılmaz?
a. Tırnak uzaması
b. Kulak yapısı ve kıkırdağı
c. Meme başı
d. Lanugo
e. Ayak altı çizgisi

(Cevap A)

104. 3 günlük bir bebekte GİS kanaması mevcut protrombin ve parsiyel tromboplastin zamanı uzamışsa ne yaparsanız?
a. Tam kan verilir
b. Plazma verilir
c. Vitamin K verilir
d. Kryoglobulin verilir
e. Endoskopi yapılır

(Cevap C)

105. Kızılda tipik bulgulardan olmayan aşağıdaki-lerden hangisidir?
a. Makülopapüler döküntü
b. Membranöz tonsiller
c. Hepatosplenomegali
d. Kırmızı çilek dili
e. Beyaz çilek dili

(Cevap C)

106. Çocuklarda Gastro ösefageal reflü bulgusu olmayan hangisidir?
a. Kusma
b. İshal
c. Apnea
d. Öksürük
e. Wheezing

(Cevap B)

107. Fenilketonüri taraması için en sık ve yaygın kullanılan test aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ter testi
b. Gutrie
c. Fe Cl3
d. Fenilalanin düzeyi
e. İdrarda keton araştırılması

(Cevap B)

108. Herditer sferositozda aşağıdaki bulgulardan hangisi görülmez?
a. Hemoglabi A2 yüksekliği
b. Splenemogali
c. Sarılık
d. Hafif anemi
e. Safra taşı

(Cevap A)

109. 6 yaşında çocukta karında kitleden oluşan parçada yapılan kromozom analizinde 8/14 kromozom tümör lokalizasyonu tespit edilmiştir. En olası tanı nedir?
a. Wilms tümörü
b. Burkit lenfoma
c. Nöroblastom
d. Ewing sarkomu
e. Non hodgkin lenfoma

(Cevap B)

110. Yukarıdaki hastada hangisine dikkat edilmelidir?
a. Hipokalemi
b. Hiperürisemi
c. Hipokalsemi
d. Hiponatremi
e. Hipofosfatemi

(Cevap B)

111. Su çiçeğinin komplikasyonlarından olmayan hangisidir?
a. Ensefalit
b. Parotitis
c. Hepatit
d. Pnömoni
e. Pankreatit

(Cevap B)

112. 41. gebelik haftasında; 2600 gr olarak doğan boyu 48 cm baş cevresi 34cm olan bir yenidoğan aşağıdakilerden hangi tanımlamaya uyar?
a. Matür SGA bebek
b. Prematür SGA bebek
c. Post matür SGA bebek
d. Düşük doğum ağırlıklı bebek
e. Matür normal ağırlıklı bebek

(Cevap E)

113.cocuklarda en sık kronik böbrek yetmezliği nedeni hangisidir?
a. Veziko üreteral reflü
b. Post streptokoksik Glomerulo nefrit
c. Hemolitik üremik sendrom
d. Alport sendromu
e. minimal change hastalığı

(Cevap A)

114. Çocuklarda en sık id reaksiyonu nedeni hangisidir?
a. Tinea pedis
b. T. corporis
c. T. İnguinalis
d. Corion celci
e. Favus

(Cevap A)

115. Hangisinde hipokomplementemi olmaz?
a. SLE
b. Membranöz glomerulonefrit
c. Membranoproliferatif GN
d. Şant nefriti
e. Akut Post streptokoksik GN

(Cevap B)

116. 9 yaşındaki daha önce hiçbir şikayeti olmayan çocukta davranış değişikliği, saldırgan davranışlar başlamış BOS incelemesinde kızamık antikorları yüksek bulunuyor. 3 yaşında kızamık geçirmiş olduğu öğrenilen bu hastada teşhis hangisidir?
a. Reye sendromu
b. Bakteriyel menenjit
c. Aseptik menenjit
d. Multiple skleroz
e. Subakut sklerozan panensefalit

(Cevap E)

117. Nonproduktif öksürüğü, ateşi, diaresi ve pnömonisi olan bir çocukta hiponatremi tespit edilmiştir. Betalaktam antibiyotiklere cevap alınamamıştır. Bu tabloya sebep olan ajan hangisidir?
a. Streptekokus pneumonia
b. Pseudomonas auroginosa
c. Staph. aureus
d. Legionella pnömonia
e. RSV

(Cevap D)

118. Aşağıdakilerden hangisi atopik dermatitin major bulgularından değildir?
a. IgE yüksekliği
b. Bulguların sürekli veya tekrarlayan niteliği
c. Yüzde görülmesi tipiktir
d. Kaşıntı
e. Kendi ve ailesinde atopi hikayesi

(Cevap A)

119. Sık senkop geçirme efor dispnesi ve angina şikayetiyle getirilen bir çocukta EKG'de V5-V6 derivasyonlarında ST değişiklikleri vardır. En olası tanı hangisidir?
a. Aort yetmezliği
b. Aort stenozu
c. Mitral stenoz
d. Tricuspit yetmezliği
e.Myokardit

(Cevap B)

120. Aşağıdakilerden hangisi çomak parmak sebebi değildir?
a.Ülseratif kolit
b.Kistik fibrozis
c.Konjenital hipotiroidi
d.Subakut bakteriyel endokardit
e. Çöliak hastalığı

(Cevap C)

121. Fallot tetralojisi olan bir çocukta aşağıdakilerden hangisi acil tedavi gerektirir?
a. Çomak parmak
b. Kalp yetmezliği
c. Anoksik spelling ve siyanoz
d. Polisitemi
e. Gelişme geriliği

(Cevap C)

122. Aşağıdaki aritmilerden hangisi çocuklarda fizyolojik kabul edilebilir?
a. Sinuzal aritmi
b. Ventriküler prematür atım
c. Ventriküler fibrilasyon
d. Ventriküler premetur atum
e. Erken atrial vuru

(Cevap A)

123. Kızamıkta mortalite ve morbiditeyi azaltan vitamin hangisidir?
a. Vitamin A
b. Vitamin E
c. Biotin
d. Niasin
e. Vitamin C

(Cevap A)

124. Aşağıdaki enzim eksikliklerinden hangisinde katarakt görülür?
a. Fruktokinaz
b. UDP-I epimeraz
c. Sfingomyelinaz
d. Galaktokinaz
e. Glukoz 6-fosfataz

(Cevap D)

125. Alfa Feto Protein aşağıdaki durumların hangisinde artmaz?
a. Trizomi 18
b. Anensefali
c. Spina bifida
d. Nöral tüp defekti
e. Epidermolizis bülloza

(Cevap A)

126. Yenidoğanda fizyolojik sarılık için yanlış olan hangisidir?
a. 24 saatte biluribin artışı 5 mg/dl'yi geçmez
b. İndirekt bilirubin artışı olur
c. Sarılık ilk 24 saatten sonra görülür
d. Total bilirubin miktarı 17 mg/dl'yi geçmez
e. Sarılık matur doğanlarda 5-6 günü, premetürlerde 7-8 günü geçmez

(Cevap E)

127. Aort koarktasyonunda görülmeyen bulgu hangisidir?
a. Üst ekstremitelerde tansiyon yüksekliği
b. Baş ağrısı
c. Altekstremitelerde nabızların zayıf alınması
d. Sistolik ejeksiyon üfürümü
e. Hill belirtisi

(Cevap E)

128. Aşağıdaki durumların hangisinin olması fetüste trombositopeniye sebep olmaz?
a. Radius yokluğu
b. Annenin hamileliğinde salisilat kullanımı
c. Annede ITP olması
d. İntra uterin CMV enfeksiyonu
e. İntra uterin rubella

(Cevap B)

129. Boğmacanın protromal döneminde hangisi görülür?
a. Lenfositoz
b. Bozofili
c. Eozinofili
d. Nötropeni
e. Lökositoz

(Cevap A)

130. Reye sendromunda aşağıdakilerden hangi bulguya rastlanır?
a. Hipoammonemi
b. BOS'de lenfosit
c. lökopeni/b>
d. Serum aminotransferazları artar
e. PTZ kısadır

(Cevap D)

131. AIDS'li bir hastada ishal gelişiyor. Mikroskopide Ziehl-Nielsen ile boyamada ookistler görülüyor. En muhtemel aşağıdakilerden hangisidir?
a. Mycobacterium avium intracellulare
b. Cryptococcus neoformans
c. İzospora belli
d. Mycobacterium tuberculosis
e. Cryptosporidium parvum

(Cevap E)

132. Aşağıdakilerde hangisine paradoksal çiftleşme söz konusudur?
a. Pulmoner stenoz
b. Aort darlığı
c. Mitral stenoz
d. ASD
e. Pulmoner HT

(Cevap B)

133. Tüberküloz tedavisinde en uygun tedavi şekli hangisidir?
a. Rifampin - Streptomisin - Etambutol
b. INAH - Etambutol - PAS
c. Streptomisin - Rifampin - PAS
d. INAH - Rifampin - Prazinamid
e. Pirazinamid - Etambutol - Kloramfenikol

(Cevap D)

134. Astımda mast hücre stabilizatörü hangisidir?
a. Kromalin Na
b. Metil Ksantin
c. Salbutomal
d. Adrenalin
e. Betanolol

(Cevap A )

135. 50 yaşında bir hasta bel ağrısı şikayeti ile geliyor. 4 cm hepatomegali tespit ediliyor. Laboratuarda %7 mg Hb, 4000 mm3 lökosit, 185000 trombosit, sedimentasyon 125 tespit ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hastada görülebilir?
a. Hipokrom
b. Makrositoz
c. Anizokori
d. Poikilositoz
e. Rulo formasyonu

(Cevap E)

136. Aşağıdakilerden hangisi obesite sebebinin cushing hastalığına mı yoksa dışardan ekzojen steroid alımımına mı bağlı olduğunu araştırmada en güvenilir testtir?
a. Metirapon
b. Sella tomografisi
c. Dexametazon supresyonu testi
d. İdrarda 17-ketosteroid artması
e. Surrenal USG

(Cevap C)

137. Makrokromi hangisinde bulunmaz?
a. B12 eksikliği
b. Niasin eksikliği
c. B6 eksikliği
d. E vitamini eksikliği
e. Bakır eksikliği

(Cevap E ve C)

138. Hiperkalemi tedavisinde hangisi kullanılmaz?
a. Glukoz+ insülin
b. Bikarbonat
c. Kalsiyum
d. Kayekselat
e. Beta bloker

(Cevap E)139. Pulsus parvus et tardus hangisinde görülür?
a. Aort stenozu
b. Konstriktif perikardit
c. Kalp tamponadı
d. Aort yetmezliği
e. Mitral stenoz

(Cevap A)

140. Poliüri, polidipsi şikayetiyle gelen hastada plazma osmolaritesi 305 olan hastanın idrar osmolaritesi 95'tir. Su yükleme testine ve desmopressine cevap değişmemiştir. En olası tanı hangisidir?
a. Nefrojenik diabetes insipitus
b. Psikojenik diabetes insipitus
c. Uygunsuz ADH salınımı
d. Nörojenik diabetes insipitus
e. Pituiter ADH yetmezliği

(Cevap A)

141. Lösemisi ve şiddetli nötropenisi

(<100) olan hastanın 5 günlük imipenem+amikasin tedavisine rağmen ateşleri 38.5 altına düşmüyor. Yapılan tetkiklerde enfeksiyon odağına rastlanmamıştır. Bu hastada hangi yol izlenmelidir?
a. Amikasin+imipenem kombinasyonuna Gr

(-) lere etkili başka bir antibiyotik eklenmeli
b. Amfoterisin B eklenmeli
c. Metronidazol eklenmeli
d. Asiklovir eklenmeli
e. Antibiyotikler kesilmeli yeniden kültür alınıp kültür sonucu beklenmelidir

(Cevap B)

142. Bir hastada pH 7.30,HCO3 12, PCO2 56,5, total PCO2 14.2 olarak tespit edilmiştir. En olası teşhis hangisidir?
a. Metabolik asidoz + respiratuar asidoz
b. Metabolik asidoz + respiratuar alkaloz
c. Kompanse metabolik asidoz
d. Dekompanse respiratuar alkaloz
e. Kompanse metabolik alkaloz

(Cevap A)

143. Ağır dehidratasyon ve bilinç kaybıyla getirilen hastada idrar dansitesi:1010, serum BUN:31, Kan Na: 144, K:5, idrar Na:46 olarak tespit ediliyor. En olası tanı hangisidir?
a. Diabetes insipitus
b. Sıcak çarpması
c. İntrakranial kanama
d. Nonktotik hiperosmolar koma
e. Akut böbrek yetmezliği

(Cevap D)

144. Yukarıdaki sorudaki

(143. soru) hastada tedavi olarak hangi sıvıyı başlarsınız?
a. Ringer laktat
b. %0.9'luk NaCl
c. %0.45'lik NaCl
d. %5'lik destroz
e. %10'luk NaCl

(Cevap B)

145. Adrenal yetmezlikte hangisi görülmez?
a. Hiponatremi
b. Hipoglisemi
c. Hipotansiyon
d. Hiperkalemi
e. Eozinopeni

(Cevap E)

146. 22 yaşında bir hasta düşük şikayetiyle geliyor. Sık sık venöz tromboz hikayesi olan hastada trombositopeni de mevcuttur. En olası tanı hangisidir?
a. Behçet
b. Pankreas Ca
c. SLE
d. ITP
e. PAN

(Cevap C)

147. 30 yaşında kadın hasta diş çekiminden sonra kanaması durmamış daha öncede küçük darbelerde kanama şikayetinden yakınmaları olduğu öğrenilen hastada antihemofilik faktör aktivitesi %5, kanama zamanı uzamış, trombosit sayısı 180.000 olan hastada olası tanı hangisidir?
a. VWF eksikliği
b. Hemofili A
c. Hemofili B
d. Bernard solier sendromu
e. Trombositopeni

(Cevap A)

148. Glutene sensitif bir enteropatisi olan hasta glutensiz diyet veriliyor. Hasta iyileşiyor. Bu hastada aşağıdakilerden hangisi beklenmez?
a. Kilo artışı olur
b. Steatore kaybolur
c. D-ksiloz testinde ksiloz tedavi takiben kanda ve idrarda tespit edilebilir
d. İntestinal biopside bulgular düzelir
e. Düzelme olmazsa lenfoma gelişimi düşünülmelidir

(Cevap C)

149. Mitral darlıkta aşağıdaki kalp yapılarından hangisi ilk önce büyür?
a. Sağ atrium
b. Sol ventrikül
c. Sol atrium
d. inter ventriküler septum
e. Sağ ventrikül

(Cevap C)

150. Astımda aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılmaz?
a. Teofilin
b. Kromolinsodyum
c. Aminocardol
d. Beta bloker
e. Adrenalin

(Cevap D)

151. Aşağıdakilerden hangisi postoperatif dilüsyonel hiponatremiden sorumludur?
a. ACTH
b. Glukokortikoid
c. Mineralokortikoid
d. ADH
e. Katekolaminler

(Cevap D )

152. Hemorajik şokta sıvı tedavisinin başarısını göste-ren en iyi parametre hangisidir?
a. Kan basıncı
b. Nabız
c. PaO2 düzeyi
d. Susuzluk duygusunun kayıp olması
e. Saatlik idrar atımı

(Cevap E)

153. Aşağıdakilerden hangisi memenin paget hastalığı ile ilişkilidir?
a. Yağ nekrozu
b. İntraduktal papillomatöz
c. İnflamatuar karsinom
d. İntraduktal karsinom
e. Lobüler karsinom

(Cevap D)154. Meme Ca nüks olabileceğinin en önemli göstergesi hangisidir?
a. Aksillada metastatik lenf nodu sayısı
b. Tümörün çapı
c. Hasta yaşı
d. Tümörün histolojik farklılaşma derecesi
e. Operasyonda pektoral fasiaya yakınlığı

(Cevap A)

155. Multipl pyojenik KC absesinin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a. Jeneralize sepsis
b. Kolanjit
c. Apandisit
d. Divertikülit
e. KC travması

(Cevap B)

156. Aşağıdaki periampüller bölge kanserlerinden prognozu en kötü olan hangisidir?
a. Pankreas
b. Vateri ampullası
c. Duodenum
d. Koledok alt ucu
e. Hepatik ductus

(Cevap A)

157. 65 yaşında erkek hasta karında şişme, kusma ve karın ağrısı ile acile geliyor. Fizik muayenede distansiyon ve duyarlılık bulunmaktadır. Ayakta direk batın grafi-sinde sol tarafı kaplayan ters U şeklinde geniş barsak ansı görülmektedir. Bu tabloya neden olan hastalık en yüksek olasılıkla hangisidir?
a. Sigmoid volvulus
b. Rektum tümörü
c. İnen kolon tümörü
d. Toksik megakolon
e. İnvajinasyon

(Cevap A)

158. 157. sorudaki hastaya ilk önce aşağıdakilerden hangisini yaparsınız?
a. Laparoskopi
b. IVP
c. Sistoskopi
d. Sigmoidoskopi
e. Hemen ameliyat yapılır, laparotomiye göre karar verilir

(Cevap D)

159. Aşağıdaki verilen eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
a. Peutz jeghers - mukozal hiperpigmentsyon
b. Gardner sendromu - osteoma
c. Karsinoid tümör - glossit
d. Turcot sendromu - mss tümörleri
e. Behçet - Oral ve genital ülserler

(Cevap C)

160. Erken mide Ca'nın en doğru tanımı hangisidir?
a. Lenf nodlarına metastaz olmadan mukoza ve submukozada sınırlı tümör
b. Lenf nodlarına olup olmadığına bakmaksızın mukoza ve submukozada tümör
c. Uzak metastazın bulunması
d. Muskularis invazyonu
e. Seroza invazyonu

(Cevap B)

161. İdrarında gaita görülen 50 yaşındaki hastanın Kolonoskopisinde kolo vezikal fistül tespit edilmiştir. En olası teşhis nedir?
a. Crohn
b. Divertikülit
c. Anjiodisplazi
d. Kolon ca
e. Ülseratif kolit

(Cevap B)

162. Künt travmadan sonra 48 saat müşahade altında tutulan hastanın yapılan tüm tahlil ve tetkikleri normal bulunarak hasta evine gönderiliyor. 10 gün sonra hasta hematokezya, melena ve şiddetli sağ hipokondriyal ağrı ile geliyor. En muhtemel tanı hangisidir?
a. Akut kolesistit
b. Dalak rüptürü
c. Psödokist oluşumu
d. Hemobiliya
e. Mezenter arter zedelenmesi

(Cevap D)

163. Yemekten sonra epigastrik bölgesinde ağrı olan kadının hastada USG'sinde böbrek koledok ve safra kesesi normal olarak izlenmiştir. Bu kadında epigastrik üfürüm de varsa en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kolesistit
b. Pankreatit
c. Aort anevrizması
d. Mide ca
e. Mezenter iskemisi-intestinal anjina

(Cevap E)

164. Kan şekeri yüksekliği saptanan hastada nekrolitik migratuar tromboflebit, saçlarda incelme ve diare var. En olası tanı hangisidir?
a. Diabet
b. Glukagonoma
c. Cushing
d. Somatostatinoma
e. İnsulinoma

(Cevap B)

165. Terminal ileum rezeksiyonu olan hastada hangisi görülmez?
a. Safra taşları
b. Oksalat taşları
c. Vitamin B12 eksikliği
d. Demir eksikliği anemisi
e. Yağ asit absorbsiyonunun bozulması

(Cevap D)

166. Aşağıdakilerden hangisi hepatocellüler karsinomun meydana gelmesinde rol oynaması en düşüktür?
a. Alkolik siroz
b. Hepatit B enfeksiyonu
c. Hemokromatozis
d. Alfa-1 antitripsin eksikliği
e. Primer bilier siroz

(Cevap E)

167. Aşağıdakileren hangisi hiperdnamik septik şokun özelliğidir?
a. Ejeksiyon fraksiyonunda artma
b. Hipertansiyon
c. Periferik vasküler dirençte artma
d. Kalp debisinde azalma
e. Hipotermi

(Cevap A)

168. Kolorektal poliplerde malign potansiyel aşağıdakilerden hangisinde en yüksektir?
a. İnflamatuar polip
b. Juvenil polip
c. Metaplastik polip
d. Villöz adenom
e. Tübüler adenom

(Cevap D)

169. 55 yaşında erkek hasta karın ağrısı ve sarılık şikayetiyle başvuruyor. Yapılan muayenesinde murphy noktasında hassasiyet tespit ediliyor. Bulantı ve kusmasıda olan bu hastada ilk istenmesi gereken tetkik hangisidir?
a. ERCP
b. PTK
c. USG
d. Kolanjiografi
e. BT

(Cevap C)

170. Nöroblastomda iyi prognoz göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. NSE aktivitesi
b. 1 yaşından küçük olması
c. Retroperitoneal adrenal yerleşim
d. Hücrelerin diferansiye olması
e. Yüksek ferritin

(Cevap B)

171. Panik atakta aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a. Ölüm ve delirme korkusu
b. Katatoni ve balmumu hali
c. Ağız kuruluğu, taşikardi
d. Terleme
e. Dispne, göğüs ağrısı

(Cevap B)

172. Bir şahısta sol gözde3. kranial sinir felci ve sağ tarafta paralizi gelişmiştir. Levzyon muhtemelen nerdedir?
a. Sol capsula interna
b. Sol mesencephalon
c. Sağ capsula interna
d. Sağ mesencephalon
e. Corunaradrata

(Cevap B)

173. Bir hastada psödobulber felç varsa lezyon nerededir?
a. Medullar nükleuslar
b. Pons
c. Kranial sinirler
d. Bulbar nükleuslar
e. Tractus cortikobulbaris lifleri

(Cevap E)

174. Bir ilçe için aşağıdaki bilgiler mevcuttur; Canlı doğum sayısı: 290 Ölü doğum sayısı: 10 Yıl ortası nüfus: 10.000 Yıl ortası kadın nüfus: 3000 Bu ilçedeki kaba doğum hızı nedir?
a. 290/3000*1000
b. 300/3000*1000
c. 290/10000*1000
d. 300/10000*1000
e. 280/10000*1000

(Cevap C)

175.

(Grafik verilmiştir) 1930'dan 1980'e kadar Türkiye'de erkeklerdeki 5 kanser tipi hakkında yapılan çalışma da kanserden ölüm hızları hakkında yukarıdaki grafik oluşturulmuştur. xxx ile gösterilen hangi organın kanserine ait ölüm hızıdır?
a. Prostat
b. Mide
c. Meme
d. Akciğer
e. Kolorektal

(Cevap D)

176. Fonksiyonel elektriksel stimülasyon tedavisi için aşağıdaki durumlardan hangisinin olması istenir?
a. Sağlam üst motor nöron, ön boynuz ve periferal sinir zedelenmesi
b. Sağlam üst motor nöron ve periferal sinir ile ön boynuz hücresi zedelenmesi
c. Sağlam üst motor nöron ve ön boynuz hücreleri ile periferal sinir zedelenmesi
d. Üst motor nöron zedelenmiş, sağlam motor ünite
e. Üst ve alt motor nöron zedelenmesi, periferal sinirlerin sağlam olması

(Cevap D)

177. Bebeklerde teratomların en sık görüldüğü bölge neresidir?
a. Mediastinal
b. Servikal
c. Retroperitoneal
d. İntraabdominal
e. Sakrokoksigeal

(Cevap E)

178. Parotiste en sık görülen benign tümör hangisidir?
a. Warthin tümörü
b. Onkositom
c. Kapiller hemanjiom
d. Pleomorfik adenom
e. Myoepitelyoma

(Cevap D)

179. Komadaki bir hastada pupillalar küçük iğne ucu kadar ve sabit görünmektedir. Bu hastada kanama nerededir?
a. Diensefalon
b. Serebral hemisfer
c. Pons
d. Üst beyin sapı
e. Bulbus

(Cevap C)

180. Ani görmede azalma fundus muayenesinde uni-lateral papil ödemi ve hemoraji mevcut ise hastalık nedir?
a. Malign hipertansiyon
b. İntrakranial basınç artışı
c. Diabetik retinopati
d. Retrobulber nevrit
e. Santral retina ven trombozu

(Cevap E)

181. Aşağıdakilerden hangisi alt ekstremite embolisine en sık neden olur?
a. Aort koarktasyonu
b. Aort anevrizma mural trombüsü
c. Mitral stenoza ikincil atrial fibrilasyon
d. Bakteriyel endokardit
e. Atriyal miksoma

(Cevap C)

182. Krikofaringeal kasta spazm veya koordinasyon bozukluğu aşağıdakilerden hangisinin etyolojisinde rol oynar?
a. Akalazya
b. Hiatal herni
c. Epifrenik divertikül
d. Faringoozefagial divertikül
e. Parabronşial divertikül

(Cevap D )

183. Aşağıdakilerden hangisi hipernazalite türünde konuşma bozukluğu yapar?
a. Hipertrofik adenoit
b. Koanal atrezi
c. Damak yarığı
d. Maloklüzyon
e. Nazal polip

(Cevap C)

184.

(Şekil verilmiş) Şekilde görülen kemik kırığı nasıl isimlendirilir?
a. İntertrochanter kırık
b. Suprakondiler kırık
c. Supkondiler kırık
d. Epiziyel kırık
e. Femur cisim kırığı

(Cevap B)

185. Aşağıdaki kontraseptif yöntemlerden hangisinde ektopik gebelik riski diğerlerine göre daha çok artmıştır?
a. Kontrasepsiyon uygulamayan kadın
b. Progesteronlu RIA
c. Bariyer
d. Oral kontraseptif
e. Bakırlı RİA

(Cevap B)

186. Vulvada kızarıklık, veziküller, yapılan pap smearda çok sayıda multinükleer hücreler inklüzyon ve buzlu cam görüntüsü varlığında aşağıdakilerden hangisi düşünülür?
a. HSV 2
b. Molluscum contagiosum
c. CMV
d. Trichomonas
e. Gardnerella

(Cevap A)

187. Aşağıdakilerden hangisi FIGO sınıflamasına göre evre I

(a, b, c) endometrium kanseri ayrımı için yapılan tetkikdir?
a. Histeroskopi
b. Histerosalpingografi
c. Myometrial invazyonu saptamak amacıyla histerektomi materyalin incelenmesi
d. Endoservikal probe küretaj
e. Laporatomi

(Cevap C)

188. Aşağıdakilerden hangisinde ektopik gebelik gelişme ihtimali en sıktır?
a. Oral kontraseptif kullanımı
b. Uterus myomu
c. Endometriozis
d. Pelvik iltihabi hastalığa bağlı kronik salfenjit
e. Apandisite bağlı peritobal yapışıklık

(Cevap D)

189. Müllerian Inhibiting Faktör nereden salgılanır?
a. Wolf
b. Teka
c. Sertoli
d. Leydig
e. Granüloza

(Cevap C)

190. Polikistik over sendrumunun uzun vadede etkisi olmayan hangisidir?
a. Hiper insulinemi
b. Koroner arter hastalığı
c. Meme Ca
d. Endometrium Ca
e. Osteoporoz

(Cevap E)

191. Gebede normale göre artmayan hormon hangisidir?
a. Ostriol
b. Progesteron
c. Deoksikortikosteron
d. Östradiol-17 Beta
e. Serbest kortizol

(Cevap D)

192. Fetüs doğum anındaki vertex gelişi nasıldır?
a. Flexiyon, iç rotasyon, extansiyon, dış rotasyon
b. Extensiyon - dış rotasyon
c. Flexiyon - Extensiyon - dış rotasyon
d. Extensiyon - Flexiyon - iç rotasyon
e. İç rotasyon - dış rotasyon

(Cevap A)

193. Ductus venozus nereye dökülür?
a. V. cava inferior
b. Portal ven
c. Atrium dextra
d. Pulmoner ven
e. Aorta

(Cevap A)

194. II. trimesterde fetal kalp bloğu sonucu bradikardi yapan annedeki hastalık hangisidir?
a. ITP
b. SLE
c. Toksoplazma
d. CMV
e. Sifikiz

(Cevap B)

195. Aşağıdakilerden hangisi SHBG miktarını artırarak hormon düzeyini düşürür?
a. Tiroid hormonu
b. İnsülin
c. Growth Hormonu
d. Prolaktin
e. ACTH

(Cevap A)

196. Primer amenore ile gelen kızda exojen östrojen ve progesteron ile kanama sağlanıyorsa tanı nedir?
a. Swyer
b. Turner
c. Asherman sendromu
d. Mayer-Rokitansky-Küstner-Hauser sendromu
e. Reifenstein sendromu

(Cevap A)

197. Hipergonadotropik hipogonadizmde hipertan-siyon da varsa hangi sendrom en olasıdır?
a. Turner
b. Kalman
c. Klinifelter sendrom
d. Polikistik over
e. 17 alfa hidroksilaz

(Cevap A ve E-Bu sorunun iki doğru cevabı var.)

198. Aşağıdaki uterus sarkomlarından hangisi heterologtur?
a. Anjiosarkom
b. Leiomyosarkom
c. Karsinosarkom
d. Endolenfatik stromal myozis
e. Mixt mezenkmal tümör

(Cevap E)

199. Overde çölom epitelinden kaynaklanan tümör hangisidir?
a. Tekom
b. Fibrom
c. Disgerminom
d. Granüloza hücreli tm.
e. Endometrioid tümör

(Cevap E)

200. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde kontraseptif amaçlı depo progesteron kullanımı daha uygundur?
a. Meme Ca şüphesi
b. Karaciğer adenomu
c. Flebit
d. Hepatit
e. Demir eksikliği anemisi

(Cevap B)
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
00:26 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine başarı diledi00:05 - 14 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları23:39 - Akdeniz Belediyesi'nin projesine, 'Türkiye Altın Marka' ödülü23:32 - Bakanlık duyurdu: 4 terörist daha sınır dışı edildi23:27 - İstanbul Valiliği'nden Yeni Yıl Yortusu programı22:48 - Niğde'de 'Kıskaç' operasyonunda 8 tutuklama22:25 - KKTC harekete geçti: Bütün ürünler toplatılıyor22:10 - Kırmızı listede olan teröristler açıklandı21:59 - 'Randevulu Sanal Sıra Sistemi uygulaması geliyor'21:48 - 'Yeşil Yol Projesi 2023'te tamamlanacak'
21:39 - Bakan Akar ve Orgeneral Yaşar Güler Katar'da21:12 - İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması20:56 - FETÖ firarilerini Yunanistan'a kaçırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı20:50 - Bu yıl 7 hükümlü cezaevinden firar ederek cinayet işledi20:38 - İlçede 'şap' karantinası...Hayvan giriş ve çıkışına kapatıldı20:28 - Emekli öğretmen cinayeti sanığına beraat20:15 - Palu ailesinin damadı cezaevinde memurları tehdit etti20:05 - Skandal görüntülerin çekildiği bakımevine soruşturma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam