Sözleşmeli Öğretmenler 40+80'i Alabilir mi?

Denge tazminatı 21.03.2006 tarih ve 5473 sayılı Kanun ile hayatımıza girmiş olmasına rağmen, uygulamadaki sorunlar hala devam etmektedir. Bu konuda uygulama farklılığının yaşandığı meslek gruplarından biri de sözleşmeli öğretmenlerdir. 4/C'ye tabi olarak çalışanların 4/B'ye geçirilme süreci 24 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazetede hukuki alt yapıya kavuştuğu için ortaya çıktığını tahmin ettiğimiz bu soruna ilişkin dosyamız için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Eylül 2006 15:03, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Memurlar.net'in "Sözleşmeli Öğretmenler" adlı forumunda yazışan ziyaretçilerimiz, 40+80'lerin ödenmesinde ilden ile farklılık olduğunu belirtmektedir. Bu konuya ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

Bilindiği üzere, 21.03.2006 tarih ve 5473 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 375 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnameye ek 3 üncü madde ile eklenen hüküm uyarınca kamu görevlilerine Denge Tazminatı ödenmektedir. Kanuna göre, Milli Eğitim Bakanlığı, denge tazminatını alacak kurumlar arasında sayılmış bulunmaktadır.

Sözleşmeli personele Denge Tazminatı ödenmesi hususunda 9.6.2006 tarih ve Karar 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmış bulunmaktadır. Anılan Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında "Kadro karşılığı istihdam edilen sözleşmeli personel, sözleşme ücretleri 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde belirlenen tavan ücreti aşanlar, idarelerin yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilenler ile ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar hariç olmak üzere;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personelden ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kamu idarelerinde istihdam edilenlere,
b) Diğer sözleşmeli personelden ekli (II) sayılı Cetvelde yer alan kamu idarelerinde anılan Cetvelde belirtilen mevzuat hükümlerine göre istihdam edilenlere,
sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin, 1/1/2006 - 30/6/2006 tarihleri arasında 40 YTL, 1/7/2006 tarihinden itibaren ise 80 YTL tutarında, her ay ek ödeme yapılır."
denilmektedir.

Diğer taraftan, 6.6.1978 Tarih ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 28.6.1978 tarih ve 16330 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Anılan Esasların 3 üncü maddesinde "Sözleşme ile çalıştırılacak personele ödenecek ücretlerin aylık brüt tutarı ile, sağlanacak diğer parasal ve ayni menfaatlerin yıllık brüt tutarının onikide birinin toplamı ................... (1) lirayı geçemez..." hükmü yer almaktadır. Burada geçen rakam Maliye Bakanlığınca 2.007 YTL'ye olarak tespit edilmiştir. Sözleşmeli öğretmenler ise 1.075.- Tl. brüt ücretle sözleşme imzakamışlardır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B bendi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretmenlerin Denge Tazminatından faydalanmaları gerekmektedir. Bunu aksi uygulamalar doğru değildir.

Bu Habere Tepkiniz