Türkçe Öğretmenleri İçin Yeni Karar

2006/1 öğretmenlik atamalarında türkçe öğretmenliği branşına, Türkçe Öğretmenliği yanında Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü mezunları da başvurabildi. Kılavuzun bu düzenlemesi, belirlenen 70 taban puan sınırı ve atamanın yapılmamasına dair işlem Danıştay'da sonuçlandı. Danıştay 70 taban puan sınırının iptaline dair talebi redderken diğer iki talep hakkında yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ekim 2006 14:34, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Danıştay'dan Türkçe Öğretmenliği Mezunlarına Müjde 26/01/2006

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2006/745

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen:
Vekili: Av. Mehmet Kasap, Strazburg cad. No:42/3 Ankara

Karşı taraf: Milli Eğitim Bakanlığı

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay On İkinci Dairesince ara kararı cevabının geldiği görülerek işin gereği düşünüldü:

Dava, 2006/1, öğretmen Atama Kılavuzu eki "Alanlara Kaynak Olan Yükseköğretim Programları" listesinde yer alan ve Türkçe Öğretmenliğine atamalarda Gazi üniversitesi Gazı Eğitim Fakültesi Türk Dili Eğitimi-Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü mezunlarının da başvurabileceğine ilişkin düzenleme ile aynı Kılavuz eki "Atamalarda Esas Alınacak Taban Puanlar" listesinde Türkçe öğretmenliğine başvuru taban puanın 70 olarak belirlenmesine ilişkin düzenlemenin ve atamanın yapılmamasına ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43. maddesinde; öğretmenlik mesleğine hazırlığın genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyonla sağlanacağı, 45. maddesinin 1, fıkrasında, öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak niteliklerin Milli Eğitim Bakanlığınca tespit olunacağı, 4.fıkrasında da; hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiş ve yönetim görevlerine hangi seviye ve alanda öğretim görmüş olanların ne gibi şartlarla seçilebileceğinin Yönetmelikle düzenleneceği öngörülmüş, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8. maddesinde bu yetkinin Bakanlık adına Talim ve Terbiye Kurulunca kullanılacağı hükme bağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7. maddesinde de; öğrenim durumu bakımından mezun olduğu okul ve bölümün Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararlarına göre atanacağı alana uygun olması öğretmen adaylarında aranacak şartlar arasında sayılmıştır. Sözkonusu maddeler ile boş bulunan kadrolara uygun kişileri atamak ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmak konusunda idareye kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olmak üzere takdir yetkisi tanınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esasların düzenlendiği Talim ve Terbiye Kurulunun 12.7.2004 günlü 119 sayılı kararının "Atamalarda Dikkat Edilecek Hususlar" başlıklı 7.maddesinin (b) bendinde, ilköğretim alan öğretmenliklerine yüksek öğretim alan öğretmenliği programlarından mezun olanların, ilköğretim alan öğretmenlikleri programından mezun olanlarla ihtiyacın karşılanmadığı dönemlerde, alanla ilgili orta öğretim alan öğretmenliği mezunlarının, ilgili mevzuatı uyarınca öğretmenlik için öngörülen merkezi sınavlardan aldıkları puan esas alınarak Bakanlıkça alanlara göre belirlenecek puanın üstünde puan alanlar arasında puan üstünlüğü dikkate alınarak atanacakları hükmü yer almıştır.

Anılan Talîm Terbiye Kurulu Kararında, Türkçe öğretmenliğine, Türkçe Öğretmenliği bölümü mezunlarının, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğine ise, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü mezunlarının atanabileceği düzenlenmiştir.

Daha sonra düzenlenen Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının Türkçe dersi öğretmen ihtiyacının giderilmesi amacıyla Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği bölümü mezunları ile, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarının Türkçe dersi öğretmenliğine atanabilmelerine imkan sağlayan 15.7.2005 günlü ve 7159 sayılı yazısı hakkında açılan ve Dairemizin E:2005/4770 sayısında kayıtlı davada yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Uyuşmazlık konusu 2006/1 öğretmen Atama Kılavuzu eki "Alanlara Kaynak Olan Yükseköğretim Programlan" listesinde yer alan ve Türkçe öğretmenliğine atamalarda Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili Eğitimi Türkçe öğretmenliği Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü mezunlarının Türkçe Öğretmenliğine kaynak olarak gösterilen yüksek öğretim programı mezunları ile KPSS puan üstünlüğüne göre birlikte değerlendirilecekleri düzenlenmiştir. Ayrıca Türkçe öğretmenliği için 1600 ilk atama kontenjanı olduğu ve sınav taban puanının da 70 olduğunu belirlemiştir.

Yukarıda yer alan madde hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden özel bir ihtisas mesleği olan öğretmenlik mesleğine öncelikle ilgili alan öğretmenliği mezunlarından 70 taban puanın üzerinde alanların kendi aralarında puan üstünlüğüne göre atanmaları gerektiği, bunlardan ihtiyacın sağlanamaması halinde alanla ilgili alan orta öğretim alan öğretmenliği mezunlarının yani olayımızda Türkçe öğretmenliği için öncelikle Türkçe öğretmenliği Bölümü mezunlarının atanması, bu bölüm mezunlarından ihtiyacın sağlanamaması durumunda kalan kadrolar için ilgili orta öğretim alanı olan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğine atanabileceklerin atanması gerektiği açıktır.

Dairemizin 21.6.2006 günlü ara kararına cevap olarak gönderilen 6.9.2006 günlü. 4934 sayılı TC. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısında da, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Türkçe öğretmenliği Programı ile Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği Programının denk sayılmadığı, Türkçe Öğretmenliği Programının ilköğretim seviyesine, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği Programının ise lise seviyesine yönelik olduğu belirtilmiştir.

Bu durumda 2006/1 inci öğretmen Atama Kılavuzu eki "Alanlara Kaynak Olan Yükseköğretim Programları" listesinde yet alan ve Türkçe öğretmenliğine atamalarda Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili Eğitimi-Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü mezunlarının da başvurabileceğine ilişkin düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir.

Davanın "Atamalarda Esas Alınacak Taban Puanlar" listesinde Türkçe öğretmenliği başvuru puanının 70 puan olarak belirlenmesine ilişkin kısmına yönelik olarak, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun -1001 sayılı Yasa ile değişik 27.maddesinin 2.fıkrasında sayılan koşullar gerçekleşmemiş olduğundan yürütmenin durdurulması isteminin reddine;


Davacının atanmasının yapılmamasına ilişkin işleme gelince;

Dosyanın incelenmesinden, davacının, Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü mezunu olduğu ve Kamu Personeli Seçme Sınavında taban puan alan 70 puanın üzerinde puan aldığı, Türkçe öğretmenliğine atanmak istemiyle başvurduğu, ancak KPSS sınavında aldığı puanın atanan adaylara ait minimum puandan az olduğu gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, iptali istenen 2006/1 inci öğretmen Atama Kılavuzu eki "Alanlara Kaynak Olan Yükseköğretim Programlan" listesinde yer alan ve Türkçe öğretmenliğine atamalarda Gazi Üniversitesi Ga7İ Eğitim Fakültesi Türk Dili Eğitimi-Türkçe öğretmenliği Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü mezunlarının da başvurabileceğine ilişkin düzenleme mevzuata ve kamu yararına aykırı bulunduğundan, yukarıda belirtilen şekilde davacının durumu değerlendirilerek Türkçe öğretmenliğine atanıp atanamayacağının tespit edilmesi gerekirken, atama başvurusunun reddedilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27.maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmiş olması nedeniyle, davacının Türkçe öğretmenliğine atanmamasına ilişkin dava konusu işlemin ve 2006/1 Öğretmen Atama Kılavuzun Eki "Alanlara Kaynak Olan Yükseköğretim Programları" üstesinde yer alan ve Türkçe öğretmenliğine atamalarda Gazi Üniversitesi Gazı Eğitim Fakültesi Türk Dili Eğitimi-Türkçe öğretmenliği Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü mezunlarının da başvurabileceğine ilişkin düzenlemenin yürütülmesinin durdurulmasına, davanın "Atamalarda Esas Alınacak Taban Puanlar" listesinde Türkçe Öğretmenliği başvuru puanının 70 puan olarak belirlenmesine ilişkin kısmında 2577 sayılı Kanunun 27 inci maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine 26.9.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Yücel İRMAK

Üye Üye
Sabriye Kenan
KÖPRÜLÜ ATASOY

Uye Uye
Levent Efser
ARTUK KOÇAKOGLU

Bu Habere Tepkiniz