Memur Görüşmelerinin Bilançosu

15 Ağustos 2006 tarihinde başlayan toplu görüşmelerin son perdesi 22 Eylül 2006 tarihinde yapıldı. Kesk 24 Ağustos'ta görüşmelerden çekilmişti. Son olarak da Kamu Sen, 22 Eylül tarihinde masadan kalktı. Memur Sen, toplantılara devam ederek, hükümet tarafının hazırladığı mali ve sosyal haklar dışındaki konuları içeren tutanağa imza attı. İşte bir ayı aşkındır devam eden görüşmelerden arta kalanlar...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Eylül 2006 00:26, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

1- ENFLASYON FARKI

29 Ağustos'ta imzalanan toplu görüşme anlaşmazlık tutanağına göre; 2006 yılının ilk altı ayı için yüzde 2,32 oranında, 1 Temmuz 2006 tarihinden geçerli olmak üzere, enflasyon farkı verilecektir. 2006 yılının ikinci altı aylık dönemi için gerçekleşecek enflasyon oranının % 2.5'den fazla olması halinde de bu enflasyon oranı ile %2.5 arasındaki fark, aynı şekilde 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılacaktır.

2- 2007 YILINDA UYGULANACAK MAAŞ ZAMMI

Hükümet bu konuda ikili bir öneri sunmuştur. Bu önerilerdeki yüzde 2,5 oranları, 22 Eylül tarihli toplantıda, yüzde 3 olarak revize edilmiştir. Bu konuda toplu görüşme uzlaşmazlık zaptında yer alan ifadeler şu şekildedir:

"a) Birinci alternatif: 2007 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemlerinde en yüksek aylık alan kamu görevlisinin aylığında % 2.5, en düşük Devlet memuru aylığında ise % 4 oranlarında artış olacak şekilde zam yapılması: yılın her bir yarısı için gerçekleşen enflasyon oranının % 4'den yüksek olması halinde, gerçekleşen enflasyon oranı ile % 4 oranı arasındaki farkın ilk altı ay için 1.7.2007, ikinci altı ay için ise 1.1.2008 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde kamu görevlilerinin aylıklarına enflasyon farkı olarak yansıtılması.

b) İkinci alternatif: 2007 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemlerinde tüm kamu görevlilerinin aylıklarında %2.5 oranında olmak üzere yıllık %5.1 oranında genel artış olacak şekilde zam yapılması; yılın her iki yarısı için de gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen % 2.5 zam oranından yüksek olması halinde, gerçekleşen enflasyon oranı ile % 2.5 oranı arasındaki farkın ilk altı ay için 1.7.2007, ikinci altı ay için 1.1.2008 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde kamu görevlilerinin aylıklarına yansıtılması; bu genel zamma ilaveten çeşitli adlar altında ek ödeme almayan personele ek ödeme yapılmasını öngören 5473 sayılı Kanunla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 3 üncü madde hükmü kapsamında ödenen 80 YTL'nin 2007 yılının Ocak ayından itibaren 100 YTL'ye, Temmuz ayından itibaren ise 120 YTL'ye çıkarılması."

3- DÜZENLEME YAPILACAK ÖZLÜK HAK KONULARI

Bu konuya ilişkin ilk metni sitemizde 22 Eylül tarihinde yayımlamıştık. Memur-Sen bu metnin tümünü yayımlamış olup, METNİDEKİ İMLA HATALARINI DÜZELTEREK yayımlıyoruz.

TARAFLARCA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ BENİMSENEN HUSUSLAR

1- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun toplu görüşmelerde dile getirilen aşağıdaki hususlar çerçevesinde ilgili maddelerinin değiştirilmesi ve buna ilişkin taslağın hazırlanması;
a) Kurum İdari Kurulu toplantılarına işlerlik kazandırılması,
b) 657 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B bendine tabi olarak istihdam edilen sözleşmeli personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilmelerine imkan sağlanması,
c) Şube başkanlığı kurulamayan illerde en çok üyeye sahip üç konfederasyona bağlı sendika il temsilcilerine haftada bir gün izin verilmesi hususunun değerlendirilmesi,
2- 657 Sayılı Kanunun 126. ve 135. maddelerinin değiştirilerek itirazların disiplin kuruluna yapılması,
3- Resmi tatillerde il dışına çıkışta izin alınması uygulamasına son verilmesi,
4- Devlet Personel Başkanlığında ?Kamu Görevlileri Sendikaları Dairesi Başkanlığı? nın kurulması,
5- Kurumlarca hizmetin yürütülmesinde verimliliği artırma amacına dönük olarak hizmet içi eğitimler düzenlenmesi ve bu konuda kurumun bulunduğu hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalarla işbirliği içinde çalışmalarda bulunulması amacıyla bir genelge yayımlanması,
6- Milli Savunma Bakanlığı ile askeri kurumlarda çalışmakta olan sivil memurların kapsama alınmasıyla ilgili olarak, kurumlardan alınacak görüş doğrultusunda bu personelin sendika üyeliğine ilişkin yasağın değerlendirilmesi,
7- Kendi isteği ile Tasarrufu Teşvik Fonundan ayrılanların durumunun netleştirilmesi amacıyla Hazine Müsteşarlığınca çalışma yapılması,
8- Kurum içi yer değişikliklerinde şehit eşlerinin özür grubu kapsamına alınması,
9- KEY Hesaplarının tasfiyesine ilişkin kanun tasarısı ile ilgili olarak konfederasyonların görüşlerinin alınması,
10- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin olarak bir genelgenin yayımlanması,
11- Bankalar tarafından sağlanan promosyonların 2/3 hak sahibi kamu görevlilerine, 1/3 ün ise Kurum görevlileri lehine mesleki ihtiyaçları için harcanması,
12- 2006 yılında % 2.32 lik enflasyon farkının ödenmesi,
13-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 40. maddesinde tarif edilen fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) kapsamına belediyelerde çalışan itfaiye ve zabıta personelinin dahil edilmesi için gerekli çalışmanın yapılması,
14- Uyarma ve kınama cezalarına da yargı yolunun açılması,
15- Büyükşehir kapsamında olan belediye zabıtalarının ücretlerinin Büyükşehir Belediye Zabıtaları ile aynı düzeyde ücret ödenmesi için gerekli düzenlemenin yapılması,
16- Belediyelerden diğer Kurumlara naklen geçişlerde haksız şekilde uygulanan ?açıktan atanma? prosedürünün ?normal nakil? olarak değiştirilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması,
17- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49 maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22. Maddesi ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. Maddesinde yer alan ?Yıl içinde ceza almamış personelin tamamına yılda dört defa ikramiye ödenir" şeklinde ikramiyelerin ödenmesinde Encümen kararı ve Yönetim Kurulu Kararı'ndan önce Kurum İdari Kurulu görüşünün alınması şeklinde düzenlemenin yapılması,
18- Kamu Görevlilerinin görevleri gereği hafta tatillerinde ve bayram tatillerinde çalıştığı günlere ait mesai ücretlerinin ödenmesi,
19- Belediye çalışanlarının aylıklarını zamanında alabilmeleri için gerekli bağlayıcı tedbirlerin alınması için bir genelgenin yayınlanması,
20- İtfaiye araçlarının ve ambülanslarının kaskolarının yaptırılarak trafiğe çıkarılması.

TARAFLARCA ÜZERİNDE ÇALIŞILARAK SONUCUNA GÖRE HAREKET EDİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUSUSLAR

1- Özelleştirilen kuruluşlardan diğer kamu idarelerine nakledilen personelin mali haklar kapsamı dışındaki durumlarının gözden geçirilmesi,
2- Kamu görevlilerinin görev yeri dışında almak durumunda oldukları ilaçların bedellerinin mahallinde ödenmesi,
3- Denge tazminatındaki aksaklıklar ve sözleşmeli personelin sorunlarının ele alınması,
4- 2489 Sayılı Kefalet Kanununa göre yapılan kesintilerin durdurulması ve yapılan kesintilerin günün şartlarına göre nemalandırılarak hak sahiplerine ödenmesi,
5- Memur maaşlarının nakden ödendiği bankalarca verilen promosyonların değerlendirilmesi,
6- Sağlık çalışanlarının askerlik görevlerini eleman temininde güçlük çekilen yerlerde yapabilmelerinin sağlanması,
7- Fazla mesai uygulamaları ile fazla mesai ücretlerinin gözden geçirilmesi,
8- Döner sermayelerin yeniden yapılandırılması ile ilgili çalışmalarda konfederasyonların da görüşlerinin alınması,
9- Kamu Etik Yönetmeliğinin 7, 20 ve 21 inci maddeleri ile ilgili olarak Başbakanlıkça gerekli çalışmaların yapılması,
10- Hizmet kollarının sorunları ile ilgili sendikalarca sunulan dosyaların gözden geçirilerek değerlendirilmesi.

Bu Habere Tepkiniz