Boşanma Durumu Öğretmen Yer Değiştirmesi İçin Bir Mazaret midir?

İsteğe bağlı yer değiştirmeler, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 15'inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede; zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan veya bu yükümlülükten muaf olan veyahuttta zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerin üç durumda, yer değişikliği için gerekli iki veya üçer yıllık süreyi beklemeden yer değişikliği yapabileceği belirtilmiştir.

Haber Giriş : 19 Nisan 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Bu konuya ilişkin olarak yönetmelikte yer alan hüküm şu şekildedir:
"İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler
Madde 15- Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde;
a) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan veya bu yükümlülükten muaf olan öğretmenlerden;
1) Bulundukları eğitim kurumunda iki yıllık çalışma süresini tamamlayanlar aynı hizmet alanında bulunan bir başka eğitim kurumuna,
2) Bulundukları hizmet alanında iki yılını tamamlayanlar il içinde bir başka hizmet alanına,
3) Bulundukları ilde 3 yılını tamamlayanlar iller arasında,

b) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenler görevli oldukları il dışında başka bir il'e,

c) Bulundukları görev yerinde, hizmet alanında veya ilde (a) ve (b) bentleri kapsamında geçirilmesi gereken süreyi tamamlamadan;
1) Genel hayatı etkileyen deprem, su baskını, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle kendileri veya bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi veya manevi zarara uğrayanlar ile özel hayatını etkileyen olumsuz nedenlere bağlı olarak görevini verimli biçimde yerine getirme olanağının kalmadığını belgelendiren veya bu durumu bildirilenler,
2) Eşinin öldüğünü veya eşinden boşandığını olay tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde belgelendirenler,
3) Gençlik ve spor Genel Müdürlüğüne bağlı federasyonlar ile Futbol Federasyonunca Milli takımı antrenörü veya sporcusu seçildiği veya uluslararası düzeyde hakem olduğunu belgelendirenler,
yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilirler.

Birinci fıkranın (a) bendinin ( 1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen süreler; Bakanlıkça uygun görülmek koşuluyla, valiliklerce gösterilecek zorunluluklar çerçevesinde daha az sürelerde de uygulanabilir."

Bu hükümde de görüleceği üzere, boşanma halinde (a) ve (b) bentlerinde tespit edilen süre beklenilmeden yer değişikliği istenebilmektedir. Ancak bu imkan sadece, zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan veya bu yükümlülükten muaf olan öğretmenler ile zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenler için geçerlidir.

 

Bu Habere Tepkiniz