7 başlıkta evlenme yardımı

Evlenecek kişilere 5 bin lira verilmesini öngören madde bir değişiklikle kabul edildi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Mart 2015 11:01, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:58
7 başlıkta evlenme yardımı

Evlenecek kişilere 5 bin lira evlenme yardımı verilmesini öngören madde Meclis Genel Kurulunda, gece yarısı kabul edildi. Memurlar.net olarak düzenlemenin neler getirdiği 7 başlıkta açıklayacağız.

DEĞİŞİKLİK DAHİL MADDENİN GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER ŞU ŞEKİLDEDİR:

1- Çeyiz hesabı açan ve asgari 3 yıl boyunca sistemde kalana maddi yardım verilecektir.

2- 27 yaşını doldurmamış olana verilecektir.

3- İlk evliliğini yapacak olana verilecektir.

4- Yapılacak yardım, hesapta kişinin biriktirdiği paranın yüzde 20'sini geçemeyecek. Yani hesapta 10 bin lira varsa, Devlet 2 bin lira yardım yapacaktır. Ayrıca her halükarda yardımın miktarın 5 bin lirayı geçemeyecek.

5- Haksız bir şekilde bu yardımı aldığı tespit edilenlerden, yapılan maddi yardım faiziyle geri alınacak.

6- Çeyiz hesabında biriken miktarlar hazcedilemeyecek, rehin edilemeyecek.

7- Bu düzenleme hemen yürürlüğe girmeyecektir. Kanun yasalaştıktan sonra bir de Bakanlar Kurulu kararı çıkacaktır. Ayrıca sistemde 3 yıl kalınması şartı, Bakanlar Kurulunda, bu yıl için esnetilecek midir, tam beli değildir. Eğer bir esnetme olma ize bu düzenlemeden en erken 2018'de yararlanabilecektir.

İŞTE, GENEL KURULDAN GEÇEN MADDENİN TAM HALİ

MADDE 19- 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı
EK MADDE 2- (1) Türk vatandaşlarına ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girenlere, 5411 sayılı Kanuna tabi mevduat veya katılım bankalarının yurtiçi şubelerinde Türk Lirası cinsinden çeyiz hesabı açmaları, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapmaları ve evliliklerini müteakip ilgili bankaya başvurmaları halinde üçüncü fıkraya göre belirlenecek usul ve esaslara göre Devlet katkısı ödenir. Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20'sini ve azami 5.000 Türk Lirasını geçemez. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(2) Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten karşılanır ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenir. Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak Devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumludur. Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte 1 ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil edilir.

(3) Bu madde kapsamında; hesap sahiplerinin ödeme planlarına, Devlet katkısına ilişkin hak ediş sürelerinin tespitine ve birikim yapılan süreler ile ödeme planlarına göre Devlet katkısı oranının ve azami tutarın birinci fıkrada belirtilen sınırlar dahilinde farklılaştırılmasına, hesapların denetimine ve uygulamaya yönelik diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

"(4) Hesap sahibinin Devlet katkısına hak kazanmış olması koşuluyla, hak ettiği Devlet katkısının tamamı ile çeyiz hesabında biriken toplam miktarın Devlet katkısı için başvuru tarihinde geçerli olan bir yıllık asgari net ücrete karşılık gelen tutarı, nafaka borçları hariç olmak üzere haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez. Hesap sahibinin çeyiz hesabında biriken toplam miktarının haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek tutarını üç misline kadar artırmaya üçüncü fıkra kapsamında belirlenecek usul ve esaslara göre Bakanlar Kurulu yetkilidir. Hesap sahibinin devlet katkısını alabilmek amacıyla yapacağı başvuru tarihinden sonra ilgili bankaya tebliğ edilen haciz, rehin ve iflas talebine karşılık gelen tutarın ödenmesi, Devlet katkısının hak kazanılıp kazanılmadığı hususu açıklık kazanana kadar bekletilir."

Bu Habere Tepkiniz