İkramiyelerdeki 30 yıl sınırına dair AYM kararı henüz yürürlüğe girmedi

Anayasa Mahkemesinin emekli ikramiyesindeki 30 yıl sınırını iptal eden kararı henüz yürürlüğe girmedi

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Aralık 2014 10:30, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:01
İkramiyelerdeki 30 yıl sınırına dair AYM kararı henüz yürürlüğe girmedi

1982 tarihli Anayasa'nın 153. maddesi şu şekildedir:

"Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez."

5434'ün 89. maddesi şu şekildedir:

"Yukarıdaki fıkralara göre verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler ile mülga 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara ödenecek emeklilik ikramiyesinin hesabında bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen ve 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona eren geçmiş hizmet süreleri ve her ne suretle olursa olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreleri ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreleri dikkate alınmaz. Ancak, mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanmış olmakla birlikte, bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında hizmetleri arasında başka bir sigortalılık hali kapsamında çalışması bulunmayanların emekli ikramiyesine esas fiili hizmet sürelerinin hesabında, 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesindeki şartlar aranmaz."

Anayasa Mahkemesinin 25 Aralık 2014 tarihli kararı ise şu şekildedir:

5434 sayılı Kanun'un, 6270 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle değiştirilen 89. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan;

A- ".verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler...dikkate alınmaz." ibarelerine ilişkin esas incelemenin, "".verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler..." ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

B- ".verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

C- ".verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler..." ibaresinin iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan bu ibareden sonra gelen "...ile..." sözcüğünün de, 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE,

DEĞERLENDİRME

1- AYM'nin kararı sadece bir basın açıklamasıdır. Anayasa'nın 153. maddesine göre, karar Resmi Gazetede yayımlanana değin hüküm ifade etmeyecektir.

2- AYM, kanun koyucuya idari boşluğu doldurması için süre tanımamıştır. Bu nedenle, karar Resmi Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girecektir.

3- AYM kararı Resmi Gazetede yayınladıktan sonra emekli olacaklar, bu düzenlemeden yararlanacaktır. (Not: AYM kararlarının etkisi geriye yürümemektedir. Ancak bunun bir istisnası bulunmaktadır. Bu konudaki detaya bir sonraki yazımızda değineceğiz.)

Bu Habere Tepkiniz