Sağlık'taki PDC uygulamasının iptali için dava açıldı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ağustos 2006 11:41, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

DANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA

Yürütmenin durdurulması ve Savunma süresinin kısaltılması taleplidir.

DAVACI : Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası Dr. Mediha Eldem Sok. No: 85 6640 Kocatepe / ANKARA

VEKİLİ : Av.Murat BAHADIR

Dr. Mediha Eldem Sok. No: 85 6640 Kocatepe / ANKARA

DAVALI : Sağlık Bakanlığı/ANKARA

İLAN TARİHİ : 24.06.2006

DAVA KONUSU : 24.06.2006 gün ve 26208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. maddesinin (m) bendinin, 4., ve 6.maddeleri ile bu yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Dağılım Cetveli Dağılım İlkeleri'nin Genel Hükümler kısmındaki 1., 6., ve 8.maddelerinin ve ilgili yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak davalı idare tarafından çıkarılmış olan 19.07.2006 tarih ve 125847 sayılı genelgenin öncelikle ve ivedilikle yürütmesinin durdurularak iptaline karar verilmesi talebimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 19. maddesinin ? f ?bendi uyarınca; ?Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak hakkına sahiptir.? Bu bağlamda 24.06.2006 gün ve 26208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. maddesinin (m) bendinin, 4., ve 6. maddeleri ile bu yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Dağılım Cetveli Dağılım İlkeleri'nin Genel Hükümler kısmındaki 1., 6., ve 8.maddelerinin, ve dava konusu yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak davalı idare tarafından çıkarılmış olan 19.07.2006 tarih ve 125847 sayılı genelgenin açıkça hukuka aykırı olması nedeniyle, müvekkilim Türk Sağlık ? Sen'in üyelerinin ortak hak ve menfaatlerini ihlal ettiğinden iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

2-) 24.06.2006 gün ve 26208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2.maddesinin (m) bendinde: "Stratejik Personel: Bakanlık tarafından istihdamında güçlük çekilen uzman tabip ve tabip unvanlarındaki personelini,? hükmü yer almaktadır.Bu hüküm hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil etmektedir.Şöyle ki;

- Dava konusu yönetmeliğin 2.maddesinin ( m ) bendinde yer alan stratejik personel tanımı muğlak olduğu gibi keyfiyete de son derece açıktır.Ayrıca stratejik personel tanımı sadece bazı meslek gruplarını kapsadığından kamu görevlileri arasında ayrıcalıklı ve dokunulmazlığa sahip bir statü meydana getirerek Anayasamızın 10.maddesinde hüküm altına alınan ?Kanun Önünde Eşitlik? ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.Ayrıca bu durum stratejik personel kapsamında bulunmayan diğer personellerin moral ve motivasyonlarını da olumsuz yönde etkileyerek iş barışının zedelenmesine neden olacaktır. Bu bakımdan dava konusu yönetmeliğin 2.maddesinin ( m ) bendinin iptali gerekmektedir.

3-) 24.06.2006 gün ve 26208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4.maddesinde: "Personel dağılım cetveli, ülke düzeyinde mevcut personelin objektif ilkelere göre adil ve dengeli dağılımın sağlanması, sağlık hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, istihdamda azami verimin sağlanması amacı ile Bakanlık insan gücü kaynaklarının unvan ve branşlara göre illere ve il içinde birimlere dağılımını gösteren planlama çalışmasıdır.
Personel dağılım cetveli doluluk oranına göre iller, her unvan ve branşta en yüksekten en düşüğe doğru A, B, C, ve D olarak dört hizmet grubuna ayrılır. Doluluk oranı en yüksek ilk 20 il A, ikinci 20 il B, üçüncü 20 il C ve geri kalan iller D hizmet grubu olarak belirlenir.
Personel dağılım cetveli çalışmaları sonucu unvan ve branşlara göre personelin illere dağılım sayısını gösteren il dağılım cetveli ve bu personelin il içi birimlere dağılım sayısını gösteren il içi dağılım cetveli her yıl Aralık ayı sonunda yenilenerek Bakanlık İnternet sitesinde duyurulur. Unvan ve branşlara göre il dağılım cetvelinde belirlenen sayı ile illerde istihdam edilen personel sayısının karşılaştırılması sonucu bulunan doluluk oranı cetvelleri ile buna göre belirlenen hizmet grupları ise her üç ayda bir yenilenerek Bakanlık İnternet sitesinde duyurulur ve birer örneği Müsteşarlık, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Personel Genel Müdürlüğünde 2 yıl süreyle muhafaza edilir. Hazırlanan cetveller personel planlama çalışması niteliğinde olup müteakip dönemlerde atamaya açılacak yerler, aktif çalışan personel doluluk oranları en düşük illerden ve birimlerden başlamak üzere belirlenir. Aktif çalışan personel sayısının belirlenmesinde izin, eğitim gibi nedenlerle 3 aydan fazla süreyle görevi başında bulunmayan personel hesaba katılmaz.
Personel dağılım cetveli, Ek:4'de düzenlenen ilkelere göre hazırlanır." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil etmektedir.Şöyle ki; - Dava konusu yönetmeliğin 4.maddesinde düzenlenen Personel Dağılım Cetveli, daha etkin ve verimli sağlık hizmeti sunulması amacıyla değil sağlık hizmetinin özel sektöre devredilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Zira personel dağılım cetvelleri incelendiğinde davalı idarenin, 657 sayılı DMK'na tabi kadrolu personel istihdamından ziyade personel açığını sözleşmeli veya taşeron personel istihdam etmek suretiyle giderme eğiliminde olduğu açıkça görülecektir.Yine bu cetvellerle 1994 yılında çıkarılan ve halen yürürlükte olan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği adeta yok sayılmıştır. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğine göre 100 binin üzerinde personel açığı bulunmaktadır.Oysa Personel dağılım cetvellerindeki kadro sayısı bu yönetmeliğin standart kadro sayısına göre yarı yarıya, hatta 1/3'üne kadar düşürülmüştür. Böylece gerçekdışı personel fazlalığı yaratılarak kadrolaşma yapmanın önü açılmıştır. Örneğin Verem hastalığı vakalarının artış gösterdiği bir dönemde Verem Savaş Dispanserlerinin kadro sayısı alabildiğine azaltılmıştır. Ankara'da 342 olması gereken standart kadro toplamı Personel Dağılım Cetvelinde 94'e indirilmiştir.

Personel Dağılım Cetveli'nde sadece meslek grupları ve bunlara ilişkin kadrolar yer almakta ama hiçbir şekilde, asıl önemli hizmet koşulu olan ?görev tanımları? yer almamaktadır. Örneğin; Çanakkale Devlet Hastanesi bünyesinde sadece 18 Pratisyen Hekim kadrosu yer almakta ancak bu kadronun, hastane içinde hangi görevlerde kullandırılacağına ilişkin hiçbir açıklama bulunmamaktadır.Bu durum Personel Dağılım Cetvelinin gerekli özen gösterilmeden yangından mal kaçırırcasına hazırlandığının çarpıcı bir göstergesidir.

Ayrıca Personel Dağılım Cetveli çerçevesinde hizmet kapsamıyla orantısız ?norm kadrolar? yayınlanmış ve ?kadro fazlası? olan sağlık personelinin görev yerlerinin kısa sürede değiştirilmesi öngörülmüştür.Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Personel Dağılım Cetveli uygulaması, bağlı bulunduğu birimde onlarca yıl hizmet eden binlerce sağlık personelinin, yerlerinden edilmesine ve aile düzenlerinin bozulmasına yol açacaktır.Ancak Anayasamızın 41. maddesinde:"Aile, Türk toplumunun temelidir, devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması.... için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar" hükmü yer almaktadır.Bu bakımdan Anayasamıza da aykırılık teşkil eden ve binlerce sağlık personelinin mağduriyetine yol açan dava konusu yönetmeliğin 4.maddesinde düzenlenen Personel Dağılım Cetveli ile ilgili hükümlerin iptal edilmesi gerekmektedir.

4-) 24.06.2006 gün ve 26208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6.maddesinde: "Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir. Askerliğini yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır.
Hizmet puanı tespit edildikten sonra her atama döneminden önce internet aracılığıyla ilan edilir. İtirazlar Bakanlık bünyesinde oluşturulacak Hizmet Puanı İtiraz Komisyonunca sonuca bağlanır. Hizmet Puanı İtiraz Komisyonunun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça hazırlanan yönergeyle belirlenir.? Hükmü yer almaktadır. Bu hüküm hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil etmektedir.Şöyle ki;

- Personel Dağılım Cetvelinin oluşturulmasında ana unsuru teşkil eden hizmet puanı esasları adil ve hizmete uygun bulunmamaktadır. Zira hizmet puanları doğru hesaplanmadığı gibi, itiraz süreci yeterli ve şeffaf düzenlenmemiştir. 6 ayrı hizmet bölgesindeki çalışma süreleri dikkate alınarak hazırlanan hizmet puanlarına 5 günlük itiraz süresi dolmuş, ancak izin kullanmakta olan personel bu hakkından dahi yararlandırılmamıştır. Ayrıca hizmet puanı esasına göre yapılan personel dağılımı için verilen beş günlük itiraz süresi SSK'dan Sağlık Bakanlığına devredilen personellerin henüz özlük dosyalarının bakanlığa intikal etmemesi nedeni ile bir takım sorunlar ortaya çıkaracaktır.Yine aynı maddede ?Askerliğini yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır.? denmesine rağmen askerliğini Kıbrıs'ta yapan personellerin askerlik süresi, hizmet puanlarının hesaplanmasında dikkate alınmamıştır.Bu bakımdan hizmet puanı hesaplamalarının adil ve hakkaniyete uygun olmaması nedeniyle dava konusu yönetmeliğin 6.maddesinin iptal edilmesi gerekmektedir.

5-) 24.06.2006 gün ve 26208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Dağılım Cetveli Dağılım İlkeleri'nin ?Genel Hükümler? kısmındaki 1.maddesinde: "PDC Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında iller ve birimler itibarı ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışacak mevcut personelin unvan ve branşlara göre sayısını belirlemeye yönelik planlama çalışmasıdır.?hükmü yer almaktadır. Bu hüküm hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil etmektedir.Şöyle ki;

- Yukarıda ayrıntılarıyla bahsetmiş olduğumuz üzere Personel Dağılım Cetveli, sağlık hizmetinin daha etkin ve verimli sunulmasından ziyade sağlık hizmetinin özel sektöre devredilmesine ve binlerce sağlık personelinin kurulu düzenlerinin bozulmasına hizmet etmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği yok sayılarak standart kadro sayıları oldukça düşürülmüştür. Örneğin Ankara'daki Sağlık Grup Başkanlıklarında Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğine göre toplam 3993 kadroya ihtiyaç varken, bu rakam Personel Dağılım Cetveline göre 984'e indirilmiştir.Yine Ankara'da ikinci basamak sağlık hizmeti veren devlet hastanelerinde 5600 kadroya ihtiyaç varken, Personel Dağılım Cetveline göre 2188'e indirilmiştir.Yine Personel Dağılım Cetveli Anayasamızın 41.maddesinde hüküm altına alınan ?Ailenin bütünlüğü ve korunması? ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir. Bu bakımdan Anayasamıza da aykırılık teşkil eden ve binlerce sağlık personelinin mağduriyetine yol açan dava konusu yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Dağılım Cetveli Dağılım İlkeleri'nin Genel Hükümler kısmındaki 1.maddesinin iptal edilmesi gerekmektedir.

6-) 24.06.2006 gün ve 26208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Dağılım Cetveli Dağılım İlkeleri'nin ?Genel Hükümler? kısmındaki 6.maddesinde: "Unvan ve branşlar doğrultusunda, planlamaya esas teşkil edecek sayıların belirlenmesinde, Bakanlık kadro ve pozisyonlarında, ücret veya maaşları genel bütçeden karşılanmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi istihdam edilen Devlet memuru, 4924 sayılı Kanun çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli sağlık personeli ile aile hekimi ve aile sağlığı elemanı gibi personelin toplamı esas alınır. 657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) bendi doğrultusunda çalıştırılan sözleşmeli personel sayıları PDC ye dahil edilmemiştir.? Hükmü yer almaktadır. Bu hüküm hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil etmektedir.Şöyle ki;

- 4924 sayılı Kanuna tabi ve 657 sayılı DMK'nuna tabi 4/B sözleşmeli personel, Personel dağılım cetveli fazlası tespit edilirken hariç tutulmuşlardır.Her iki sözleşme statüsünde görev yapan personellerin de Anayasamızda yer alan eşitlik ilkesi göz önüne alınarak kapsama alınması gerekirken hariç tutulması hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.Bu bakımdan Anayasamıza da aykırılık teşkil eden dava konusu yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Dağılım Cetveli Dağılım İlkeleri'nin ?Genel Hükümler? kısmındaki 6.maddesinin iptal edilmesi gerekmektedir.

7-) 24.06.2006 gün ve 26208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Dağılım Cetveli Dağılım İlkeleri'nin ?Genel Hükümler? kısmındaki 8.maddesinde:? Personelin İllere planlanmasında temel ilke ETF nüfusudur. Yatak sayısının etken olduğu hallerde Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş Bakanlığa ait yatak sayısı esas alınır.? Hükmü yer almaktadır. Bu hüküm hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil etmektedir.Şöyle ki;

- Dava konusu yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Dağılım Cetveli Dağılım İlkeleri'nin Genel Hükümler kısmındaki 8.maddesinden de anlaşılacağı üzere nüfus eksenli yapılarak ilan edilen personel dağılımı hizmet sunumu için gerekli olan personel sayısını karşılamamaktadır. Ayrıca, personel dağılımında coğrafik şartlar ve yerleşim birimlerinin sağlık hizmeti sunulan merkezlere olan uzaklığı dikkate alınmamıştır. Bu durum, sağlık hizmetinin sunulmasında ve sağlık hizmetinden faydalanma bakımından ciddi sıkıntılara sebebiyet verecektir. Örneğin, yaklaşık 12 milyonluk nüfusa hizmet veren 750 yatak kapasiteli Manisa Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesine pratisyen hekim kadrosu konmamıştır. Ayrıca Çevre Sağlığı Teknisyeni dağılımında 230 bin nüfuslu Manisa ili için 38 kadro, 100 bin nüfuslu Salihli ilçesi için 4 kadro konmuştur. Bu nedenle personel dağılımının nüfus kriterinin yanında hizmet kapasitesi, coğrafik şartlar ve yerleşim birimlerinin konumu dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekirken buna uyulmaması ciddi anlamda sıkıntıların ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir.Ayrıca ?kağıt üzerindeki? nüfus verileriyle yapıldığı anlaşılan personel dağılım cetveline göre, örneğin; Çanakkale iline bağlı Gökçeada ve Bozcaada gibi ilçelere, ?yazlık nüfus? göz ardı edilerek yetersiz sayıda kadro verilmiştir.Bu durum personel dağılım cetvelinin sadece nüfus kriterine göre hazırlanmasının en önemli sakıncalarından birini teşkil etmektedir.Bu bakımdan dava konusu yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Dağılım Cetveli Dağılım İlkeleri'nin ?Genel Hükümler? kısmındaki 8.maddesinin iptal edilmesi gerekmektedir.

8-) Dava konusu yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak davalı idare tarafından çıkarılmış olan 19.07.2006 tarih ve 125847 sayılı genelgenin İPTALİ bakımından:

Dava konusu genelgede özetle;-bundan böyle sağlık çalışanı kadrolarının ?Personel Dağılım Cetveli?ne göre belirleneceği;-atamaların ?hizmet puanı? esasına dayanılarak yapılacağı;-hizmet puanlarına (izinli olan personel dahil olmak üzere) 5 gün içinde itiraz edilebileceği;-cetvele göre kadro fazlası elemanın 15 ağustos 2006 tarihinden itibaren ?il içi personel havuzu?na gönderileceği;-atamaların -gereksinim olan yerlere- ?Valilikçe resen? yapılacağı söylenmektedir.Bu genelge hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil etmektedir.Şöyle ki;

- Sağlık hizmet sunumunu ve sağlık çalışanlarını son derece yakından ilgilendiren bir konuda konunun doğrudan muhatabı olan sivil toplum kuruluşlarının ( sendikalar vs. ) görüş ve gereksinimleri sorulmamış, en önemlisi de başta sendikalar olmak üzere diğer sivil toplum kuruluşları çalışmalardan haberdar edilmemiştir. Merkezden yapılan bu planlama, aynı bölgede bulunan, aynı tarz iş yapan, aynı hasta potansiyeline sahip, iki ayrı hastanede farklı sayıda personel kadrosu çıkarılmasına neden olmuştur.

- Sağlık personelinin önemli bir kısmının yıllık izinde olduğu ve böyle bir uygulamaya itiraz etme, görüş oluşturma ve görüş bildirme olanaklarının olmadığı bir zamanda, çalışanlara karşı hürmetsiz ve özensiz bir tutumla, alelacele çıkarılan bu genelge, kişilerin yaşam, çalışma ve aile koşullarını altüst edebilecek, çalışma barışını bozacak ve çok büyük bir kaos yaratacak niteliktedir.

- Dava konusu genelge ile, daha önce il içinde ancak ?geçici görevlendirme? ile yapılabilen yer değişiklikleri, ?Valinin resen ataması? şeklinde kalıcı görevlendirmelere dönüştürülecek, böylece tüm sağlık personelinin atama yetkisi yerel idarelere devredilecektir. Bu durum sağlık hizmetlerinin kamunun üzerinden atılma sürecinin en önemli adımlarından birisini teşkil etmektedir. Ayrıca sağlık personelinin ülke içinde yeterli, dengeli ve adil dağılımını gerçekleştiremeyen Sağlık Bakanlığı'nın bu yeni uygulaması, bağlı bulunduğu birimde onlarca yıl hizmet eden binlerce sağlık personelinin, yerlerinden edilmesine ve kurulu düzenlerinin bozulmasına yol açacaktır.

- Hizmet puanları doğru hesaplanmadığı gibi, itiraz süreci yeterli ve şeffaf düzenlenmemiştir. 6 ayrı hizmet bölgesindeki çalışma süreleri dikkate alınarak hazırlanan hizmet puanlarına 5 günlük itiraz süresi dolmuş, ancak izin kullanmakta olan personel bu hakkından dahi yararlandırılmamıştır. Ayrıca hizmet puanı esasına göre yapılan personel dağılımı için verilen beş günlük itiraz süresi SSK'dan Sağlık Bakanlığına devredilen personellerin henüz özlük dosyalarının bakanlığa intikal etmemesi nedeni ile bir takım sorunlar ortaya çıkaracaktır.

- İl içi atamaları yönetmek üzere oluşturulan ve vali yardımcısı, ilin en fazla yatak kapasitesine sahip hastanesinin başhekimi, il sağlık müdürü, personel işlerinden sorumlu il sağlık müdür yardımcısı ve en büyük ilçenin sağlık grup başkanından oluşan komisyon, il içindeki tüm personelin atamalarını objektif ölçüler gözetmeden keyfi bir şekilde yaparak, kişilerin kaderlerini tayin etme hakkına sahip olacaktır. Bu komisyon ile, il içinde yeniden kadrolaşma sağlanacak, istenilen elemanlar, istenilen birimlerde istihdam edilebilecek ve bu suretle binlerce sağlık personeli mağdur edilecektir.

- Yukarıda izah ettiğimiz üzere objektif ölçüler gözetilmeden, acele bir şekilde hazırlanan dava konusu genelge hukuka aykırı ve personelin mağduriyetine neden olduğundan iptali gerekmektedir.

9-) Malumları olduğu üzere, 2577 sayılı Yasa'nın 2. maddesi gereğince ?Düzenleyici işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğacağı ve düzenleyici işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartları birlikte gerçekleştiği? taktirde, ilgili düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilir.Davamıza konu düzenleyici işlemlerin ilgili hükümleri açıkça hukuka aykırı olduğundan ve söz konusu hükümlerin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğacağı aşikar olduğundan mezkur hükümlerin yürütmesinin durdurulması gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER : Anayasa, 2577 sayılı İ.Y.U.K., 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve sair hukuki sebepler.

HUKUKİ DELİLLER : 24.06.2006 gün ve 26208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Davalı idare tarafından çıkarılmış olan 19.07.2006 tarih ve 125847 sayılı genelge ve sair hukuki deliller.

NETİCE ?İ TALEP : Gerek yukarıda arz ve izah olunan ve gerekse resen gözetilecek nedenlerle;

1-) İdarenin savunma süresinin kısaltılmasına,

2-) Davaya konu yönetmeliğin 2. maddesinin (m) bendinin, 4., ve 6.maddeleri ile bu yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Dağılım Cetveli Dağılım İlkeleri'nin Genel Hükümler kısmındaki 1., 6., ve 8.maddelerinin ve ilgili yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak davalı idare tarafından çıkarılmış olan 19.07.2006 tarih ve 125847 sayılı genelgenin öncelikle ve ivedilikle yürütmelerinin durdurularak buna mukabil İPTALİNE,

3-) Muhakeme masrafları ile ücreti vekaletin davalı taraf aleyhine hükmedilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim. 21.08.2006

Davacı Sendika Vekili

Av. Murat BAHADIR

Bu Habere Tepkiniz